Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 02 augustus 2021

Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 juni 2021, wordt mevrouw Laura VAN ASSCHE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang v Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2021021225
pub.
02/08/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 juni 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/06/2021 pub. 29/06/2021 numac 2021203045 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot benoeming van de twee regeringscommissarissen bij de federale culturele instellingen type koninklijk besluit prom. 20/06/2021 pub. 23/06/2021 numac 2021042242 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid en hernieuwing van de mandaten van vier leden van de raad van bestuur van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en houdende benoeming van de afgevaardigd bestuurder en van de twee ondervoorzitters van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij type koninklijk besluit prom. 20/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021042449 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu type koninklijk besluit prom. 20/06/2021 pub. 23/06/2021 numac 2021042336 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van tabel G, eerste afdeling, rubriek I, van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987, tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 20/06/2021 pub. 25/06/2021 numac 2021042427 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2020 tot vaststelling van een tijdelijke financiële tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in de kosten van bijzondere beschermingsmaatregelen en materialen, in het kader van de COVID-19 pandemie type koninklijk besluit prom. 20/06/2021 pub. 05/07/2021 numac 2021042434 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de Commissie voor terugbetaling van farmaceutische producten en verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 20/06/2021 pub. 25/06/2021 numac 2021042426 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 16, tweede lid, en 19, tweede lid, van de wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie sluiten, wordt mevrouw Laura VAN ASSCHE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 juni 2021.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^