Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 juni 2021
gepubliceerd op 23 juni 2021

Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid en hernieuwing van de mandaten van vier leden van de raad van bestuur van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en houdende benoeming van de afgevaardigd bestuurder en van de twee ondervoorzitters van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2021042242
pub.
23/06/2021
prom.
20/06/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JUNI 2021. - Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid en hernieuwing van de mandaten van vier leden van de raad van bestuur van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en houdende benoeming van de afgevaardigd bestuurder en van de twee ondervoorzitters van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen, artikel 3bis;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 november 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/11/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013003366 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming of herbenoeming van de voorzitter, ondervoorzitter, afgevaardigd bestuurder en van bepaalde leden van de raad van bestuur van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij bedoeld in artikel 3bis, §§ 4 en 7 van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen sluiten houdende benoeming of herbenoeming van de voorzitter, ondervoorzitter, afgevaardigd bestuurder en van bepaalde leden van de raad van bestuur van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij bedoeld in artikel 3bis, §§ 4 en 7 van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 december 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 05/01/2016 numac 2015003491 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en van de Nederlandstalige ondervoorzitter van de federale participatie- en investeringsmaatschappij sluiten houdende benoeming van de voorzitter en van de Nederlandstalige ondervoorzitter van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij;

Gelet op de statuten van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij, artikelen 13 tot 20 en 23;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 juni 2021;

Overwegende dat de mandaten van vijf leden van de raad van bestuur van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij, hierna de FPIM genoemd, op 31 oktober 2018 zijn verstreken, waaronder deze van de afgevaardigd bestuurder en de twee ondervoorzitters;

Overwegende dat de mandaten van vier van deze leden worden hernieuwd en dat een nieuw lid wordt benoemd;

Overwegende dat de voorzitter van de FPIM en de afgevaardigd bestuurder van de FPIM tot een verschillende taalrol moeten behoren en dat de voorzitter van de FPIM momenteel tot de Franse taalrol behoort;

Overwegende dat de heer Renaat Berckmoes econoom en politicoloog is, dat hij beschikt over een gedegen financiële ervaring, dat hij medeoprichter is van een investeringsmaatschappij, dat hij sedert verschillende jaren ondervoorzitter en lid van de raad van bestuur van de FPIM is en dat hij zowel over een gedegen ervaring op het vlak van investeringen als over een gedegen bestuurderservaring beschikt;

Overwegende dat mevrouw Laurence Bovy juriste is, dat ze functies in een ministerieel kabinet heeft uitgeoefend, dat ze momenteel directeur-generaal van een intercommunale voor de productie, behandeling en distributie van drinkwater is, dat ze al meerdere mandaten als bestuurster van de FPIM heeft uitgeoefend, onder meer als voorzitster, dat ze haar meerwaarde en haar competenties hieromtrent heeft aangetoond;

Overwegende dat de heer Olivier Henin jurist is en houder van een diploma in gespecialiseerde studies op het vlak van economie, dat hij meerdere functies in ministeriële kabinetten heeft uitgeoefend, dat hij momenteel financieel directeur is van een vennootschap, dat hij sedert verschillende jaren ondervoorzitter en lid van de raad van bestuur van de FPIM is en dat hij een meerwaarde heeft aangetoond in zijn hoedanigheid van bestuurder binnen de FPIM en in haar participaties;

Overwegende dat de heer Koenraad Van Loo econoom is en sinds meerdere jaren de functie van afgevaardigd bestuurder van de FPIM bekleedt, dat hij gedurende die periode een sterke expertise inzake investeringen, in het bijzonder inzake internationale investeringen, heeft ontwikkeld, dat hij bovendien de management-, financiële en technische expertise heeft verworven die nodig is voor het operationeel beheer van de FPIM en zijn vermogen heeft aangetoond om veranderingen te beheren en in goede banen te leiden;

Overwegende dat de heer Koen Schoors doctor in de economie is, dat hij hoogleraar economie aan een universiteit is, dat hij in deze materie over zowel ervaring op nationaal niveau als op internationaal niveau beschikt, dat hij over een ervaring van bestuurder van vennootschappen, waaronder een investeringsmaatschappij, beschikt en dat hij aldus aantoont over alle kwaliteiten en ervaring te beschikken om bestuurder te worden van de FPIM;

Overwegende dat de opleiding en de ervaring van de heer Koen Schoors de reeds aanwezige competenties, ervaring en kennis in de raad van bestuur van de FPIM aanvullen waaronder deze van de leden waarvan het mandaat wordt hernieuwd;

Overwegende dat aan de wettelijke voorwaarden inzake de samenstelling van de raad van bestuur van de FPIM is voldaan;

Op voordracht van de vice-eersteminister en minister van Financiën en op advies van de in Raad vergaderde ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De mandaten van mevrouw Laurence Bovy en de heren Renaat Berckmoes, Olivier Henin en Koenraad Van Loo als leden van de raad van bestuur van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar.

Art. 2.De heer Koen Schoors wordt benoemd tot lid van de raad van bestuur van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij voor een hernieuwbare termijn van zes jaar.

Art. 3.De heren Olivier Henin en Koen Schoors worden benoemd tot ondervoorzitters van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij voor de duur van hun mandaat als lid van de raad van bestuur.

Art. 4.De heer Koenraad Van Loo wordt benoemd tot afgevaardigd bestuurder van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij voor de duur van zijn mandaat als lid van de raad van bestuur.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2021.

Art. 6.De minister bevoegd voor de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 juni 2021.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eersteminister en Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM

^