Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 2 augustus 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/07/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021021510 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2006 betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2021 numac 2021021629 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 24 juni 2021, wordt de heer Vincent LANGEROCK, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middens Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2021 numac 2021021630 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 24 juni 2021, wordt mevrouw Julie LAMSENS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021031504 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2020 betreffende de invoering van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 21/07/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021031964 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 2021 betreffende de steunmaatregel inzake de vergoeding voor telewerk in het federaal administratief openbaar ambt ingevolge de COVID-19 pandemie type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021032030 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de vierde plaatsvervangend rechtskundig bijzitter bij de Raad van de Franse taal van de Orde van architecten van de provincie Brabant type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021032028 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de nationale raad van de Orde van architecten type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2021 numac 2021032089 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 juni 2021, is benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van attaché in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie, mevr. Develter Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; Het verzoekschrift tot nietigverk(...) type koninklijk besluit prom. 25/04/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021042602 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de minimumvereisten inzake personeel en organisatorische, technische en infrastructurele middelen van bewakingsondernemingen, interne bewakingsdiensten en veiligheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021042671 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 2018 tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de stagemeesters in de geneeskunde van kandidaat-specialisten type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021202030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende een aanvullende werkloosheidsuitkering in geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van tijdelijke werkloosheid gerelateerd aan het coronavirus type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021202035 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, inzake het sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor werknemers in de binnenscheepvaart type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021202158 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de gelegenheidswerknemers in de begrafenisondernemingen type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021202168 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar met een lange loopbaan voor 2019 en 2020 (collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 134 en nr. 135 van de Nationale Arbeidsraad) (1) type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021202167 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021202327 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de syndicale premie (1) type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021203700 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2021 numac 2021203753 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Hernieuwing van mandaten Bij koninklijk besluit van 21 juli 2021, worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar, vanaf 10 (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/07/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021021504 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de werkend griffier van de Nederlandstalige Kamer van de Federale Raad van beroep van landmeters-experten type ministerieel besluit prom. 30/06/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021031940 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 2015 tot vaststelling van de samenstelling van de interparastatale beroepscommissie inzake evaluatie type ministerieel besluit prom. 23/07/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021042693 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de gemeente Saint-Vith als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening

arrest

type arrest prom. -- pub. 02/08/2021 numac 2021203414 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 101/2021 van 1 juli 2021 Rolnummer : 7550 In zake: het beroep tot vernietiging van ministeriële besluiten houdende dringende maatregelen om, in het onderwijs, de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, samengesteld uit voorzitter L. Lavrysen en de rechters-v(...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 02/08/2021 numac 2021031834 bron leefmilieu brussel Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft: Afwijking op het artikel 88, § 1 van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud voor de uitroeiing van de(...) AANHEF : Overwegende de aanvraag van 25 maart 2021 waarbij VIVAQUA cvba, waarvan de hoofdzetel g(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021021607 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de programmatie van niet-duale structuuronderdelen in opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs

overeenkomst

type overeenkomst prom. 12/07/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021031992 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

omzendbrief

type omzendbrief prom. 28/10/2020 pub. 02/08/2021 numac 2021021638 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 686. - Richtlijnen in het kader van de bijzondere COVID-19-maatregelen voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt inzake de organisatie van het werk en de opvang van de kinderen bij sluiting van scholen, kinderdagverblijven en centra voor opvang van kinderen met een handicap. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/08/2021 numac 2021021640 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie voor Beleidsexpertise -en ondersteuning Dienst Reglementering. - Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties Overeenkomstig artikel 5, tweede lid, van d Voor het tweede semester 2021, is de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachte(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 02/08/2021 numac 2021203721 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr. 0442.416.307 SYRINX intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 14/07/(...) type lijst prom. -- pub. 02/08/2021 numac 2021203722 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 02/08/2021 numac 2021203811 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectleiders IT (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG21113 Deze selectie werd afgesloten op 16/07/2021. De lijst van ge(...)

erratum

type erratum prom. 11/07/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021021581 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake de selectie en de rekrutering van de personeelsleden van de ****. - Erratum type erratum prom. 11/07/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021021580 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de **** inzake de selectie en de rekrutering van de personeelsleden van de ****. - Erratum

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 02/08/2021 numac 2021031952 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 28 juni 2021 heeft de heer **** **** de nodige volmacht ontvangen om het ambt van **** van de Republiek van **** uit te oefenen met standplaats te ****, en als consulair ressort de provincie type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 02/08/2021 numac 2021031953 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 28 juni 2021 heeft de mevrouw **** **** de nodige volmacht ontvangen om het ambt van **** van de Republiek van **** uit te oefenen met standplaats te ****-****-****, en als consulair ****

erratum

type erratum prom. 14/07/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021032080 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 10 juni 2021 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende het gebruik van de vaccinatiestelsels tegen COVID-19 voor personen jonger dan 18 jaar, blz. 76304. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2021 numac 2021021225 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 juni 2021, wordt mevrouw Laura VAN ASSCHE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang v Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 02/08/2021 numac 2021021612 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, " Net Brussel " Personeel. - Benoeming Bij besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk gewest van 27 mei 2021, wordt de heer Christos TASTSIS definitief benoemd op 1 oktober 2020 in d Bij besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk gewest van 10 juin 2021, wordt de heer (...) type benoemingen prom. -- pub. 02/08/2021 numac 2021021613 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, " Net Brussel " Personeel. - Benoeming Bij beslissing van de directeur-generaal van 8 december 2020, wordt de heer Menkor Mohammed definitief benoemd op 1 november 2020 in de hoedanigheid van Wer Bij beslissing van de directeur-generaal van 7 mei 2021, wordt de heer Vanden Berghe Mike definitie(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2021 numac 2021021644 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 14 juli 2021, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de titel M. BRUSSELMANS JEROEN, met ingang van 15.03.2021 M. HOSTENS KRIS K, met ingang van 01.04.2021

document

type document prom. -- pub. 02/08/2021 numac 2021203574 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking Bij besluit van de Directeur-generaal van 8 juli 2021, dat in werking treedt de dag waarop h worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking(...) type document prom. -- pub. 02/08/2021 numac 2021203727 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Werfcontroleurs (m/v/x) (niveau B) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: AFG21147 Solliciteren kan tot 23/08/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie word(...) type document prom. -- pub. 02/08/2021 numac 2021203788 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (m/v/x) (niveau A2) voor de POD Wetenschapsbeleid. - Selectienummer: ANG21082 Deze selectie werd afgesloten op 15/07/2021. Er is 1 laureaat. De lijst is (...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 0 gesl(...)
^