Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 19 november 2010
gepubliceerd op 13 januari 2011

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne wat betreft de normering van vast en tijdelijk opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz

bron
vlaamse overheid
numac
2010035951
pub.
13/01/2011
prom.
19/11/2010
ELI
eli/besluit/2010/11/19/2010035951/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 NOVEMBER 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne wat betreft de normering van vast en tijdelijk opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87;

Gelet op de wet van 12 juli 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1985 pub. 12/07/2011 numac 2011000420 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de mens en van het leefmilieu tegen de schadelijke effecten en de hinder van niet-ioniserende stralingen, infrasonen en ultrasonen. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie sluiten betreffende de bescherming van de mens en van het leefmilieu tegen de schadelijke effecten en de hinder van niet-ioniserende stralingen, infrasonen en ultrasonen, artikel 3, gewijzigd bij de wet van 21 december 1998, en artikel 7;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne;

Gelet op het gezamenlijke advies van de Milieu- en Natuurraad en de Sociaal-Economische Raad (SERV) van Vlaanderen van 24 juni 2010;

Gelet op het advies van de strategische adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid van 24 juni 2010;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de begroting, gegeven op 2 april 2010;

Gelet op advies 48.767/3 van de Raad van State, gegeven op 26 oktober 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Aan artikel 1.1.2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 20/11/2009 pub. 23/02/2010 numac 2010035114 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne sluiten, wordt een subtitel « Definities elektromagnetische golven » toegevoegd, die luidt als volgt : « DEFINITIES ELEKTROMAGNETISCHE GOLVEN (hoofdstuk 2.14 en 6.9) 1°afdeling, bevoegd voor milieuhinder van elektromagnetische golven : de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheersing, Milieu & Gezondheid van het departement, zoals bepaald met toepassing van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid sluiten tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries; 2° BIPT : het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie;3° gemiddeld effectief uitgestraald vermogen : het gemiddelde vermogen over een willekeurige periode van zes minuten dat aan de zendantenne wordt geleverd, vermenigvuldigd met de maximale antennewinst ten opzichte van een standaarddipoolzendantenne;4° grenswaarde : de elektrische veldsterkte, uitgedrukt in volt per meter (V/m), die gedurende een of meer vastgestelde perioden niet mag worden overschreden;5° veiligheidszone : een zone rond een vast opgestelde zendantenne die tot stand gebracht wordt door de exploitant en die niet vrij toegankelijk is voor het publiek.Onder publiek wordt verstaan elke natuurlijke persoon die niet op de hoogte is van de mogelijke gezondheidsrisico's van een blootstelling aan de elektromagnetische golven van een vast opgestelde zendantenne, of die zich er niet van bewust is dat op een bepaalde locatie een of meer vast opgestelde zendantennes aanwezig zijn, of die niet de mogelijkheid heeft zich eenvoudig te onttrekken aan de blootstelling van de elektromagnetische golven van een of meer vast opgestelde zendantennes; 6° zendantenne : een element dat elektromagnetische golven uitzendt met een frequentie tussen 10 MHz en 10 GHz;7° vast opgestelde zendantenne : een zendantenne die op permanente wijze op een vaste drager geplaatst wordt.Dat kan zowel een individuele zendantenne zijn als een combinatie van zendantennes van dezelfde exploitant die dicht bij elkaar zijn opgesteld, die dezelfde geografische zone dekken en die gebruikt worden voor dezelfde toepassingen. Multibandzendantennes die ontwikkeld zijn om tegelijkertijd elektromagnetische golven voor N verschillende technologieën (zoals gsm, DCS en UMTS) uit te zenden, worden beschouwd als N afzonderlijke vast opgestelde zendantennes; 8° mobiele zendantenne : een zendantenne die draagbaar of eenvoudig verplaatsbaar is en gebruikt kan worden terwijl ze in beweging is of stilstaat op om het even welke locatie;9° tijdelijk opgestelde zendantenne : een zendantenne die op één bepaalde geografische locatie is opgericht om te voldoen aan een tijdelijke behoefte gedurende maximaal twee weken; 10° conformiteitsattest : attest dat, als de elementen in de aanvraag voor dit attest de werkelijke situatie weergeven, certificeert dat de in de aanvraag vermelde vast opgestelde zendantennes van dezelfde exploitant op dezelfde geografische locatie voldoen aan de bepalingen van deel 2, hoofdstuk 2.14, afdeling 2.14.2, en deel 6, hoofdstuk 6.9, afdeling 6.9.2; 11° Egem, 6 min : gemiddelde (RMS) elektrische veldsterkte over een willekeurige periode van zes minuten, uitgedrukt in V/m; 12° bestaande vast opgestelde zendantenne : elke vast opgestelde zendantenne die voor de inwerkingtreding van deel 2, hoofdstuk 2.14, en deel 6, hoofdstuk 6.9, in bedrijf is gesteld; 13° azimut : de richting waarin de vast opgestelde zendantenne het grootste deel van het vermogen uitzendt (0°= noorden, 90°= oosten, 180°= zuiden, 270°= westen).Voor omnidirectionele zendantennes (zendantennes die in elke richting evenveel uitzenden) heeft de opgave van een azimut geen zin; 14° tilt : de hoek ten opzichte van het horizontale vlak waarin de zendantenne het meeste vermogen uitzendt;15° horizontale openingshoek : hoek in het horizontale vlak waarin het meeste vermogen uitgezonden wordt;16° verticale openingshoek : hoek in het verticale vlak waarin het meeste vermogen uitgezonden wordt;17° winst : het quotiënt van de stralingsintensiteit in het vrije veld van een zendantenne in een bepaalde richting ten opzichte van de stralingsintensiteit die onder gelijke omstandigheden geproduceerd zou worden door een hypothetische ideale zendantenne die in alle richtingen evenveel straalt (isotrope zendantenne).Als geen specifieke richting is opgegeven, is dit de grootst mogelijke quotiënt over alle richtingen; 18° verandering aan een vast opgestelde zendantenne : elke wijziging van de technische karakteristieken (bijvoorbeeld azimut, afmetingen, hoogte vanaf het grondniveau tot het midden van de zendantenne, frequentie, het aan de antenne geleverde maximale vermogen, tilt, horizontale openingshoek, verticale openingshoek, stralingspatroon en winst) van een vast opgestelde zendantenne;19° verblijfplaats : een plaats die voldoet aan een of meer van de volgende beschrijvingen : a) lokaal van een gebouw waar personen kunnen verblijven, zoals lokalen van woningen, scholen, crèches, ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen;b) bedrijfsruimte waar werknemers zich regelmatig bevinden;c) speelplaatsen van scholen;20° enkelvoudig SAR : het specifieke absorptietempo van een vast opgestelde zendantenne.Het specifieke absorptietempo is de hoeveelheid elektromagnetische energie die per tijdseenheid en per massa wordt geabsorbeerd. »

Art. 2.Aan deel 2 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 20/11/2009 pub. 23/02/2010 numac 2010035114 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne sluiten, wordt een hoofdstuk 2.14 toegevoegd, dat luidt als volgt : « HOOFDSTUK 2.14. - Milieukwaliteitsnormen voor elektromagnetische golven en beleidstaken ter zake Afdeling 2.14.1. - Algemene bepalingen

Art. 2.14.1.1. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op elektromagnetische golven met een frequentie tussen 10 MHz en 10 GHz, afkomstig van vast en tijdelijk opgestelde zendantennes.

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn niet van toepassing op elektromagnetische golven die afkomstig zijn van : 1° mobiele zendantennes;2° medische apparatuur en industriële toepassingen voor de ruimte waarin de bron van de elektromagnetische golven zich bevindt. Voor vast opgestelde zendantennes die gebruikt worden om de veiligheid van de luchtvaart te garanderen kan een uitzondering gevraagd worden aan de minister als een beperking van het vermogen van de vast opgestelde zendantennes in strijd is met de internationale normen en regelgeving inzake de veiligheid van de luchtvaart (ICAO). Afdeling 2.14.2. - Milieukwaliteitsnormen voor elektromagnetische

golven met een frequentie tussen 10 MHz en 10 GHz Art. 2.14.2.1. De in de onderstaande tabel vermelde waarden voor elektrische veldsterkte in V/m gelden als grenswaarden voor het Egem, 6 min-niveau van elektromagnetische golven, waarbij f de frequentie in MHz is, en Eiref het referentieniveau voor de elektrische veldsterkte.

frequentie : f in MHz

elektrische veldsterkte : E in V/m (Eiref)

10 tot 400

13,7

400 tot 2000

0,686 Mrf

2000 tot 10.000

30,7


Voor samengestelde velden moet de elektrische veldsterkte beperkt worden zodat : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 1° Ei : de elektrische veldsterkte bij de frequentie i;2° Eiref : het referentieniveau voor de elektrische veldsterkte is, vermeld in lid 1. De bepalingen gelden niet binnen de veiligheidszone van een vast of een tijdelijk opgestelde zendantenne. Afdeling 2.14.3. - Beleidstaken

Art. 2.14.3.1. De minister stelt de meetprocedure en de meetstrategie voor elektromagnetische golven vast.

Art. 2.14.3.2. De afdeling, bevoegd voor milieuhinder van elektromagnetische golven, stelt een kadaster van vast opgestelde zendantennes op. Dat kadaster omvat ten minste het technische dossier van vast opgestelde zendantennes, vermeld in artikel 6.9.2.1, lid 1, als ze gebruikt worden voor telecommunicatie, met uitzondering van tijdelijk opgestelde zendantennes. Het kadaster omvat ten minste : de precieze locatie van de zendantenne, het type, de afmetingen ervan, de richting en het zendvermogen. Voor de controlepunten waar simulaties voor werden verricht, worden de te verwachten blootstellingen vermeld.

Art. 2.14.3.3. De minister wijst de instelling, vermeld in artikel 6.9.2.3, lid 4 en artikel 6.9.2.4, aan. »

Art. 3.Aan artikel 6.1.0.2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 20/11/2009 pub. 23/02/2010 numac 2010035114 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne sluiten, wordt een punt 7° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 7° voor de bepalingen over elektromagnetische golven : artikel 3 van de wet van 12 juli 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1985 pub. 12/07/2011 numac 2011000420 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de mens en van het leefmilieu tegen de schadelijke effecten en de hinder van niet-ioniserende stralingen, infrasonen en ultrasonen. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie sluiten betreffende de bescherming van de mens en van het leefmilieu tegen de schadelijke effecten en de hinder van niet-ioniserende straling, infrasonen en ultrasonen.»

Art. 4.Aan deel 6 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 20/11/2009 pub. 23/02/2010 numac 2010035114 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne sluiten, wordt een hoofdstuk 6.9 toegevoegd, dat luidt als volgt : « HOOFDSTUK 6.9. - Vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven Afdeling 6.9.1. - Algemene bepalingen

Art. 6.9.1.1. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven als vermeld in artikel 2.14.1.1, lid 1, als ze gebruikt worden voor telecommunicatie. Afdeling 6.9.2. - Milieuvoorwaarden voor vast opgestelde zendantennes

Art. 6.9.2.1. De bijdrage van elke individuele vast opgestelde zendantenne tot de elektrische veldsterkte in V/m mag op verblijfplaatsen de grenswaarden voor het Egem, 6 min-niveau, vermeld in de onderstaande tabel, niet overschrijden, waarbij f de frequentie is in MHz en Ejref het referentieniveau voor de elektrische veldsterkte.

frequentie : f in MHz

elektrische veldsterkte : E in V/m (Ejref)

10 tot 400

2

400 tot 2.000

0,1Mrf

2000 tot 10.000

4,48


De bepalingen van lid 1 zijn niet van toepassing op vast opgestelde zendantennes met de volgende toepassingen : 1° telecommunicatie in de luchtvaartsector;2° telecommunicatie bij het treinverkeer;3° telecommunicatie bij de scheepvaart;4° radarsystemen;5° het gehele ASTRID-netwerk voor hulp- en veiligheidsdiensten;6° militaire toepassingen;7° radio- en televisie-uitzendingen;8° radioamateurisme. Art. 6.9.2.2. § 1. De exploitatie van een vast opgestelde zendantenne of de verandering van een vast opgestelde zendantenne is verboden zonder conformiteitsattest. Het conformiteitsattest wordt afgeleverd door de afdeling, bevoegd voor milieuhinder van elektromagnetische golven. § 2. Voor vast opgestelde zendantennes als vermeld in artikel 6.9.2.1, lid 1, is in afwijking van paragraaf 1 geen conformiteitsattest vereist voor de exploitatie, op voorwaarde dat de vrije afstand R en de vrije hoogte H van de veiligheidszone minstens de afmetingen hebben, vermeld in de volgende tabel.

gemiddeld effectief uitgestraald vermogen (W)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

15

20

vrije afstand R (m)

V

6,3

7,3

8,1

8,8

9,5

10,1

10,9

11,4

12,6

13,9

15,8

vrije hoogte H (m)

V

5,2

5,7

6,2

6,6

7,0

7,3

7,6

7,9

8,4

9,2

10,3


De vrije afstand R en de vrije hoogte H bepalen de minimale afstand en hoogte van de zendantenne tot aan de rand van de veiligheidszone, zoals beschreven in de onderstaande figuur. V geeft aan dat er geen conformiteitsattest vereist is.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor frequenties boven de 400 MHz mag een correctie van de afstanden toegepast worden in verhouding tot de referentieniveaus bij de frequentie in kwestie (x2/Ejref).Voor gemiddelde effectieve uitgestraalde vermogens boven de 20 W moet altijd een conformiteitsattest verkregen worden. § 3. Voor vast opgestelde zendantennes als vermeld in artikel 6.9.2.1, lid 2, is in afwijking van paragraaf 1 geen conformiteitsattest vereist voor de exploitatie, op voorwaarde dat de vrije afstand R en de vrije hoogte H van de veiligheidszone minstens de afmetingen hebben, vermeld in de volgende tabel.

gemiddeld effectief uitgestraald vermogen (W)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

15

20

vrije afstand R (m)

V

4

4,6

5,1

5,6

6

6,4

6,9

7,2

8

8,8

10

vrije hoogte H (m)

V

3,3

3,6

3,9

4,2

4,4

4,6

4,8

5

5,3

5,8

6,5


De vrije afstand R en de vrije hoogte H bepalen de minimale afstand en hoogte van de zendantenne tot aan de rand van de veiligheidszone. V geeft aan dat er geen conformiteitsattest vereist is.

Voor frequenties boven de 400 MHz mag een correctie van de afstanden toegepast worden in verhouding tot de referentieniveaus bij de frequentie in kwestie (x13,7/Eiref). Voor gemiddelde effectieve uitgestraalde vermogens boven de 20 W moet altijd een conformiteitsattest verkregen worden. § 4. Bij significante wijzigingen in de omgeving van een vast opgestelde zendantenne die relevant zijn voor de blootstelling aan elektromagnetische golven op verblijfplaatsen, kan de toezichthoudende overheid op elk moment een nieuw conformiteitsattest vragen.

Art. 6.9.2.3. De aanvraag van een conformiteitsattest wordt ingediend via de website van de afdeling, bevoegd voor milieuhinder van elektromagnetische golven.

De aanvraag van een conformiteitsattest bevat minstens de volgende elementen : 1° de gegevens van de aanvrager : naam van de exploitant, namelijk een rechtspersoon of een natuurlijke persoon, telefoonnummer, e-mailadres, volledig adres van de vast opgestelde zendantenne, namelijk straat, nummer, postnummer, gemeente;2° de technische karakteristieken, namelijk azimut, afmetingen, hoogte vanaf het grondniveau tot het midden van de zendantenne, frequentie, vermogen, tilt, horizontale openingshoek, verticale openingshoek stralingspatroon en winst van de vast opgestelde zendantennes die nodig zijn om het enkelvoudig SAR te bepalen in de zones buiten de veiligheidszone; 3° voor zendantennes als vermeld in artikel 6.9.2.1, lid 2, een plan in horizontale projectie van de zone waar theoretisch een enkelvoudig SAR van die zendantennes van meer dan 0,001 W/kg mogelijk is, met aanduiding van de landschappelijke kenmerken en gebouwen; 4° voor zendantennes als vermeld in artikel 6.9.2.1, lid 1, een plan in horizontale projectie van de zone waar theoretisch een enkelvoudig SAR van die zendantenne van meer dan 0,0004 W/kg mogelijk is op verblijfplaatsen, met aanduiding van de landschappelijke kenmerken en gebouwen; 5° een verticale projectie waarop de theoretische elektrische veldsterkte wordt aangegeven bij maximaal vermogen; 6° een bewijs van betaling van de retributie vermeld in artikel 6.9.2.8.

Als een van de zendantennes, vermeld in de aanvraag, op een plaats buiten de veiligheidszone een enkelvoudig SAR van meer dan 0,001 W/kg kan veroorzaken, moet de exploitant door metingen of berekeningen attesteren dat door het bijkomende elektromagnetische veld van die zendantenne de grenswaarde, voor de samengestelde velden, vermeld in artikel 2.14.2.1, niet overschreden wordt. Die metingen of berekeningen moeten gevoegd worden bij de aanvraag, vermeld in lid 1.

De afdeling, bevoegd voor milieuhinder van elektromagnetische golven, bezorgt de aanvraag op elektronische wijze binnen een termijn van veertien dagen aan de bevoegde instelling.

Art. 6.9.2.4. De afdeling, bevoegd voor milieuhinder van elektromagnetische golven, stelt binnen een termijn van zestig dagen na ontvangst van het volledige dossier van aanvraag vast of voldaan wordt aan de vereisten voor het afleveren van een conformiteitsattest.

Als aan de vereisten voldaan is, kent de afdeling, bevoegd voor milieuhinder van elektromagnetische golven, het attestnummer toe en stuurt ze het attest elektronisch naar de aanvrager. Als niet aan de vereisten voldaan is, deelt ze de redenen mee aan de aanvrager. De afdeling, bevoegd voor milieuhinder van elektromagnetische golven, kan zich laten bijstaan door de bevoegde instelling om de nodige berekeningen of metingen uit te voeren en om daarover een rapport op te stellen.

Art. 6.9.2.5. Een conformiteitsattest wordt alleen afgeleverd als aan al de volgende voorwaarden is voldaan : 1° de aanvraag van het conformiteitsattest voldoet aan de bepalingen van artikel 6.9.2.3, lid 2 en 3 en artikel 6.9.2.7; 2° de berekeningen of metingen op basis van de elementen, vermeld in de aanvraag, zijn correct; 3° op basis van de metingen of berekeningen voldoet de zendantenne aan de bepalingen van deel 2, hoofdstuk 2.14, afdeling 2.14.2, en deel 6, hoofdstuk 6.9, afdeling 6.9.2.

Art. 6.9.2.6. Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de vast opgestelde zendantenne zich bevindt of zal bevinden, wordt door de afdeling, bevoegd voor milieuhinder van elektromagnetische golven, elektronisch op de hoogte gebracht van de afgifte van het conformiteitsattest. De kennisgeving bevat een niet-technische uitleg van de evaluatie van het elektromagnetische veld ten gevolge van de vast opgestelde zendantenne.

In afwijking van lid 1 wordt niet in een kennisgeving voorzien voor vast opgestelde zendantennes die gebruikt worden voor militaire doeleinden of voor vast opgestelde zendantennes die gebruikt worden om de veiligheid van de luchtvaart te garanderen.

Art. 6.9.2.7. De minister kan verdere voorwaarden voor de aanvraag van een conformiteitsattest bepalen, meer bepaald wat betreft de elektronische aanvraagprocedure en de samenstelling van het aanvraagdossier.

Art. 6.9.2.8. § 1. Elke exploitant die een conformiteitsattest aanvraagt, is een retributie verschuldigd. § 2. Voor vast opgestelde zendantennes als vermeld in artikel 6.9.2.1, lid 1, bedraagt de retributie, vermeld in paragraaf 1, per aanvraag van een conformiteitsattest 200 euro.

Het bedrag van de retributie wordt jaarlijks aangepast aan de schommelingen van de gezondheidsindex op basis van de volgende formule : 200 euro x het nieuwe indexcijfer /het basisindexcijfer. Het nieuwe indexcijfer is de gezondheidsindex van de maand oktober van het voorgaande jaar, en het basisindexcijfer is de gezondheidsindex van oktober 2009, namelijk 110,64 met het jaar 2004 als basisjaar. § 3. Voor vast opgestelde zendantennes als vermeld in artikel 6.9.2.1, lid 2, bedraagt de retributie, vermeld in paragraaf 1, per aanvraag van een conformiteitsattest 75 euro.

Het bedrag van de retributie wordt jaarlijks aangepast aan de schommelingen van de gezondheidsindex op basis van de volgende formule : 75 euro x het nieuwe indexcijfer /het basisindexcijfer. Het nieuwe indexcijfer is de gezondheidsindex van de maand oktober van het voorgaande jaar, en het basisindexcijfer is de gezondheidsindex van oktober 2009, namelijk 110,64 met het jaar 2004 als basisjaar. § 4. Een bewijs van betaling van de retributie moet worden gevoegd bij de aanvraag van een conformiteitsattest. § 5. De minister bepaalt de voorwaarden en procedure voor de betaling van de retributie en wijst de ambtenaren aan die belast zijn met de inning en de invordering van de retributie. Afdeling 6.9.3. - Bepalingen voor bestaande vast opgestelde

zendantennes Art. 6.9.3.1. Bestaande vast opgestelde zendantennes moeten bij de inwerkingtreding van dit hoofdstuk voldoen aan de bepalingen van deel 2, hoofdstuk 2.14, afdeling 2.14.2.

Art. 6.9.3.2. Voor bestaande vast opgestelde zendantennes moet uiterlijk op 31 december 2011 een attest zijn afgeleverd dat de conformiteit met deel 2, hoofdstuk 2.14, afdeling 2.14.2, bevestigt.

Art. 6.9.3.3. De volgende documenten gelden als attest, als vermeld in artikel 6.9.3.2 : 1° een conformiteitsattest als vermeld in artikel 6.9.2.2; 2° een ontvangstbewijs of conformiteitsattest, afgeleverd door het BIPT ter uitvoering van het koninklijk besluit van 29 april 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/04/2001 pub. 22/05/2001 numac 2001022319 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de normering van zendmasten voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz sluiten houdende de normering van zendmasten voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz, of van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 houdende de normering van zendmasten voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz. Art. 6.9.3.4. Bestaande vast opgestelde zendantennes moeten : 1° uiterlijk op 31 december 2012 voldoen aan de bepalingen van artikel 6.9.2.1; 2° uiterlijk op 31 december 2015 voldoen aan de bepalingen van artikel 6.9.2.2. »

Art. 5.De Vlaamse minister, bevoegd voor het Leefmilieu, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 november 2010.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

^