Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 26 januari 2011
gepubliceerd op 16 februari 2011

Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden en procedures voor de betaling van de retributie, en van de voorwaarden voor de aanvraag van een conformiteitsattest voor vast opgestelde zendantennes van elektromagnetische golven met een frequentie tussen 10 MHz en 10 GHz

bron
vlaamse overheid
numac
2011035153
pub.
16/02/2011
prom.
26/01/2011
ELI
eli/besluit/2011/01/26/2011035153/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie


26 JANUARI 2011. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden en procedures voor de betaling van de retributie, en van de voorwaarden voor de aanvraag van een conformiteitsattest voor vast opgestelde zendantennes van elektromagnetische golven met een frequentie tussen 10 MHz en 10 GHz


De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Gelet op de wet van 12 juli 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1985 pub. 12/07/2011 numac 2011000420 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de mens en van het leefmilieu tegen de schadelijke effecten en de hinder van niet-ioniserende stralingen, infrasonen en ultrasonen. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie sluiten betreffende de bescherming van de mens en van het leefmilieu tegen de schadelijke effecten en de hinder van niet-ioniserende stralingen, infrasonen en ultrasonen, artikel 3, gewijzigd bij de wet van 21 december 1998, en artikel 7;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, artikel 6.9.2.7 en 6.9.2.8, § 5, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/2010 pub. 13/01/2011 numac 2010035951 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne wat betreft de normering van vast en tijdelijk opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/2010 pub. 14/12/2010 numac 2010035927 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Natuur en Bos sluiten;

Gelet op advies 48.993/3 van de Raad van State, gegeven op 14 december 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.In dit besluit wordt onder titel II van het VLAREM verstaan : het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne.

Art. 2.§ 1. De aanvraag van een conformiteitsattest, vermeld in artikel 6.9.2.3, van titel II van het VLAREM, wordt ingediend via de website van de afdeling, bevoegd voor milieuhinder en elektromagnetische golven : https://www.milieuinfo.be/zendantennes § 2. Met behoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 6.9.2.3, van titel II van het VLAREM vermeldt de aanvrager de volgende gegevens in de aanvraag van een conformiteitsattest : 1° het ondernemingsnummer, als de aanvraag wordt ingediend voor een rechtspersoon;2° het rijksregisternummer, als de aanvraag wordt ingediend voor een natuurlijk persoon; 3° als de aanvrager noch een ondernemingsnummer of een rijksregisternummer heeft, worden alleen de gegevens, vermeld in artikel 6.9.2.3, van titel II van het VLAREM, vermeld.

De aanvrager van een conformiteitsattest geeft aan of de bepalingen van artikel 6.9.2.1, eerste lid, van titel II van het VLAREM van toepassing zijn op de vast opgestelde zendantennes, vermeld in de aanvraag.

In het eerste lid wordt onder ondernemingsnummer verstaan : het uniek identificatienummer dat toegekend is met toepassing van de wet van 16 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen type wet prom. 16/01/2003 pub. 29/06/2009 numac 2009000415 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen.

Art. 3.§ 1. Bij de aanvraag van een conformiteitsattest laadt de aanvrager een technisch dossier op, dat minstens de elementen, vermeld in artikel 6.9.2.3, tweede en derde lid, van titel II van het VLAREM bevat.

Het technische dossier wordt opgesteld met behulp van de software die beschikbaar wordt gesteld via de website van de afdeling, bevoegd voor milieuhinder van elektromagnetische golven. De samenstelling van het technische dossier voldoet aan de vereisten, vermeld in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd. Als dat vereist is, zal de door de minister aangewezen instelling verdere gegevens opvragen bij de indiener of de samensteller van het dossier. § 2. Nadat het technische dossier opgeladen is, wordt automatisch een uniek dossiernummer toegekend aan de aanvrager.

Art. 4.De betaling van de retributie, vermeld in artikel 6.9.2.8, van titel II van het VLAREM, maakt deel uit van de elektronische aanvraagprocedure voor een conformiteitsattest.

In afwijking van het eerste lid kan de aanvrager de retributie overschrijven op het rekeningnummer BE 90 0912 2311 0032, met vermelding van het unieke dossiernummer.

Ter vervollediging van de aanvraag van een conformiteitsattest mailt de aanvrager het bewijs van betaling van de retributie, vermeld in artikel 6.9.2.3, tweede lid, punt 6°, van titel II van het VLAREM, naar het e-mailadres zendantennes@milieuinfo.be. Bij het bewijs van betaling vermeldt de aanvrager het unieke dossiernummer, vermeld in artikel 3, § 2, en de datum van betaling.

Art. 5.De retributie van de aanvraag van een conformiteitsattest wordt geïnd en ingevorderd door de aangestelde ontvangstenrekenplichtige van de afdeling Financiën en Overheidsopdrachten van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

Brussel, 26 januari 2011.

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

Bijlage Vereisten voor de samenstelling van het technische dossier, vermeld in artikel 3 Het technische dossier bevat de volgende elementen die in één gecomprimeerd bestand moeten worden samengebracht, meer bepaald een RFFile_Site.zip-bestand. 1° Administratieve gegevens De volgende administratieve gegevens moeten opgegeven worden : a) de eigenaar van de installatie : 1) naam;2) adres of adres van de maatschappelijke zetel;b) de contactpersoon van de installatie (fysieke persoon) : 1) voor- en achternaam;2) e-mailadres;3) telefoonnummer;c) de sitecode : de referentiecode die de indiener geeft aan het dossier, of een andere unieke code of naam waaronder de installatie bekend is (voor een radioamateur is dat zijn roepnaam);d) de voor- en achternaam van de technische expert die het dossier heeft opgemaakt;e) de site-eigenaar : 1) voor- en achternaam;2) adres of adres van de maatschappelijke zetel;f) de contactpersoon van de site : 1) voor- en achternaam;2) contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer).2° Lokalisatiegegevens De volgende lokalisatiegegevens moeten opgegeven worden : a) beschrijving van de site : de beschrijving moet zo nauwkeurig mogelijk zijn, bijvoorbeeld : 1) school : Koninklijk Atheneum Brugge;2) kerk : Sint-Janskerk; 3) ziekenhuis : O.L.V.-Gasthuis Poperinge; 4) sportterrein : Voetbalterrein KSV Lierse of Topsporthal Gent;5) ondernemingen : Terca NV, BASF;6) appartementsgebouw : Residentie Prins Philippe. Als er geen beschrijving is die iets toevoegt aan de lokalisatie van de site, wordt dat veld leeg gelaten. Vermeldingen zoals « gebouw » of « open veld » voegen niets toe en worden geweigerd; b) het adres van de site;c) de coördinaten van de site : de coördinaten moeten zowel in WGS84 als in lambert worden opgegeven;d) de CRAB-straatcode : CRAB/xxxxx/. Deze code kan men terugvinden door het adres in te geven op de volgende website : http://geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be/Geo-Vlaanderen/geosjabloonnew/sjbasp/crab/crab.aspx e) het BIPT-sitenummer : BIPT/xxxxx/.Deze code hoeft alleen ingevuld te worden als de site bij het BIPT bekend is.

Men kan het BIPT-sitenummer op de website www.sites.bipt.be terugvinden. 3° Technische antennegegevens De volgende technische gegevens moeten per antennetype opgegeven worden : a) de winst (dBi);b) het antennepatroon : 1) het horizontale stralingspatroon, dat is de winstafname in functie van de horizontale hoek (dB);2) het verticale stralingspatroon, dat is de winstafname in functie van de verticale hoek (dB);c) de horizontale openingshoek (°);d) de verticale openingshoek (°);e) de dimensies breedte en hoogte van de antenne (indien van toepassing);f) de elektrische tilt (°). De volgende technische gegevens moeten per antenne opgegeven worden : a) het antennetype : fabrikant en referentie (indien van toepassing);b) de gebruikersinstellingen van de antenne : 1) het vermogen, geleverd aan de antenne (dBm);2) de hoogte (centerlijn) ten opzichte van de begane grond (m);3) de gebruikte frequentie (MHz);4) het azimut (°), het noorden is nul, het oosten 90 enzovoort;5) de mechanische tilt (°), positief is naar boven, negatief naar beneden. 4° Kaarten, plannen en foto's 4.1 Algemene opmerkingen voor de realisatie van de kaarten, plannen en foto's Alle kaarten, plannen en foto's in het dossier worden in jpg-formaat opgeslagen en hebben een minimale resolutie van 1 024 x 768 pixels.

Alle aanduidingen en opschriften moeten in de resolutie van 1 024 x 768 pixels leesbaar zijn, zonder dubbelzinnigheden.

De kaarten, plannen en foto's mogen geen sporen bevatten van compressie, gekartelde of afgebogen lijnen en pixelisatie.

De technische gegevens op de plannen moeten overeenstemmen met de opgegeven technische gegevens in het gegevensbestand.

Het referentienulpunt voor de hoogtebepalingen moet hetzelfde zijn op alle plannen.

De belangrijkste kleuren die worden gebruikt in de beoordelingsapplicatie, mogen niet voorkomen op de plannen waarop de analyse wordt gemaakt.

Voor de realisatie van de plannen moet altijd dezelfde kleur gebruikt worden zodat de plannen duidelijk leesbaar zijn. 4.2 Samenstelling van de set kaarten, plannen en foto's De minimale samenstelling van de set van kaarten, plannen en foto's is als volgt : a) een lokalisatieplan;b) een situatieplan;c) een inplantingsplan van de antennes per laag (bovenaanzicht);d) een inplantingsplan van de site;e) een analyseplan;f) een elevatieplan;g) een dwarsdoorsnede;h) foto's van de site en de omgeving. Deze opsomming is niet exhaustief. Voor het verkrijgen van een conformiteitsattest voegt de aanvrager alle kaarten, plannen en foto's toe die nodig zijn om het dossier correct te analyseren. Het is immers onmogelijk om de situatie van alle sites te kennen of te controleren.

Daarom is het nodig dat het ingediende dossier op het vlak van kaarten, plannen en foto's zo compleet mogelijk is. 4.3 Benaming van de verschillende kaarten, plannen en foto's De benaming van de kaarten, plannen en foto's is vastgelegd zoals hierna bepaald. Alle andere benamingen worden niet aanvaard : a) een lokalisatiekaart - Map_01_SITE code;b) een situatiekaart - Map_02_SITE code;c) een inplantingsplan van de antennes per laag (bovenaanzicht), bijvoorbeeld : 1) plan_Antenna900_SITE code;2) plan_Antenna1800_SITE code;3) plan_AntennaUMTS_SITE code;4) plan_AntennaLTE_SITE code;d) een inplantingsplan van de site - Plan_Inplanting_xx_SITE code;e) een analyseplan : een plan waarop de analyse van de conformiteit is uitgevoerd : 1) analysis_01_5 %_SITE code;2) analysis_01_2 %_SITE code;(indien van toepassing, zie het hoofdstuk over de analyses); f) een elevatieplan - Plan_Elevation_xx_SITE code;g) een dwarsdoorsnede - Plan_Transversal_Cut_xx_SITE code;h) een foto van de site of haar omgeving - Picture_xx_SITE code;i) een tabel met de hoogtes van de gebouwen - Height_table_SITE code. 4.4 Specificaties van de te realiseren plannen 4.4.1 Lokalisatiekaart (Map_01_SITE code.jpg) De lokalisatiekaart is een stratenkaart van de site en haar onmiddellijke omgeving. Het is aangeraden om gebruik te maken van duidelijke kaarten, zoals de kaarten van een routeplanner op het internet (Mappy, ViaMichelin, Belgeo enzovoort).

De lokalisatiekaart moet ervoor zorgen dat men de site exact kan situeren binnen de gemeente. Als het plan niet georiënteerd is naar het noorden (noorden = 0°), moet er een windroos opgenomen zijn op de kaart. De site staat centraal gepositioneerd op de kaart en alle nabije wegen zijn zichtbaar erop, alsook hun benaming.

Als de site zich niet in de nabijheid van een straat bevindt, wordt de stratenkaart vervangen door een NGI-kaart. De benaming voor de NGI-kaart wordt dan MAP_03_Site code.jpg. 4.4.2 Situatiekaart (Map_02_SITE code.jpg) De situatiekaart zorgt ervoor dat de site exact te situeren is in haar directe omgeving. Als de kaart niet georiënteerd is naar het noorden (noorden = 0°), moet er een windroos opgenomen zijn op het plan. De site staat centraal gepositioneerd op de kaart.

Als het gaat om een perceel dat in een onbebouwde of een landelijke omgeving ligt, moet de kaart het mogelijk maken om het perceel te lokaliseren ten opzichte van zijn omgeving.

Als het gaat om een perceel dat in een bebouwde omgeving ligt, moet de kaart het mogelijk maken om het perceel te lokaliseren ten opzichte van de omringende gebouwen in een straal van 100 meter.

In een agglomeratie wordt het geheel van huizen die zich bevinden in het verlengde van een publieke weg, beschouwd als een straat.

De kaart mag ook een luchtfoto zijn van de site en zijn directe omgeving. De luchtfoto moet echter de actuele situatie van het gebied weergeven bij de indiening van het dossier, alsook bij een update van het dossier. 4.4.3 Inplantingsplan van de antennes (Plan_Antennaxx_SITE Code.jpg) Op een inplantingsplan van de antennes kan men duidelijk zien waar de antennes zich bevinden. Er wordt een inplantingsplan gemaakt per laag om het geheel overzichtelijk te maken. Een inplantingsplan van de antennes bevat : a) een correcte inplanting van alle antennes, voorzien van een gekleurde pijl in de richting van het azimut van de antenne (indien van toepassing);b) de oriëntatie;c) de schaal;d) informatie over de verschillende frequenties waarop de antenne uitzendt, indien van toepassing. Daarnaast kan men op het inplantingsplan van de antennes de technische lokalen van het zendstation terugvinden indien van toepassing.

Als de antennes bevestigd zijn aan de muren van een gebouw, moeten de dikte van de muren en de exacte positie van de ramen en deuren worden weergegeven. Dat wordt op een duidelijke manier gedaan zodat er geen verwarring mogelijk is.

Het plan heeft een schaal van 1/50. Die schaal moet toelaten dat alle informatie goed leesbaar is in een resolutie van 1 024 x 768 pixels.

De schaal wordt op het plan lineair voorgesteld.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De extra informatie moet zo veel mogelijk weergegeven worden op het inplantingsplan.

De benaming van het inplantingsplan (of van de plannen) wordt als volgt gevormd, bijvoorbeeld : a) GSM900 of E-Gsm : Plan_Antenna900_SITE code;b) GSM1800 : Plan_Antenna1800_SITE code;c) UMTS : Plan_AntennaUMTS_SITE code;d) UMTS900 : Plan_AntennaUMTS900_SITE code;e) LTE : Plan_AntennaLTE_SITE code;f) antenne Dualband : Plan_Antennaxxxx&yyyy_SITE code (xxxx et yyyy = de twee frequenties die gebruikt worden door de antenne);g) antenne Triband : Plan_Antennaxxxx&yyyy&zzzz_SITE code (xxxx, yyyy et zzzz = de drie frequenties die gebruikt worden door de antenne);h) twee antennes op dezelfde laag : Plan_Antennaxxxx_yyyy_SITE code;i) drie antennes op dezelfde laag : Plan_Antennaxxxx_yyyy_zzzz_SITE code. 4.4.4 Inplantingsplan van de site (Plan_Inplanting_xx_SITE code.jpg) Het inplantingsplan van de site is een georiënteerd plan dat de exacte positie van de site bepaalt ten opzichte van vaste objecten in de directe omgeving.

Het plan bestaat uit : a) de inplanting van de constructie met afmetingen;b) de correcte plaatsing van alle antennes op de site;c) alle bestaande gebouwen rond de antennes;d) de oriëntatie van het plan;e) een schaal;f) de exacte weergave van publieke wegen met hun naam en afmetingen;g) de verschillende hoogtes van de gebouwen en van het grondniveau ten opzichte van het referentienulpunt als dat verschilt;h) de positie van de « gevoelige » gebouwen (kinderdagverblijf, school, ziekenhuis, rusthuis enzovoort). De schaal van het plan is maximaal 1/50 of 1/100. De schaal moet toelaten om alle informatie op het plan duidelijk te lezen in een resolutie van 1 024 x 768 pixels. De schaal moet altijd lineair zijn.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De extra informatie moet zo veel mogelijk weergegeven worden op het inplantingsplan.

In het belang van de leesbaarheid van het dossier is het altijd toegestaan om verschillende inplantingsplannen van de site toe te voegen. Als dat het geval is, moet erop gelet worden dat een correcte benaming gehanteerd wordt voor elk plan. 4.4.5 Analyseplan (Plan_Analysis_01_x %_SITE Code.jpg) Dit plan is een kopie van het inplantingsplan voor de site, maar met een grotere schaal zodat de analyse zo efficiënt mogelijk uitgevoerd kan worden.

Het plan bevat : a) de correcte plaatsing van al de antennes van de exploitant op de site; b) de plaatsing van alle bestaande gebouwen die volledig of gedeeltelijk vallen binnen de stralingsanalyse (met andere woorden elk gebouw dat binnen de 5 %- of 2 %-zone valt, waarbij 5 % overeenkomt met 0,001W/kg, zoals bepaald in artikel 6.9.2.3, derde lid, van titel II van het VLAREM, en 2 % overeenkomt met de waarden, vermeld in artikel 6.9.2.1, van titel II van het VLAREM); c) een oriëntatie;d) een schaal;e) de exacte weergave van publieke wegen met hun naam en afmetingen;f) de verschillende hoogtes van de gebouwen en van het grondniveau ten opzichte van het referentienulpunt als dat verschilt;g) de positie van de « gevoelige » gebouwen (kinderdagverblijf, school, ziekenhuis, rusthuis enzovoort). De schaal van het plan is maximaal 1/500 of 1/1000. De schaal moet toelaten om alle informatie op het plan duidelijk te kunnen lezen in een resolutie van 1 024 x 768 pixels. De schaal moet altijd lineair zijn.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor antennes met een klein zendbereik (b.v. gsm-picocellen) moet de schaal 1/50 zijn.

Specifieke regels voor de realisatie van het analyseplan : a) de schaal en de oriëntatie moeten zich buiten de analyse bevinden (met andere woorden buiten de zone waar er zich mogelijk punten boven 5 % of 2 % van de norm bevinden, waarbij 5 % overeenkomt met 0,001W/kg, zoals bepaald in artikel 6.9.2.3, derde lid, van titel II van het VLAREM, en 2 % overeenkomt met de waarden, vermeld in artikel 6.9.2.1, van titel II van het VLAREM); b) de antennes moeten weergegeven worden door een gekleurd punt of door een gekleurde pijl die de richting van het azimut heeft (indien van toepassing);c) als de antennes op een pyloon gemonteerd staan, moet die pyloon reëel weergegeven worden;d) alle aanwezige gebouwen moeten genummerd zijn.Via die nummering worden de hoogtes van de gebouwen opgenomen in een tabel waarvan u het formaat kunt terugvinden op de website https://www.milieuinfo.be/zendantennes. Bij sites met een beperkt aantal gebouwen mag de hoogte eventueel op het gebouw zelf aangegeven worden. Dat mag echter de leesbaarheid van het plan niet in het gedrang brengen; e) alle gebouwen op het plan worden volledig weergegeven;f) alle overbodige informatie wordt verwijderd;g) de analyseplannen voor antennes met een klein zendbereik (bv. gsm-picoantennes) moeten gerealiseerd worden op een niveau dat zo dicht mogelijk bij de antenne ligt; h) de dikte van de muren en de plaatsing van de ramen moeten duidelijk geïnterpreteerd kunnen worden. De benaming van de analyseplannen wordt als volgt gevormd : a) analyse 5 % : analysis_01_5 %_SITE code;b) analyse 2 % : analysis_01_2 %_ SITE code;c) gezoomde analyse : analysis_zoom_01_x %_ SITE code (x = 5 of 2 naargelang het percentage van de analyse). 4.4.6 Elevatieplan (Plan_Elevation_xx_SITE code.jpg) Het elevatieplan laat toe om de positie van de verschillende antennes correct te bepalen.

Het plan bevat : a) de correcte plaatsing van de antennes met de aanduiding van een van de volgende drie afmetingen : 1) HHA - hoogte van de antenne, gemeten vanaf de top;2) centerlijn - hoogte van de antenne, gemeten vanaf het midden;3) HBA - hoogte van de antenne, gemeten vanaf de basis;b) de afmetingen die integraal overeenstemmen met de afmetingen in de technische gegevens van het dossier;c) het referentienulpunt;d) de camouflerende materialen. Als de antennes geplaatst zijn op een gebouw waaraan andere gebouwen grenzen, worden de aangrenzende gebouwen ook weergegeven.

Voor de antennes die bevestigd zijn aan de gevel, alsook voor antennes met een klein zendbereik (b.v. gsm-picoantennes), moet het plan de hoogtes bevatten van de verschillende verdiepingen ten opzichte van de gelijkvloerse verdieping.

Het plan heeft een schaal van maximaal 1/50, behalve voor gebouwen die meer dan 20 verdiepingen hebben. Daarbij wordt een schaal van maximaal 1/100 aanvaard. De schaal moet toelaten om alle informatie op het plan duidelijk te lezen in een resolutie van 1 024 x 768 pixels. De schaal moet altijd lineair zijn.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 4.4.7 Dwarsdoorsnede (Plan_Tranversal_Cut_xx_SITE code.jpg) Voor de antennes die bevestigd zijn aan de gevel, of aan het plafond, moet een dwarsdoorsnede toegevoegd worden.

Het plan geeft exact de hoogte van de verschillende verdiepingen weer van het pand waartegen de antennes zijn bevestigd. Ook hier moet het referentienulpunt aanwezig zijn.

Het plan heeft een schaal van maximaal 1/50, behalve voor gebouwen die meer dan 20 verdiepingen hebben. Daarbij wordt een schaal van maximaal 1/100 aanvaard. De schaal moet toelaten om alle informatie op het plan duidelijk te lezen in een resolutie van 1 024 x 768 pixels. De schaal moet altijd lineair zijn.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 4.4.8 Foto's (Picture_xx_SITE code.jpg) Het dossier bevat alle relevante foto's van de site, haar omgeving en alle verblijfplaatsen die zich bevinden binnen de te onderzoeken zone van de analyse (met andere woorden binnen het 5 %- of het 2 %-gebied).

De plaats en richting vanwaaruit de foto's worden genomen, worden aangegeven op het situatieplan. De foto's zijn in kleur en hebben een minimale resolutie van 1 024 x 768 pixels.

Op de foto's worden de controlepunten van de analyse aangeduid, zonder de duidelijkheid van de foto's te verminderen. Daarnaast worden de foto's toegevoegd aan het dossier zonder extra informatie, met het oog op de analyse.

Vervolgens wordt er, voor sites die nog niet verwezenlijkt zijn, een gemonteerde foto toegevoegd waarop de positie van de toekomstige site wordt weergegeven.

De foto's die deel uitmaken van het dossier, moeten gemaakt worden met een digitale camera. De foto's zijn de originele bestanden waarbij de exifdata (1) leesbaar zijn. Foto's waarbij de data niet weergegeven zijn in het exifbestand, waarvan de kwaliteit slecht is (wazig, mistig enzovoort) of waarvan de digitale kwaliteit verminderd is door de bestandsgrootte te verkleinen, worden niet aanvaard.

Als de situatie op het terrein niet verandert, zijn de foto's : a) zes maanden geldig in een bebouwde zone;b) één jaar geldig in een landelijke, onbebouwde zone. De geldigheidsduur wordt geverifieerd op het moment dat het dossier wordt opgeladen of als er een correctie wordt verzonden. Er kan altijd gevraagd worden om recentere foto's toe te voegen aan het dossier.

De benaming van de foto's wordt als volgt gevormd : a) een foto zonder controlepunten : Picture_xx_ SITE code (xx = camerastandpunt);b) een foto met controlepunten : Picture_xxPt_ SITE code (xx = camerastandpunt);c) een gemonteerde foto : Picture_xxMon_ SITE code (xx = camerastandpunt). 5° Tabel met de hoogte van de gebouwen Er moet een tabel met de hoogte van de gebouwen als een Excelbestand (*.xls of *.xlsx) bij het dossier worden gevoegd. Die tabel bevat de volgende informatie : a) het aantal gebouwen dat op de analyse aanwezig is;b) de bestemming van het gebouw (school, ziekenhuis, eengezinswoning, appartement, fabriek enzovoort);c) het aantal verdiepingen van het gebouw;d) de hoogte van het gebouw vanaf de dakgoot (m) ten opzichte van de begane grond;e) de hoogte van het gebouw vanaf de dakgoot (m) ten opzichte van het referentienulpunt;f) de hoogte van het gebouw vanaf de nok van het dak (m) ten opzichte van de begane grond;g) de hoogte van het gebouw vanaf de nok van het dak (m) ten opzichte van het referentienulpunt;h) het verschil tussen de begane grond en het referentienulpunt (m);i) eventuele opmerkingen (plat dak, onbewoond enzovoort);j) de nummers van de fotos waarop het gebouw zichtbaar is. De benaming wordt als volgt gevormd : Height Table_SITE code.xls of *. xlsx. 6° Ondertekend document Het dossier moet een ondertekend document bevatten waarin wordt verklaard dat de gegevens in het dossier overeenstemmen met de realiteit.Een blanco document kan teruggevonden worden op de website https://www.milieuinfo.be/zendantennes. Het moet ondertekend worden en onder.pdf of.jpg formaat bij het dossier gevoegd worden.

De benaming van het bestand wordt als vormt gevormd : SignedSubmission_Site code.pdf of.jpg. 7° Analyses Het dossier moet onder andere de elementen bevatten, vermeld in artikel 6.9.2.3, van titel II van het VLAREM, waarbij de punten, vermeld in 3° tot en met 5°, aangevuld moeten worden met de analyses van de te verwachten blootstellingswaarden op de publiek toegankelijke plaatsen.

Daarbij wordt een analyse gemaakt door met de ter beschikking gestelde software controlepunten te berekenen. Er wordt gewerkt met een of meer punten per woning, gebouw of terrein. Daarbij moet het controlepunt zodanig gekozen worden, zowel qua ligging als qua hoogte, dat de maximale blootstelling duidelijk getoond wordt.

Als ook metingen uitgevoerd moeten worden, zoals bepaald in artikel 6.9.2.3, worden die uitgevoerd op de plaatsen van maximale blootstelling.

In overleg met de door de minister aangewezen instelling, overeenkomstig artikel 6.9.2.4, van titel II van het VLAREM, kan een andere werkwijze worden bepaald in functie van de lokale omstandigheden of de technische eigenschappen van de zendinstallatie.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden en procedures voor de betaling van de retributie, en van de voorwaarden voor de aanvraag van een conformiteitsattest voor vast opgestelde zendantennes van elektromagnetische golven met een frequentie tussen 10 MHz en 10 GHz.

Brussel, 26 januari 2011.

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE _______ Nota (1) Het exchangeable image file format (exif) is een metadataspecificatie voor bestanden uit bijvoorbeeld digitale camera's.Zowel jpeg als tiff ondersteunt die metadata. In die exifdata kunt u ondermeer de datum en het uur terugvinden van het moment dat de foto werd gemaakt.

^