Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 26 januari 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/01/2011 pub. 04/02/2011 numac 2011000052 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 16 augustus 2010 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 26/01/2011 pub. 04/02/2011 numac 2011000053 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 26 augustus 2010 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 26/01/2011 pub. 11/02/2011 numac 2011009075 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 112.500 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 26/01/2011 pub. 11/02/2011 numac 2011011053 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot opschorting van het koninklijk besluit van 4 juli 2004 tot vaststelling van de bedragen en de uitvoeringsbepalingen van de aan het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau verschuldigde retributies voor de administratieve behandeling van sommige dossiers type koninklijk besluit prom. 26/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011022033 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011003040 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 26/01/2011 pub. 15/02/2011 numac 2011035121 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 maart 2008 tot benoeming van de leden van de adviescommissie, vermeld in artikel 1, 9°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en de gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen type ministerieel besluit prom. 26/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011035152 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van de instelling bevoegd voor beoordeling van technische dossiers bij de aanvraag van een conformiteitsattest voor een vast opgestelde zendantenne type ministerieel besluit prom. 26/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011035153 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden en procedures voor de betaling van de retributie, en van de voorwaarden voor de aanvraag van een conformiteitsattest voor vast opgestelde zendantennes van elektromagnetische golven met een frequentie tussen 10 MHz en 10 GHz type ministerieel besluit prom. 26/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011200325 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2010 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 26/01/2011 pub. 17/02/2011 numac 2011200689 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 11 mei 2010 tot aanwijzing van de ambtenaar belast met het opleggen van de administratieve boeten bedoeld in artikel 30 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de opvang en de huisvesting van bejaarde personen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/01/2011 pub. 24/02/2011 numac 2011029076 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de raad van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs

erratum

type erratum prom. 26/01/2011 pub. 02/02/2011 numac 2011003044 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak. - Erratum type erratum prom. 26/01/2011 pub. 10/02/2011 numac 2011022006 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum
^