Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 26 januari 2011
gepubliceerd op 31 januari 2011

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2010 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee

bron
vlaamse overheid
numac
2011200325
pub.
31/01/2011
prom.
26/01/2011
ELI
eli/besluit/2011/01/26/2011200325/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


26 JANUARI 2011. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010035978 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee


De Vlaamse minister voor Economie, Buitenlands beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, Gelet op de wet van 12 april 1957 waarbij de koning wordt gemachtigd maatregelen voor te schrijven ter bescherming van de biologische hulpbronnen van de zee, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1973, 22 april 1999 en 3 mei 1999 en bij decreet van 19 december 2008;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, gewijzigd bij de wetten van 11 april 1983, 29 december 1990, 5 februari 1999, 1 maart 2007 en 8 juni 2008, bij de decreten van 19 december 2008 en 18 december 2009 en bij de koninklijke besluiten van 25 oktober 1995 en 22 februari 2001;

Gelet op de wet van 3 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser sluiten tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser, artikel 30, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 februari 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/02/2005 pub. 07/03/2005 numac 2004203610 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de bepalingen van de wet van 3 mei 2003 tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser type koninklijk besluit prom. 17/02/2005 pub. 07/03/2005 numac 2004203611 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende erkenning van een organisatie van werkgevers in uitvoering van artikel 26 van de wet van 3 mei 2003 tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser sluiten tot uitvoering van de bepalingen van de wet van 3 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser sluiten tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser, artikel 19;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009035687 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering sluiten tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, 4 december 2009, 6 juli 2010 en 7 juli 2010;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006035027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden sluiten tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden, artikel 18;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010035978 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee;

Gelet op de Verordening (EU) nr. 53/2010 van de Raad van 14 januari 2010 tot vaststelling voor 2010, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de EU en, voor vaartuigen van de EU, in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing zijn, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1359/2008, Verordening (EG) nr. 754/2009, Verordening (EG) nr. 1226/2009 en Verordening (EG) nr. 1287/2009, inzonderheid op de bijlagen IIa en IIc ;

Gelet op Verordening (EU) van de Raad van december 2010 tot vaststelling voor 2011 van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden, welke in de wateren van de EU en voor vaartuigen van de EU, in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften, inzonderheid de bijlagen IIa en IIc ;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1342/2008 van de Raad van 18 december 2008 tot vaststelling van een langetermijnplan voor kabeljauwbestanden en de bevissing van deze bestanden, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 423/2004;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat voor het jaar 2011 vangstbeperkingen moeten worden vastgesteld om de aanvoer te spreiden, en er bijgevolg zonder verwijl behoudsmaatregelen moeten worden getroffen om de door de EU toegestane vangsten niet te overschrijden;

Overwegende dat met het oog op reductie van teruggooi, een extra hoeveelheid schol VIId,e voor de periode vanaf 1 februari 2011 op vaartuigniveau wordt toegewezen;

Overwegende dat een betere spreiding van de aanvoer van tong VIIa en schol VIId,e bewerkstelligd kan worden door het aanpassen van maximale vangsten per zeereis, gerekend per vaartdag aanwezigheid in het gebied in kwestie, Besluit :

Artikel 1.In artikel 23 van het ministerieel besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010035978 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° aan § 1 wordt een volgend lid toegevoegd : "In afwijking van vorig lid is het in het i.c.e.s.-gebied VIIa voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van 221 kW of minder, gedurende de periode 1 februari 2011 tot 65 % van het quotum is benut vóór 30 juni 2011, verboden bij de tongvangst per zeereis een hoeveelheid te overschrijden, die gelijk is aan 300 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens die zeereis in het desbetreffende i.c.e.s.-gebied." 2° aan § 2 wordt een volgend lid toegevoegd : "In de periode 1 februari 2011 tot 65 % van het quotum is benut vóór 30 juni 2011, wordt het getal in lid 1 met 120 kg verhoogd."

Art. 2.Aan het artikel 24 van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen met ingang van 1 februari 2011 aangebracht : 1° in § 1 wordt het getal "300" vervangen door het getal "350", 2° in § 2 wordt het getal "600" vervangen door het getal "700".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2011 en houdt op van kracht te zijn op 1 januari 2012.

Brussel, 26 januari 2011.

De Vlaamse minister voor Economie, Buitenlands beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

^