Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 19 november 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/11/2010 pub. 06/12/2010 numac 2010022486 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende erkenning van beroepsorganisaties van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele gekwalificeerd te worden

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/11/2010 pub. 06/12/2010 numac 2010015199 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van de provisionele kredieten ingeschreven op het programma 14-53-5 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 en bestemd voor de looncompensatie en de terugbetaling van vergoedingen en van kosten verbonden aan de ontplooiing en het functioneren van leden van de Federale Politie, van vertegenwoordigers van de Magistratuur en van personeelsleden van Justitie, van Buitenlandse Zaken, van Financiën, van militairen en andere overheidsdiensten belast met zendingen in het buitenland type koninklijk besluit prom. 19/11/2010 pub. 15/12/2010 numac 2010022499 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen, bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot vaststelling van de honoraria en prijzen van die verstrekkingen en tot vaststelling van het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en prijzen type koninklijk besluit prom. 19/11/2010 pub. 30/12/2010 numac 2010024476 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid aan het Werelderfgoed Centrum van UNESCO type koninklijk besluit prom. 19/11/2010 pub. 30/12/2010 numac 2010024482 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor 2010 aan de activiteiten van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak van het publiek bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden type koninklijk besluit prom. 19/11/2010 pub. 17/12/2010 numac 2010206263 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 april 2010 houdende toekenning van onderscheidingen in de Nationale Orden aan sommige personeelsleden van de lokale besturen in het Vlaams Gewest type koninklijk besluit prom. 19/11/2010 pub. 17/12/2010 numac 2010206262 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 augustus 2006 houdende toekenning van onderscheidingen in de Nationale Orden aan sommige personeelsleden van de lokale besturen in het Vlaams Gewest

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/11/2010 pub. 16/12/2010 numac 2010024455 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 2.190.712 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn type ministerieel besluit prom. 19/11/2010 pub. 30/12/2010 numac 2010024462 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 oktober 2007 houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten houders van een bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde en van geneesheren-specialisten in de urgentiegeneeskunde en van geneesheren-specialisten in de acute geneeskunde type ministerieel besluit prom. 19/11/2010 pub. 05/01/2011 numac 2010024487 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 888.647 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn

decreet

type decreet prom. 19/11/2010 pub. 06/12/2010 numac 2010035901 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juli 2006 houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken type decreet prom. 19/11/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010206404 bron vlaamse overheid Decreet tot oprichting van een Vlaams communicatiehuis in Brussel onder de vorm van het extern verzelfstandigd agentschap Muntpunt VZW

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/2010 pub. 29/11/2010 numac 2010035889 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004 tot het vaststellen van een onderhoudspremie voor beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten wat betreft premies voor lokale en regionale besturen en voor autonome provincie- en gemeentebedrijven met rechtspersoonlijkheid type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/2010 pub. 16/12/2010 numac 2010035943 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op basisallocatie LB0 LB101 0100 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/2010 pub. 10/12/2010 numac 2010035920 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de bedieningswegen A19 - Proostdiestraat, Oude Hondstraat , Lange Hesselstraat (lengte : 265 meter), Wervikstraat (lengte : 432 meter), Kasteelstraat, Reutelhoekstraat (lengte : 204 meter), Kasteelstraat (lengte : 95 meter), Kasteelstraat, Poezelhoekstraat (lengte : 1 214 meter), Oude Kortrijkstraat, Lotegatstraat (lengte : 688 meter), Polygonestraat (lengte : 360 meter), Grote Molenstraat, Tresoriersstraat (lengte : 1 160 meter), Nonnebossenstraat (lengte : 494 meter), Nonnebossenstraat (lengte : 185 meter), Ieperstraat (lengte : 266 meter), Ieperstraat, Verlorenhoekstraat (lengte : 497 meter), Ieperstraat, Frezenbergstraat (lengte : 1 444 meter), Ieperstraat (lengte : 121 meter) op het grondgebied van de gemeente Zonnebeke type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/2010 pub. 14/12/2010 numac 2010035927 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Natuur en Bos type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/2010 pub. 13/01/2011 numac 2010035951 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne wat betreft de normering van vast en tijdelijk opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/2010 pub. 28/12/2010 numac 2010035990 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening aangebracht door de buitengewone algemene vergadering van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening op 14 december 2009 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/2010 pub. 12/01/2011 numac 2010036004 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overheveling van het krediet in het kader van het Vlaams akkoord voor de non-profit/social profit type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/2010 pub. 13/12/2010 numac 2010206047 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de artikelen 3, 4 en 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 houdende de facultatieve subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor de vervanging van oude individuele verwarmingstoestellen door hoogrendementskachels of door centrale verwarming met condenserende ketels type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/2010 pub. 21/12/2010 numac 2010206116 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de eigendomsoverdracht van grond beheerd door het UZ Gent aan de stad Gent type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/2010 pub. 23/12/2010 numac 2010206398 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren aanvullende thuiszorg voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg voor het jaar 2010 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/2010 pub. 23/12/2010 numac 2010206397 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren voor de diensten voor logistieke hulp voor het jaar 2010 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/2010 pub. 23/12/2010 numac 2010206401 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2002 houdende de erkenning van kopers en exploitanten van hout, overeenkomstig artikel 79 van het Bosdecreet van 13 juni 1990 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/2010 pub. 03/02/2011 numac 2011035075 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0 CB005 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/2010 pub. 01/02/2011 numac 2011035078 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu

omzendbrief

type omzendbrief prom. 19/11/2010 pub. 17/01/2011 numac 2011021000 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Omzendbrief met betrekking tot uitvoering van :

erratum

type erratum prom. 19/11/2010 pub. 18/02/2011 numac 2011022051 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen, bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot vaststelling van de honoraria en prijzen van die verstrekkingen en tot vaststelling van het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en prijzen. - Errata
^