Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 maart 2023

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/12/2017 pub. 17/03/2023 numac 2023030447 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse financiële bepalingen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 24/12/2020 pub. 17/03/2023 numac 2023010074 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het verenigingswerk. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels type wet prom. 20/12/2020 pub. 17/03/2023 numac 2023040606 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels type wet prom. 12/12/2021 pub. 17/03/2023 numac 2023040629 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2021-2022. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 23/12/2021 pub. 17/03/2023 numac 2023040880 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, teneinde de bijzondere overrijdbare beddingen open te stellen voor het schoolvervoer van personen met een handicap. - Duitse vertaling type wet prom. 06/12/2018 pub. 17/03/2023 numac 2023040893 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot omzetting van Richtlijn 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2023 numac 2023010146 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 19 januari 2023, wordt mevrouw Véronique BAEYENS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attache bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, met i Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 26/02/2023 pub. 17/03/2023 numac 2023030578 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 mei 2014 tot uitvoering van de artikelen 25 en volgende van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2023 numac 2023030715 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 februari 2023, de aanwijzing van mevr. Deman I., substituut-generaal bij het arbeidshof te Gent, tot de functie van advocaat-generaal bij dit hof, wordt hernieuwd voor een termijn van drie jaar met Bij koninklijke besluiten van 26 februari 2023, - de aanwijzing van mevr. Van den Broeke S.,(...) type koninklijk besluit prom. 05/01/2023 pub. 17/03/2023 numac 2023040640 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de autoriteit voor financiële diensten en markten dat beperkende voorwaarden verbindt aan de commercialisering van virtuele munten bij consumenten type koninklijk besluit prom. 13/03/2023 pub. 17/03/2023 numac 2023041021 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de verantwoording van sommige beroepskosten type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2023 numac 2023091303 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. - Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kred De lijst der referte-indexen van de maand maart 2023 is samengesteld als volgt : Index A (schatk(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/12/2022 pub. 17/03/2023 numac 2023040031 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 april 2019 houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie type ministerieel besluit prom. 07/12/2022 pub. 17/03/2023 numac 2023040028 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 mei 2020 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hoger onderwijs type ministerieel besluit prom. 15/03/2023 pub. 17/03/2023 numac 2023030733 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit betreffende de toediening van het geneesmiddel "Therasolv 100 000 UI, poudre pour solution injectable/pour perfusion" van Theradial SAS, "Actilyse" 20 mg en 50 mg van Boerhinger Ingelheim India Private Limited en "Urokinase Vedim" 100.000 U.I. van UCB Pharma, S.A., verdeeld door Novitan en de daarmee verband houdende geneesmiddelenbewaking type ministerieel besluit prom. 16/02/2022 pub. 17/03/2023 numac 2023040019 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 mei 2020 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hoger onderwijs type ministerieel besluit prom. 27/01/2023 pub. 17/03/2023 numac 2023040373 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 mei 2019 tot aanwijzing van de leden van de Gemeenschapsraad voor preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming type ministerieel besluit prom. 15/10/2021 pub. 17/03/2023 numac 2023040879 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type ministerieel besluit prom. 10/12/2021 pub. 17/03/2023 numac 2023040878 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type ministerieel besluit prom. 07/02/2023 pub. 17/03/2023 numac 2023200541 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende vervanging van de ondervoorzitter van de Commissie "Ondernemingsplannen" type ministerieel besluit prom. 02/03/2023 pub. 17/03/2023 numac 2023201377 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter en de leden van de centrale Examencommissie belast met de organisatie van de examens met het oog op het verkrijgen van de bekwaamheidsbewijzen in Rijn- en binnenvaart

arrest

type arrest prom. -- pub. 17/03/2023 numac 2023200618 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 10/2023 van 19 januari 2023 Rolnummer 7766 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 18 en 28 van het decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 23 april 2018 « betreffende de gezinsbijslagen », gesteld doo Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en P. Nihoul, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 17/03/2023 numac 2023201186 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 137/2022 van 27 oktober 2022 Rolnummer 7518 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 « betreffende de arbeidsovereenkomsten », gesteld door de Franstalige Arbeidsrechtbank te Bruss Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters P. Nihoul en L. Lavrysen, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 17/03/2023 numac 2023201189 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 141/2022 van 27 oktober 2022 Rolnummer 7846 In zake : de vordering tot schorsing van de artikelen 3 en 6 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2022 « tot wijziging van het decreet van 18 januari 2018 Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters P. Nihoul en L. Lavrysen, en de rechter(...)

decreet

type decreet prom. 26/01/2023 pub. 17/03/2023 numac 2023201351 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 10 december 2009 tot uitvoering van het decreet van 11 mei 2009 betreffende de erkenning van de uitzendbureaus en de controle op de particuliere arbeidsbemiddelingsbureaus

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/01/2023 pub. 17/03/2023 numac 2023030496 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van verschillende besluiten, wat betreft het opheffen van het onderscheid tussen woonzorgcentra en woonzorgcentra met een bijkomende erkenning ter uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/01/2023 pub. 17/03/2023 numac 2023030672 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 tot uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestatie van gebouwen type besluit van de waalse regering prom. 16/02/2023 pub. 17/03/2023 numac 2023030707 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2018 betreffende de organieke personeelsformatie van de Waalse Overheidsdienst wat betreft de mandatenregeling

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2022 pub. 17/03/2023 numac 2023040050 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022 en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2022 tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022 type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2022 pub. 17/03/2023 numac 2023040060 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van kredieten van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/03/2023 numac 2023041049 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (FEDASIL) heeft de schorsing en de nietigve(...)

erkenning

type erkenning prom. 23/02/2023 pub. 17/03/2023 numac 2023040910 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing tot wijziging van de beslissingen van 26 mei 2009 en van 11 januari 2016 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

lijst

type lijst prom. -- pub. 17/03/2023 numac 2023201305 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel. Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgekeur Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen(...) type lijst prom. -- pub. 17/03/2023 numac 2023201319 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR Business partners/ Project managers (niveau A1) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG23083 Solliciteren kan tot en met 03/04/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde f(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...) type lijst prom. -- pub. 17/03/2023 numac 2023201356 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Controleur met ervaring - Luxembourg (niveau C) voor FAVV. - Selectie-nummer : AFG22300 Solliciteren kan tot en met 23/03/2023 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...) type lijst prom. -- pub. 17/03/2023 numac 2023201306 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer, binnen de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsnummer vervangt dat werd afgesloten wegens dubbel. Het ondernemingsnummer werd afgesloten conform de procedure voor het w Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen (...) type lijst prom. -- pub. 17/03/2023 numac 2023201347 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten boekhouding en begroting (niveau A1) voor POD Maatschappelijke Integratie. - Selectienummer : ANG23131 Solliciteren kan tot en met 03/04/2023 via www.werkenvoor.be De gedetailleer(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...) type lijst prom. -- pub. 17/03/2023 numac 2023201326 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige economisten (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG23081 Solliciteren kan tot en met 03/04/2023 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, dee(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...) type lijst prom. -- pub. 17/03/2023 numac 2023201392 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van econ Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 17/03/2023 numac 2023201372 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés voor de Financiële dienst (niveau A1) voor het RSVZ. - Selectienummer: ANG23139 Solliciteren kan tot en met 31/03/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 17/03/2023 numac 2023201394 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 17/03/2023 numac 2023201444 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Financiën: Projectleiders (m/v/x) AAPD - BFG21136 Er zijn 2 laureaten. Deze selecties werden afgesloten op 9/03/2023. De lijst van (...) type lijst prom. -- pub. 17/03/2023 numac 2023201431 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Materiaalbeheerders IT (niveau A2) voor Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG23137 Solliciteren kan tot en met 31/03/2023 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving ((...) Een lijst van 15 laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze(...) type lijst prom. -- pub. 17/03/2023 numac 2023201393 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de correctie van de datum van de ambtshalve doorhaling of de datum van de intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrek Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 17/03/2023 numac 2023041019 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de Thesaurie. - Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties Overeenkomstig artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrij Voor het eerste semester 2023, is de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachte(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 17/03/2023 numac 2023201490 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Administratieve en technische talenten (niveau C) voor de Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid (OISZ). - Selectienummer: AFG23065. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgi(...) Solliciteren kan tot en met 23/03/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschrij(...) type erratum prom. -- pub. 17/03/2023 numac 2023201488 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés managementondersteuning voor de penitentiaire inrichtingen (niveau A1) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG23116. - Erratum Solliciteren kan tot en met 27/03/2023 via www.werk(...) Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 07/03/2023. De uiterste inschrijvin(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/03/2023 numac 2023030732 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats te - Ravels: 1 - Dilbeek: 1 - Haacht: 1 (in associatie) - Ninove: 1 (in associatie) - Gent (grondgebied van het vijfde kanton):1 - Ledegem: 1 (in associa(...) - Menen : 1 (in associatie) - Herve: 1 - Ciney: 1 (in associatie) - Viroinval: 1 De ka(...)

document

type document prom. 15/03/2023 pub. 17/03/2023 numac 2023030728 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Beslissing houdende de toestemming voor de invoer en het gebruik van de geneesmiddelen "Therasolv 100 000 UI, poudre pour solution injectable/pour perfusion" van Theradial SAS, "Actilyse" 20 mg en 50 mg van Boerhinger Ingelheim India Private Limited en "Urokinase Vedim" 100.000 U.I. van UCB Pharma, S.A., distribué par Novitan type document prom. -- pub. 17/03/2023 numac 2023041099 bron federaal instituut voor de bescherming en bevordering van de rechten van de mens Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens werft aan 1 secretariaatsmedewerker (v/m/x) door middel van een vergelijkend examen Wie zijn wij? Het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM) is een onafhankelijke instellin(...) Het FIRM heeft momenteel een federale bevoegdheid en een residueel mandaat. Voor meer informatie(...) type document prom. -- pub. 17/03/2023 numac 2023200548 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het cementbedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 26 januari 2023, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staats worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor het cementbedrijf : 1. als vertegenwoordi(...) type document prom. -- pub. 17/03/2023 numac 2023201252 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 1 december 2022 van mevr. B. HEINDRICHS, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt de heer David DE SLOOVERE, woonachtig rue des Jonquilles 14 te 7387 type document prom. -- pub. 17/03/2023 numac 2023201255 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 25 november 2022 van mevr. B. HEINDRICHS, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt de heer Jacques DE MEYER, woonachtig rue du Progrès 72, te 6180 Co Bij beslissing van 1 december 2022 van mevr. B. HEINDRICHS, Directrice-generaal van de Waalse O(...) type document prom. -- pub. 17/03/2023 numac 2023201269 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 23 januari 2023, wordt de SA ENTREPRISE EVRARD, Bansions 50, te 4845 Jalhay (BE 0475.670.182), erkend als ruimer van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen. De erkenning heeft het nummer 63038(...) type document prom. -- pub. 17/03/2023 numac 2023201272 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 26 januari 2023, wordt de SRL KGSA, rue du Commerce 17, te 4960 Malmedy erkend als ruimer van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen. De erkenning heeft het nummer 63049/0006/1048. (...) type document prom. -- pub. 17/03/2023 numac 2023201270 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 26 januari 2023, wordt de SPRL JULY, Fond de la Ville 29, te 4920 Aywaille , erkend als ruimer van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen. De erkenning heeft het nummer 62009/0001/263(...) type document prom. -- pub. 17/03/2023 numac 2023201273 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 26 januari 2023 wordt stad BASTENAKEN, rue du Vivier 58, te 6600 Bastenaken , erkend als ruimer van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen. De erkenning heeft het nummer 82003/0001/2(...) type document prom. -- pub. 17/03/2023 numac 2023201277 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 23 december 2022 van mevr. B. HEINDRICHS, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt mevr. Sabine LAMOTTE, woonachtig chemin des Blanches Dames 11 te 46 type document prom. -- pub. 17/03/2023 numac 2023201278 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 23 december 2022 van Mevr. B. HEINDRICHS, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt de b.v. MARTENS MARITIME WASTE, gevestigd Gaston Crommenlaan 8 te 9 Bij beslissing van 23 december 2022 van mevr. B. HEINDRICHS, Directrice-generaal van de Waalse (...) type document prom. -- pub. 17/03/2023 numac 2023201280 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 6 januari 2023, wordt de stad Binche, rue Saint-Paul 14, te 7130 Binche , erkend als ruimer van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen. De erkenning heeft het nummer 58002/0001/1047.(...) type document prom. -- pub. 17/03/2023 numac 2023201276 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 19 december 2022 van Mevr. B. HEINDRICHS, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt de b.v.b.a. TRANSSPORT DE RESE, gevestigd Monnikenweg 26-28 te 800 Bij beslissing van 21 december 2022 van Mevr. B. HEINDRICHS, Directrice-generaal van de Waalse (...) type document prom. -- pub. 17/03/2023 numac 2023201304 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen: Attachés AGA (m/v/x). - BNG23019 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden (...) Solliciteren kan tot 31 maart 2023. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zic(...) type document prom. -- pub. 17/03/2023 numac 2023201380 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Franstalige Dossierbeheerders bij het secretariaat van het Milieucollege (niveau A1) voor het Gewestelijke Overheidsdienst Brussels. - Selectienummer: REQ328 Solliciteren kan tot en met 27/03/2023 via www.tale(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 17/03/2023 numac 2023201483 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (niveau A1) voor FOD Financiën. - Selectienummer: ANG22498 Deze selectie werd afgesloten op 06/03/2023. Er zijn 24. laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er w(...)
^