Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 oktober 2023

Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 21 mei 2023 wordt de heer Jo DE GEEST, aangewezen als korpschef van de lokale politie van de politiezone SINT-NIKLAAS voor een termijn van vijf jaar.

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2023042878
pub.
05/10/2023
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 21 mei 2023Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/05/2023 pub. 27/06/2023 numac 2023031243 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, k), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 21/05/2023 pub. 31/07/2023 numac 2023042667 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 oktober 2022 tot vaststelling van de criteria voor beroepsverenigingen om als representatief te worden aangewezen in uitvoering van artikel 7/1, § 7, van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen type koninklijk besluit prom. 21/05/2023 pub. 19/09/2023 numac 2023043181 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de persoonsgegevens die zijn opgenomen in de in artikel 315ter van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde elektronische lijst van de leden van de rechterlijke orde, tot bepaling van enkele nadere regels met betrekking tot de toegang tot de gegevens opgenomen in de lijst en de bescherming van die gegevens, en betreffende de procedure voor de controle van de hoedanigheid van de ondertekenaar van een authentieke akte uitgaand van de rechterlijke orde type koninklijk besluit prom. 21/05/2023 pub. 16/08/2023 numac 2023031183 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw Integra ter ondersteuning van een pilootproject "drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie" type koninklijk besluit prom. 21/05/2023 pub. 14/07/2023 numac 2023042642 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bedragen ontvangen door de ethische comités voor hun activiteit uitgevoerd in het kader van de wet van 7 mei 2017 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik type koninklijk besluit prom. 21/05/2023 pub. 01/09/2023 numac 2023044622 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw I. Care ter ondersteuning van een pilootproject "drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie" type koninklijk besluit prom. 21/05/2023 pub. 06/06/2023 numac 2023042254 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten sluiten wordt de heer Jo DE GEEST, aangewezen als korpschef van de lokale politie van de politiezone SINT-NIKLAAS voor een termijn van vijf jaar.

^