Etaamb.openjustice.be
Wet van 31 mei 2016
gepubliceerd op 17 juni 2016

Wet tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, wat de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden betreft

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016009275
pub.
17/06/2016
prom.
31/05/2016
ELI
eli/wet/2016/05/31/2016009275/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

31 MEI 2016. - Wet tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten houdende fiscale en andere bepalingen, wat de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden betreft (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 30 van de wet van 1 augustus 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten houdende fiscale en andere bepalingen, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2004, worden de paragrafen 1 en 2 vervangen als volgt : " § 1. Er wordt een commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders ingesteld, hierna "de commissie "genoemd, die uitspraak doet over de aanvragen tot toekenning van een noodhulp, een financiële hulp of een aanvullende hulp. § 2. De commissie wordt ingedeeld in kamers. De Koning bepaalt het aantal kamers.

De voorzitter en de ondervoorzitters van de commissie zijn magistraten van de rechterlijke orde of ere-magistraten. Het aantal ondervoorzitters is hetzelfde als het aantal kamers min één.

De commissie bestaat verder uit evenveel advocaten of ereadvocaten en ambtenaren of gepensioneerde ambtenaren van niveau A als er kamers zijn. Andere categorieën commissieleden kunnen door de Koning worden aangewezen. Hij kan hiertoe bijzondere voorwaarden opleggen. De helft van de leden behoort tot de Nederlandse taalrol, de andere helft tot de Franse taalrol. De voorzitter, de ondervoorzitters en ieder lid hebben een plaatsvervanger.

De voorzitter en zijn plaatsvervanger moeten het bewijs leveren van de kennis van het Nederlands en het Frans, overeenkomstig de wet van 15 juni 1935Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het gebruik der talen in gerechtszaken Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op het gebruik der talen in gerechtszaken. Ze behoren tot verschillende taalrollen. Ten minste één van de personen vermeld in het derde lid moet, op de door de Koning bepaalde wijze, het bewijs leveren van een voldoende kennis van de Duitse taal. De voorzitter, de ondervoorzitters, de leden en hun plaatsvervangers worden door de Koning aangewezen. De helft van de ambtenaren wordt aangewezen op voordracht van de minister van Financiën, de andere helft op voordracht van de minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort.

Het mandaat van de voorzitter, de ondervoorzitters, de leden en hun plaatsvervangers duurt zes jaar, zonder dat de titularis de leeftijd van 73 jaar mag overschrijden. Het mandaat is hernieuwbaar.

De commissie wordt bijgestaan door een secretaris en door minstens evenveel adjunct-secretarissen als er kamers zijn min één; de personeelsformatie van het secretariaat van de commissie moet ten minste uit achttien personen bestaan. Zij worden aangewezen door de minister van Justitie. De helft behoort tot de Nederlandse taalrol, de andere helft tot de Franse taalrol.

Iedere kamer wordt voorgezeten door de voorzitter of een ondervoorzitter, of door hun plaatsvervanger.".

Art. 3.In artikel 31 van dezelfde wet vervangen bij de wet van 26 maart 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009275 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende de voorwaarden waaronder de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden een hulp kan toekennen sluiten en gewijzigd bij de wetten van 27 december 2004, 27 december 2006 en 30 december 2009, worden de bepalingen onder 2° tot 5° vervangen als volgt : "2° erfgerechtigden, in de zin van artikel 731 van het Burgerlijk Wetboek, tot en met de tweede graad van een persoon die overleden is als rechtstreeks gevolg van een opzettelijke gewelddaad, alsook aanverwanten tot en met dezelfde graad of personen die in duurzaam gezinsverband samenleefden met de overledene;3° erfgerechtigden, in de zin van artikel 731 van het Burgerlijk Wetboek, tot en met de tweede graad van een niet overleden slachtoffer dat voldoet aan de voorwaarden van artikel 31,1° alsook aanverwanten tot en met dezelfde graad of personen die in duurzaam gezinsverband samenleefden met dit slachtoffer;4° erfgerechtigden, in de zin van artikel 731 van het Burgerlijk Wetboek, tot en met de tweede graad van een persoon die sinds meer dan een jaar vermist is indien deze vermissing naar alle waarschijnlijkheid te wijten is aan een opzettelijke gewelddaad, alsook aanverwanten tot en met dezelfde graad of personen die in duurzaam gezinsverband samenleefden met de vermiste persoon; 5° hen die vrijwillig hulp bieden aan slachtoffers, niet in het kader van de uitoefening van een beroepsactiviteit in verband met de veiligheid en niet in het kader van een deelname aan eender welke gestructureerde vereniging teneinde hulp en bijstand te verlenen aan derden, en die "occasionele redders "genoemd worden of, in geval van overlijden, van de occasionele redder, zijn erfgerechtigden in de zin van artikel 731 van het Burgerlijk Wetboek, tot en met de tweede graad alsook aanverwanten tot en met dezelfde graad of personen die in duurzaam gezinsverband samenleefden met de overledene.".

Art. 4.In artikel 32 van dezelfde wet vervangen bij de wet van 26 maart 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009275 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende de voorwaarden waaronder de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden een hulp kan toekennen sluiten en gewijzigd bij de wet van 27 december 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden in de bepaling onder 1° de woorden ", rekening houdend met de tijdelijke of blijvende invaliditeit" opgeheven; 2° in paragraaf 1 wordt de bepaling onder 6° vervangen als volgt : "6° de procedurekosten met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding;"; 3° in paragraaf 2 wordt de bepaling onder 5° vervangen als volgt : "5° de procedurekosten met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding;"; 4° in paragraaf 3 wordt de bepaling onder 3° vervangen als volgt : "3° de procedurekosten met in begrip van de rechtsplegingsvergoeding;".

Art. 5.Artikel 33, § 2, van de dezelfde wet, vervangen bij de wet van 26 maart 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009275 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende de voorwaarden waaronder de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden een hulp kan toekennen sluiten, wordt vervangen als volgt : " § 2. De hulp wordt per opzettelijke gewelddaad en per verzoeker toegekend voor schade boven 500 euro en is beperkt tot een bedrag van 125 000 euro.".

Art. 6.In artikel 34 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 22 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009423 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende de samenstelling en werking van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden sluiten, wordt het eerste lid vervangen als volgt : "De vraag om financiële hulp, noodhulp of aanvullende hulp geschiedt bij verzoekschrift waarvan het model door de Koning wordt opgesteld en dat wordt neergelegd bij het secretariaat van de commissie of haar wordt toegezonden bij een ter post aangetekende brief. Het wordt ondertekend door de verzoeker of door zijn advocaat. Het kan ook elektronisch worden neergelegd volgens door de Koning vastgelegde regels.".

Art. 7.Artikel 36, tweede lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet 26 maart 2003, wordt vervangen als volgt : "De noodhulp wordt per opzettelijke gewelddaad en per verzoeker toegekend voor schade boven 500 euro en is beperkt tot een bedrag van 30 000 euro.".

Art. 8.Artikel 37, tweede lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet 26 maart 2003, wordt vervangen als volgt : "De aanvullende hulp wordt per opzettelijke gewelddaad en per verzoeker toegekend voor schade boven 500 euro en is beperkt tot het op de dag van de neerlegging van het verzoekschrift tot het bekomen van een hoofdhulp toepasselijk bedrag, verminderd met de reeds toegekende hulp en de eventuele noodhulp.".

Art. 9.In artikel 42bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 1 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt : "De Koning gaat bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad over tot de erkenning van daden als daden van terrorisme."; 2° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende : "De Koning kan de vergoeding van slachtoffers van de in het eerste lid bedoelde erkende daden uitbreiden en de verplichtingen van de personen die recht hebben op een vergoeding bedoeld in de afdelingen II en III van dit hoofdstuk aanpassen, rekening houdend met de kenmerken van terrorisme.".

Art. 10.Deze wet treedt in werking op de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, met uitzondering van artikel 6 dat in werking treedt op een door de Koning te bepalen datum.

Deze wet is van toepassing op de verzoeken die hangende zijn bij de commissie op het moment van haar inwerkingtreding.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 31 mei 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : 54 0670 Integraal Verslag : 19 mei 2016.

^