Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 31 mei 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 31/05/2016 pub. 08/06/2016 numac 2016009219 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot verdere uitvoering van de Europese verplichtingen op het vlak van seksuele uitbuiting van kinderen, kinderpornografie, mensenhandel en hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf type wet prom. 31/05/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016009275 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, wat de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden betreft type wet prom. 31/05/2016 pub. 07/03/2017 numac 2017010897 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, wat de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 31/05/2016 pub. 14/02/2017 numac 2017020141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot verdere uitvoering van de Europese verplichtingen op het vlak van seksuele uitbuiting van kinderen, kinderpornografie, mensenhandel en hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/05/2016 pub. 04/11/2016 numac 2016000644 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de volksgezondheid tegen radioactieve stoffen in voor menselijke consumptie bestemd water. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 31/05/2016 pub. 08/06/2016 numac 2016003192 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende intrekking van de beslissing om een einde te stellen aan het mandaat van mevrouw Laurence Bovy als voorzitter van de federale participatie- en investeringsmaatschappij type koninklijk besluit prom. 31/05/2016 pub. 08/06/2016 numac 2016003191 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende intrekking van de beslissing houdende benoeming van mevrouw Laurence Glautier als voorzitter van de federale participatie- en investeringsmaatschappij type koninklijk besluit prom. 31/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016003193 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 24 maart 2016 van de Nationale Bank van België houdende extra eigen vermogensvereisten voor specifiek systeemrisico type koninklijk besluit prom. 31/05/2016 pub. 06/06/2016 numac 2016009230 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Overijse van het vredegerecht van het kanton Overijse en Zaventem naar Zaventem type koninklijk besluit prom. 31/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016009261 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging, wat de koppeling van registers betreft, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen type koninklijk besluit prom. 31/05/2016 pub. 04/07/2016 numac 2016009322 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende goedkeuring van gewijzigd artikel 34 van de deontologische code van de Nationale Kamer van notarissen goedgekeurd bij het koninklijk besluit van 21 september 2005 type koninklijk besluit prom. 31/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016011244 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor ambtenaren om overeenkomstig artikel XV.8 van het Wetboek van economisch recht, te worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie type koninklijk besluit prom. 31/05/2016 pub. 16/06/2016 numac 2016011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van de ambtenaren die belast zijn met het toezicht op de installaties voor het vervoer en de distributie van gasachtige producten en andere door middel van leidingen type koninklijk besluit prom. 31/05/2016 pub. 11/07/2016 numac 2016011291 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor de toekenning van de "FRDO persprijs duurzame ontwikkeling" type koninklijk besluit prom. 31/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016202991 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen type koninklijk besluit prom. 31/05/2016 pub. 25/07/2016 numac 2016203013 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs type koninklijk besluit prom. 31/05/2016 pub. 28/06/2016 numac 2016203316 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de volksgezondheid tegen radioactieve stoffen in voor menselijke consumptie bestemd water type koninklijk besluit prom. 31/05/2016 pub. 22/03/2019 numac 2019040752 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor ambtenaren om overeenkomstig artikel XV.8 van het Wetboek van economisch recht, te worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/05/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016007149 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 april 2007 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende de terugbetaling van bepaalde buitengewone kosten opgelopen door de militair type ministerieel besluit prom. 31/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016021049 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 31/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016035927 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 27 mei 2014 houdende de uitvoering van diverse besluiten met betrekking tot het woonbeleid in Vlaanderen, voor wat de ruil van onroerende goederen betreft type ministerieel besluit prom. 31/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016011249 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juli 1998 tot verlening, voor het vervoer van springstoffen aan bepaalde kaaien van de haven van Antwerpen, van een afwijking op de bepalingen van het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen type ministerieel besluit prom. 31/05/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016203944 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 november 2015 tot bepaling van de productdossiers die in 2016 deelnemen aan de steunregeling en van de referentiebedragen van de steun, zoals bepaald in het besluit van de Waalse Regering van 24 september 2015 tot invoering van een steunregeling waarbij de landbouwers ertoe aangezet worden deel te nemen aan de kwaliteitsregelingen die van toepassing zijn op de landbouwproducten

erratum

type erratum prom. 31/05/2016 pub. 31/08/2016 numac 2016204144 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs. - Erratum
^