Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 juni 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/12/2015 pub. 17/06/2016 numac 2016000369 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2016 numac 2016000377 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Duitse vertaling type wet prom. 31/05/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016009275 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, wat de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/10/2014 pub. 17/06/2016 numac 2016000364 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten en van het koninklijk besluit van 3 december 2005 betreffende de functionele opleidingen van de personeelsleden van de politiediensten. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 01/06/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016003198 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 november 1994 op de jaarrekening van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen type koninklijk besluit prom. 08/06/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016009195 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels betreffende de werking en de organisatie van de gemeenschappelijke steundienst bij het College van procureurs-generaal en het College van het openbaar ministerie, bedoeld in artikel 185 van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016012064 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de werkgeverstussenkomst in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 20/05/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016014151 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid type koninklijk besluit prom. 26/05/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016022241 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Technische raad voor radio-isotopen type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016200828 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende het tewerkstellen van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016201752 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de inning van een bijdrage voor het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen" bestemd voor de opleiding en de vorming van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016201827 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016201840 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de **** handel, het vervoer en de logistiek, betreffende een regeling van **** type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016201880 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016202071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, betreffende de bepaling van de inspanning ten voordele van personen die behoren tot de risicogroepen voor 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 23/05/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016202209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de basisbijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 23/05/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016202423 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de bijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016202719 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 01/06/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016202862 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, ter uitvoering van de tax-shift type koninklijk besluit prom. 26/05/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016203022 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot goedkeuring van het beheerscontract van de naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden « Paleis voor Schone Kunsten »

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/06/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016022238 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende hernieuwing van het mandaat van de voorzitster van de Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. 02/06/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016031431 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 02/06/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016031432 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 02/06/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016031433 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 02/06/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016031436 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 02/06/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016031437 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 02/06/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016031435 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 26/05/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016035930 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit inzake de vastlegging van referentierendementen voor de toepassing van de voorwaarden voor kwalitatieve warmte-krachtinstallaties

arrest

type arrest prom. -- pub. 17/06/2016 numac 2016202577 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 57/2016 van 28 april 2016 Rolnummers : 6131 en 6135 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van het decreet van het Vlaamse Gewest van 9 mei 2014 tot wijziging van de regelgeving inzake natuur Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de recht(...)

decreet

type decreet prom. 13/05/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016035941 bron vlaamse overheid DECREET tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en het Provinciedecreet van 9 december 2005 type decreet prom. 09/06/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016203144 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal Centrum voor de Ontwikkeling van het Migratiebeleid, ondertekend te Brussel op 21 mei 2008 type decreet prom. 09/06/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016203146 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Europees Instituut voor Bosbouw betreffende de voorrechten en immuniteiten van het verbindingsbureau van het Europees Instituut voor Bosbouw, ondertekend te Brussel op 9 oktober 2013 type decreet prom. 09/06/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016203148 bron waalse overheidsdienst Decreet tot instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en "Bioversity International", ondertekend te Brussel op 3 december 2012, tot wijziging van het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het "International Plant Genetics Resources Institute", ondertekend te Brussel op 15 oktober 2003 type decreet prom. 09/06/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016203147 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de luchtvervoerovereenkomst tussen ten eerste, de Verenigde Staten van Amerika, ten tweede, de Europese Unie en haar lidstaten, ten derde, IJsland, en ten vierde, het Koninkrijk Noorwegen, gedaan te Luxemburg en Oslo op 16 en 21 juni 2011, alsook met de bijkomende overeenkomst tussen ten eerste, de Europese Unie en haar lidstaten, ten tweede, IJsland, en ten derde, het Koninkrijk Noorwegen betreffende de toepassing van de luchtvervoerovereenkomst tussen ten eerste, de Verenigde Staten van Amerika, ten tweede, de Europese Unie en haar lidstaten, ten derde, IJsland, en ten vierde, het Koninkrijk Noorwegen, gedaan te Luxemburg en Oslo op 16 en 21 juni 2011 type decreet prom. 09/06/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016203145 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte, de Slotakte en drie daarmee verband houdende overeenkomsten, ondertekend te Brussel op 11 april 2014 en op 5 november 2014 type decreet prom. 09/06/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016203149 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Wereldorganisatie voor Dierengezondheid, ondertekend te Brussel, op 14 maart 2013 type decreet prom. 09/06/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016203151 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Euromediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië, anderzijds, ondertekend te Brussel op 15 december 2010 type decreet prom. 09/06/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016203150 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Aanpassings- en aanvullingsovereenkomst met betrekking tot de Overeenkomst ondertekend te Brussel op 12 mei 1967 tussen het Koninkrijk België en het Algemeen Hoofdkwartier van de Geallieerde Strijdkrachten in Europa inzake de bijzondere voorwaarden voor de vestiging en het functioneren van dit Hoofdkwartier op het grondgebied van het Koninkrijk België, ondertekend te Brussel op 10 september 2013

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016029263 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het overlegd actieprogramma 2016-2018, ingesteld bij het decreet van 24 maart 2006 betreffende het instellen, bevorderen en versterken van samenwerkingsverbanden tussen Cultuur en Onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016029271 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2002 houdende organisatie van het examen voor de toelating in de hogere kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/05/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016029279 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de vzw "Société royale archéo-historique de Visé et de sa région" als gelabeld centrum krachtens het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 17/06/2016 numac 2016029276 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap Kabinetschef. - Ontslag. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2016 wordt eervol ontslag uit zijn ambt van Kabinetschef van de Vice-President en Minister va Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2016 wordt op 9 mei 2016 de he(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/05/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016029277 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 november 2015 betreffende de samenstelling van de werkgroepen voor de netoverschrijdende referentiesystemen voor de opvoeding tot filosofie en burgerzin type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/05/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016029280 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de vzw "Croix-Rouge de Belgique" als gelabeld centrum krachtens het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/05/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016029282 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van het "Institut de la Mémoire Audiovisuelle Juive - IMAJ" als gelabeld centrum krachtens het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/05/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016029292 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de Commissarissen van de Regering bij de Hogescholen en van de Afgevaardigden van de Regering bij de Hogere Kunstscholen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/05/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016035890 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten in het kader van de vluchtelingenproblematiek

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/06/2016 numac 2016203131 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij beschikking van 5 april 2016 in zake F.J. en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 12 mei 2016, heeft de raadkamer van de Nederlan « Schendt artikel 152 [van het Wetboek van strafvordering] de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, a(...) type bericht prom. -- pub. 17/06/2016 numac 2016203132 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 11 mei 2016 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 13 mei 2016 is beroep tot vernietiging Die zaak, ingeschreven onder nummer 6426 van de rol van het Hof, werd samengevoegd met de zaken met(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 17/06/2016 numac 2016203141 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr. 0454.369.477 MARIE intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 23/05/201(...) type lijst prom. -- pub. 17/06/2016 numac 2016203142 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond. Nr. 0465.385.313 G.M.S. DIFFUSION Ond. Nr. 0838.326.458 R.H. SONORISATION Ond. Nr(...) type lijst prom. -- pub. 17/06/2016 numac 2016203249 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige accreditation officers (niveau A), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG16130) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type lijst prom. -- pub. 17/06/2016 numac 2016203250 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige juristen Erkenning Aannemers (niveau A), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AFG16115) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijf(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type lijst prom. -- pub. 17/06/2016 numac 2016203251 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen Erkenning Aannemers (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG16132) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig b(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. 27/05/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016015081 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité behoudende de wijziging van het huishoudelijk reglement van het Directiecomité van 16 mei 2003

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 16/10/2015 pub. 17/06/2016 numac 2016203067 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 2 september 2013 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap overeenkomstig Richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap

document

type document prom. -- pub. 17/06/2016 numac 2016203230 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attaché boekhouding De vergelijkende selectie van Franstalige attaché boekhouding (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG16017) werd afgesloten op 23 mei 2016. Er zijn 0 geslaagden. Er (...) Hierbij zijn er 0 geslaagden. type document prom. -- pub. 17/06/2016 numac 2016203229 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attaché ICT méthodoloog De vergelijkende selectie van Franstalige attaché ICT méthodoloog (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG15107) werd afgesloten op 20 mei 2016. Er zijn 0 geslaagden(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 0 g(...) type document prom. -- pub. 17/06/2016 numac 2016203242 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige eerstaanwezend vakman van openbare reinheid (niveau C), voor het Gewestelijke Agentschap voor netheid, NET BRUSSEL (AFB15062) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : Diploma(...) type document prom. -- pub. 17/06/2016 numac 2016203241 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van **** ****-chauffeurs (niveau ****) voor de **** **** **** (****16131) **** de selectie wordt een lijst met maximum 120 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast (...) **** : 1. **** diploma's op de uiterste **** : ? geen (...) type document prom. -- pub. 17/06/2016 numac 2016203245 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige calltakers 112 Wallonië De vergelijkende selectie van Franstalige calltakers 112 Wallonië (niveau C), voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG15148), werd afgesloten op 24 mei 2016. Er zijn 50 geslaag(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er gee(...) type document prom. -- pub. 17/06/2016 numac 2016203246 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige tweetalige calltakers 112 Brussel De vergelijkende selectie van Franstalige tweetalige calltakers 112 Brussel (niveau C), voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG15149), werd afgesloten op 24 mei 2016. Hierbij zijn er gee(...) type document prom. -- pub. 17/06/2016 numac 2016203247 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige calltakers 112 De vergelijkende selectie van Franstalige calltakers 112 met kennis van Duits (niveau C), voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG15150), werd afgesloten op 24 mei 2016. Er zijn 2 gesla(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er gee(...) type document prom. -- pub. 17/06/2016 numac 2016203253 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés A2 gelijke kansen - teamverantwoordelijken (niveau A2) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (ANG16112) Na de selectie wordt een lijst met maximum 8 geslaagden aangele(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type document prom. -- pub. 17/06/2016 numac 2016203289 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige onderhouds- en schoonmaakmedewerker De vergelijkende selectie van Nederlandstalige onderhouds- en schoonmaakmedewerker (niveau D) voor de Koninklijke Bibliotheek van België (CNG16026) werd afge(...) Er zijn geen geslaagden.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2016 numac 2016011253 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 20 mei 2016 werden met ingang van deze datum benoemd : Kroonorde Commandeur De heer Jan STOOP, , Schilde; De heer Guido VANDERMARLIERE, Tiegem.(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/06/2016 numac 2016203203 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - Directeur van de Gemeenschappelijke Steundienst bij het College van Procureurs-generaal en het College van het Openbaar Ministerie. Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 26 mei 2016 De kandidaturen moeten, op straffe van verval, worden gericht aan de dienst HR Magistratuur - notar(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 17/06/2016 numac 2016203179 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** opvoeders De vergelijkende selectie van **** opvoeders (niveau ****), voor de **** **** **** (****16023), werd afgesloten op 30 mei 2016. Er zijn zes ****(...)
^