Etaamb.openjustice.be
Wet van 14 oktober 2018
gepubliceerd op 26 oktober 2018

Wet tot wijziging van de wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2018205385
pub.
26/10/2018
prom.
14/10/2018
ELI
eli/wet/2018/10/14/2018205385/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

14 OKTOBER 2018. - Wet tot wijziging van de wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 2 mei 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000040 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen

Art. 2.In artikel 1 van de wet van 2 mei 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000040 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 3 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/06/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007201590 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot wijziging van de wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de mandatarissen van de ondergeschikte besturen type wet prom. 03/06/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007201589 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de gemeentelijke en provinciale mandatarissen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de bepaling onder 8., opgeheven bij de wet van 3 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/06/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007201590 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot wijziging van de wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de mandatarissen van de ondergeschikte besturen type wet prom. 03/06/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007201589 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de gemeentelijke en provinciale mandatarissen sluiten, wordt hersteld in de volgende lezing : "8. de leden die in die hoedanigheid rechtstreeks of onrechtstreeks een vergoeding ontvangen, van de raden van bestuur, de adviesraden en de directiecomités : a) van de intercommunale en interprovinciale verenigingen;b) van de rechtspersonen waarop een overheid of verschillende overheden samen rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed uitoefenen : - door ofwel met deze rechtspersonen een beheerscontract of bestuursovereenkomst af te sluiten; - door ofwel, rechtstreeks of onrechtstreeks, meer dan de helft van de leden van het bestuurs-, beheers- of directieorgaan aan te wijzen of door een of meerdere personen aan te wijzen die het toezicht in hun midden moeten uitoefenen; - door ofwel, rechtstreeks of onrechtstreeks, de meerderheid van het geplaatst kapitaal te bezitten; - door ofwel, rechtstreeks of onrechtstreeks, te beschikken over de meerderheid van de stemmen verbonden aan de door de rechtspersoon uitgegeven aandelen;"; 2° de bepaling onder 9.wordt vervangen als volgt : "9. de regeringscommissarissen en de leden van de raden van bestuur, de adviesraden en de directiecomités van een rechtspersoon die er door een beslissing van een overheid deel van uitmaken en hiervoor rechtstreeks of onrechtstreeks een vergoeding ontvangen;"; 3° het artikel wordt aangevuld met een bepaling onder 14., luidende : "14. de met het uitbrengen van adviezen inzake beleid, politieke strategie en communicatie belaste medewerkers van de beleidsorganen van de leden van de federale regering en van de kabinetten van de leden van de regering van de Duitstalige Gemeenschap;"; 4° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende: "Onder regeringscommissarissen in de zin van het eerste lid, 9, wordt verstaan elkeen die, ongeacht de benaming van zijn mandaat, namens de regering controle uitoefent om te beletten dat de wet wordt geschonden of het algemeen belang geschaad.".

Art. 3.In artikel 2 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 26 juni 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2004 pub. 30/06/2004 numac 2004021083 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen type wet prom. 26/06/2004 pub. 30/06/2004 numac 2004021084 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt het woord "april" vervangen door het woord "oktober" en wordt het woord "schriftelijke" opgeheven;2° in paragraaf 1 worden tussen het eerste en het tweede lid vier leden ingevoegd, luidende : "Deze aangifte vermeldt het brutobedrag op jaarbasis dat rechtstreeks of onrechtstreeks wordt toegekend als vergoeding voor de mandaten en ambten bedoeld in artikel 1, 1.tot 9.

De aangifte vermeldt de grootteorde van het brutobedrag op jaarbasis dat rechtstreeks of onrechtstreeks wordt toegekend als vergoeding voor alle andere mandaten, leidende ambten of beroepen dan deze bedoeld in artikel 1, 1. tot 9. De gehanteerde vork is opgebouwd als volgt : 1. niet vergoed;2. tussen 1 en 5 000 euro bruto per jaar;3. tussen 5 001 en 10 000 euro bruto per jaar;4. tussen 10 001 en 50 000 euro bruto per jaar;5. tussen 50 001 en 100 000 euro bruto per jaar;6. meer dan 100 000 euro bruto per jaar, waarbij men het bedrag vermeldt afgerond op het dichtstbijzijnde honderdduizendtal. Elk jaar worden de bedragen geïndexeerd, op basis van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen volgens de hiernavolgende formule: het nieuwe bedrag = basisbedrag x nieuw indexcijfer/aanvangsindexcijfer, waarbij : a) het basisbedrag het bedrag is dat geldig is voor jaar x;b) het aanvangsindexcijfer het indexcijfer is van de maand oktober van het jaar x-1;c) het nieuwe indexcijfer het indexcijfer is van de consumptieprijzen van de maand oktober van het jaar x. De bedragen worden afgerond op de euro, waarbij bedragen van 50 cent of hoger worden afgerond naar de hogere euro, beneden de 50 cent naar de lagere euro. De aldus geïndexeerde bedragen worden van kracht op 1 januari van het jaar x+1."; 3° in paragraaf 1, tweede lid, dat het zesde lid wordt, worden de woorden "en vermeldt voor elk mandaat, elk ambt of elk beroep of ze al dan niet bezoldigd zijn" opgeheven;4° in paragraaf 2 worden de woorden "en op de website van het Rekenhof" ingevoegd tussen het woord "Staatsblad" en het woord "wordt".

Art. 4.In artikel 3, § 1, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 26 juni 2004 en 12 maart 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden ", uitgezonderd deze bedoeld in artikel 1, 8., 9. en 14." ingevoegd tussen het woord "uitoefenen" en het woord ", dienen"; 2° in het eerste lid wordt het woord "april" vervangen door het woord "oktober";3° in het derde lid wordt het woord "april" telkens vervangen door het woord "oktober".

Art. 5.In artikel 6 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2 wordt het woord "frank" vervangen door het woord "euro"; 2° paragraaf 2 wordt aangevuld met de volgende bepaling : "Bij herhaling binnen drie jaar te rekenen van een in kracht van gewijsde gegane veroordeling wegens overtreding van deze paragraaf of van artikel 6, § 2, van de bijzondere wet van 2 mei 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000040 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wordt deze boete verdrievoudigd en wordt een ontzetting uit het recht om verkozen te worden voor een periode van vijf jaar uitgesproken."; 3° in paragraaf 3 worden de woorden "en op de website van het Rekenhof" ingevoegd tussen het woord "Staatsblad" en het woord "wordt".

Art. 6.Dezelfde wet wordt aangevuld met een artikel 7, luidende : "

Art. 7.§ 1. Het Rekenhof deelt, in geval van overtreding van deze wet en de wet van 26 juni 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2004 pub. 30/06/2004 numac 2004021083 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen type wet prom. 26/06/2004 pub. 30/06/2004 numac 2004021084 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen sluiten tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000040 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, zijn grieven mee aan de overtreder, alsook het beoogde bedrag van de administratieve geldboete en de mogelijkheid om beroep aan te tekenen.

De administratieve geldboete bedraagt 100 tot 1 000 euro en wordt verdrievoudigd in geval van een nieuwe overtreding van de in het eerste lid vermelde wetten binnen drie jaar na een veroordeling krachtens artikel 6, § 2. De geldboete komt toe aan de Schatkist. § 2. Indien de feiten zowel een strafrechtelijke als een administratiefrechtelijke overtreding vormen, wordt het origineel van het proces-verbaal toegestuurd aan de procureur des Konings. De procureur des Konings beschikt over een termijn van een maand, te rekenen van de dag van de ontvangst van het origineel van het proces-verbaal, om het Rekenhof in te lichten dat een opsporingsonderzoek of een gerechtelijk onderzoek werd opgestart of een strafrechtelijke vervolging werd ingesteld. Deze mededeling doet de mogelijkheid vervallen voor het Rekenhof om een administratieve geldboete op te leggen. Voor het verstrijken van deze termijn kan het Rekenhof geen administratieve geldboete opleggen, behoudens voorafgaande mededeling door de procureur des Konings dat deze geen gevolg aan het feit wenst te geven. Na het verstrijken van deze termijn kunnen de feiten enkel nog administratiefrechtelijk worden gesanctioneerd.". HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de wet van 26 juni 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2004 pub. 30/06/2004 numac 2004021083 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen type wet prom. 26/06/2004 pub. 30/06/2004 numac 2004021084 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen sluiten tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000040 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen

Art. 7.In artikel 2 van de wet van 26 juni 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2004 pub. 30/06/2004 numac 2004021083 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen type wet prom. 26/06/2004 pub. 30/06/2004 numac 2004021084 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen sluiten tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000040 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt aangevuld met de woorden "en desgevallend het ondernemingsnummer zoals bedoeld in het Wetboek van economisch recht, van de onderneming waar de indiener een mandaat, ambt of beroep uitoefent";2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 8.In artikel 4 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt : " § 1.De aangiften bedoeld in artikel 2 van de wet van 2 mei 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000040 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten worden elektronisch ingediend.

De aangifte bedoeld in artikel 3 van de wet van 2 mei 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000040 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten wordt van hand tot hand of bij aangetekende zending met ontvangstmelding ingediend."; 2° in paragraaf 2 worden de woorden "elektronisch of" ingevoegd tussen de woorden "en van de" en het woord "aangetekend".

Art. 9.Artikel 5 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 maart 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/03/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009201179 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de indiening van de vermogensaangifte type wet prom. 12/03/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009201178 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot wijziging van de wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de indiening van de vermogensaangifte sluiten, wordt vervangen als volgt : "

Art. 5.De ambtenaar die daartoe door de eerste minister wordt aangewezen, zendt in de loop van de maand januari van ieder jaar aan het Rekenhof elektronisch de lijst van : - de intercommunale en interprovinciale verenigingen; - de rechtspersonen waarop de Federale Staat of de Federale Staat samen met andere overheden rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed uitoefent; - de rechtspersonen waar een lid van de raad van bestuur, de adviesraad of het directiecomité door een beslissing van de Federale Staat of de Federale Staat samen met andere overheden deel uitmaakt van deze organen.

De eerste minister brengt het Rekenhof van die aanwijzing op de hoogte. Voor het opstellen van de voormelde lijst wordt rekening gehouden met de toestand van het voorgaande jaar.

De ambtenaar die daartoe door de voorzitter van de regering van de Duitstalige Gemeenschap wordt aangewezen, zendt in de loop van de maand januari van ieder jaar aan het Rekenhof elektronisch de lijst van : - de instellingen van openbaar nut waarover de Duitstalige Gemeenschap toezicht uitoefent; - de rechtspersonen waarop de Duitstalige Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap samen met andere overheden rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed uitoefent; - de rechtspersonen waar een lid van de raad van bestuur, de adviesraad of het directiecomité door een beslissing van de Duitstalige Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap samen met andere overheden deel uitmaakt van deze organen.

De voorzitter brengt het Rekenhof van die aanwijzing op de hoogte.

Voor het opstellen van de voormelde lijst wordt rekening gehouden met de toestand van het voorgaande jaar.

De ambtenaar die ertoe gehouden is de in het eerste en het derde lid bedoelde inlichtingen aan het Rekenhof mede te delen en die deze verplichting niet of laattijdig vervult, is strafbaar met geldboete van honderd euro tot duizend euro.".

Art. 10.In artikel 6, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 3 juni 2007 en 12 maart 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de inleidende zin wordt vervangen als volgt : "In de loop van de maand februari van ieder jaar en binnen een maand na een ambtsaanvaarding of ambtsbeëindiging worden de naam, voornamen, plaats en datum van geboorte, woonplaats en het ambt van de aan de wet van 2 mei 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000040 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten onderworpen personen, alsmede de datum van ambtsaanvaarding, van de ambtsbeëindiging en van het verstrijken van de periode van vijf jaar bedoeld in artikel 3, § 1, derde lid, van die wet en de vergoedingen bedoeld in artikel 2, § 1, tweede lid, van die wet of de grootteorde van de vergoedingen bedoeld in artikel 2, § 1, derde lid, van die wet, elektronisch aan het Rekenhof medegedeeld door de hierna aangewezen personen: "; 2° de bepaling onder 1° wordt aangevuld als volgt : ", evenals voor de met het uitbrengen van adviezen inzake beleid, politieke strategie en communicatie belaste medewerkers van de beleidsorganen van de leden van de federale regering en voor elke andere persoon bedoeld in artikel 1, punt 9, van de wet van 2 mei 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000040 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten die door een regering wordt aangewezen om haar te vertegenwoordigen in de raad van bestuur van eender welke structuur met rechtspersoonlijkheid."; 3° in de bepaling onder 4° worden de woorden "en de adjunct-kabinetschefs van de ministeriële kabinetten van die regering" vervangen door de woorden ", de adjunct-kabinetschefs en de met het uitbrengen van adviezen inzake beleid, politieke strategie en communicatie belaste medewerkers van de ministeriële kabinetten van die regering"; 4° de bepaling onder 8° wordt vervangen als volgt : "8° de voorzitter van de raad van bestuur van iedere intercommunale en interprovinciale vereniging, van iedere rechtspersoon waarop een overheid of verschillende overheden samen rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed uitoefenen en van iedere rechtspersoon waar minstens een lid door een beslissing van een overheid deel uitmaakt van de betrokken raad van bestuur, de betrokken adviesraad of het betrokken directiecomité, voor de leden van de raad van bestuur, van de adviesraden en van het directiecomité die in die hoedanigheid rechtstreeks of onrechtstreeks een vergoeding ontvangen;".

Art. 11.In artikel 7 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 12 maart 2009 en 6 januari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt de eerste zin die aanvangt met de woorden "Op 30 april" en eindigt met de woorden "niet heeft ontvangen." vervangen als volgt : "Op 31 oktober van ieder jaar stelt het Rekenhof de voorlopige lijst op van de personen die aan de wet van 2 mei 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000040 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten en aan deze wet onderworpen zijn en van wie het de lijst, bedoeld in artikel 2 van de wet van 2 mei 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000040 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, of de aangifte, bedoeld in artikel 3 van de wet van 2 mei 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000040 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, of de lijst, bedoeld in artikel 5 of 6 van deze wet, niet heeft ontvangen."; 2° in paragraaf 1, eerste lid, wordt de derde zin die aanvangt met de woorden "De persoon die" en eindigt met de woorden "op de hoogte." vervangen als volgt : "De persoon die van oordeel is dat hij niet aan de wet van 2 mei 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000040 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten of aan deze wet onderworpen is, brengt hiervan het Rekenhof uiterlijk op 15 november bij aangetekende brief op de hoogte."; 3° in paragraaf 1, eerste lid, wordt de vierde zin die aanvangt met de woorden "Het Rekenhof onderzoekt" en eindigt met de woorden "aan de belanghebbende mede." vervangen als volgt : "Het Rekenhof onderzoekt de aangevoerde motieven en deelt zijn definitief standpunt over de onderworpenheid van de persoon aan de wet van 2 mei 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000040 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten of aan deze wet alsook desgevallend het beoogde bedrag van de administratieve geldboete en de mogelijkheid om beroep aan te tekenen, bij aangetekende brief en uiterlijk op 30 november aan de belanghebbende mede."; 4° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "15 mei" vervangen door de woorden "15 november"; 5° in paragraaf 1, tweede lid, wordt de derde zin die aanvangt met de woorden "Het Rekenhof deelt" en eindigt met de woorden "de belanghebbende mede." vervangen als volgt : "Het Rekenhof deelt zijn definitief standpunt nopens de volledigheid en de juistheid van de lijst alsook het beoogde bedrag van de administratieve geldboete en de mogelijkheid om beroep aan te tekenen, bij aangetekende brief en uiterlijk op 30 november aan de belanghebbende mede."; 6° paragraaf 2, eerste lid, wordt vervangen als volgt : "Indien het Rekenhof tot het besluit komt dat een persoon onderworpen is aan de wet van 2 mei 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000040 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten of aan deze wet, of dat hij een onvolledige of onjuiste aangifte of lijst heeft ingediend, of een persoon veroordeelt tot een administratieve geldboete als bedoeld in artikel 7 van de wet van 2 mei 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000040 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, kan die persoon zich uiterlijk op 15 december bij aangetekende brief wenden, naargelang van het geval, tot de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat of het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, om te horen zeggen dat hij niet onderworpen is aan de wet van 2 mei 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000040 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten of aan deze wet, hetzij dat zijn aangifte of lijst volledig en juist is."; 7° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van het beroep" ingevoegd tussen het woord "uitspraak" en het woord "zonder";8° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "30 juni" vervangen door de woorden "31 december";9° in paragraaf 3, eerste zin, worden de woorden "15 juli" vervangen door de woorden "15 januari"; 10° in paragraaf 3 wordt de tweede zin die aanvangt met de woorden "De twee lijsten" en eindigt met de woorden "op 15 augustus bekendgemaakt." vervangen als volgt : "De twee lijsten worden uiterlijk op 15 februari in het Belgisch Staatsblad en op de website van het Rekenhof bekendgemaakt.".

Art. 12.In artikel 8 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt het woord "schriftelijk" opgeheven en worden de woorden "en op de website van het Rekenhof" ingevoegd tussen het woord "Staatsblad" en de woorden "wordt bekendgemaakt";2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "of op de website van het Rekenhof" ingevoegd tussen het woord "Staatsblad" en het woord "vaststelt" en wordt het woord "schriftelijk" opgeheven;3° paragraaf 2, vierde lid, wordt aangevuld met de woorden "en op de website van het Rekenhof";4° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "en op de website van het Rekenhof" ingevoegd tussen het woord "Staatsblad," en het woord "informatie", en tussen het woord "Staatsblad" en de woorden "zijn bekendgemaakt";5° paragraaf 3, derde lid, wordt aangevuld met de woorden "en op de website van het Rekenhof".

Art. 13.In dezelfde wet wordt een artikel 8/1 ingevoegd, luidende : "

Art. 8/1.Het Rekenhof stelt met inachtneming van de artikelen 2, 5, 6 en 8, § 1, en § 2, eerste lid, de aard en de structuur vast van de daarin bepaalde mededelingen, die langs elektronische weg worden ingediend." HOOFDSTUK 4. - Inwerkingtreding

Art. 14.Deze wet treedt in werking op 1 januari 2019.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands Zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 14 oktober 2018.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, Ch. MICHEL Vice-Eerste Minister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, K. PEETERS Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen, J. JAMBON Vice-Eerste Minister en Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, A. DE CROO Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen, D. REYNDERS De Minister van Justitie, K. GEENS Met 's Lands Zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1)Nota Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : 54-2810 Integraal verslag : 1 maart en 28 juni 2018.

Senaat (www.senaat.be) Stukken : 6-408 Handelingen van de Senaat : 18 mei en 13 juli 2018

^