Etaamb.openjustice.be
Wet van 03 augustus 2016
gepubliceerd op 11 augustus 2016

Wet tot invoering van een nieuwe jaarlijkse taks op de kredietinstellingen in de plaats van de bestaande jaarlijkse taksen, van de aftrekbeperkende maatregelen in de vennootschapsbelasting en van de bijdrage voor de financiële stabiliteit

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2016003276
pub.
11/08/2016
prom.
03/08/2016
ELI
eli/wet/2016/08/03/2016003276/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

3 AUGUSTUS 2016. - Wet tot invoering van een nieuwe jaarlijkse taks op de kredietinstellingen in de plaats van de bestaande jaarlijkse taksen, van de aftrekbeperkende maatregelen in de vennootschapsbelasting en van de bijdrage voor de financiële stabiliteit (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid zoals bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Invoering van de nieuwe taks op de kredietinstellingen in het Wetboek diverse rechten en taksen

Art. 2.Artikel 20111 van het Wetboek diverse rechten en taksen, ingevoegd bij de programmawet van 22 juni 2012Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, wordt vervangen als volgt : "

Art. 20111.Een kredietinstelling bedoeld in artikel 20110 is de taks verschuldigd op het gemiddeld bedrag van haar schulden tegenover cliënten in het jaar voorafgaand aan het aanslagjaar. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder het gemiddeld bedrag van de schulden van de kredietinstelling tegenover cliënten verstaan het rekenkundig gemiddelde van de bedragen die op het einde van iedere maand van het bedoelde jaar overeenkomstig de voorschriften van de Nationale Bank van België in het kader van de territoriale rapportering moeten worden vermeld op lijn 229 in tabel 00.20 "Schulden tegenover cliënten" (kolom 05, Totaal bedrag) van het Schema A.".

Art. 3.In artikel 20112 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 22 juni 2012 en vervangen bij de wet van 30 juli 2013, worden de woorden "op 0,0435 pct." vervangen door de woorden "op 0,13231 pct.".

Art. 4.In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 20112/1 ingevoegd, luidende : "

Art. 20112/1.De jaarlijkse taks is niet van toepassing op de vennootschappen die door de Koning zijn erkend als centrale depositaris voor financiële instrumenten in de zin van het gecoördineerd koninklijk besluit nr. 62 van 10 november 1967 betreffende de bewaargeving van vervangbare financiële instrumenten en de vereffening van transacties op deze instrumenten, of die een vergunning hebben als met vereffeningsinstelling gelijkgestelde instelling overeenkomstig artikel 36/26, § 7, van de wet van 22 februari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 bron ministerie van financien Wet tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België sluiten tot vaststelling van het organieke statuut van de Nationale Bank van België.".

Art. 5.In artikel 20113 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 22 juni 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt het jaartal "2012" vervangen door het jaartal "2016";2° in het tweede lid worden de woorden "en voor de eerste keer op 1 juli 2012" geschrapt. HOOFDSTUK 3. - Wijzigings- en opheffingsbepalingen Afdeling 1. - Wetboek der Successierechten

Art. 6.In het opschrift van Boek IIbis van het Wetboek der successierechten, ingevoegd bij de wet van 22 juli 1993 en vervangen bij het koninklijk besluit van 18 november 1996, worden de woorden ", op de kredietinstellingen" geschrapt.

Art. 7.In artikel 161 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de programmawet van 22 december 2003Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten en gewijzigd bij de wetten van 27 december 2005, 27 december 2006 en 21 december 2007, bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011 en bij de wetten van 12 mei 2014 en 18 december 2015, wordt de bepaling onder 4° opgeheven.

Art. 8.In artikel 161bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 22 juli 1993, vervangen bij de programmawet van 22 december 2003Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten en gewijzigd bij de programmawet van 9 juli 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 4 wordt opgeheven;2° in paragraaf 6 worden de woorden "kredietinstelling of een verzekeringsonderneming bedoeld in artikel 161, 4°, 5° of 6° " vervangen door de woorden "verzekeringsonderneming bedoeld in artikel 161, 5° of 6° ".

Art. 9.In artikel 161ter van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 22 juli 1993 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 juli 2001 en bij de wetten van 5 augustus 2003, 22 december 2003, 17 juni 2013 en 30 juli 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de bepaling onder 2° wordt opgeheven;2° in de bepaling onder 4° worden de woorden "in artikel 161, 4°, 5° of 6° bedoelde instellingen" vervangen door de woorden "in artikel 161, 5° of 6° bedoelde instellingen". Afdeling 2. - Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

Art. 10.In artikel 205, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij de wet van 21 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende het statuut van de betalingsinstellingen, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en de toegang tot betalingssystemen type wet prom. 21/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003773 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen sluiten en gewijzigd bij de wet van 10 augustus 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2015 pub. 24/08/2015 numac 2015000440 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen om beter rekening te houden met de bedreigingen voor de samenleving en de nationale veiligheid in de aanvragen tot internationale bescherming type wet prom. 10/08/2015 pub. 19/08/2015 numac 2015009415 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 272 van de wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank type wet prom. 10/08/2015 pub. 10/09/2015 numac 2015000483 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 16 januari 2013 houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij type wet prom. 10/08/2015 pub. 26/08/2015 numac 2015009429 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid type wet prom. 10/08/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015014191 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot verlenging van de steunmaatregelen aan het gecombineerd en het verspreid vervoer voor de periode 2015-2016 type wet prom. 10/08/2015 pub. 26/08/2015 numac 2015009431 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 13 januari 1977 houdende goedkeuring van de overeenkomst inzake de vaststelling van een stelsel van registratie van testamenten, opgemaakt te Bazel op 16 mei 1972 en tot invoering van een centraal huwelijksovereenkomstenregister type wet prom. 10/08/2015 pub. 08/10/2015 numac 2015000546 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 16 januari 2013 houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij. - Duitse vertaling sluiten, worden de woorden "in toepassing van artikel 207, vierde tot zevende lid," vervangen door de woorden "in toepassing van artikel 207, vierde en vijfde lid,".

Art. 11.In artikel 207 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015206007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht type wet prom. 26/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015011524 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijziging van de wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten type wet prom. 26/12/2015 pub. 24/05/2016 numac 2016000310 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van de wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten. - Duitse vertaling sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het vierde, vijfde en zesde lid worden opgeheven;2° in het zevende lid, dat het vierde lid wordt, worden de woorden "overeenkomstig het zevende lid" vervangen door de woorden "overeenkomstig het vijfde lid";3° in het achtste lid, dat het vijfde lid wordt, worden de woorden "bedoeld in het zesde lid" vervangen door de woorden "bedoeld in het vierde lid".

Art. 12.In artikel 239/1, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2015 pub. 24/08/2015 numac 2015000440 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen om beter rekening te houden met de bedreigingen voor de samenleving en de nationale veiligheid in de aanvragen tot internationale bescherming type wet prom. 10/08/2015 pub. 19/08/2015 numac 2015009415 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 272 van de wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank type wet prom. 10/08/2015 pub. 10/09/2015 numac 2015000483 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 16 januari 2013 houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij type wet prom. 10/08/2015 pub. 26/08/2015 numac 2015009429 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid type wet prom. 10/08/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015014191 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot verlenging van de steunmaatregelen aan het gecombineerd en het verspreid vervoer voor de periode 2015-2016 type wet prom. 10/08/2015 pub. 26/08/2015 numac 2015009431 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 13 januari 1977 houdende goedkeuring van de overeenkomst inzake de vaststelling van een stelsel van registratie van testamenten, opgemaakt te Bazel op 16 mei 1972 en tot invoering van een centraal huwelijksovereenkomstenregister type wet prom. 10/08/2015 pub. 08/10/2015 numac 2015000546 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 16 januari 2013 houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij. - Duitse vertaling sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt opgeheven;2° in het tweede lid worden de woorden "zesde en zevende lid" vervangen door de woorden "vierde en vijfde lid".

Art. 13.In artikel 536, vijfde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 13 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022458 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector type wet prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en financiële bepalingen sluiten en gewijzigd bij de wet van 10 augustus 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2015 pub. 24/08/2015 numac 2015000440 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen om beter rekening te houden met de bedreigingen voor de samenleving en de nationale veiligheid in de aanvragen tot internationale bescherming type wet prom. 10/08/2015 pub. 19/08/2015 numac 2015009415 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 272 van de wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank type wet prom. 10/08/2015 pub. 10/09/2015 numac 2015000483 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 16 januari 2013 houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij type wet prom. 10/08/2015 pub. 26/08/2015 numac 2015009429 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid type wet prom. 10/08/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015014191 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot verlenging van de steunmaatregelen aan het gecombineerd en het verspreid vervoer voor de periode 2015-2016 type wet prom. 10/08/2015 pub. 26/08/2015 numac 2015009431 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 13 januari 1977 houdende goedkeuring van de overeenkomst inzake de vaststelling van een stelsel van registratie van testamenten, opgemaakt te Bazel op 16 mei 1972 en tot invoering van een centraal huwelijksovereenkomstenregister type wet prom. 10/08/2015 pub. 08/10/2015 numac 2015000546 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 16 januari 2013 houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij. - Duitse vertaling sluiten, worden de woorden "artikel 207, vierde tot zevende lid" vervangen door de woorden "artikel 207, vierde en vijfde lid". HOOFDSTUK 4. - Overgangsbepalingen

Art. 14.Voor het aanslagjaar 2016 is een kredietinstelling bedoeld in artikel 20110 van het Wetboek diverse rechten en taksen, in afwijking van artikel 20111 van hetzelfde Wetboek, zoals vervangen bij artikel 2 van deze wet, de taks verschuldigd op het bedrag dat op 31 december 2015 overeenkomstig de voorschriften van de Nationale Bank van België in het kader van de territoriale rapportering moet worden vermeld op lijn 229 in tabel 00.20 "Schulden tegenover cliënten" (kolom 05, Totaal bedrag) van het Schema A. In afwijking van artikel 20113 van hetzelfde Wetboek zoals gewijzigd bij artikel 5 van deze wet, moet de voor het aanslagjaar 2016 verschuldigde taks betaald worden uiterlijk op 15 november 2016.

Art. 15.De voor het aanslagjaar 2016 betaalde bedragen aan jaarlijkse taksen op de kredietinstellingen in het Wetboek der Successierechten en het Wetboek diverse rechten en taksen, zoals ze bestonden voor de inwerkingtreding van deze wet, worden in mindering gebracht van het bedrag dat in het aanslagjaar 2016 moet worden betaald bij toepassing van deze wet. Van dat bedrag wordt eveneens in mindering gebracht de voor 2016 betaalde bijdrage voor de financiële stabiliteit, bedoeld in de wet van 28 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003450 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een bijdrage voor de financiële stabiliteit en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's, de levensverzekeringen en het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten tot invoering van een bijdrage voor de financiële stabiliteit en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's, de levensverzekeringen en het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. HOOFDSTUK 5. - Inwerkingtreding

Art. 16.De artikelen 10 tot 13 treden in werking vanaf aanslagjaar 2017.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 3 augustus 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT Met's Lands zegel gezegeld : Voor de Minister van Justitie, afwezig, de Vice-Eerste Minister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, K. PEETERS _______ Nota (1) Nota Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : 54-1950.

Integraal verslag : 19 en 20 juli 2016.

^