Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 september 2017
gepubliceerd op 27 september 2017

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2007 met betrekking tot institutionele instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die als uitsluitend doel hebben de collectieve belegging in de in artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 20 juli 2004 bedoelde categorie van toegelaten beleggingen

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2017013345
pub.
27/09/2017
prom.
19/09/2017
ELI
eli/besluit/2017/09/19/2017013345/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 SEPTEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/12/2007 pub. 18/12/2007 numac 2007003552 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot institutionele instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die als uitsluitend doel hebben de collectieve belegging in de in artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 20 juli 2004 bedoelde categorie van toegelaten beleggingen sluiten met betrekking tot institutionele instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die als uitsluitend doel hebben de collectieve belegging in de in artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 20 juli 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles sluiten bedoelde categorie van toegelaten beleggingen


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het besluit dat U ter ondertekening wordt voorgelegd, strekt ertoe het koninklijk besluit van 7 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/12/2007 pub. 18/12/2007 numac 2007003552 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot institutionele instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die als uitsluitend doel hebben de collectieve belegging in de in artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 20 juli 2004 bedoelde categorie van toegelaten beleggingen sluiten met betrekking tot institutionele instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die als uitsluitend doel hebben de collectieve belegging in de in artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 20 juli 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles sluiten bedoelde categorie van toegelaten beleggingen met betrekking tot institutionele instellingen, op verschillende punten te wijzigen : - in eerste instantie wordt, naar aanleiding van de wetswijzigingen sedert 2007, een terminologische aanpassing doorgevoerd : dit besluit verwijst voortaan naar de bepalingen van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders. In dat perspectief wordt de titel van het besluit gewijzigd : voortaan zal worden gesproken over het koninklijk besluit van 7 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/12/2007 pub. 18/12/2007 numac 2007003552 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot institutionele instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die als uitsluitend doel hebben de collectieve belegging in de in artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 20 juli 2004 bedoelde categorie van toegelaten beleggingen sluiten betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die de collectieve belegging in de in artikel 183, eerste lid, 1°, van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten bedoelde categorie van toegelaten beleggingen als uitsluitend doel hebben; - dit besluit is er bovendien op gericht de modaliteiten te wijzigen van het toezicht op de alternatieve instellingen voor collectieve belegging waarop het betrekking heeft.

Het is de bedoeling om op deze instellingen een toezicht uit te oefenen dat identiek is aan dat op de GVBF's. Het ontwerp van besluit bepaalt dus dat, bij het niet naleven van de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/12/2007 pub. 18/12/2007 numac 2007003552 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot institutionele instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die als uitsluitend doel hebben de collectieve belegging in de in artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 20 juli 2004 bedoelde categorie van toegelaten beleggingen sluiten (bijvoorbeeld de schending van het beleggingsbeleid), de FOD Financiën de instelling kan schrappen, waardoor zij niet meer gerechtigd zal zijn om de specifieke belastingregeling voor de bedoelde instellingen te genieten.

Wij wijzen erop dat dit ontwerp niet tot doel heeft om de bevoegdheden te wijzigen waarover de FSMA beschikt overeenkomstig artikel 336 van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders. Ter zake kunnen drie gevallen worden onderscheiden : een beheerder van wie de activa onder beheer de drempels uit artikel 106 van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten overschrijden, moet vooraf door de FSMA worden erkend en moet zich conformeren aan de regeling uit Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010 (AIFM-richtlijn); de FSMA zal de naleving van die bepalingen controleren. Een kleinschalige beheerder zal daarentegen alleen onderworpen zijn aan de minder zware regeling uit de artikelen 106 tot 112 van de wet van de 19 april 2014. Tot slot wordt opgemerkt dat de vehikels uit artikel 281 van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten niet zijn onderworpen aan de AIFM-regeling (en dus ook niet aan het toezicht van de FSMA), hoewel zij, in voorkomend geval, kunnen opteren voor een van de institutionele of private regelingen die door de Koning zijn uitgewerkt.

De bevoegdheden van de FOD Financiën hebben dus betrekking op de naleving van de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/12/2007 pub. 18/12/2007 numac 2007003552 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot institutionele instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die als uitsluitend doel hebben de collectieve belegging in de in artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 20 juli 2004 bedoelde categorie van toegelaten beleggingen sluiten en op deze van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten die specifiek van toepassing zijn op de institutionele AICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming (art. 283 tot 285, 289 en 290 tot 291 en de bepalingen waarnaar die artikelen verwijzen). - tot slot brengt het ontwerp van besluit enkele wijzigingen aan in de regeling van de institutionele AICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming.

Ook worden wijzigingen aangebracht in artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/12/2007 pub. 18/12/2007 numac 2007003552 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot institutionele instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die als uitsluitend doel hebben de collectieve belegging in de in artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 20 juli 2004 bedoelde categorie van toegelaten beleggingen sluiten over het specifieke geval van het inschrijvingsdossier van een institutionele AICB met een veranderlijk aan rechten van deelneming met compartimenten : het doel van deze wijzigingen is ervoor te zorgen dat de oprichting van compartimenten gepaard gaat met de terbeschikkingstelling van voldoende documentatie.

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten geldt de verplichting om een bewaarder aan te stellen voor alle beheerders van AICB die de drempels uit artikel 106 van de wet overschrijden. Derhalve overlappen de bepalingen uit hoofdstuk III van het koninklijk besluit van 7 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/12/2007 pub. 18/12/2007 numac 2007003552 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot institutionele instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die als uitsluitend doel hebben de collectieve belegging in de in artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 20 juli 2004 bedoelde categorie van toegelaten beleggingen sluiten (artikel 7 en volgende) met de bepalingen uit de wet. Daarom wordt voorgesteld om de toepassing van hoofdstuk III van hetzelfde besluit te beperken tot de gevallen waarin de bepalingen van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten niet van toepassing zijn, namelijk in het geval van een kleinschalige beheerder en dat van het vehikel dat onder de toepassing van artikel 281 van de wet valt.

Artikel 11, eerste lid, van het koninklijk besluit van 7 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/12/2007 pub. 18/12/2007 numac 2007003552 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot institutionele instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die als uitsluitend doel hebben de collectieve belegging in de in artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 20 juli 2004 bedoelde categorie van toegelaten beleggingen sluiten, over de aanstelling van een externe beheerder, wordt opgeheven: deze bepaling overlapt met de bepalingen van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten.

Deze opheffing doet geen afbreuk aan de toepassing van de gangbare wettelijke regeling op de beleggingsondernemingen.

Artikel 20 van het koninklijk besluit van 7 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/12/2007 pub. 18/12/2007 numac 2007003552 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot institutionele instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die als uitsluitend doel hebben de collectieve belegging in de in artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 20 juli 2004 bedoelde categorie van toegelaten beleggingen sluiten wordt opgeheven: de artikelen 74 en 75 van de wet van 25 december 2016 heffen het principiële verbod op om inbrengen in natura te doen in een institutionele AICB. Deze bepaling heeft dus geen zin meer.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT

ADVIES 61.907/2/V VAN 29 AUGUSTUS 2017 VAN DE RAAD VAN STATE, AFDELING WETGEVING, OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT `TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 7 DECEMBER 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/12/2007 pub. 18/12/2007 numac 2007003552 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot institutionele instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die als uitsluitend doel hebben de collectieve belegging in de in artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 20 juli 2004 bedoelde categorie van toegelaten beleggingen sluiten MET BETREKKING TOT INSTITUTIONELE INSTELLINGEN VOOR COLLECTIEVE BELEGGING MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN DEELNEMING DIE ALS UITSLUITEND DOEL HEBBEN DE COLLECTIEVE BELEGGING IN DE IN ARTIKEL 7, EERSTE LID, 2° VAN DE WET VAN 20 JULI 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles sluiten BEDOELDE CATEGORIE VAN TOEGELATEN BELEGGINGEN' Op 17 juli 2017 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude verzocht binnen een termijn van dertig dagen van rechtswege (*) verlengd tot 31 augustus 2017 een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/12/2007 pub. 18/12/2007 numac 2007003552 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot institutionele instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die als uitsluitend doel hebben de collectieve belegging in de in artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 20 juli 2004 bedoelde categorie van toegelaten beleggingen sluiten met betrekking tot institutionele instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die als uitsluitend doel hebben de collectieve belegging in de in artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 20 juli 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles sluiten bedoelde categorie van toegelaten beleggingen'.

Het ontwerp is door de tweede vakantiekamer onderzocht op 29 augustus 2017 .

De kamer was samengesteld uit Pierre Liénardy, kamervoorzitter, Martine Baguet en Luc Detroux, staatsraden, en Anne-Catherine Van Geersdaele, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Jean-Luc Paquet, eerste auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Pierre Liénardy.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 29 augustus 2017. (*) Deze verlenging vloeit voort uit artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, in fine, van de wetten `op de Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, waarin wordt bepaald dat deze termijn van rechtswege verlengd wordt met vijftien dagen wanneer hij begint te lopen tussen 15 juli en 31 juli of wanneer hij verstrijkt tussen 15 juli en 15 augustus.

De griffier, B. Vigneron.

De voorzitter, P. Vandernoot.

19 SEPTEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/12/2007 pub. 18/12/2007 numac 2007003552 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot institutionele instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die als uitsluitend doel hebben de collectieve belegging in de in artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 20 juli 2004 bedoelde categorie van toegelaten beleggingen sluiten met betrekking tot institutionele instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die als uitsluitend doel hebben de collectieve belegging in de in artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 20 juli 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles sluiten bedoelde categorie van toegelaten beleggingen FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 185bis, § 4, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij de wet van 3 augustus 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/08/2016 pub. 01/09/2016 numac 2016007233 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de overplaatsing van bepaalde militairen die ongeschikt zijn op medisch vlak voor het uitoefenen van hun functie en betreffende de militaire loopbaan van beperkte duur type wet prom. 03/08/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016014245 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, wat de niet-inachtneming van verkeersbord C21 betreft type wet prom. 03/08/2016 pub. 23/05/2018 numac 2018031013 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 17 december 2015 tot wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 2 maart 2007 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van de Overeenkomst tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, gedaan te Parijs op 13 januari 1993 type wet prom. 03/08/2016 pub. 07/09/2016 numac 2016014249 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende diverse bepalingen inzake mobiliteit type wet prom. 03/08/2016 pub. 22/09/2017 numac 2017040734 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, wat de niet-inachtneming van verkeersbord C21 betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 03/08/2016 pub. 11/08/2016 numac 2016003276 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een nieuwe jaarlijkse taks op de kredietinstellingen in de plaats van de bestaande jaarlijkse taksen, van de aftrekbeperkende maatregelen in de vennootschapsbelasting en van de bijdrage voor de financiële stabiliteit sluiten;

Gelet op de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, de artikelen 283, § 3, tweede lid, en 289, vervangen bij de wet van 3 augustus 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/08/2016 pub. 01/09/2016 numac 2016007233 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de overplaatsing van bepaalde militairen die ongeschikt zijn op medisch vlak voor het uitoefenen van hun functie en betreffende de militaire loopbaan van beperkte duur type wet prom. 03/08/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016014245 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, wat de niet-inachtneming van verkeersbord C21 betreft type wet prom. 03/08/2016 pub. 23/05/2018 numac 2018031013 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 17 december 2015 tot wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 2 maart 2007 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van de Overeenkomst tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, gedaan te Parijs op 13 januari 1993 type wet prom. 03/08/2016 pub. 07/09/2016 numac 2016014249 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende diverse bepalingen inzake mobiliteit type wet prom. 03/08/2016 pub. 22/09/2017 numac 2017040734 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, wat de niet-inachtneming van verkeersbord C21 betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 03/08/2016 pub. 11/08/2016 numac 2016003276 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een nieuwe jaarlijkse taks op de kredietinstellingen in de plaats van de bestaande jaarlijkse taksen, van de aftrekbeperkende maatregelen in de vennootschapsbelasting en van de bijdrage voor de financiële stabiliteit sluiten, en 290;

Gelet op het koniklijk besluit van 7 december 2007 met betrekking tot institutionele instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die als uitsluitend doel hebben de collectieve belegging in de in artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 20 juli 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles sluiten;

Gelet op het advies van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, gegeven op 3 mei 2017;

Gelet op de open raadpleging in de zin van artikel 2, 18°, van de wet van 2 mei 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002009861 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen type wet prom. 02/05/2002 pub. 11/12/2002 numac 2002010001 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, die werd georganiseerd door de FOD Financiën en die liep van 5 tot 14 mei 2017, met toepassing van artikel 289 van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 12 mei 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 26 juni 2017;

Gelet op advies 61.907/2/V van de Raad van State, gegeven op 29 augsutus 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het opschrift van het koninklijk besluit van 7 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/12/2007 pub. 18/12/2007 numac 2007003552 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot institutionele instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die als uitsluitend doel hebben de collectieve belegging in de in artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 20 juli 2004 bedoelde categorie van toegelaten beleggingen sluiten met betrekking tot institutionele instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die als uitsluitend doel hebben de collectieve belegging in de in artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 20 juli 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles sluiten bedoelde categorie van toegelaten beleggingen, wordt vervangen als volgt : "Koninklijk besluit met betrekking tot alternatieve instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die als uitsluitend doel hebben de collectieve belegging in de in artikel 183, eerste lid, 1°, van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten".

Art. 2.Artikel 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Artikel 1.Dit besluit regelt het statuut van Institutionele alternatieve instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming bedoeld in artikel 283 van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten en die als uitsluitend doel hebben de collectieve belegging in de in artikel 183, eerste lid, 1°, van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten waarvoor een markt bestaat, overeenkomstig bepalingen van Titel I en II van Boek II van deel III van de voornoemde wet.".

Art. 3.In artikel 2 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de bepaling onder 2° wordt vervangen als volgt : "2° de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten : de wet 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders;"; 2° in de bepaling onder 3°, worden de worden "artikel 97 van de wet van 20 juli 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles sluiten" vervangen door de woorden "artikel 283 van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten" : 3° de bepaling onder 4° wordt vervangen als volgt : "4° institutioneel gemeenschappelijk beleggingsfonds : een alternatieve instelling voor collectieve belegging in vorm van een gemeenschappelijk beleggingsfonds, als gedefinieerd krachtens artikel 3, 10°, van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten";4° de bepaling onder 5° wordt vervangen als volgt : "5° Institutionele beleggingsvennootschap : een alternatieve instelling voor collectieve belegging aannemend de vorm van een beleggingsvennootschap, als gedefinieerd krachtens artikel 3, 11°, van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten";5° de bepaling onder 7° wordt opgeheven;

Art. 4.In artikel 3 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het derde lid wordt vervangen als volgt : "De aanvraag dient vergezeld te zijn van (i) een stuk waaruit de aanstelling van de bewaarder blijkt, (ii) (a), indien het een institutioneel gemeenschappelijk beleggingsfonds betreft, een afschrift van het beheerreglement alsmede een stuk waaruit de aanstelling van de beheervennootschap blijkt, en (b), indien het een institutionele beleggingsvennootschap betreft, een afschrift van de statuten van de vennootschap alsmede een afschrift van het uittreksel of van de mededeling in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad met de bekendmaking van de akten en gegevens waarvan de openbaarmaking is voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen, (iii) in voorkomend geval, een afschrift van de notulen waaruit blijkt dat de raad van bestuur heeft beslist om compartimenten op te richten binnen de institutionele instelling voor collectieve belegging, met vermelding van de opgerichte compartimenten, en (iv) een verklaring van de institutionele instelling voor collectieve belegging dat aan de voorwaarden van dit koninklijk besluit is voldaan."; 2° het vierde lid van datzelfde artikel wordt aangevuld met de woorden ", evenals een afschrift van de notulen waaruit blijkt dat de raad van bestuur heeft beslist om tot de oprichting van het(de) bijkomende compartiment(en) over te gaan.".

Art. 5.In artikel 5, derde lid, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het derde lid, wordt de zin "De tussenkomst van de FOD Financiën beperkt zich tot het materieel bijhouden van de lijst zonder dat door de FOD Financiën terzake enige vorm van inhoudelijk toezicht wordt uitgeoefend." opgeheven; 2° in het derde lid, worden de woorden "de van 20 juli 2004" vervangen door de woorden "de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten".

Art. 6.Artikel 6, § 1, van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een bepaling onder 3°, luidende : "3° indien zij vaststelt dat, na een gemotiveerde ingebrekestelling, de instelling binnen de gestelde termijn de door de FOD Financiën vastgestelde inbreuken op de bepalingen van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten die van toepassing zijn op de instellingen voor collectieve belegging met een variabel aantal rechten van deelneming en van dit besluit niet verholpen heeft.".

Art. 7.In hoodstuk III van hetzelfde besluit, wordt een artikel 6/1 ingevoegd, luidende : "

Art. 6/1.De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing wanneer de institutionele instelling voor collectieve belegging wordt beheerd door een kleinschalige beheerder of zich bevindt in een van de gevallen voorzien in artikel 281 van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten.".

Art. 8.Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 8.Enkel de volgende personen kunnen aangeduid worden als bewaarder van een institutionele instelling voor collectieve belegging, de personen die voorkomen in artikel 51, § 3, eerste lid, 1° en 2°, van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten.".

Art. 9.Artikel 11, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 10.In artikel 12 van hetzelfde besluit, worden de woorden "artikel 3, 9° van de wet van 20 juli 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles sluiten" vervangen door de woorden "artikel 3, 41°, van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten" .

Art. 11.In artikel 14 van hetzelfde besluit, worden de woorden "het reglement van 21 februari 2006" vervangen door de woorden "het reglement van 14 mei 2013".

Art. 12.In artikel 15, eerste lid, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "artikel 8, § 2, 2°, van de wet van 20 juli 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles sluiten" worden vervangen door de woorden "artikel 184, § 2, 2°, van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten";2° in de bepaling onder 2°, worden de woorden "artikel 3, 9°, a), of b), van de wet van 20 juli 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles sluiten" vervangen door de woorden "artikel 3, 41°, a, b), of c), van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten" .

Art. 13.In artikel 18 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "institutionele of professionele belegger" en de woorden "institutionele of professionele beleggers" worden respectievelijk vervangen door de woorden "in aanmerking komend belegger" en de woorden "in aanmerking komend beleggers";2° In paragraaf 2, worden de woorden "artikel 97, tweede lid van de wet van 20 juli 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles sluiten" vervangen door de woorden "artikel 283, § 3, eerste lid, van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten";3° in paragraaf 3, worden de woorden "artikel 97, eerste lid, 2° en tweede lid van de wet van 20 juli 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles sluiten" vervangen door de woorden "artikel 3, 6°, en 283, § 3, eerste lid, van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten";4° in paragraaf 3, worden de woorden "artikel 97, derde lid van de wet van 20 juli 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles sluiten" vervangen door de woorden "artikel 283, § 3, tweede lid, van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten".

Art. 14.Artikel 20 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 15.In artikel 21, tweede lid, van hetzelfde besluit, worden de worden "artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 20 juli 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles sluiten" vervangen door de woorden "artikel 183, eerste lid, 1°, van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten".

Art. 16.In artikel 26, tweede lid, van hetzelfde besluit, wordt de zin "Naar analogie met artikel 41, § 1, 8°, van de wet van 20 juli 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles sluiten" opgeheven, kan de uitoefening van de taken van de bewaarder en deze van de beheervennootschap(pen) evenwel niet in hoofde van een enkele rechtspersoon." vervangen als volgt : "De uitoefening van de taken van de bewaarder en deze van de beheervennootschap(pen) kunnen evenwel niet in hoofde van een enkele rechtspersoon.".

Art. 17.In artikel 31, eerste lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden " artikel 3, 9°, b) van de wet van 20 juli 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles sluiten" vervangen door de woorden "artikel 3, 41°, c), van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten".

Art. 18.In artikel 32 van hetzelfde besluit, worden de woorden "artikel 3, 9°, b) van de wet van 20 juli 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles sluiten" vervangen door de woorden "artikel 3, 41, c), van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten".

Art. 19.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 september 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT

^