Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 april 2021
gepubliceerd op 03 mei 2021

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2021031231
pub.
03/05/2021
prom.
26/04/2021
ELI
eli/besluit/2021/04/26/2021031231/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

26 APRIL 2021. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 307, § 1/2, vierde lid, ingevoegd bij de wet van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014381 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen IV type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014380 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen III sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/2010 pub. 25/05/2010 numac 2010003292 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1, zesde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1, zesde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;

Gelet op het advies nr. 69.089 van de Raad van State, gegeven op 13 april 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende artikel 8, §§ 1 en 2 van de wet van 5 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014203384 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren sluiten houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren werden het besluit en de bijlage op 10 maart 2021 meegedeeld aan de Dienst voor administratieve vereenvoudiging van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister;

Overeenkomstig artikel 6, § 2 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is een impactanalyse van de regelgeving niet noodzakelijk;

Overwegende dat voortaan naar aanleiding van de wet van 20 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044502 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende dringende diverse fiscale en fraudebestrijding bepalingen sluiten houdende dringende diverse fiscale en fraudebestrijding bepalingen ook de betalingen aan personen of vaste inrichtingen gevestigd of gelegen in een Staat, op bankrekeningen die worden beheerd door of aangehouden bij één van deze personen of vaste inrichtingen in een Staat, of op bankrekeningen die worden beheerd door of aangehouden bij kredietinstellingen gevestigd of met een vaste inrichting in een Staat, die op het tijdstip waarop de betaling heeft plaatsgevonden opgenomen is op de EU-lijst van niet coöperatieve rechtsgebieden, tellen om de ondergrens van 100.000 euro te bereiken, zal het formulier 275F, dat samen met de aangifte in de vennootschapsbelasting of de belasting niet-inwoners vennootschappen moet worden meegedeeld, aangepast moeten worden;

Op de voordracht van de minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het model van het formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt in de bijlage van dit besluit vastgelegd.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 7 mei 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/2010 pub. 25/05/2010 numac 2010003292 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1, zesde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1, zesde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit is van toepassing vanaf aanslagjaar 2021.

Art. 4.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 april 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 26 april 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM

^