Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 26 april 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/04/2021 pub. 03/05/2021 numac 2021031231 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 26/04/2021 pub. 03/05/2021 numac 2021031323 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 26 en 84/1 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 `tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State' type koninklijk besluit prom. 26/04/2021 pub. 16/11/2022 numac 2022042472 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 26 en 84/1 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 'tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State'. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/04/2021 pub. 03/05/2021 numac 2021031216 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van directeurs Medische Hulpverlening type ministerieel besluit prom. 26/04/2021 pub. 05/05/2022 numac 2022202259 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 08 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 26/04/2021 pub. 05/05/2022 numac 2022202258 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02 en 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021

decreet

type decreet prom. 26/04/2021 pub. 17/05/2021 numac 2021202185 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 22 december 2020 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap inzake het gebruik van SURE type decreet prom. 26/04/2021 pub. 27/05/2021 numac 2021202303 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Crisisdecreet 2021
^