Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 november 2017
gepubliceerd op 14 december 2017

Koninklijk besluit tot wijziging van de arbeidsongevallen- en beroepsziekten-wetgeving ter uitvoering van artikel 16 van de wet van 16 augustus 2016 met betrekking tot de fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor de beroepsziekten

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2017206292
pub.
14/12/2017
prom.
23/11/2017
ELI
eli/besluit/2017/11/23/2017206292/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van de arbeidsongevallen- en beroepsziekten-wetgeving ter uitvoering van artikel 16 van de wet van 16 augustus 2016 met betrekking tot de fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor de beroepsziekten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en beroepsziekten in de overheidssector;

Gelet op de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970;

Gelet op de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971;

Gelet op programmawet (I) van 27 december 2006;

Gelet op de wet van 16 augustus 2016 met betrekking tot de fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor de beroepsziekten, artikel 16;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 januari 1964 getroffen in uitvoering van artikelen 57 en 59 van de wet van 24 december 1963 betreffende de schadeloosstelling voor en de voorkoming van beroepsziekten;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 januari 1964 tot regeling van de wijze van inning en verdeling van de sociale verzekeringsbijdragen verschuldigd door de door beroepsziekten getroffenen die gerechtigd zijn op de wet van 24 december 1963 betreffende de schadeloosstelling voor en de voorkoming van beroepsziekten;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 februari 1965 tot oprichting, bij het Fonds voor de beroepsziekten, van een Technisch Comité gelast met het in studie nemen van de organisatie en de werking van de vrije verzekering tegen de beroepsziekten;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 maart 1965 houdende de regeling van afstand en beslag op de vergoedingen verschuldigd aan de slachtoffers van beroepsziekten of aan hun rechthebbenden;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 april 1965 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 februari 1964, tot vaststelling van het tarief voor geneeskundige verzorging toepasselijk inzake schadeloosstelling voor beroepsziekten;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 april 1965 tot aanwijzing van de ambtenaren en agenten die het toezicht verzekeren op de uitvoering van de wet van 24 december 1963 en van de besluiten genomen in uitvoering van deze wet;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 januari 1971 betreffende de schadevergoeding voor beroepsziekten in de overheidssector;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 1971 tot bepaling van de wijze van berekening en inning van de bijdrage bepaald bij artikel 59, 1°, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 en bestemd voor het Fonds voor arbeidsongevallen;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 1971 betreffende de bijslagen en de sociale bijstand verleend door het Fonds voor arbeidsongevallen;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 december 1971 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de zeelieden;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 januari 1973 betreffende de schadevergoeding voor beroepsziekten, ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, intercommunale centra voor maatschappelijk welzijn, diensten, inrichtingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn en openbare kassen van lening;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 december 1976 getroffen in uitvoering van artikel 59bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 december 1976 tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 59quater van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 december 1976 tot uitvoering van de artikelen 45quinquies, 60 en 60bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 juni 1983 tot vaststelling van een specifieke nomenclatuur voor verstrekkingen van geneeskundige verzorging inzake beroepsziekteverzekering;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 september 1986 tot vaststelling van sommige modaliteiten voor de berekening van het basisloon inzake schadeloosstelling voor beroepsziekten;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 december 1987 tot vaststelling van de wijze van betaling van de vergoedingen die verschuldigd zijn krachtens de op 3 juni 1970 gecoördineerde wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 december 1987 houdende vaststelling van de wijze en voorwaarden van de bekrachtiging van de overeenkomsten door het Fonds voor arbeidsongevallen;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 december 1987 houdende organisatie en werking van een centrale gegevensbank bij het Fonds voor arbeidsongevallen;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 december 1987 tot uitvoering van artikel 42, tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, betreffende de uitbetaling van de jaarlijkse vergoedingen, van de renten en van de bijslagen;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 november 1990 tot beperking voor sommige ziekten, van de voordelen verleend door de gecoördineerde wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, wat getroffenen betreft die aan het beroepsrisico van die ziekten waren blootgesteld gedurende een periode in de loop waarvan zij niet onder toepassing van de gecoördineerde wetten vielen;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juni 1991 houdende vaststelling van de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder het Fonds voor de beroepsziekten geheel of gedeeltelijk afziet van de terugvordering van ten onrechte betaalde uitkeringen;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 december 1992 betreffende de jaarlijkse vergoeding aan gehandicapte kinderen, kleinkinderen, broers en zusters van de door een beroepsziekte getroffen persoon;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 januari 1993 betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, ten gunste van sommige personeelsleden uit de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot uitvoering van artikel 59, 9°, tweede lid, van de arbeidsongevallenwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot uitvoering van artikel 51ter van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 mei 1995 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten voor de uitoefening van de medische controle door de geneesheren-inspecteurs van het Fonds voor arbeidsongevallen;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot vaststelling van de wijze waarop de aanvragen om schadeloosstelling en om herziening van reeds toegekende vergoedingen bij het Fonds voor de beroepsziekten worden ingediend en onderzocht;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 april 1997 tot uitvoering, wat sommige werkgevers van betaalde sportbeoefenaars betreft, van artikel 86 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 november 1997 tot uitvoering, wat de arbeidsongevallenverzekering in de private sector betreft, van sommige bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociale verzekerde;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 november 1997 tot uitvoering, voor de beroepsziekteverzekering in de private sector, van sommige bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 april 1999 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Fonds voor de beroepsziekten in het kader van zijn preventieve opdrachten adviezen inzake blootstelling van beroepsziekterisico's kan verstrekken;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 oktober 2000 tot vaststelling van de voorwaarden en het tarief voor geneeskundige verzorging toepasselijk inzake arbeidsongevallen;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 april 2002 tot uitvoering, voor de beroepsziekten-verzekering in de private sector, van artikel 10 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 maart 2003 tot vaststelling van de wijze en van de termijn van aangifte van een arbeidsongeval;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 maart 2006 houdende vaststelling van de procedure van bemiddeling door de geneesheer van het Fonds voor arbeidsongevallen;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 juni 2006 betreffende de tussenkomstmodaliteiten van het Fonds voor de beroepsziekten in de verplaatsingskosten van de slachtoffers in het kader van de behandeling van een beroepsziekte;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 juli 2006 betreffende het voorstel tot stopzetting van de arbeid gericht tot personen die door een beroepsziekte aangetast of bedreigd zijn;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot uitvoering van artikel 6, 8°, van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 december 2006 tot uitvoering van artikel 42bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 december 2006 tot uitvoering van artikel 66 van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de samenstelling van de Wetenschappelijke Raad en de oprichting van Medische Commissies bij het Fonds voor de beroepsziekten en tot bepaling van het bedrag van de vergoedingen en presentiegelden toegekend aan de voorzitter en de leden van deze verschillende organen;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 mei 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbest-slachtoffers;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de inwerkingtreding van artikel 44 van de wet van 13 juli 2006 en tot uitvoering van artikel 62bis van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot uitvoering van artikel 59quinquies van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 december 2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico's;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2009 betreffende de dekking van de werkingskosten van het Fonds voor arbeidsongevallen ter uitvoering van artikel 58quater van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 juni 2009 tot uitvoering van artikel 59sexies, eerste lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 maart 2010 tot uitvoering van artikel 6, 13° van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 september 2012 tot regeling van de uitbetaling van de herwaarderingsbijslagen vanaf 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 2013 tot vaststelling van de voorwaarden voor een pilootproject inzake ergonomische interventie, teneinde verergering van rugziekten te voorkomen;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 januari 2013 tot vaststelling van de voorwaarden onder dewelke het Beheerscomité van het Fonds voor de beroepsziekten kan beslissen om een pilootproject op te zetten inzake preventie, teneinde de verergering van een ziekte te voorkomen;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 2013 houdende uitvoering van artikel 20sexies van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 september 2013 tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten van een project om het voortgezet gezondheidstoezicht uit te oefenen bij ex-houtbewerkers die sinonasale kanker kunnen ontwikkelen;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 september 2015 tot regeling van de wijze van inning en verdeling van de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd door de door beroepsziekten getroffenen die gerechtigd zijn op de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970;

Gelet op het advies van het beheerscomité van het Fonds voor arbeidsongevallen, gegeven op 21 november 2016;

Gelet op het advies van het beheerscomité van het Fonds voor de beroepsziekten, gegeven op 14 december 2016;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 30 mei 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 15 juni 2017;

Gelet op advies 61.944/1/V van de Raad van State, gegeven op 5 september 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : TITEL 1. - BEROEPSZIEKTEN IN DE PRIVESECTOR HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970

Artikel 1.In de artikelen 2, § 2, en 3 van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970, worden de woorden "bij het in artikel 4 bedoelde Fonds voor de beroepsziekten" vervangen door de woorden "bij Fedris".

Art. 2.In het opschrift van het hoofdstuk II van dezelfde wetten, worden de woorden "Fonds voor de beroepsziekten" vervangen door de woorden "Federaal agentschap voor beroepsrisico's".

Art. 3.In het opschrift van de afdeling 1 van het hoofdstuk II van dezelfde wetten worden de woorden "Het Fonds voor de beroepsziekten" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 4.De woorden "Het Fonds voor de beroepsziekten", "het Fonds voor beroepsziekten" en "het Fonds" worden vervangen door het woord "Fedris" in de volgende bepalingen van dezelfde wetten : 1° artikel 6, laatst gewijzigd bij de wet van 30 december 2009;2° artikel 33, tweede lid, 1°, gewijzigd bij de wet van 13 juli 2006;3° artikel 35, derde lid, ingevoegd bij de wet van 13 juli 2006;4° artikel 35, zesde lid, ingevoegd bij de wet van 22 februari 1998;5° artikel 37, § 1, eerste lid;6° artikel 37, § 3, vierde lid;7° artikel 39, eerste lid;8° artikel 41, eerste, vierde en vijfde lid, vervangen bij de wet van 13 juli 2006;9° artikel 41bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit nr.9 van 23 oktober 1978; 10° artikel 43, derde lid;11° artikel 44, § 1, ingevoegd bij de wet van 13 juli 2006;12° artikel 44, § 2, vierde lid, gewijzigd bij de wet van 28 april 2010;13° artikel 44, § 3, tweede lid, 10°, gewijzigd bij de wet van 28 april 2010;14° artikel 48ter, eerste lid, vervangen bij de wet van 22 februari 1998;15° artikel 49, laatste lid;16° artikel 51, § 2, eerste lid, § § 3, 4 en 5, eerste lid;17° artikel 52, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 24 december 2002;18° artikel 52, tweede lid, vervangen bij de programmawet van 24 december 2002;19° artikel 56 vervangen bij de wet van 25 januari 1999;20° artikel 59, eerste lid;21° artikel 59, derde lid, vervangen bij de wet van 10 oktober 1967;22° artikel 59, vierde lid, aangevuld bij de programmawet van 22 december 2008;23° artikel 59, vijfde lid, gewijzigd bij de wet van 3 juli 2005;24° artikel 59, zesde lid;25° artikel 62bis, § 1, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 13 juli 2006;26° artikel 62bis, § 2, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 13 juli 2006;27° artikel 62bis, § 3, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 13 juli 2006;28° artikel 62bis, § § 4, 5 et 6, ingevoegd bij de wet van 13 juli 2006;29° artikel 64.

Art. 5.De woorden "van het Fonds voor de beroepsziekten" en "van het Fonds" worden vervangen door de woorden "van Fedris" in de volgende bepalingen van dezelfde wetten: 1° artikel 6, 7°, gewijzigd bij de wet van 13 juli 2006;2° artikel 16, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 13 juli 2006;3° artikel 34, derde lid, 1°, vervangen bij het koninklijk besluit nr. 133 van 30 december 1982; 4° artikel 35, negende lid, ingevoegd bij de wet van 29 december 1990;5° artikel 37, § 3, tweede lid, vervangen bij de wet van 13 juli 2006;6° artikel 37, § 4, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 13 juli 2006;7° artikel 38, § 3;8° artikel 39, derde lid;9° artikel 41, tweede lid, vervangen bij de wet van 13 juli 2006;10° artikel 41bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit nr.9 van 23 oktober 1978; 11° artikel 44, § 2, tweede en vierde lid, gewijzigd bij de wet van 28 april 2010;12° artikel 44, § 3, eerste lid, tweede lid, 7° en 10°, en vijfde lid, gewijzigd bij de wet van 28 april 2010;13° artikel 53, eerste lid, vervangen bij de wet van 12 mei 1971;14° artikel 53, tweede lid, gewijzigd bij de wet van 13 juli 2006;15° artikel 54, eerste lid;16° artikel 60;17° artikel 61, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 13 juli 2006;18° artikel 61bis, ingevoegd bij de wet van 13 juli 2006;19° artikel 62bis, § 2, tweede lid, 4°, ingevoegd bij de wet van 13 juli 2006.

Art. 6.De woorden "aan het Fonds voor de beroepsziekten" worden vervangen door de woorden "aan Fedris" in de volgende bepalingen van dezelfde wetten : 1° artikel 38, § 2, tweede lid;2° artikel 59, tweede lid.

Art. 7.De woorden "Beheerscomité", "Beheerscomité van het Fonds" en "Beheerscomité van het Fonds voor de beroepsziekten" worden vervangen door de woorden "beheerscomité voor de beroepsziekten" in de volgende bepalingen van dezelfde wetten : 1° artikel 6, 11°, ingevoegd bij de wet van 21 december 2007;2° artikel 6bis, eerste lid, gewijzigd bij de wet 13 juli 2006;3° artikel 16, eerste lid, 4°, en tweede lid, gewijzigd bij de wet van 13 juli 2006;4° artikel 17, § 2, 2°;5° artikel 17bis, derde lid, ingevoegd bij de wet van 13 juli 2006;6° artikel 32, derde lid, gewijzigd bij de wet van 13 juli 2006;7° artikel 41, eerste lid, vervangen bij de wet van 13 juli 2006;8° artikel 44, § 3, vijfde lid, gewijzigd bij de wet van 28 april 2010;9° artikel 52, derde lid, gewijzigd bij de wet van 13 juli 2006;10° artikel 58, eerste en tweede lid;11° artikel 62, vervangen bij de wet van 13 juli 2006;12° artikel 62bis, § 2, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 13 juli 2006.

Art. 8.In artikel 6, 2°, van dezelfde wetten, vervangen bij de wet van 1 augustus 1985, worden de woorden "Beheerscomité van het Fonds" vervangen door de woorden "algemeen beheerscomité".

Art. 9.De volgende bepalingen van dezelfde wetten worden opgeheven : 1° artikel 4;2° artikel 5, vervangen bij de wet van 13 juli 2006;3° artikel 6, 12°, ingevoegd bij de wet van 21 december 2007;4° artikel 7;5° artikel 8, vervangen bij de wet van 13 juli 2006;6° artikel 10;7° artikel 11;8° artikel 12;9° artikel 13, vervangen bij de programmawet van 8 april 2003;10° artikel 14, vervangen bij de programmawet van 8 april 2003;11° artikel 21, vervangen bij de wet van 13 juli 2006;12° artikel 22, gewijzigd bij de wet van 13 juli 2006;13° artikel 23, gewijzigd bij de wet van 13 juli 2006;14° artikel 24, gewijzigd bij de wet van 13 juli 2006;15° artikel 25, vervangen bij de wet van 8 april 2003;16° artikel 26, gewijzigd bij de wet van 13 juli 2006;17° artikel 27;18° artikel 28, gewijzigd bij de wet van 13 juli 2006;19° artikel 29, gewijzigd bij de wet van 13 juli 2006;20° artikel 63. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de koninklijke besluiten ter uitvoering van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970 Afdeling 1. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 18 januari

1964 getroffen in uitvoering van artikelen 57 en 59 van de wet van 24 december 1963 betreffende de schadeloosstelling voor en de voorkoming van beroepsziekten

Art. 10.De woorden "het Fonds voor de beroepsziekten" worden vervangen door het woord "Fedris" in de volgende bepalingen van het koninklijk besluit van 18 januari 1964 getroffen in uitvoering van artikelen 57 en 59 van de wet van 24 december 1963 betreffende de schadeloosstelling voor en de voorkoming van beroepsziekten : 1° artikel 1, tweede lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 2 april 1965;2° artikel 3, § 2.

Art. 11.In artikel 1, tweede lid van hetzelfde besluit worden de woorden "het bij dezelfde wet ingestelde Fonds voor de beroepsziekten" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 12.In artikel 4 van hetzelfde besluit, vervangen door het koninklijk besluit van 2 april 1965, worden de woorden "aan het Fonds voor de beroepsziekten" vervangen door de woorden "aan Fedris". Afdeling 2.- Wijzigingen van het koninklijk besluit van 18 januari

1964 tot regeling van de wijze van inning en verdeling van de sociale verzekeringsbijdragen verschuldigd door de door beroepsziekten getroffenen die gerechtigd zijn op de wet van 24 december 1963 betreffende de schadeloosstelling voor en de voorkoming van beroepsziekten

Art. 13.In de artikelen 3, 5, 6 en 7 van het koninklijk besluit van 18 januari 1964 tot regeling van de wijze van inning en verdeling van de sociale verzekeringsbijdragen verschuldigd door de door beroepsziekten getroffenen die gerechtigd zijn op de wet van 24 december 1963 betreffende de schadeloosstelling voor en de voorkoming van beroepsziekten, worden de woorden "Het Fonds voor de beroepsziekten" en "het Fonds voor de beroepsziekten" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 14.In artikel 4, eerste lid, 1°, en tweede lid van hetzelfde besluit, worden de woorden "aan het Fonds voor de beroepsziekten" vervangen door de woorden "aan Fedris". Afdeling 3. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 17 februari

1965 tot oprichting, bij het Fonds voor de beroepsziekten, van een Technisch Comité gelast met het in studie nemen van de organisatie en de werking van de vrije verzekering tegen de beroepsziekten

Art. 15.In het opschrift van het koninklijk besluit van 17 februari 1965 tot oprichting, bij het Fonds voor de beroepsziekten, van een Technisch Comité gelast met het in studie nemen van de organisatie en de werking van de vrije verzekering tegen de beroepsziekten, worden de woorden "bij het Fonds voor de beroepsziekten" vervangen door de woorden "bij Fedris".

Art. 16.In de artikelen 1, 2, 3, 5 en 6 van hetzelfde besluit, worden de woorden "het Fonds voor de beroepsziekten" vervangen door de woorden "Fedris".

Art. 17.In de artikelen 1, 3, 4, tweede zin, 5, 6 en 7 van hetzelfde besluit, worden het woord "Beheerscomité" vervangen door de woorden "beheerscomité voor de beroepsziekten".

Art. 18.In artikel 4 van hetzelfde besluit, worden de woorden "Beheerscomité van het Fonds voor de beroepsziekten" vervangen door de woorden "beheerscomité voor de beroepsziekten". Afdeling 4. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 10 maart 1965

houdende de regeling van afstand en beslag op de vergoedingen verschuldigd aan de slachtoffers van beroepsziekten of aan hun rechthebbenden

Art. 19.In artikel 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 10 maart 1965 houdende de regeling van afstand en beslag op de vergoedingen verschuldigd aan de slachtoffers van beroepsziekten of aan hun rechthebbenden worden de woorden "van het Fonds voor de beroepsziekten" vervangen door de woorden "van Fedris".

Art. 20.In artikel 2, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "het Fonds voor de beroepsziekten" vervangen door het woord "Fedris". Afdeling 5. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 14 april 1965

tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 februari 1964, tot vaststelling van het tarief voor geneeskundige verzorging toepasselijk inzake schadeloosstelling voor beroepsziekten

Art. 21.In de artikelen 1, tweede, derde en vierde lid, en 2 van het koninklijk besluit van 14 april 1965 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 februari 1964, tot vaststelling van het tarief voor geneeskundige verzorging toepasselijk inzake schadeloosstelling voor beroepsziekten, worden de woorden "het Fonds voor de beroepsziekten" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 22.In artikel 1, tweede en derde lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden "van het Fonds voor de beroepsziekten" vervangen door de woorden "van Fedris". Afdeling 6. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 23 april 1965

'tot aanwijzing van de ambtenaren en agenten die het toezicht verzekeren op de uitvoering van de wet van 24 december 1963 en van de besluiten genomen in uitvoering van deze wet

Art. 23.In artikel 1, 2° van het koninkljk besluit van 23 april 1965 tot aanwijzing van de ambtenaren en agenten die het toezicht verzekeren op de uitvoering van de wet van 24 december 1963 en van de besluiten genomen in uitvoering van deze wet, worden de woorden 'van het Fonds voor de Beroepsziekten' en de woorden "Het beheerscomité van het Fonds" respectievelijk vervangen door de woorden "van Fedris" en "Het beheerscomité voor de beroepsziekten".

Art. 24.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de woorden "het Fonds voor de beroepsziekten" vervangen door het woord "Fedris'." Afdeling 6. - Wijzigingen van de bijlage bij het koninklijk besluit

van 28 juni 1983 tot vaststelling van een specifieke nomenclatuur voor verstrekkingen van geneeskundige verzorging inzake beroepsziekteverzekering

Art. 25.In de artikelen 1N, 2N, 3N, 4N en 5N van de bijlage bij het koninklijk besluit van 28 juni 1983 tot vaststelling van een specifieke nomenclatuur voor verstrekkingen van geneeskundige verzorging inzake beroepsziekteverzekering, worden de woorden "Het Fonds voor de beroepsziekten" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 26.In artikel 5N, derde lid, van dezelfde bijlage worden de woorden "het Fonds" vervangen door het woord "Fedris". Afdeling 7. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 17 september

1986 tot vaststelling van sommige modaliteiten voor de berekening van het basisloon inzake schadeloosstelling voor beroepsziekten

Art. 27.In de artikelen 1, § 1, en 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 17 september 1986 tot vaststelling van sommige modaliteiten voor de berekening van het basisloon inzake schadeloosstelling voor beroepsziekten, worden de woorden "het Fonds voor de beroepsziekten" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 28.In de artikelen 1, § 2, en 2, tweede lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden "het Fonds" vervangen door het woord "Fedris". Afdeling 8. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 10 december

1987 tot vaststelling van de wijze van betaling van de vergoedingen die verschuldigd zijn krachtens de op 3 juni 1970 gecoördineerde wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten

Art. 29.In de artikelen 1, § 3, tweede lid, en 3, eerste lid, van het koninklijk besluit van 10 december 1987 tot vaststelling van de wijze van betaling van de vergoedingen die verschuldigd zijn krachtens de op 3 juni 1970 gecoördineerde wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, worden de woorden "het Fonds voor de beroepsziekten" en "het Fonds" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 30.In artikel 3, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "van het Fonds" vervangen door de woorden "van Fedris".

Art. 31.In artikel 4, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "aan het Fonds voor de beroepsziekten" vervangen door de woorden "aan Fedris".

Art. 32.In artikel 4, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "van voornoemd Fonds" vervangen door de woorden "van Fedris".

Art. 33.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de woorden "aan het voornoemd Fonds" vervangen door de woorden "aan Fedris". Afdeling 9. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 5 november

1990 tot beperking voor sommige ziekten, van de voordelen verleend door de gecoördineerde wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, wat getroffenen betreft die aan het beroepsrisico van die ziekten waren blootgesteld gedurende een periode in de loop waarvan zij niet onder toepassing van de gecoördineerde wetten vielen

Art. 34.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 5 november 1990 tot beperking voor sommige ziekten, van de voordelen verleend door de gecoördineerde wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, wat getroffenen betreft die aan het beroepsrisico van die ziekten waren blootgesteld gedurende een periode in de loop waarvan zij niet onder toepassing van de gecoördineerde wetten vielen, worden de woorden "het Fonds voor de beroepsziekten" vervangen door het woord "Fedris". Afdeling 10. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 10 juni 1991

houdende vaststelling van de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder het Fonds voor de beroepsziekten geheel of gedeeltelijk afziet van de terugvordering van ten onrechte betaalde uitkeringen

Art. 35.In het opschrift van het koninklijk besluit van 10 juni 1991 houdende vaststelling van de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder het Fonds voor de beroepsziekten geheel of gedeeltelijk afziet van de terugvordering van ten onrechte betaalde uitkeringen, worden de woorden "het Fonds voor de beroepsziekten" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 36.In artikel 1 van hetzelfde besluit, worden de woorden "Beheerscomité van het Fonds voor de beroepsziekten" vervangen door de woorden "beheerscomité voor de beroepsziekten". Afdeling 11. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 31 december

1992 betreffende de jaarlijkse vergoeding aan gehandicapte kinderen, kleinkinderen, broers en zusters van de door een beroepsziekte getroffen persoon

Art. 37.In artikel 3 van het koninklijk besluit van 31 december 1992 betreffende de jaarlijkse vergoeding aan gehandicapte kinderen, kleinkinderen, broers en zusters van de door een beroepsziekte getroffen persoon, worden de woorden "aan het Fonds voor de beroepsziekten" vervangen door de woorden "aan Fedris".

Art. 38.In de artikelen 4 en 5 van hetzelfde besluit worden de woorden "het Fonds voor de beroepsziekten" en "Het Fonds voor de beroepsziekten" vervangen door het woord "Fedris". Afdeling 12. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 26 september

1996 tot vaststelling van de wijze waarop de aanvragen om schadeloosstelling en om herziening van reeds toegekende vergoedingen bij het Fonds voor de beroepsziekten worden ingediend en onderzocht

Art. 39.In het opschrift van het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot vaststelling van de wijze waarop de aanvragen om schadeloosstelling en om herziening van reeds toegekende vergoedingen bij het Fonds voor de beroepsziekten worden ingediend en onderzocht, worden de woorden "het Fonds voor de beroepsziekten" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 40.In artikel 1 van hetzelfde besluit wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt : "2° Fedris: het Federaal agentschap voor beroepsrisico's".

Art. 41.De woorden "het Fonds", "Het Fonds" en "het Fonds voor beroepsziekten" worden vervangen door het woord "Fedris" in de volgende bepalingen van hetzelfde besluit : 1° artikel 2, eerste lid, 1°, vervangen bij het koninklijk besluit van 12 maart 2003;2° artikel 4, eerste lid, 2° en 3°, vervangen bij het koninklijk besluit van 12 maart 2003;3° artikel 5, eerste lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 mei 2006;4° artikel 7;5° artikel 8, vervangen bij het koninklijk besluit van 4 mei 2006;6° artikel 8bis ingevoegd bij koninklijk besluit van 4 mei 2006;7° artikel 10, eerste en zesde lid;8° artikel 11, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 mei 2006;9° artikel 12;10° artikel 13, eerste lid;11° artikel 14.

Art. 42.De woorden "aan het Fonds" worden vervangen door de woorden "aan Fedris" in de volgende bepalingen van hetzelfde besluit : 1° artikel 3;2° artikel 4, tweede lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 11 maart 2002;3° artikel 13, vierde lid.

Art. 43.In artikel 4, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen door het koninklijk besluit van 12 maart 2003, worden de woorden "bij het Fonds" vervangen door de woorden "bij Fedris".

Art. 44.De woorden "van het Fonds" en de woorden "van het Fonds voor de beroepsziekten" worden vervangen door de woorden "van Fedris" in de volgende bepalingen van hetzelfde besluit : 1° artikel 9, eerste lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 4 mei 2006, en tweede lid;2° artikel 10, vijfde lid.

Art. 45.In artikel 9, eerste lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 4 mei 2006, worden de woorden "het Fonds voor de beroepsziekten"vervangen door het woord "Fedris" in de volgende bepalingen van hetzelfde besluit :

Art. 46.In de artikelen 2, eerste lid, 1° en 2°, vervangen bij het koninklijk besluit van 12 maart 2003, en 9, tweede lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden "Beheerscomité van het Fonds" vervangen door de woorden "beheerscomité". Afdeling 13. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 24 november

1997 tot uitvoering, voor de beroepsziekteverzekering in de private sector, van sommige bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde

Art. 47.De woorden "het Fonds voor de beroepsziekten" en de woorden "het Fonds" worden vervangen door het woord "Fedris" in de volgende bepalingen van het koninklijk besluit van 24 november 1997 tot uitvoering, voor de beroepsziekteverzekering in de private sector, van sommige bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde 1° artikel 1, § 2;2° artikel 1bis, eerste lid.

Art. 48.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de woorden "van het Fonds voor de beroepsziekten" vervangen door de woorden "van Fedris". Afdeling 14. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 19 april

1999 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Fonds voor de beroepsziekten in het kader van zijn preventieve opdrachten adviezen inzake blootstelling van beroepsziekterisico's kan verstrekken

Art. 49.In het opschrift van het koninklijk besluit van 19 april 1999 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Fonds voor de beroepsziekten in het kader van zijn preventieve opdrachten adviezen inzake blootstelling van beroepsziekterisico's kan verstrekken, worden de woorden "het Fonds voor de beroepsziekten" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 50.De woorden "naar het Fonds voor de beroepsziekten" worden vervangen door de woorden "naar Fedris", de woorden "aan het Fonds" door de woorden "aan Fedris" en de woorden "op het Fonds" door de woorden "op Fedris" in de volgende bepalingen van hetzelfde besluit : 1° artikel 2 gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 juni 2010;2° artikel 4, § 1, a), en § 3.

Art. 51.De woorden "van het Fonds" worden vervangen door de woorden "van Fedris" in de volgende bepalingen van hetzelfde besluit : 1° artikel 3, 8° en 9°;2° artikel 6, § 4, vervangen bij het koninklijk besluit van 13 juni 2010.

Art. 52.De woorden "Het Fonds" en "het Fonds" worden vervangen door het woord "Fedris" in de volgende bepalingen van hetzelfde besluit : 1° artikel 4, § 2;2° artikel 5, § 1, vervangen bij het koninklijk besluit van 13 juni 2010;3° artikel 6, § 3, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 juni 2010;4° artikel 7.

Art. 53.In artikel 4, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 juni 2010, wordt het woord "Beheerscomité" vervangen door de woorden "beheerscomité voor de beroepsziekten". Afdeling 15. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 8 april 2002

tot uitvoering, voor de beroepsziekteverzekering in de private sector, van artikel 10 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde

Art. 54.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 8 april 2002 tot uitvoering, voor de beroepsziekteverzekering in de private sector, van artikel 10 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde, worden de woorden "het Fonds voor de beroepsziekten" vervangen door het woord "Fedris". Afdeling 16. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 22 juni 2006

betreffende de tussenkomstmodaliteiten van het Fonds voor de beroepsziekten in de verplaatsingskosten van de slachtoffers in het kader van de behandeling van een beroepsziekte

Art. 55.In het opschrift van het koninklijk besluit van 22 juni 2006 betreffende de tussenkomstmodaliteiten van het Fonds voor de beroepsziekten in de verplaatsingskosten van de slachtoffers in het kader van de behandeling van een beroepsziekte en in artikel 1, eerste lid van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 maart 2009, worden de woorden "van het Fonds voor de beroepsziekten" en "van het Fonds" vervangen door de woorden "van Fedris".

Art. 56.De woorden "het Fonds voor de beroepsziekten" en de woorden "het Fonds" worden vervangen door het woord "Fedris" in de volgende bepalingen van hetzelfde besluit : 1° artikel 1, eerste lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 maart 2009;2° artikel 2, eerste lid;3° artikel 3, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 maart 2009;4° artikel 4, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 maart 2009;5° artikel 5. Afdeling 17. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 1 juli 2006

betreffende het voorstel tot stopzetting van de arbeid gericht tot personen die door een beroepsziekte aangetast of bedreigd zijn

Art. 57.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 1 juli 2006 betreffende het voorstel tot stopzetting van de arbeid gericht tot personen die door een beroepsziekte aangetast of bedreigd zijn, wordt de bepaling onder 1° vervangen als volgt: "1° Fedris : het Federaal agentschap voor beroepsrisico's".

Art. 58.In artikel 1, 3°, in het opschrift van hoofdstuk IV en in artikel 11, § 2, van hetzelfde besluit, worden de woorden "van het Fonds" en "van het Fonds voor de beroepsziekten" vervangen door de woorden "van Fedris".

Art. 59.De woorden "Het Fonds" en "het Fonds" worden vervangen door het woord "Fedris" in de volgende artikelen van hetzelfde besluit : 1° artikel 3;2° artikel 5;3° artikel 8;4° artikel 10, eerste en derde lid;5° artikel 11, § 1, eerste, tweede en derde lid, en § 2;6° artikel 12;7° artikel 13;8° artikel 14.

Art. 60.In artikel 9, derde en vierde lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden "aan het Fonds" vervangen door de woorden "aan Fedris". Afdeling 18. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 1 juli 2006

tot uitvoering van artikel 6, 8°, van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970

Art. 61.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot uitvoering van artikel 6, 8° van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970, wordt de bepaling onder 1° vervangen als volgt : "1° Fedris: het Federaal agentschap voor beroepsrisico's".

Art. 62.In artikel 2 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 26 augustus 2010, worden de woorden "het Fonds" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 63.In de artikelen 3, § 1, en 4, eerste en tweede lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden "het Fonds" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 64.In artikel 3, § 2, van hetzelfde besluit, worden de woorden "aan het Fonds" vervangen door de woorden "aan Fedris".

Art. 65.In artikel 3, § 4, van hetzelfde besluit, worden de woorden "Het Fonds" vervangen door het woord "Fedris". Afdeling 19. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 13 december

2006 tot uitvoering van artikel 66 van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970

Art. 66.In artikel 5, eerste lid, van het koninklijk besluit van 13 december 2006 tot uitvoering van artikel 66 van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970, worden de woorden "aan het Fonds voor de beroepsziekten" vervangen door de woorden "aan Fedris".

Art. 67.In de artikelen 5, eerste lid, in de nederlandse tekst, en 8 van hetzelfde besluit worden de woorden "het Fonds" en "Het Fonds voor de beroepsziekten" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 68.In de artikelen 5, eerste lid, in de franse tekst, en 7 van hetzelfde besluit worden de woorden "het Fonds voor de beroepsziekten" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 69.In artikel 8 van hetzelfde besluit, worden de woorden "het Fonds" vervangen door het woord "Fedris". Afdeling 20. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 25 februari

2007 tot vaststelling van de samenstelling van de Wetenschappelijke Raad en de oprichting van Medische Commissies bij het Fonds voor de beroepsziekten en tot bepaling van het bedrag van de vergoedingen en presentiegelden toegekend aan de voorzitter en de leden van deze verschillende organen

Art. 70.In het opschrift van het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de samenstelling van de Wetenschappelijke Raad en de oprichting van Medische Commissies bij het Fonds voor de beroepsziekten en tot bepaling van het bedrag van de vergoedingen en presentiegelden toegekend aan de voorzitter en de leden van deze verschillende organen, worden de woorden "bij het Fonds voor de beroepsziekten" vervangen door de woorden "bij Fedris".

Art. 71.In de artikelen 1, eerste lid, 5°, en 11 van hetzelfde besluit worden de woorden "van het Fonds voor de beroepsziekten" vervangen door de woorden "van Fedris".

Art. 72.In de artikelen 1, eerste lid, 7°, 4, tweede lid, en 5 van hetzelfde besluit worden de woorden "Beheerscomité van het Fonds voor de beroepsziekten" vervangen door de woorden "beheerscomité voor de beroepsziekten". Afdeling 21. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 17 mei 2007

tot vaststelling van de inwerkingtreding van artikel 44 van de wet van 13 juli 2006 en tot uitvoering van artikel 62bis van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970

Art. 73.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de inwerkingtreding van artikel 44 van de wet van 13 juli 2006 en tot uitvoering van artikel 62bis van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970, wordt het eerste streepje vervangt als volgt : "- Fedris : het Federaal agentschap voor beroepsrisico's".

Art. 74.In het vijfde streepje van artikel 1 van hetzelfde besluit, worden de woorden "het Fonds voor de beroepsziekten" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 75.In artikel 5 van hetzelfde besluit, worden de woorden "Het Fonds" en "het Fonds" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 76.In artikel 6 van hetzelfde besluit, worden de woorden "van het Fonds" vervangen door de woorden "van Fedris".

Art. 77.In artikel 7 van hetzelfde besluit, aangevuld bij het koninklijk besluit van 14 april 2009, worden de woorden "het Fonds" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 78.In artikel 7, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Beheerscomité van het Fonds" vervangen door de woorden "beheerscomité voor de beroepsziekten".

Art. 79.In artikel 8, eerste en derde lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden "het Fonds" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 80.In artikel 9 van hetzelfde besluit, worden de woorden "Het Fonds" vervangen door het woord "Fedris". Afdeling 22. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 4 maart 2010

tot uitvoering van artikel 6, 13° van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970

Art. 81.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 4 maart 2010 tot uitvoering van artikel 6, 13° van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970, worden de woorden "het Fonds voor de beroepsziekten" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 82.In artikel 2 van hetzelfde besluit, wordt het woord "Beheerscomité" vervangen door de woorden "beheerscomité voor de beroepsziekten".

Art. 83.In de artikelen 2 en 3 van hetzelfde besluit, worden de woorden "aan het Fonds voor de beroepsziekten" vervangen door de woorden "aan Fedris" en de woorden "bij het Fonds voor de beroepsziekten" door de woorden "bij Fedris". Afdeling 23. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 29 januari

2013 tot vaststelling van de voorwaarden onder dewelke het Beheerscomité van het Fonds voor de beroepsziekten kan beslissen om een pilootproject op te zetten inzake preventie, teneinde de verergering van een ziekte te voorkomen

Art. 84.In het opschrift van het koninklijk besluit van 29 januari 2013 tot vaststelling van de voorwaarden onder dewelke het Beheerscomité van het Fonds voor de beroepsziekten kan beslissen om een pilootproject op te zetten inzake preventie, teneinde de verergering van een ziekte te voorkomen, worden de woorden "het Beheerscomité van het Fonds voor de beroepsziekten" vervangen door de woorden "het beheerscomité voor de beroepsziekten".

Art. 85.In artikel 1 van hetzelfde besluit wordt de bepaling onder 1° opgeheven.

Art. 86.In artikel 1, 4° van hetzelfde besluit, worden de woorden "het Beheerscomité van het Fonds voor de beroepsziekten' vervangen door de woorden 'het beheerscomité voor de beroepsziekten".

Art. 87.In artikel 1, 6° van hetzelfde besluit worden de woorden "het Technisch Comité belast met de preventie van beroepsziekten opgericht binnen het Fonds voor de beroepsziekten bij het koninklijk besluit van 9 mei 2008" vervangen door de woorden "het Technisch Comité voor de preventie belast met de preventie van beroepsrisico's'.

Art. 88.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de woorden 'het Fonds' vervangen door het woord 'Fedris'." Afdeling 24. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 3 april 2013

tot vaststelling van de voorwaarden voor een pilootproject inzake ergonomische interventie, teneinde verergering van rugziekten te voorkomen

Art. 89.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 3 april 2013 tot vaststelling van de voorwaarden voor een pilootproject inzake ergonomische interventie, teneinde verergering van rugziekten te voorkomen, wordt de bepaling onder 1° vervangen als volgt : "1°Fedris : het Federaal agentschap voor beroepsrisico's".

Art. 90.In de artikelen 1, 7°, 7, 8, tweede lid en 9 van hetzelfde besluit, worden de woorden "het Fonds" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 91.In artikel 3 van hetzelfde besluit, wordt het woord "Beheerscomité" vervangen door de woorden "beheerscomité voor de beroepsziekten".

Art. 92.In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de woorden "aan het Fonds" vervangen door de woorden "aan Fedris". Afdeling 24. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 11 september

2013 tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten van een project om het voortgezet gezondheidstoezicht uit te oefenen bij ex-houtbewerkers die sinonasale kanker kunnen ontwikkelen

Art. 93.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 11 september 2013 tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten van een project om het voortgezet gezondheidstoezicht uit te oefenen bij ex-houtbewerkers die sinonasale kanker kunnen ontwikkelen, worden de woorden "Het Beheerscomité van het Fonds voor de beroepsziekten (hierna FBZ)" vervangen door de woorden "Het beheerscomité voor de beroepsziekten".

Art. 94.In de artikelen 4, § 1, 5, eerste lid, 8 en 11 van hetzelfde besluit worden de woorden "Beheerscomité van het FBZ" vervangen door de woorden "beheerscomité voor de beroepsziekten".

Art. 95.In de artikelen 4, § 1, tweede lid, 5, tweede lid en 8 van hetzelfde besluit worden de woorden "naar het FBZ" en "aan het FBZ" vervangen door de woorden "naar Fedris".

Art. 96.In artikel 4, § 2, van hetzelfde besluit worden de woorden "van het FBZ" vervangen door de woorden "van Fedris".

Art. 97.In de artikelen 5, derde lid, en 6 van hetzelfde besluit worden de woorden "het FBZ" en "Het FBZ" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 98.In artikel 9 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 2014, worden de woorden "Het FBZ" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 99.In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de woorden "het Fonds voor de beroepsziekten" vervangen door het woord "Fedris". Afdeling 25. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 27 september

2015 tot regeling van de wijze van inning en verdeling van de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd door de door beroepsziekten getroffenen die gerechtigd zijn op de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970

Art. 100.In de artikelen 4 en 5 van het koninklijk besluit van 27 september 2015 tot regeling van de wijze van inning en verdeling van de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd door de door beroepsziekten getroffenen die gerechtigd zijn op de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970, worden de woorden "Het Fonds voor de beroepsziekten" vervangen door het woord "Fedris".

TITEL 2. - ARBEIDSONGEVALLEN IN DE PRIVESECTOR HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Art. 101.De woorden "Fonds voor Arbeidsongevallen", "Het Fonds voor Arbeidsongevallen", "het Fonds voor Arbeidsongevallen", "het Fonds", "Het Fonds", "Dat Fonds", "dat Fonds" en "Fonds" worden vervangen door het woord "Fedris" in de volgende bepalingen van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 : 1° artikel 24bis, derde lid, ingevoegd bij de wet van 13 juli 2006;2° artikel 25bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit nr.530 van 31 maart 1987; 3° artikel 39bis, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 29 juli 2004;4° artikel 42bis, tweede lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit nr. 128 van 30 december 1982 en aangevuld bij het koninklijk besluit van 16 december 1996; 5° artikel 42bis, vierde lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit nr. 128 van 30 december 1982; 6° artikel 47, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 1 augustus 1985, bij het koninklijk besluit van 16 december 1996 en bij de wetten van 12 augustus 2000 en 10 augustus 2001;7° artikel 48ter, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 29 april 1996 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 december 1996 en bij de wetten van 12 augustus 2000, 19 januari 2001 en 10 augustus 2001;8° artikel 49bis, tweede en vijfde lid, vervangen bij de wet van 13 juli 2006;9° artikel 49ter, eerste en tweede lid, ingevoegd bij de wet van 13 juli 2006;10° artikel 54bis, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en vervangen bij de wet van 13 maart 2016;11° het opschrift van Afdeling 2 van HOOFDSTUK III;12° artikel 58, § 1, vervangen bij het koninklijk besluit nr.530 van 31 maart 1987 en laatst gewijzigd bij de wet van 25 april 2014; 13° artikel 58bis, § 1, ingevoegd bij het koninklijk besluit nr.530 van 31 maart 1987; 14° artikel 58ter, eerste en tweede lid, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en gewijzigd bij de wet van 25 april 2007;15° artikel 58quater, tweede lid, hersteld bij de wet van 22 december 2008;16° artikel 59, vervangen bij het koninklijk besluit nr.530 van 31 maart 1987 en laatst gewijzigd bij de wet van 20 juli 2015; 17° artikel 59bis, vervangen bij het koninklijk besluit nr.530 van 31 maart 1987 en gewijzigd bij de wet van 10 augustus 2001; 18° artikel 59quater, tweede lid, vervangen bij de wet van 19 juli 2001;19° artikel 59quater, vierde lid, ingevoegd bij de wet van 21 december 2013;20° artikel 59sexies, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 6 juli 1989;21° artikel 60, eerste lid, laatst gewijzigd bij de wet van 20 juli 2006;22° artikel 60, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 24 juli 2008;23° artikel 60, vierde lid, ingevoegd bij de wet van 25 januari 1999 en gewijzigd bij de wet van 10 augustus 2001;24° artikel 60, vijfde lid, ingevoegd bij de wet van 24 december 1976;25° artikel 60bis, § 1, eerste lid, vervangen bij de wet van 13 juli 2006;26° artikel 60bis, § 2, eerste lid, vervangen bij de wet van 13 juli 2006;27° artikel 60bis, § 3, vervangen bij de wet van 13 juli 2006;28° artikel 60ter, ingevoegd bij de wet van 1 augustus 1985;29° artikel 62, vijfde lid, ingevoegd bij de wet van 3 mei 1999 en gewijzigd bij de wet van 27 december 2004;30° artikel 63, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 december 1978 en nr.530 van 31 maart 1987 en bij de wet van 10 augustus 2001; 31° artikel 63, § 1, derde lid, ingevoegd bij de wet van 21 december 2013;32° artikel 65, tweede lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987; 33° artikel 65, zesde, zevende, achtste en negende lid, vervangen bij het koninklijk besluit nr.530 van 31 maart 1987; 34° artikel 73, gewijzigd bij de wet van 10 augustus 2001;35° artikel 84bis, derde en vierde lid, ingevoegd bij de wet van 1 april 2007;36° artikel 86, derde lid, hersteld bij de wet van 29 april 1996;37° artikel 61;38° artikel 87, vierde lid, vervangen bij de wet van 29 april 1996;39° artikel 87bis, ingevoegd bij de wet van 21 december 2013;40° artikel 87ter, ingevoegd bij de wet van 25 april 2007;41° artikel 87quater, ingevoegd bij de wet van 25 april 2007;42° artikel 88ter, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 13 juli 2006;43° artikel 88quater, § 1, eerste en tweede lid, ingevoegd bij de wet van 13 juli 2006;44° artikel 88quater, § 2, eerste en tweede lid, ingevoegd bij de wet van 13 juli 2006;45° artikel 91, § 2, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 13 maart 2016;46° artikel 91quinquies, tweede lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 31 maart 198 2.

Art. 102.De woorden "het Fonds", "het Fonds voor Arbeidsongevallen" en "het voornoemde Fonds" worden vervangen door het woord "Fedris" in de volgende bepalingen van dezelfde wet : 1° artikel 24bis, tweede lid, ingevoegd bij de wet 29 december 1990 en gewijzigd bij de wet van 12 augustus 2000;2° artikel 24bis, derde lid, ingevoegd bij de wet van 13 juli 2006;3° artikel 27ter, eerste lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987 en gewijzigd bij de wetten van 22 februari 1998 en 13 juli 2006; 4° artikel 27ter, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 21 december 2013;5° artikel 27quater, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 29 december 1990;6° artikel 27quater, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 22 februari 1998;7° artikel 28bis, eerste lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987 en gewijzigd bij de wet van 10 augustus 2001; 8° artikel 50;9° artikel 58, § 1, 18°, ingevoegd bij de wet van 29 april 1996;10° artikel 58, § 1, 20°, ingevoegd bij de wet van 21 december 2013;11° artikel 58ter, eerste lid, vervangen bij de wet van 10 augustus 2001 en gewijzigd bij de wet van 25 april 2007;12° artikel 58quater, eerste lid, hersteld bij de wet van 22 december 2008;13° artikel 59sexies, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 6 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 25 april 2007;14° artikel 60, eerste lid, laatst gewijzigd bij de wet van 20 juli 2006;15° artikel 60, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 24 juli 2008;16° artikel 65, achtste lid, vervangen bij het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987; 17° artikel 69, vierde lid, gewijzigd bij de wetten van 29 april 1996 en 3 juli 2005;18° artikel 77bis, derde lid, ingevoegd bij de wet van 1 augustus 1985;19° artikel 81, eerste lid;20° artikel 84, tweede lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 31 maart 1982 en gewijzigd bij de wet van 10 augustus 2001;21° artikel 84bis, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 1 april 2007;22° artikel 86, eerste lid, hersteld bij de wet van 29 april 1996;23° artikel 87, eerste lid, vervangen bij de wet van 10 augustus 2001;24° artikel 88ter, tweede lid, 4°, ingevoegd bij de wet van 13 juli 2006;25° artikel 91bis, § 1, vierde lid, ingevoegd bij de wet van 29 april 1996;26° artikel 91quinquies, eerste lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 31 maart 1982 en gewijzigd bij de wet van 10 augustus 2001.

Art. 103.De woorden "het Fonds voor Arbeidsongevallen", "het Fonds voor arbeidsongevallen" en "het Fonds" worden vervangen door het woord "Fedris" in de volgende bepalingen van dezelfde wet : 1° artikel 27, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 1 augustus 1985;2° artikel 27bis, derde lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 december 1996;3° artikel 28bis, vierde lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987 en gewijzigd bij de wet van 10 augustus 2001; 4° artikel 42bis, tweede lid, vervangen bij het koninklijk besluit nr. 128 van 30 december 1982 en aangevuld bij het koninklijk besluit van 16 december 1996; 5° artikel 42bis, derde lid, vervangen bij het koninklijk besluit nr. 128 van 30 december 1982 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 december 1996; 6° artikel 45ter, eerste lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987; 7° artikel 45quater, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 30 maart 1994;8° artikel 45quater, derde lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 december 1996;9° artikel 45quater, vijfde lid, ingevoegd bij de wet van 22 december 2003;10° artikel 49bis, vijfde lid, vervangen bij de wet van 13 juli 2006;11° artikel 49bis, zesde lid, 4°, vervangen bij de wet van 13 juli 2006;12° artikel 51bis, eerste lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit nr.530 van 31 maart 1987 en gewijzigd bij de wet van 10 augustus 2001; 13° artikel 51bis, derde lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 31 maart 1982 en gewijzigd bij de wet van 10 augustus 2001;14° artikel 51ter, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 30 maart 1994 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 december 1996 en bij de wet van 10 augustus 2001;15° artikel 51ter, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 30 maart 1994 en gewijzigd bij de wet van 10 augustus 2001;16° artikel 53, hersteld bij de wet van 13 juli 2006;17° artikel 58, § 1, 17°, ingevoegd bij de wet van 30 maart 1994 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 december 1996 en bij de wet van 22 februari 1998;18° artikel 58bis, § 1, 4°, ingevoegd bij het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987; 19° artikel 59quinquies, eerste lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 31 maart 1984 en gewijzigd bij de wet van 10 augustus 2001;20° artikel 59quinquies, tweede lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit nr.530 van 31 maart 1987; 21° artikel 60, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 24 juli 2008;22° artikel 62, vierde lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987 en bij de wet van 10 augustus 2001; 23° artikel 65, eerste lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987; 24° artikel 65, vijfde lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987 en bij de wet van 10 augustus 2001; 25° artikel 81, tweede lid;26° artikel 82, vijfde lid, gewijzigd bij de wet van 3 mei 1999;27° artikel 84bis, eerste lid;28° artikel 86, tweede lid, hersteld bij de wet van 29 april 1996.

Art. 104.De woorden "Beheerscomité", "beheerscomité van het Fonds voor Arbeidsongevallen", "beheerscomité van het Fonds voor arbeidsongevallen", "beheerscomité van het Fonds", "beheerscomité van dit Fonds", "Beheerscomité van het Fonds voor Arbeidsongevallen" en "Beheerscomité van het Fonds" worden vervangen bij de woorden "beheerscomité voor de arbeidsongevallen" in de volgende bepalingen van dezelfde wet : 1° artikel 49bis, vijfde lid, vervangen bij de wet van 13 juli 2006;2° artikel 49bis, zesde lid, 9°, ingevoegd bij de wet van 14 april 2011;3° artikel 49quater, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 27 december 2006;4° artikel 50;5° artikel 51bis, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2008;6° artikel 54bis, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en vervangen bij de wet van 13 maart 2016;7° artikel 58, § 1, 19°, ingevoegd bij de wet van 21 december 2007 en gewijzigd bij de wet van 25 april 2014;8° artikel 60, eerste lid, laatst gewijzigd bij de wet van 20 juli 2006;9° artikel 60bis § 2, tweede lid, vervangen bij de wet van 13 juli 2006;10° artikel 62, derde lid, vervangen bij de wet van 24 februari 2003;11° artikel 64quater, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001;12° artikel 76, § 3, ingevoegd bij de wet van 1 augustus 1985;13° artikel 91, § 2, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 21 december 2013;14° artikel 91bis, § 1, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 29 april 1996 en gewijzigd bij de wet van 10 augustus 2001.

Art. 105.Artikel 57 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : "

Artikel 57.Fedris is een openbare instelling van sociale zekerheid, opgericht bij de wet van 16 augustus 2016 met betrekking tot de fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor de beroepsziekten".

Art. 106.In artikel 88ter, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 13 juli 2006, worden de woorden "van het beheerscomité en van de technische comités van het Fonds voor Arbeidsongevallen" vervangen door de woorden "van het beheerscomité voor de arbeidsongevallen, van de technische comités voor de arbeidsongevallen en van het Technisch comité voor de preventie van Fedris". HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de koninklijke besluiten ter uitvoering van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 Afdeling 1. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 21 december

1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Art. 107.In het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 wordt het opschrift van HOOFDSTUK V. vervangen als volgt : "HOOFDSTUK V. FEDRIS".

Art. 108.In hetzelfde besluit wordt afdeling I van hoofdstuk V, dat de artikelen 44 en 45 bevat, opgeheven.

Art. 109.In hetzelfde besluit wordt het opschrift van HOOFDSTUK V, Afdeling II, vervangen als volgt :

"Afdeling I. Technische comités voor de arbeidsongevallen".

Art. 110.In hetzelfde besluit wordt het opschrift van HOOFDSTUK V, Afdeling II, Onderafdeling 2, ingevoegd bij het koninklijk besluit van

18 november 1996, vervangen als volgt : "Onderafdeling 1. Medisch-Technisch Comité voor de arbeidsongevallen".

Art. 111.In hetzelfde besluit wordt het opschrift van HOOFDSTUK V, Afdeling II, Onderafdeling 3, vervangen als volgt :

"Onderafdeling 2. Technische comités voor de zeelieden".

Art. 112.In hetzelfde besluit wordt het opschrift van HOOFDSTUK V, Afdeling II, Onderafdeling 4, vervangen als volgt :

"Onderafdeling 3. Gemeenschappelijke bepalingen".

Art. 113.In hetzelfde besluit wordt het opschrift van het HOOFDSTUK V, Afdeling III. vervangen als volgt : "Afdeling II. Ambtshalve aansluiting".

Art. 114.In hetzelfde besluit wordt het opschrift van HOOFDSTUK V, Afdeling IV vervangen als volgt :

"Afdeling III. Onderhoud en vernieuwing van prothesen en orthopedische toestellen".

Art. 115.In hetzelfde besluit wordt het opschrift van HOOFDSTUK V, Afdeling IVbis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 december

1987, vervangen als volgt : "Afdeling "IV. Sociale bijstand".

Art. 116.In artikel 1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 december 1992, 10 november 2001 en 5 juni 2007, wordt de bepaling onder 3° vervangen als volgt : " 3° Fedris : het Federaal agentschap voor beroepsrisico's;".

Art. 117.De woorden "Het Fonds", "het Fonds", en "het Fonds voor arbeidsongevallen" worden vervangen door het woord "Fedris" in de volgende bepalingen van hetzelfde besluit : 1° artikel 32, derde lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 februari 1983;2° artikel 35bis, eerste lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 december 1987 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 november 2001;3° artikel 35ter, vierde lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 december 1987;4° artikel 50, tweede lid, 3°;5° artikel 58;6° artikel 62, tweede en derde lid;7° artikel 63, eerste lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 december 1992;8° artikel 63, derde en vierde lid;9° artikel 64;10° artikel 66;11° artikel 66ter, eerste lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 december 1987.

Art. 118.De woorden "het Fonds", worden vervangen door het woord "Fedris" in de volgende bepalingen van hetzelfde besluit : 1° artikel 13bis, § 1, eerste lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 november 2001;2° artikel 13bis, § 3, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 november 2001;3° artikel 31bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 2 februari 1983 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 december 1987;4° artikel 35bis, eerste lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 december 1987 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 november 2001;5° artikel 36, eerste lid, 4°;6° artikel 36, eerste lid, 5°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 november 2001;7° artikel 48, eerste lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 18 november 1996;8° artikel 49, eerste lid, 7°, en derde lid ingevoegd bij het koninklijk besluit van 18 november 1996;9° artikel 49, vierde lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 december 2008;10° artikel 50, eerste lid;11° artikel 55;12° artikel 61;13° artikel 62, eerste lid.

Art. 119.De woorden "het Fonds" worden vervangen door het woord "Fedris" in de volgende bepalingen van hetzelfde besluit : 1° artikel 9, tweede lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 november 2001;2° artikel 10, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 november 2001;3° artikel 13, eerste en tweede lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 november 2001;4° artikel 57, eerste lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 november 2001;5° artikel 59, eerste lid, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 december 1987 en 10 november 2001;6° artikel 59, laatste lid;7° artikel 62, eerste lid;8° artikel 63, tweede lid;9° artikel 65;10° artikel 66ter, tweede lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 december 1987 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 november 2001.

Art. 120.De woorden "beheerscomité", "Beheerscomité" en "beheerscomité van het Fonds" worden vervangen door de woorden "beheerscomité voor de arbeidsongevallen" in de volgende bepalingen van hetzelfde besluit : 1° artikel 13bis, § 2, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 november 2001;2° artikel 48, tweede lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 18 november 1996;3° artikel 50, tweede lid;4° artikel 52, eerste lid;5° artikel 54, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 september 1986;6° artikel 55;7° artikel 56, eerste lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 februari 1999;8° artikel 62, derde en vierde lid;9° artikel 66ter, eerste lid, 2°, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 december 1987.

Art. 121.In artikel 50, tweede lid, 2° van hetzelfde besluit, in de nederlandse tekst, worden de woorden "aan het Fonds" opgeheven.

Art. 122.Artikel 69 van hetzelfde besluit wordt opgeheven. Afdeling 2. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 21 december

1971 tot bepaling van de wijze van berekening en inning van de bijdrage bepaald bij artikel 59, 1°, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 en bestemd voor het Fonds voor arbeidsongevallen

Art. 123.In het opschrift van het koninklijk besluit van 21 december 1971 tot bepaling van de wijze van berekening en inning van de bijdrage bepaald bij artikel 59, 1°, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 en bestemd voor het Fonds voor arbeidsongevallen worden de woorden "het Fonds voor arbeidsongevallen" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 124.In artikel 1 van hetzelfde besluit wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt : "2° Fedris : het Federaal agentschap voor beroepsrisico's;".

Art. 125.In artikel 3, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden 'aan het Fonds' vervangen door de woorden 'aan Fedris'.

Art. 126.De woorden "het Fonds" worden vervangen door het woord "Fedris" in de volgende bepalingen van hetzelfde besluit : 1° artikel 4, tweede lid;2° artikel 5;3° artikel 6.

Art. 127.In artikel 3, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden 'aan het Fonds' vervangen door de woorden 'aan Fedris'.

Art. 128.In artikel 4, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "het Fonds" worden door het woord "Fedris" Afdeling 3. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 21 december

1971 betreffende de bijslagen en de sociale bijstand verleend door het Fonds voor arbeidsongevallen

Art. 129.In het opschrift van het koninklijk besluit van 21 december 1971 betreffende de bijslagen en de sociale bijstand verleend door het Fonds voor arbeidsongevallen worden de woorden "het Fonds voor arbeidsongevallen" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 130.In artikel 1 van hetzelfde besluit wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt : "2° Fedris : het Federaal agentschap voor beroepsrisico's;".

Art. 131.De woorden "het Fonds", "Het Fonds", "het Fonds voor Arbeidsongevallen" en "het Fonds voor arbeidsongevallen" worden vervangen door het woord "Fedris" in de volgende bepalingen van hetzelfde besluit : 1° artikel 4, vierde lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 maart 1980;2° artikel 6bis, tweede lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 2 februari 1983 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 augustus 1987;3° artikel 6ter, tweede lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 2 februari 1983;4° artikel 7, laatste lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 28 maart 1980;5° artikel 9, eerste lid;6° artikel 10;7° artikel 11, tweede lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 maart 1982, in de franse tekst;8° artikel 15, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 maart 1980.

Art. 132.In artikel 13, tweede lid van hetzelfde besluit worden de woorden "het Fonds" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 133.In artikel 6ter, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 2 februari 1983, worden de woorden "het Fonds voor Arbeidsongevallen" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 134.De woorden "beheerscomité" en "beheerscomité van het Fonds" worden vervangen door de woorden "beheerscomité voor de arbeidsongevallen" in de volgende bepalingen van hetzelfde besluit : 1° artikel 15, enig lid, 2°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 maart 1980;2° artikel 17. Afdeling 4. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 28 december

1971 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de zeelieden

Art. 135.Het artikel 1, 2°, van het koninklijk besluit van 28 december 1971 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de zeelieden wordt vervangen door de volgende bepaling : "2° Fedris : het Federaal agentschap voor beroepsrisico's;".

Art. 136.De woorden "het Fonds" en "Het Fonds" worden vervangen door het woord "Fedris" in de navolgende bepalingen van hetzelfde besluit : 1° artikel 3bis, vierde lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 20 december 1993;2° artikel 5, laatste lid.

Art. 137.In artikel 6, vierde lid, van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 december 1993, worden de woorden "het Fonds" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 138.De woorden "het Fonds" worden vervangen door het woord "Fedris" in de navolgende bepalingen van hetzelfde besluit : 1° artikel 2, eerste lid, B, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 juni 2007;2° artikel 3, eerste lid, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 juni 2007;3° artikel 3, vierde lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 30 december 1976;4° artikel 3bis, eerste lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 20 december 1993 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 september 2006;5° artikel 3bis, vijfde en zesde lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 20 december 1993;6° artikel 4, vervangen bij het koninklijk besluit van 20 december 1993;7° artikel 5, eerste lid, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 mei 1975 en 20 december 1993;8° artikel 6, eerste lid;9° artikel 6, derde lid, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 september 2006;10° artikel 6, vijfde lid, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 december 1993;11° artikel 6bis, eerste en laatste lid in de franse tekst, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 20 december 1993 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 september 2006.

Art. 139.In de bijlagen A1, A2, A3, B1 en B2 bij hetzelfde besluit worden de woorden "het Fonds" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 140.De woorden "Beheerscomité van het Fonds" worden vervangen door de woorden "beheerscomité voor de arbeidsongevallen" in de volgende bepalingen van hetzelfde besluit : 1° artikel 3bis, derde lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 20 december 1993;2° artikel 6bis, vierde lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 20 december 1993 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 december 2014;3° artikel 6bis, vijfde lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 20 december 1993 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 december 2014. Afdeling 5. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 30 december

1976 getroffen in uitvoering van artikel 59bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Art. 141.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 30 december 1976 getroffen in uitvoering van artikel 59bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 worden de woorden "het Fonds voor arbeidsongevallen" vervangen door het woord "Fedris". Afdeling 6. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 30 december

1976 tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 59quater van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Art. 142.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 30 december 1976 tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 59quater van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 november 2001, wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt : "2° Fedris : het Federaal agentschap voor beroepsrisico's;".

Art. 143.De woorden "Het Fonds" en "het Fonds" worden vervangen door het woord "Fedris" in de volgende bepalingen van hetzelfde besluit : 1° artikel 4, tweede lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 november 2001;2° artikel 5, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 november 2001;3° artikel 6bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 december 1987 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 november 2001;4° artikel 7, § 1, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 30 maart 1982, 10 december 1987, 12 augustus 1993 en 10 november 2001;5° artikel 8ter, derde lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 27 mei 2014;6° artikel 10, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 december 1987 en 1 december 2003;7° artikel 10, § 2, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 december 1987;8° artikel 10, § 3, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 december 1987;9° artikel 10, § 4, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 december 2003;10° artikel 10bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 2 april 2002.

Art. 144.De woorden "het Fonds" worden vervangen door het woord "Fedris" in artikel 4, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 november 2001.

Art. 145.De woorden "het Fonds" en "het Fonds voor arbeidsongevallen" worden vervangen door het woord "Fedris" in de volgende bepalingen van hetzelfde besluit : 1° artikel 4, derde lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 13 juli 2014;2° artikel 6bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 december 1987 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 november 2001;3° artikel 6ter, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 december 1987 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 november 2001;4° artikel 8, tweede lid;5° artikel 8, derde lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 13 juli 2014;6° artikel 10ter, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 25 september 1990.

Art. 146.De woorden "beheerscomité van het Fonds", "beheerscomité" en "Beheerscomité" worden vervangen door de woorden "beheerscomité voor de arbeidsongevallen" in de volgende bepalingen van hetzelfde besluit : 1° artikel 7, § 3, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 30 maart 1982 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 november 2001;2° artikel 8ter, eerste en laatste lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 27 mei 2014;3° artikel 10, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 december 1987 en 1 december 2003;4° artikel 10, § 3, 2°;5° artikel 10, § 4, vervangen bij het koninklijk besluit van 1 december 2003. Afdeling 7. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 30 december

1976 tot uitvoering van de artikelen 45quinquies, 60 en 60bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Art. 147.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 30 december 1976 tot uitvoering van de artikelen 45quinquies, 60 en 60bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, vervangen bij het koninklijk besluit van 5 juni 2007, wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt : "2° Fedris : het Federaal agentschap voor beroepsrisico's;".

Art. 148.De woorden "het Fonds" en "Het Fonds" worden vervangen door het woord "Fedris" in de volgende bepalingen van hetzelfde besluit : 1° artikel 1bis, vervangen bij het koninklijk besluit van 5 juni 2007;2° artikel 1quater, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 5 juni 2007;3° artikel 3, vervangen bij het koninklijk besluit van 5 juni 2007;4° artikel 3bis, eerste lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 5 juni 2007;5° artikel 4, eerste lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 juni 2007.

Art. 149.De woorden "het Fonds" worden vervangen door het woord "Fedris" in artikel 1quater, 8° en 9°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 5 juni 2007.

Art. 150.De woorden "het Fonds" worden vervangen door het woord "Fedris" in de volgende bepalingen van hetzelfde besluit : 1° artikel 1quater, 4°, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 5 juni 2007;2° artikel 4, tweede lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 juni 2007.

Art. 151.De woorden "beheerscomité van het Fonds" en "beheerscomité" worden vervangen door de woorden "beheerscomité voor de arbeidsongevallen" in de volgende bepalingen van hetzelfde besluit : 1° artikel 1bis, vervangen bij het koninklijk besluit van 5 juni 2007;2° artikel 1ter, eerste lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 5 juni 2007;3° artikel 2, eerste en tweede lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 juni 2007;4° artikel 3, vervangen bij het koninklijk besluit van 5 juni 2007. Afdeling 8. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 10 december

1987 houdende vaststelling van de wijze en voorwaarden van de bekrachtiging van de overeenkomsten door het Fonds voor arbeidsongevallen

Art. 152.In het opschrift van het koninklijk besluit van 10 december 1987 houdende vaststelling van de wijze en voorwaarden van de bekrachtiging van de overeenkomsten door het Fonds voor arbeidsongevallen, worden de woorden "het Fonds voor arbeidsongevallen" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 153.In artikel 1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 november 2001, wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt : "2° Fedris : het Federaal agentschap voor beroepsrisico's;".

Art. 154.De woorden "het Fonds" en "Het Fonds" worden vervangen door het woord "Fedris" in de volgende bepalingen van hetzelfde besluit : 1° artikel 6;2° artikel 7;3° artikel 8, eerste lid;4° artikel 9, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 november 2001;5° artikel 12, tweede lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 november 1996.

Art. 155.De woorden "het Fonds" worden vervangen door het woord "Fedris" in de volgende bepalingen van hetzelfde besluit : 1° artikel 11, tweede lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 november 1996;2° artikel 12, tweede lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 november 1996;3° artikel 13.

Art. 156.De woorden "het Fonds" worden vervangen door het woord "Fedris" in de volgende bepalingen van hetzelfde besluit : 1° artikel 3bis, derde lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 17 juli 2014;2° artikel 5, eerste lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 november 2001;3° artikel 8, tweede lid.

Art. 157.De woorden "Het Fonds voor arbeidsongevallen" en "het Fonds voor arbeidsongevallen" worden vervangen door het woord "Fedris" in de bijlagen I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X en XI bij hetzelfde besluit.

Art. 158.De woorden "aan het Fonds voor arbeidsongevallen" worden vervangen door de woorden "aan Fedris" in de bijlagen IV en VIII van hetzelfde besluit.

Art. 159.In de bijlagen V en VI van hetzelfde besluit worden de woorden "bij het Fonds voor arbeidsongevallen" vervangen door de woorden "bij Fedris". Afdeling 9. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 10 december

1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Art. 160.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, wordt de bepaling onder 3° vervangen als volgt : "3° Fedris : het Federaal agentschap voor beroepsrisico's, wanneer het optreedt in het kader van de artikelen 27ter, 58, § 1, 20° en 58bis, § 1, 2° van de wet.".

Art. 161.De woorden "het Fonds voor arbeidsongevallen", "het fonds" en "het Fonds" worden vervangen door het woord "Fedris" in de volgende bepalingen van hetzelfde besluit : 1° artikel 1, 2°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 november 2001;2° artikel 2, zevende lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 21 september 2012;3° artikel 2, achtste en negende lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 juli 2013;4° artikel 2, tiende, elfde en twaalfde lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 30 november 2015;5° artikel 3, eerste lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 oktober 1990;6° artikel 4, eerste lid;7° artikel 4, tweede lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 september 2005;8° artikel 4, derde lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 7 mei 2007;9° artikel 4, vierde lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 17 februari 2009;10° artikel 4, vijfde lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 21 september 2012;11° artikel 4, zesde lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 juli 2013;12° artikel 4bis, tweede lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 september 2005 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 september 2005, 7 mei 2007, 17 februari 2009 et 21 september 2012;13° artikel 4bis, derde lid, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 september 2005 en 15 september 2006;14° artikel 4bis, vierde lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 september 2006;15° artikel 4bis, vijfde en zesde lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit 7 mei 2007;16° artikel 4bis, zevende en achtste lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 17 februari 2009;17° artikel 5bis, eerste lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 27 mei 1999;18° artikel 7, tweede lid;19° artikel 12, vervangen bij het koninklijk besluit van 27 mei 1999;20° artikel 14, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 november 2001;21° artikel 15, eerste lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 juni 1991;22° artikel 15, tweede lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 november 2001;23° artikel 15, vierde lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 november 2001.

Art. 162.In artikel 15, tweede lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 november 2001, worden de woorden "van het Fonds" vervangen door de woorden "van Fedris".

Art. 163.In artikel 15, derde lid, van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 november 2001, worden de woorden "aan het Fonds" vervangen door de woorden "aan Fedris". Afdeling 10. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 16 december

1987 houdende organisatie en werking van een centrale gegevensbank bij het Fonds voor arbeidsongevallen

Art. 164.In het opschrift van het koninklijk besluit van 16 december 1987 houdende organisatie en werking van een centrale gegevensbank bij het Fonds voor arbeidsongevallen worden de woorden "het Fonds voor arbeidsongevallen" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 165.De woorden "het Fonds voor arbeidsongevallen", "het Fonds voor Arbeidsongevallen", "Het Fonds voor Arbeidsongevallen" en "Het Fonds" worden vervangen door het woord "Fedris" in de volgende bepalingen van hetzelfde besluit : 1° artikel 2, tweede lid;2° artikel 2bis, eerste lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 17 december 1992 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 november 2001;3° artikel 2bis, vijfde lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 17 december 1992 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 november 2001;4° artikel 3, vierde lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 24 februari 2005.

Art. 166.In artikel 3, derde lid van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 24 februari 2005, worden de woorden "het Fonds" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 167.De woorden "het Fonds voor arbeidsongevallen" worden vervangen door het woord "Fedris" in de volgende bepalingen van hetzelfde besluit : 1° artikel 1;2° artikel 3, tweede lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 24 februari 2005.

Art. 168.De woorden "beheerscomité van het Fonds voor arbeidsongevallen" en "Beheerscomité van het Fonds voor arbeidsongevallen" worden vervangen door de woorden "beheerscomité voor de arbeidsongevallen" in de volgende bepalingen van hetzelfde besluit : 1° artikel 3, eerste lid;2° artikel 4;3° artikel 5, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 november 2001. Afdeling 11. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 24 december

1987 tot uitvoering van artikel 42, tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, betreffende de uitbetaling van de jaarlijkse vergoedingen, van de renten en van de bijslagen

Art. 169.De woorden "het Fonds" en "het Fonds voor Arbeidsongevallen" worden vervangen door het woord "Fedris" in de volgende bepalingen van het koninklijk besluit van 24 december 1987 tot uitvoering van artikel 42, tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, betreffende de uitbetaling van de jaarlijkse vergoedingen, van de renten en van de bijslagen : 1° artikel 1, 3°, vervangen bij het koninklijk besluit van 21 september 2012;2° artikel 2, derde en vierde lid, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 november 2001 en 16 november 2004;3° artikel 2, vijfde lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 november 2004;4° artikel 3, a en c, vervangen bij het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 en laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 november 2004;5° artikel 5, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 september 2012;6° artikel 8, eerste, tweede en zesde lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 2 juni 2010.

Art. 170.De woorden "het Fonds" worden vervangen door het woord "Fedris" in de volgende bepalingen van hetzelfde besluit : 1° artikel 8, derde en vijfde lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 2 juni 2010;2° artikel 9, vierde lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 2 juni 2010.

Art. 171.De woorden "het Fonds" worden vervangen door het woord "Fedris" in de volgende bepalingen van hetzelfde besluit : 1° artikel 8, derde en vijfde lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 2 juni 2010;2° artikel 9, eerste en tweede lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 2 juni 2010;3° artikel 11, vierde lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 november 2001. Afdeling 12. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 12 augustus

1994 tot uitvoering van artikel 59, 9°, tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Art. 172.In artikel 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot uitvoering van artikel 59, 9°, tweede lid, van de arbeidsongevallenwet, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 februari 1999, worden de woorden "het Fonds voor Arbeidsongevallen" vervangen door het woord "Fedris". Afdeling 13. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 12 augustus

1994 tot uitvoering van artikel 51ter van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Art. 173.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot uitvoering van artikel 51ter van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt : "2° Fedris : het Federaal agentschap voor beroepsrisico's;".

Art. 174.De woorden "het Fonds" worden vervangen door het woord "Fedris" in de volgende bepalingen van hetzelfde besluit : 1° artikel 4, eerste lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 november 2001;2° artikel 4, tweede lid, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 31 januari 1997, 10 november 2001 en 10 november 2004;3° artikel 4, vijfde lid;4° artikel 4, zesde lid, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 31 januari 1997 en 10 november 2001.

Art. 175.De woorden "het Fonds" worden vervangen door het woord "Fedris" in de volgende bepalingen van hetzelfde besluit : 1° artikel 2, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 31 januari 1997 en 10 november 2001;2° artikel 5, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 november 2001.

Art. 176.In artikel 4, zesde lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 november 2001, worden de woorden "beheerscomité van het Fonds" vervangen door de woorden "beheerscomité voor de arbeidsongevallen". Afdeling 14. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 19 mei 1995

tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten voor de uitoefening van de medische controle door de geneesheren-inspecteurs van het Fonds voor arbeidsongevallen

Art. 177.In het opschrift van het koninklijk besluit van 19 mei 1995 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten voor de uitoefening van de medische controle door de geneesheren-inspecteurs van het Fonds voor arbeidsongevallen worden de woorden "het Fonds voor arbeidsongevallen" vervangen door het woord "Fedris". Afdeling 15. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 14 april

1997 tot uitvoering, wat sommige werkgevers van betaalde sportbeoefenaars betreft, van artikel 86 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Art. 178.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 april 1997 tot uitvoering, wat sommige werkgevers van betaalde sportbeoefenaars betreft, van artikel 86 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt : "2° Fedris : het Federaal agentschap voor beroepsrisico's;".

Art. 179.De woorden "het Fonds" en "Het Fonds" worden vervangen door het woord "Fedris" in de volgende bepalingen van hetzelfde besluit : 1° artikel 3, eerste en tweede lid;2° artikel 4, tweede lid.

Art. 180.De woorden "het Fonds" en "het Fonds voor arbeidsongevallen" worden vervangen door het woord "Fedris" in de volgende bepalingen van hetzelfde besluit : 1° artikel 1, 3° en 4°;2° artikel 3, tweede lid;3° artikel 4, eerste lid;4° artikel 5.

Art. 181.De woorden "Beheerscomité van het Fonds" en "Beheerscomité" worden vervangen door de woorden "beheerscomité voor de arbeidsongevallen" in artikel 5 van hetzelfde besluit. Afdeling 16. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 24 november

1997 tot uitvoering, wat de arbeidsongevallenverzekering in de private sector betreft, van sommige bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociale verzekerde

Art. 182.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 24 november 1997 tot uitvoering, wat de arbeidsongevallenverzekering in de private sector betreft, van sommige bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociale verzekerde wordt de bepaling onder 3° vervangen als volgt : "3° Fedris : het Federaal agentschap voor beroepsrisico's;".

Art. 183.In artikel 1ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 11 maart 2002 worden de woorden "het Fonds" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 184.De woorden "het Fonds" worden vervangen door het woord "Fedris" in de volgende bepalingen van hetzelfde besluit : 1° artikel 4, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 november 2001;2° artikel 5, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 november 2001. Afdeling 17. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 17 oktober

2000 tot vaststelling van de voorwaarden en het tarief voor geneeskundige verzorging toepasselijk inzake arbeidsongevallen

Art. 185.De woorden "het Fonds voor arbeidsongevallen" en "het Fonds" worden vervangen door het woord "Fedris" in de volgende bepalingen van het koninklijk besluit van 17 oktober 2000 tot vaststelling van de voorwaarden en het tarief voor geneeskundige verzorging toepasselijk inzake arbeidsongevallen : 1° artikel 1, zevende lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 september 2015;2° artikel 3, eerste lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 november 2001;3° artikel 4, eerste, tweede en zesde lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 november 2001.

Art. 186.De woorden "het Fonds" en "het Fonds voor arbeidsongevallen" worden vervangen door het woord "Fedris" in de volgende bepalingen van hetzelfde besluit : 1° artikel 1, vijfde lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 november 2001;2° artikel 2, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 november 2001 en 8 september 2015;3° artikel 4, eerste lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 november 2001;4° artikel 5, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 november 2001.

Art. 187.In de bijlage bij hetzelfde besluit worden de woorden "het Fonds voor arbeidsongevallen" vervangen door het woord "Fedris". Afdeling 18. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 12 maart

2003 tot vaststelling van de wijze en van de termijn van aangifte van een arbeidsongeval

Art. 188.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 tot vaststelling van de wijze en van de termijn van aangifte van een arbeidsongeval wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt : "2° Fedris : het Federaal agentschap voor beroepsrisico's;".

Art. 189.De woorden "beheerscomité van het Fonds" en "Fonds voor arbeidsongevallen" in de nederlandse tekst worden vervangen door de woorden "beheerscomité voor de arbeidsongevallen" in de volgende bepalingen van hetzelfde besluit : 1° artikel 2, tweede lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 februari 2005;2° artikel 2, vierde lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 maart 2014;3° artikel 3;4° artikel 5;5° artikel 6, tweede lid. Afdeling 19 - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 5 maart 2006

houdende vaststelling van de procedure van bemiddeling door de geneesheer van het Fonds voor arbeidsongevallen

Art. 190.In het opschrift van het koninklijk besluit van 5 maart 2006 houdende vaststelling van de procedure van bemiddeling door de geneesheer van het Fonds voor arbeidsongevallen, worden de woorden "het Fonds voor arbeidsongevallen" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 191.In artikel 2, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden ", hierna genoemd het Fonds," geschrapt.

Art. 192.De woorden "het Fonds", "Het Fonds voor arbeidsongevallen", "het Fonds voor arbeidsongevallen" en "Het Fonds" worden vervangen door het woord "Fedris" in de volgende bepalingen van hetzelfde besluit : 1° artikel 1, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 juli 2014;2° artikel 2, tweede lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 juli 2014;3° artikel 2, derde lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 juli 2014;4° artikel 2, vijfde lid;5° artikel 3, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 juli 2014;6° artikel 4, zevende lid;7° artikel 6, eerste lid;8° artikel 7, vierde lid.

Art. 193.De woorden "het Fonds" en "het Fonds voor arbeidsongevallen" worden vervangen door het woord "Fedris" in de volgende bepalingen van hetzelfde besluit : 1° artikel 2, eerste lid;2° artikel 2, derde lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 juli 2014;3° artikel 2, vierde lid;4° artikel 4, tweede lid. Afdeling 20. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 12 december

2006 tot uitvoering van artikel 42bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Art. 194.De woorden "het Fonds" en "Het Fonds voor arbeidsongevallen" worden vervangen door het woord "Fedris" in de volgende bepalingen van het koninklijk besluit van 12 december 2006 tot uitvoering van artikel 42bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 : 1° artikel 5, vijfde, negende en tiende lid;2° artikel 7.

Art. 195.De woorden "het Fonds" en "het Fonds voor arbeidsongevallen" worden vervangen door het woord "Fedris" in de volgende bepalingen van hetzelfde besluit : 1° artikel 5, eerste lid;2° artikel 5, tweede lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 maart 2014;3° artikel 5, derde lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 maart 2014;4° artikel 5, vierde lid;5° artikel 6;6° artikel 7;7° artikel 8.

Art. 196.In artikel 5, negende lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Beheerscomité van het Fonds" vervangen door de woorden "beheerscomité voor de arbeidsongevallen". Afdeling 21. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 7 juni 2007

tot uitvoering van artikel 59quinquies van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Art. 197.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot uitvoering van artikel 59quinquies van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt : "2° Fedris : het Federaal agentschap voor beroepsrisico's;".

Art. 198.De woorden "het Fonds" worden vervangen door het woord "Fedris" in de volgende bepalingen van hetzelfde besluit : 1° artikel 6;2° artikel 9, tweede lid;3° artikel 10.

Art. 199.De woorden "het Fonds" worden vervangen door het woord "Fedris" in artikel 9, eerste lid, van hetzelfde besluit.

Art. 200.De woorden "het Fonds" worden vervangen door het woord "Fedris" in de volgende bepalingen van hetzelfde besluit : 1° artikel 3, eerste en tweede lid;2° artikel 5;3° artikel 6;4° artikel 7, tweede lid;5° artikel 8;6° artikel 9, eerste lid. Afdeling 22. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 23 december

2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico's

Art. 201.In artikel 1 van het koninklijk besluit van van 23 december 2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico's wordt de bepaling onder 3° vervangen als volgt : "3° Fedris : het Federaal agentschap voor beroepsrisico's;".

Art. 202.De woorden "het Fonds", "Het Fonds" en "het Fonds voor arbeidsongevallen" worden vervangen door het woord "Fedris" in de volgende bepalingen van hetzelfde besluit : 1° artikel 1, 2° en 5°;2° artikel 3;3° artikel 4/1, tweede en vierde lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 30 november 2011.

Art. 203.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de woorden "het Fonds" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 204.De woorden "het Fonds" en "het Fonds voor arbeidsongevallen" worden vervangen door het woord "Fedris" in de navolgende bepalingen van hetzelfde besluit : 1° artikel 3, eerste en tweede lid;2° artikel 8.

Art. 205.De woorden "Beheerscomité van het Fonds" en "Beheerscomité" worden vervangen door de woorden "beheerscomité voor de arbeidsongevallen" in de volgende artikelen van hetzelfde besluit : 1° artikel 2, achtste lid;2° artikel 4/1, eerste, derde en vierde lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 30 november 2011. Afdeling 23. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 30 maart

2009 betreffende de dekking van de werkingskosten van het Fonds voor arbeidsongevallen ter uitvoering van artikel 58quater van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Art. 206.In het opschrift van het koninklijk besluit van 30 maart 2009 betreffende de dekking van de werkingskosten van het Fonds voor arbeidsongevallen ter uitvoering van artikel 58quater van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 worden de woorden "het Fonds voor arbeidsongevallen" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 207.In artikel 4 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 7 oktober 2009 worden de woorden "het Fonds" en "Het Fonds" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 208.In artikel 2, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "het Fonds voor arbeidsongevallen" vervangen door het woord "Fedris". Afdeling 24. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 7 juni 2009

tot uitvoering van artikel 59sexies, eerste lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Art. 209.In artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 7 juni 2009 tot uitvoering van artikel 59sexies, eerste lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 worden de woorden "Het Fonds voor arbeidsongevallen" vervangen door het woord "Fedris". Afdeling 25. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 21 september

2012 tot regeling van de uitbetaling van de herwaarderingsbijslagen vanaf 2012.

Art. 210.In artikel 9 van het koninklijk besluit van 21 september 2012 tot regeling van de uitbetaling van de herwaarderingsbijslagen vanaf 2012 worden de woorden "Het Fonds" worden vervangen door het woord "Fedris".

TITEL 3. - BEROEPSZIEKTEN EN ARBEIDSONGEVALLEN IN DE OVERHEIDSSECTOR HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

Art. 211.In artikel 20sexies, eerste lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en beroepsziekten in de overheidssector, ingevoegd bij de wet van 22 maart 1999, worden de woorden "het Fonds voor arbeidsongevallen" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 212.De woorden "van het Fonds voor Arbeidsongevallen" worden vervangen door de woorden "van Fedris" in de volgende bepalingen van dezelfde wet : 1° artikel 20sexies, derde lid, ingevoegd bij de wet van 17 mei 2007;2° artikel 20septies, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 17 mei 2007.

Art. 213.In artikel 20octies van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 17 mei 2007, worden de woorden "Het Fonds voor arbeidsongevallen" en "het Fonds voor arbeidsongevallen" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 214.In artikel 20decies van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 11 december 2016, worden de woorden "het Fonds voor arbeidsongevallen" en "het Fonds" vervangen door het woord "Fedris". HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de koninklike besluiten ter uitvoering van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector Afdeling 1. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 5 januari

1971 betreffende de schadevergoeding voor beroepsziekten in de overheidssector

Art. 215.De woorden "van het Fonds voor de beroepsziekten" worden vervangen door de woorden "van Fedris" in de volgende bepalingen van het koninklijk besluit van 5 januari 1971 betreffende de schadevergoeding voor beroepsziekten in de overheidssector : 1° artikel 6, enig lid, 1°;2° artikel 10, tweede lid vervangen bij het koninklijk besluit van 12 juli 1996. Afdeling 2. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 12 januari

1973 'betreffende de schadevergoeding voor beroepsziekten, ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, intercommunale centra voor maatschappelijk welzijn, diensten, inrichtingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn en openbare kassen van lening

Art. 216.In artikel 10 van het koninklijk besluit van 12 januari 1973 betreffende de schadevergoeding voor beroepsziekten, ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, intercommunale centra voor maatschappelijk welzijn, diensten, inrichtingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn en openbare kassen van lening, worden de woorden "het Fonds voor de beroepsziekten" vervangen door het woord "Fedris". Afdeling 3. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 21 januari

1993 betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, ten gunste van sommige personeelsleden uit de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

Art. 217.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 21 januari 1993 betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, ten gunste van sommige personeelsleden uit de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten wordt de bepaling onder 4° opgeheven.

Art. 218.De woorden "van het Fonds" worden vervangen door de woorden "van Fedris", de woorden "bij het Fonds" door de woorden "bij Fedris" en de woorden "op het Fonds" door "op Fedris" in de volgende bepalingen van hetzelfde besluit : 1° artikel 7;2° artikel 8, § 1, 1° en 3° en § 2, tweede lid;3° artikel 11, § 1, 1° en § 2, 2°;4° artikel 21, tweede lid;5° artikel 22;6° artikel 23, eerste lid;7° artikel 24, § 1, eerste lid, 3°, vervangen bij het koninklijk besluit van 29 juni 2014;8° artikel 24, § 1, tweede lid;9° artikel 24, § 3, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 juni 2014;10° artikel 26.

Art. 219.De woorden "het Fonds" en "Het Fonds" worden vervangen door het woord "Fedris" in de volgende bepalingen van hetzelfde besluit : 1° artikel 7;2° artikel 12;3° artikel 13, §§ 2 en 3;4° artikel 14, §§ 2 en 3;5° artikel 23, eerste, vijfde en zesde lid;6° artikel 24, § 1, tweede en derde lid en § 2.

Art. 220.De woorden "naar het Fonds" worden vervangen door de woorden "naar Fedris" en de woorden "aan het Fonds" door de woorden "aan Fedris" in de volgende bepalingen van hetzelfde besluit : 1° artikel 10, derde lid;2° artikel 13, §§ 1, 3 en 5;3° artikel 14, § 2;4° artikel 23, eerste, derde en vijfde lid. Afdeling 4. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 7 mei 2013

houdende uitvoering van artikel 20sexies van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

Art. 221.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 7 mei 2013 houdende uitvoering van artikel 20sexies van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector wordt de bepaling onder 8° vervangen als volgt : "8° Fedris : het Federaal agentschap voor beroepsrisico's;".

Art. 222.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de woorden "het Fonds" vervangen door het woord "Fedris"

Art. 223.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de woorden "het Fonds" worden vervangen door het woord "Fedris".

Art. 224.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de woorden "beheerscomité van het Fonds" vervangen door de woorden "beheerscomité voor de arbeidsongevallen".

TITEL 4. - ASBEST HOOFDSTUK 1.- Wijzigingen aan de programmawet (I) van 27 december 2006

Art. 225.In artikel 113, eerste lid, van de programmawet (I) van 27 december 2006, worden de woorden "Bij het Fonds voor de Beroepsziekten" vervangen door de woorden "Bij Fedris".

Art. 226.De woorden "het Fonds voor de beroepsziekten", "Het Fonds voor de beroepsziekten" en "ditzelfde fonds" worden vervangen door het woord "Fedris" in de volgende bepalingen van dezelfde wet : 1° artikel 114, § 1, vervangen bij de wet van 20 juli 2015, in de nederlandse tekst;2° artikel 115, eerste en tweede lid;3° artikel 119, §§ 1 en 2;4° artikel 125, § 3.

Art. 227.In de artikelen 114, § 1, tweede lid, in de franse tekst, en 125, § 4, van dezelfde wet, worden de woorden "het Fonds voor de beroepsziekten" en "ditzelfde fonds" vervangen door het woord "Fedris". HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 11 mei 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers

Art. 228.In artikel 1, 3°, van het koninklijk besluit van 11 mei 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers, worden de woorden "het Fonds: het Fonds voor de beroepsziekten, bedoeld in de artikelen 4 en volgende van de gecoördineerde wetten handelend ter uitvoering van de opdracht bepaald in artikel 6, 10°, van de gecoördineerde wetten" vervangen door de woorden "Fedris : het Federaal agentschap voor beroepsrisico's, bedoeld in artikel 3 van de wet van 16 augustus 2016 met betrekking tot de fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor de beroepsziekten".

Art. 229.De woorden "Het Fonds" en "het Fonds" worden vervangen door het woord "Fedris" in de volgende bepalingen van hetzelfde besluit : 1° artikel 4, § 1, 1° en § 3, eerste en tweede lid;2° artikel 5, eerste lid, 2° en 3°;3° artikel 6;4° artikel 7, eerste lid;5° artikel 8;6° artikel 9, eerste lid;7° artikel 17, eerste en tweede lid.

Art. 230.In artikel 4, § 1, 1° en 2° van hetzelfde besluit worden de woorden "Beheerscomité van het Fonds" vervangen door de woorden "beheerscomité voor de beroepsziekten".

Art. 231.In artikel 5, eerste lid van hetzelfde besluit worden de woorden "bij het Fonds" vervangen door de woorden "bij Fedris".

Art. 232.In artikel 5, tweede lid en in artikel 9, derde lid van hetzelfde besluit, worden de woorden "aan het Fonds" vervangen door de woorden "aan Fedris".

Art. 233.In artikel 9, tweede lid van hetzelfde besluit, worden de woorden "van het Fonds" vervangen door de woorden "van Fedris".

TITEL 5. - SLOTBEPALINGEN

Art. 234.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017.

Art. 235.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 november 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK

^