Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 maart 2023
gepubliceerd op 24 maart 2023

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2023201545
pub.
24/03/2023
prom.
12/03/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MAART 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten, artikel 27bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 december 1996, bij de wet van 13 juli 2006 en bij het koninklijk besluit van 23 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/11/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017206292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de arbeidsongevallen- en beroepsziekten-wetgeving ter uitvoering van artikel 16 van de wet van 16 augustus 2016 met betrekking tot de fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor de beroepsziekten sluiten, artikel 27ter, ingevoegd bij het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987 en gewijzigd bij de wetten van 22 februari 1998, 13 juli 2006 en 29 maart 2012 en bij het koninklijk besluit van 23 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/11/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017206292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de arbeidsongevallen- en beroepsziekten-wetgeving ter uitvoering van artikel 16 van de wet van 16 augustus 2016 met betrekking tot de fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor de beroepsziekten sluiten, artikel 42, tweede lid, vervangen bij het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987 en artikel 58bis, § 1, 2°, ingevoegd bij het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten;

Gelet op het advies van het Beheerscomité voor de arbeidsongevallen van Fedris, gegeven op 16 januari 2023;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 15 december 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 22 december 2022;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 2 februari 2023 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten, vervangen bij het koninklijk besluit van 23 september 2005 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 september 2006, 7 mei 2007, 17 februari 2009, 21 september 2012, 19 juli 2013, 30 november 2015, 30 augustus 2017, 22 mei 2019 en 21 juli 2021 wordt aangevuld met drie leden, luidende: "Aan de getroffenen en rechthebbenden, bedoeld in artikel 27bis, eerste lid en 45quater, eerste en tweede lid, van de wet, wordt door Fedris, vanaf 1 juli 2023 een herwaarderingsbijslag toegekend, wanneer het ongeval zich voordeed vóór 2008. Deze bijslag is gelijk aan 0,95% van het bedrag van de eventueel overeenkomstig artikel 27bis van de wet geïndexeerde jaarlijkse vergoeding of werkelijk uitbetaalde rente.". "Aan de getroffenen en rechthebbenden, bedoeld in artikel 27bis, eerste lid en 45quater, eerste en tweede lid, van de wet, wordt door Fedris, vanaf 1 juli 2023 een herwaarderingsbijslag toegekend, wanneer het ongeval zich voordeed in 2018. Deze bijslag is gelijk aan 2% van het bedrag van de eventueel overeenkomstig artikel 27bis van de wet geïndexeerde jaarlijkse vergoeding of werkelijk uitbetaalde rente. ".

Aan de getroffenen en rechthebbenden, bedoeld in artikel 27bis, eerste lid, en 45quater, eerste en tweede lid, van de wet, wordt door Fedris, vanaf 1 januari 2024 een herwaarderingsbijslag toegekend, wanneer het ongeval zich voordeed in 2019. Deze bijslag is gelijk aan 2% van het bedrag van de eventueel overeenkomstig artikel 27bis van de wet geïndexeerde jaarlijkse vergoeding of werkelijk uitbetaalde rente. ".

Art. 2.Artikel 5, § 2, tweede lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 september 2005, 15 september 2006, 17 februari 2009, 21 september 2012, 19 juli 2013, 30 november 2015, 30 augustus 2017, 22 mei 2019 en 21 juli 2021 wordt aangevuld met de volgende zin: "Deze coëfficiënt wordt vastgesteld op 1,02 voor de bijslagen verschuldigd vanaf 1 juli 2023.".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2023.

Art. 4.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 maart 2023 FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE

^