Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 maart 2023

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/03/2023 pub. 24/03/2023 numac 2023041214 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot uitvoering en aanvulling van Verordening 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken, en van Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (1)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2023 numac 2023010127 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 19 december 2022, wordt mevrouw Rut VANHEX, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Financiën met ingang van 1 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2023 numac 2023015001 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière hoofdbestuur Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 15 november 2022 en met ingang van 1 november 2022, wordt eervol ontslag verleend aan mevrouw Jozefien VAN DAMME uit haar functie van attaché, (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2023 numac 2022033944 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 25 september 2022, wordt de mevrouw Laurien MUES, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteunin Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2023 numac 2023010182 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 28 februari 2023, - de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van 67 jaar te hebben bereikt, verleend aan de heer Casier G., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanl - de machtiging om haar ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van 67 jaar te hebben bereikt, ve(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2023 numac 2023030084 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 december 2022, wordt mevrouw Coppélia HEINEN, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in de klasse A1 met de titel van Attach Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2023 numac 2023030740 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijke besluiten van 12 maart 2023, - dat uitwerking heeft sedert 1 januari 2023, is aan de heer Schmit R., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondisseme Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - dat uitwerking heeft sedert 21 (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2023 numac 2023030741 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 10 april 2022, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Kumps F., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Terhulpen. Het is hem vergund de Bij koninklijk besluit van 10 april 2022, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2023 numac 2023040172 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I Penitentiaire Inrichtingedienst P&O Bij Koninklijk besluit van 15 december 2022 wordt mevrouw BONNEL Julie, geboren op 10 november 1996, attaché, benoemd in de klasse A1, met de titel van Attaché, in he Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 07/07/1994 pub. 24/03/2023 numac 2023040927 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 24/06/2021 pub. 24/03/2023 numac 2023040970 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de vergoeding voor begrafeniskosten bij overlijden van een personeelslid in non-activiteit voorafgaand aan de pensionering. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 02/05/2021 pub. 24/03/2023 numac 2023040969 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de moederschapsbescherming. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 22/09/2019 pub. 24/03/2023 numac 2023040971 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de verergeringsbijslag en de overlijdensbijslag ten gunste van de personeelsleden van de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 13/09/2020 pub. 24/03/2023 numac 2023040972 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de cumulatie door de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 28/02/2023 pub. 24/03/2023 numac 2023041026 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de derde en vierde plaatsvervangend rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Antwerpen type koninklijk besluit prom. 17/02/2023 pub. 24/03/2023 numac 2023041050 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van één lid van het Tariferingsbureau inzake natuurrampen type koninklijk besluit prom. 19/12/2021 pub. 24/03/2023 numac 2023041073 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 18, § 3, van het KB/WIB 92 op het stuk van de forfaitaire raming van de voordelen van alle aard voor de kosteloze verstrekking van verwarming en van elektriciteit. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 02/03/2023 pub. 24/03/2023 numac 2023041169 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 augustus 2013 betreffende de aanwijzing van magistraten belast met het bijwonen van Raden van de Orde der Dierenartsen en de dierenartsen die aan de Hoge Raad van de Orde der Dierenartsen zetelen type koninklijk besluit prom. 15/03/2023 pub. 24/03/2023 numac 2023041206 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot toelating van de elektronische verzending van de voorstellen van vereenvoudigde aangifte aan de belastingplichtigen type koninklijk besluit prom. 21/03/2023 pub. 24/03/2023 numac 2023041193 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan en van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan type koninklijk besluit prom. 14/03/2023 pub. 24/03/2023 numac 2023041250 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2, B, 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot globaal medisch dossier type koninklijk besluit prom. 14/03/2023 pub. 24/03/2023 numac 2023041252 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2021 tot vaststelling van de voorwaarden en regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aan de huisarts een honorarium betaalt voor het beheer van het globaal medisch dossier type koninklijk besluit prom. 14/03/2023 pub. 24/03/2023 numac 2023041247 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het verbod op het in de handel brengen van bepaalde soortgelijke producten type koninklijk besluit prom. 13/03/2023 pub. 24/03/2023 numac 2023200901 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de werking van de Kunstwerkcommissie, de criteria en de procedure voor de erkenning van de kunstenfederaties en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 24/03/2023 numac 2023201547 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 september 2015 tot regeling van de wijze van inning en verdeling van de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd door de door beroepsziekten getroffenen die gerechtigd zijn op de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970 type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 24/03/2023 numac 2023201548 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 24/03/2023 numac 2023201545 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 24/03/2023 numac 2023201546 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/01/2023 pub. 24/03/2023 numac 2023015057 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 600 op de spoorlijn nr. 226, Bundel Berendrecht - Y Berendrecht, gelegen te Antwerpen, ter hoogte van de kilometerpaal 1.438 type ministerieel besluit prom. 11/01/2023 pub. 24/03/2023 numac 2023015058 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 602 op de spoorlijn nr. 226, Bundel Berendrecht - Y Berendrecht, gelegen te Antwerpen, ter hoogte van de kilometerpaal 1.546 type ministerieel besluit prom. 11/01/2023 pub. 24/03/2023 numac 2023015059 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg Antwerpen-DS-Berendrecht D-728, gelegen te Antwerpen type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/03/2023 numac 2023030592 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Bricoteam VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/03/2023 numac 2023030606 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Benoeming. - Verlenging Bij ministerieel besluit van 16 februari 2023 wordt, met ingang van 1 januari 2023, het mandaat van de heer Aldwin Dekkers als adjunct commissaris-generaal van het Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale T Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/03/2023 numac 2023030685 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor aardgaslevering A330-31ter B Bij ministerieel besluit van 3 maart 2023 wordt de individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend op 25 mei 2018 aan SEFE Marketing & Trading Limited type ministerieel besluit prom. 11/01/2023 pub. 24/03/2023 numac 2023040098 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 4 op de spoorlijn nr. 10, Y Zwijndrecht-Fort - Y Walenhoek, gelegen te Beveren ter hoogte van de kilometerpaal 1.267 type ministerieel besluit prom. 11/01/2023 pub. 24/03/2023 numac 2023040099 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg Antwerpen-Waaslandhaven-AGT-1213, gelegen te Beveren type ministerieel besluit prom. 10/03/2023 pub. 24/03/2023 numac 2023041124 bron federale overheidsdienst justitie federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling, voor 2023, van de bijdrage aan de investeringskosten verschuldigd voor iedere aanvraag om informatie van het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten van de Nationale Bank van België

arrest

type arrest prom. -- pub. 24/03/2023 numac 2023201156 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 28/2023 van 16 februari 2023 Rolnummer 7705 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 48 van de wet van 2 juni 2021 « houdende diverse financiële bepalingen inzake fraudebestrijding » Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en P. Nihoul, en de rechter(...)

decreet

type decreet prom. 10/03/2023 pub. 24/03/2023 numac 2023041204 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen tot gedeeltelijke uitvoering van verordening 2020/1055 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2020 houdende wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1071/2009, (EG) nr. 1072/2009 en (EU) nr. 1024/2012 teneinde ze aan te passen aan ontwikkelingen in de wegvervoersector (1)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2022 pub. 24/03/2023 numac 2023015027 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontbinding van het Fonds Jongerenwelzijn type besluit van de vlaamse regering prom. 13/01/2023 pub. 24/03/2023 numac 2023015099 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van een aantal maatregelen ter ondersteuning van de diensten voor oppashulp naar aanleiding van de COVID-19-pandemie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/03/2023 pub. 24/03/2023 numac 2023030756 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat het vrijwillig ontslag toestaat van de heer Jeremy UHR uit zijn functie als adjunct-directeur-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/03/2023 pub. 24/03/2023 numac 2023041186 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot erkenning van de vzw JOHANNA.BE

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/02/2023 pub. 24/03/2023 numac 2023041182 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van de regelgeving m.b.t. de Vlaamse sociale bescherming en de overnamereglementering wat betreft de psychiatrische verzorgingstehuizen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/03/2023 pub. 24/03/2023 numac 2023041187 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot erkenning van de vzw MPACT type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/03/2023 pub. 24/03/2023 numac 2023041189 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot erkenning van de VZW WALK.BRUSSELS type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/03/2023 pub. 24/03/2023 numac 2023041188 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot erkenning van de VZW REMORQUABLE

omzendbrief

type omzendbrief prom. 17/03/2023 pub. 24/03/2023 numac 2023030774 bron brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 maart 2023 betreffende het tijdelijke verbod op de installatie en het gebruik van de TikTokapplicatie voor het personeel van de Brusselse gewestelijke overheden

lijst

type lijst prom. -- pub. 24/03/2023 numac 2023201335 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Labomedewerkers kalibraties (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG23100 Solliciteren kan tot en met 21/04/2023 via www.werkenvoor.be De gede(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...) type lijst prom. -- pub. 24/03/2023 numac 2023201511 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten Wetgeving BTW (niveau A2) voor FOD Financiën. - Selectienummer: ANG23141 Solliciteren kan tot en met 10/04/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobin(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 24/03/2023 numac 2023201482 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT Security Engineers/ Officers (niveau A2) voor FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG23125 Solliciteren kan tot en met 17/04/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde func(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 24/03/2023 numac 2023201524 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** **** **** (niveau ****3) voor de **** ****. - ****: ****22481 Deze selectie werd afgesloten op 13/03/2023. De lijst van geslaagden, zon(...) Deze lijst wordt door de **** **** en Ontwikkeling verstuurd naar de voorzitter van het direct(...) type lijst prom. -- pub. 24/03/2023 numac 2023201572 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van econ Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 24/03/2023 numac 2023201573 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 24/03/2023 numac 2023201581 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rechterlijke Orde. - Assistenten bij de vredegerechten en de politierechtbank van het arrondissement Namen (m/v/x). - Selectienummer : (...) Er zijn 6 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 17/03/2023. De lijst van laureaten is(...) type lijst prom. -- pub. 24/03/2023 numac 2023201585 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Teamleaders IMMO (niveau A1) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG23153 Solliciteren kan tot en met 16/04/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jo(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 24/03/2023 numac 2023201612 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer, binnen de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsnummer vervangt dat werd afgesloten wegens dubbel. Het ondernemingsnummer werd afgesloten conform de procedure voor het w Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen (...) type lijst prom. -- pub. 24/03/2023 numac 2023201611 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel. Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgekeur Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 24/03/2023 numac 2023015196 bron gewestelijke overheidsdienst brussel fiscaliteit Overname onroerende voorheffing. - Overplaatsing. - Erratum Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 mei 2019 worden de Heer BROCHART Julien , Mevrouw DUMONCEAU Sabine (FR), Mevrouw HAMMO Aurélie (FR), Mevrouw MESMAEKER F(...) In het Belgisch Staatblad van 27 juni 2019, n° 143, bladzijde 66075, akte 2019/30559, in dit hoofd(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2023 numac 2023015042 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 december 2022, wordt de heer Jonas HIMPENS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met in Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/03/2023 numac 2023040054 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 december 2022, wordt mevrouw Julie BRETTAR benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlands taalkader, met inga Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/03/2023 numac 2023041211 bron brussels hoofdstedelijk parlement Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. - Oproep tot kandidaten met het oog op de voordracht van een dubbeltal van kandidaten voor een vacant mandaat Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zal binnenkort aan de Brusselse Hoofdstede De opdracht van de Commissie bestaat erin de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de adviezen te vers(...)

document

type document prom. -- pub. 24/03/2023 numac 2023030484 bron federale overheidsdienst justitie Examens over de kennis van de Nederlandse of van de Franse taal voor kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder. - Gewone zittijd van mei 2023 De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort examens over taalkennis organiseren voor geg Voornoemde examens lopen over de kennis van de Nederlandse taal of van de Franse taal. Het taale(...) type document prom. 04/09/2022 pub. 24/03/2023 numac 2023040101 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orde type document prom. 29/11/2022 pub. 24/03/2023 numac 2023040102 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. -- pub. 24/03/2023 numac 2023041203 bron federaal instituut voor de bescherming en bevordering van de rechten van de mens Werft aan 1 juridisch medewerker arbeidsrecht en/of administratiefrecht A1 , door middel van een vergelijkend examen Wie zijn wij? Het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM) is een onafhankelijke instelling die, in same(...) Het FIRM heeft momenteel een federale bevoegdheid en een residueel mandaat. Voor meer informati(...) type document prom. -- pub. 24/03/2023 numac 2023201411 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de casinobedienden Bij besluit van de Directeur-generaal van 10 maart 2023, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsb worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de casinobedienden : 1. als vertegenwoord(...) type document prom. -- pub. 24/03/2023 numac 2023201603 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseurs-generaal - Directeurs van het Fonds voor de Medische ongevallen (niveau A4) voor RIZIV. - Selectienummer: ANG23004 Deze selectie werd afgesloten op 14/03/2023. E(...) type document prom. -- pub. 24/03/2023 numac 2023201602 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Adviseurs-generaal - Directeurs van het Fonds voor de Medische ongevallen (niveau A4) voor RIZIV. - Selectienummer: AFG23001 Deze selectie werd afgesloten op 10/03/2023. De lij(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 24/03/2023 numac 2023201604 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Aanwervers (niveau A1) voor RIZIV. - Selectienummer: AFG22378 Deze selectie werd afgesloten op 03/03/2023. Er zijn 7 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bijz(...) type document prom. -- pub. 24/03/2023 numac 2023201586 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Management Assistenten (niveau B) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG22561 Deze selectie werd afgesloten op 14/03/2023. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 jaa(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap.
^