Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 30 juni 2023

Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 maart 2023, wordt mevrouw Nele DEHANTSCHUTTER, rijksambtenaar bij de Federale Interne Auditdienst in de klasse A2 met de titel van Attaché, ontslag uit haar ambt verleend met ingang van 1 januar Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2023041393
pub.
30/06/2023
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER


Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 maart 2023Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 05/04/2023 numac 2023041293 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van de eerste plaatsvervangend rechtskundig bijzitter en houdende benoeming van de rechtskundig bijzitter bij de Raad van de Franse taal van de Orde van architecten van de provincie Brabant type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 05/04/2023 numac 2023041297 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van de tweede plaatsvervangend rechtskundig bijzitter en houdende benoeming van de rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Luik type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 24/03/2023 numac 2023201546 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 24/03/2023 numac 2023201545 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023041239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten wat de invoering van de "Terug Naar Werk-trajecten" onder de coördinatie van een "Terug Naar Werk-coördinator" betreft type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 28/03/2023 numac 2023201163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1976 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 28/04/2023 numac 2023200867 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de vaststelling van de banksluitingsdagen en de vervanging van de feestdagen voor de periode van 1 januari 2023 tot 31 december 2025 sluiten, wordt mevrouw Nele DEHANTSCHUTTER, rijksambtenaar bij de Federale Interne Auditdienst in de klasse A2 met de titel van Attaché, ontslag uit haar ambt verleend met ingang van 1 januari 2023.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^