Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 maart 2023
gepubliceerd op 28 april 2023

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de vaststelling van de banksluitingsdagen en de vervanging van de feestdagen voor de periode van 1 januari 2023 tot 31 december 2025

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2023200867
pub.
28/04/2023
prom.
12/03/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MAART 2023. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de vaststelling van de banksluitingsdagen en de vervanging van de feestdagen voor de periode van 1 januari 2023 tot 31 december 2025 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de banken;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de vaststelling van de banksluitingsdagen en de vervanging van de feestdagen voor de periode van 1 januari 2023 tot 31 december 2025.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 maart 2023.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de banken Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2022 Vaststelling van de banksluitingsdagen en de vervanging van de feestdagen voor de periode van 1 januari 2023 tot 31 december 2025 (Overeenkomst geregistreerd op 15 juli 2022 onder het nummer 174140/CO/310)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de banken.

Art. 2.In toepassing van artikel 58 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 1977 tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden, gesloten in voornoemd paritair comité, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 1978, genieten de werknemers : in 2023 : van een vrije dag op dinsdag 26 december en van 1 vrije dag te kiezen in overeenstemming met de bedrijfsleiding; in 2024 : van een vrije dag op vrijdag 10 mei, donderdag 26 december en van 1 vrije dag te kiezen in overeenstemming met de bedrijfsleiding; in 2025 : van een vrije dag op vrijdag 30 mei, vrijdag 26 december en van 1 vrije dag te kiezen in overeenstemming met de bedrijfsleiding.

Art. 3.Regionale verlofdagen Voor het jaar 2025, wordt de regionale feestdag die op een zaterdag valt voor de werknemers tewerkgesteld in het Waalse Gewest, ingevolge artikel 65 van bovenvermelde collectieve arbeidsovereenkomst, vervangen door een bijkomende vrije dag, te kiezen in overeenstemming met de bedrijfsleiding.

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2023 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2025.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 maart 2023.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

Bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de vaststelling van de banksluitingsdagen en de vervanging van de feestdagen voor de periode van 1 januari 2023 tot 31 december 2025 Vervanging van de feestdagen van 2023, 2024 en 2025

Artikel 1.Deze beslissing is van toepassing op de werknemers en werkgevers van de ondernemingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de banken.

Art. 2.Voor het jaar 2023, wordt : - de feestdag van 1 januari die op een zondag, gewone inactiviteitsdag, valt, vervangen door vrijdag 7 april; - de feestdag van 11 november die op een zaterdag, gewone inactiviteitsdag, valt, vervangen door vrijdag 19 mei.

Art. 3.Voor het jaar 2024, wordt de feestdag van 21 juli die op een zondag, gewone inactiviteitsdag, valt, vervangen door vrijdag 29 maart.

Art. 4.Voor het jaar 2025, wordt de feestdag van 1 november die op een zaterdag, gewone inactiviteitsdag valt, vervangen door vrijdag 18 april.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 maart 2023.

De Minister van Werk, P-Y. DERMAGNE

^