Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 12 maart 2023

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041020 bron federale overheidsdienst financien Wet tot modernisering van de btw-ketting en van de inning van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen binnen de FOD Financiën type wet prom. 12/03/2023 pub. 28/03/2023 numac 2023030536 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 juli 2021 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de coördinatie van het beleid inzake grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen type wet prom. 12/03/2023 pub. 28/03/2023 numac 2023030664 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw en dierengezondheid type wet prom. 12/03/2023 pub. 07/11/2023 numac 2023045960 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw en dierengezondheid. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 16/03/2023 numac 2023040783 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 20/03/2023 numac 2023201496 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 237quinquies van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 20/03/2023 numac 2023201503 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot herwaardering van de bedragen bedoeld in artikel 136, § 1 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 20/03/2023 numac 2023201498 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 20/03/2023 numac 2023201499 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 20/03/2023 numac 2023201505 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 22/03/2023 numac 2023200794 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 24/03/2023 numac 2023201547 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 september 2015 tot regeling van de wijze van inning en verdeling van de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd door de door beroepsziekten getroffenen die gerechtigd zijn op de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970 type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 24/03/2023 numac 2023201548 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 24/03/2023 numac 2023201545 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 24/03/2023 numac 2023201546 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 28/03/2023 numac 2023200662 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 28/03/2023 numac 2023201163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1976 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 28/03/2023 numac 2023201162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 28 maart 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel en tot opheffing van het koninklijk besluit van 6 juni 1975 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 28/03/2023 numac 2023201164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 31/03/2023 numac 2023041239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten wat de invoering van de "Terug Naar Werk-trajecten" onder de coördinatie van een "Terug Naar Werk-coördinator" betreft type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 03/04/2023 numac 2023201542 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 03/04/2023 numac 2023201541 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de verdelingswijze en de toekenning van de administratiekosten onder de landsbonden wat de voorbereiding en uitvoering van de "Terug Naar Werk-trajecten" in de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten betreft type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 05/04/2023 numac 2023041293 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van de eerste plaatsvervangend rechtskundig bijzitter en houdende benoeming van de rechtskundig bijzitter bij de Raad van de Franse taal van de Orde van architecten van de provincie Brabant type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 05/04/2023 numac 2023041297 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van de tweede plaatsvervangend rechtskundig bijzitter en houdende benoeming van de rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Luik type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 21/04/2023 numac 2023030679 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit betreffende de opheffing van de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 21/04/2023 numac 2023041176 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslagen en benoeming van leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 28/04/2023 numac 2023200693 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag - lange loopbaan (1) type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 28/04/2023 numac 2023200700 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 februari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de overdracht van middelen voor de verhoging van bijzondere compensatietoeslag type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 28/04/2023 numac 2023010042 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor bedienden van de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 28/04/2023 numac 2023200253 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende de werkgeversbijdrage aan het "Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling" type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 28/04/2023 numac 2023200695 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de toekenning van bijkomende dagen extralegale vakantie voor de instellingen die door ONE worden gesubsidieerd en onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité 329.02 voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 28/04/2023 numac 2023200696 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die in een zwaar beroep of in de bouwsector tewerkgesteld werden en arbeidsongeschikt zijn, die tewerkgesteld werden in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen, of die een lange loopbaan hebben (1) type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 28/04/2023 numac 2023200697 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die in een zwaar of in de bouwsector tewerkgesteld werden en arbeidsongeschikt zijn, die tewerkgesteld werden in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen, of die een lange loopbaan hebben (1) type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 28/04/2023 numac 2023200866 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de aanvullende vergoeding in geval van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 28/04/2023 numac 2023200867 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de vaststelling van de banksluitingsdagen en de vervanging van de feestdagen voor de periode van 1 januari 2023 tot 31 december 2025 type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 28/04/2023 numac 2023200698 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de organisatie en financiering van de leertijd voor zeevissers, bij aanmonstering op een Belgisch vaartuig als extra bemanningslid in het kader van artikel 3, g) van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108594/CO/143 van 9 juni 2011 type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 29/06/2023 numac 2023041237 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federaal planbureau Koninklijk besluit houdende bevordering van een lid van het Federaal Planbureau tot de graad van eerste opdrachthouder type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 29/06/2023 numac 2023041236 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federaal planbureau Koninklijk besluit tot hernieuwing van mandaten van twee leden van het Federaal Planbureau
^