Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 april 2023

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 28/04/2023 numac 2023041892 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Overeenkomstcommissie opticiens-verzekeringsinstellingen van 16 februari 2023 en in uitvoering van artikel 22, 4° bis, van de wet betreffende Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 30, van de nomenclatuur van de genees(...) type wet prom. -- pub. 28/04/2023 numac 2023090304 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand april 2023 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand april 2023, 126.82 punten bedraagt, tegenover De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 20(...) type wet prom. 20/03/2023 pub. 28/04/2023 numac 2023202193 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de beperking van de duur van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten type wet prom. 20/03/2023 pub. 28/04/2023 numac 2023202226 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen voor wat de aanpassing van de wettelijke maximale opzeggingstermijnen in het geval van opzegging door de werknemer betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 28/04/2023 numac 2023015191 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 422.500 EUR aan Infrabel in toepassing van bijakte n° 14 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 28/04/2023 numac 2023010042 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor bedienden van de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 22/12/2022 pub. 28/04/2023 numac 2023030390 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 2011 betreffende de fysieke beveiliging van het kernmateriaal en de nucleaire installaties type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2023 numac 2023031047 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijke besluiten van 7 april 2023, - dat in werking trad op 16 april 2023, is aan mevr. Daelemans M. ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Bree. Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve t - dat uitwerking heeft sedert 10 mei 2022, is aan de heer Bauwens P. ontslag verleend uit zijn ambt(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2023 numac 2023031046 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 27 maart 2023, - de aanwijzing van de heer Speybrouck B., substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Brussel, tot de functie van eerste substituut-arbeidsauditeur bij dit auditoraat - dat in werking treedt op 30 april 2023 `s avonds, wordt aan de heer Reniers J., ontslag verleend (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2023 numac 2023040466 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 22 januari 2023, wordt de heer Hans VAN HAUTEGHEM bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Economie, K. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2023 numac 2023040651 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 3 februari 2023, wordt mevrouw Nathalie JOUANT, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Midde Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2023 numac 2023040668 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 6 februari 2023, wordt de heer Joris BOLLEN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in een Bij koninklijk besluit van 6 februari 2023, wordt mevrouw Helena D'HOOGHE, bevorderd door verhoging(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2023 numac 2023041309 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 18 september 2018, wordt de heer Bilal GHALI BOUCHIBET bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A1, met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 28/04/2023 numac 2023200253 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende de werkgeversbijdrage aan het "Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling" type koninklijk besluit prom. 28/02/2023 pub. 28/04/2023 numac 2023200674 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 2021 tot 31 december 2022, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 151 en nr. 153 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 28/04/2023 numac 2023200693 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag - lange loopbaan (1) type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 28/04/2023 numac 2023200700 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 februari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de overdracht van middelen voor de verhoging van bijzondere compensatietoeslag type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 28/04/2023 numac 2023200866 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de aanvullende vergoeding in geval van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 28/04/2023 numac 2023200695 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de toekenning van bijkomende dagen extralegale vakantie voor de instellingen die door ONE worden gesubsidieerd en onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité 329.02 voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 28/04/2023 numac 2023200696 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die in een zwaar beroep of in de bouwsector tewerkgesteld werden en arbeidsongeschikt zijn, die tewerkgesteld werden in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen, of die een lange loopbaan hebben (1) type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 28/04/2023 numac 2023200697 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die in een zwaar of in de bouwsector tewerkgesteld werden en arbeidsongeschikt zijn, die tewerkgesteld werden in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen, of die een lange loopbaan hebben (1) type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 28/04/2023 numac 2023200698 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de organisatie en financiering van de leertijd voor zeevissers, bij aanmonstering op een Belgisch vaartuig als extra bemanningslid in het kader van artikel 3, g) van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108594/CO/143 van 9 juni 2011 type koninklijk besluit prom. 12/03/2023 pub. 28/04/2023 numac 2023200867 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de vaststelling van de banksluitingsdagen en de vervanging van de feestdagen voor de periode van 1 januari 2023 tot 31 december 2025 type koninklijk besluit prom. 23/04/2023 pub. 28/04/2023 numac 2023202158 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de koopkrachtpremie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/04/2023 numac 2023030611 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Goedkeuringstoezicht. - Goedkeuring van besluit van de provinciegouverneur inzake de kosten van de brandweer Krachtens het ministerieel besluit van 17 februari 2023 wordt het besluit van de provinciegouverneur van Antwerpen, van 23 januari 2023, type ministerieel besluit prom. 22/03/2023 pub. 28/04/2023 numac 2023041394 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot vaststelling van de regels van de vergoeding van de leden van de Disciplinaire antidopingcommissie en van de experts die ze raadpleegt type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/04/2023 numac 2023041824 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij ministerieel besluit van 4 april 2023, is het kantoor van mevr. Verrezen A., gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Brussel, gevestigd te Merchtem, overgebracht naar Wemmel. Het beroep tot nietigverkla type ministerieel besluit prom. 17/04/2023 pub. 28/04/2023 numac 2023041850 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot buitenwerking stellen van de mondmaskerplicht in de zorginstellingen type ministerieel besluit prom. 24/04/2023 pub. 28/04/2023 numac 2023202082 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2018 houdende de uitvoering van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke **** bevinden type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/04/2023 numac 2023202007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. - Personeel. - Verlenging van aanstelling van de managementfunctie van administrateur-generaal ad interim Bij ministerieel besluit van 7 maart 2023 wordt mevrouw Karen De Sutter, administrateur-generaal va Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

decreet

type decreet prom. -- pub. 28/04/2023 numac 2023201992 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Onteigening Bij regeringsbesluit van 16 maart 2023 wordt de Duitstalige Gemeenschap gemachtigd om het onroerende goed gelegen Bahnhofstraße in 4780 Sankt Vith, afdeling 1, sectie G, nr. 51 K2, ten algemenen nutte te onteigenen om het defi Daarom wordt de onteigeningsprocedure van het bovengenoemde goed overeenkomstig het decreet van het(...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 28/04/2023 numac 2023041782 bron brussels hoofdstedelijk gewest Milieuovereenkomst betreffende de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor afgedankte matrassen Gelet op de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen; Gelet op de ordonnantie van de Br Gelet op het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 december 2016 bet(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/03/2023 pub. 28/04/2023 numac 2023030934 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering lot goedkeuring van het programma voor het "Stadsvernieuwingscontract - Rondom het Zuidstation"

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2022 pub. 28/04/2023 numac 2023040568 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over steun aan de Katholieke Universiteit Leuven ten behoeve van een investering in een onderzoeksinfrastructuur "FOSSIELVRIJE SERRE" type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2022 pub. 28/04/2023 numac 2023040784 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de betaling van het salaris, de binnenvaarttoelage en andere bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2022 pub. 28/04/2023 numac 2023040661 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat betreft de tegemoetkoming voor te renoveren of te verbeteren bestaande woningen of voor te realiseren nieuwe woningen, de financiële aspecten van kamerwoningen, hernieuwbare energie, onderbezetting, huurprijsberekening en groepsgebouw type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2022 pub. 28/04/2023 numac 2023040847 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1992 houdende politiereglement van de Beneden-Zeeschelde en tot opheffing van het koninklijk besluit van 31 mei 1968 houdende politiereglement van de Beneden-Zeeschelde

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 28/04/2023 numac 2023041661 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Betrekking van Attaché A101 binnen de Directie Gezondheid & Bijstand aan personen bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Oproep tot kandidaatstelling. - Externe mutatie. - Franstalige of Nede Overeenkomstig het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 28/04/2023 numac 2023041740 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling. - Toepassing van de artikelen 149 tot 152 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de operationele personeelslede Met het oog op de vorming van een reserve van Franstalige en Nederlandstalige mannelijke of vrouwel(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/04/2023 numac 2023041902 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 maart 2023 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 29 maart 2023, heeft de Vlaamse Rege Die zaak is ingeschreven onder nummer 7962 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...) type bericht prom. -- pub. 28/04/2023 numac 2023041905 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 31 maart 2023 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 april 2023, is beroep tot verniet Die zaak is ingeschreven onder nummer 7965 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...) type bericht prom. -- pub. 28/04/2023 numac 2023202297 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dossierbeheerders: toezicht op en advies inzake overheidsopdrachten (niveau A1) voor Gewestelijk overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : REQ117 Deze selectie werd afgeslot(...) Er zijn 2 laureaten. De lijst is 6 maand geldig. (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/04/2023 numac 2023202105 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Algemene Raadsleden Compensatie Directoraat (niveau A4) voor Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Selectie-nummer : AFG23036 Deze selectie werd afgesloten op 12/04/2023. type lijst prom. -- pub. 28/04/2023 numac 2023202275 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Service Desk Agents (niveau B) voor FOD Beleid en ondersteuning. - Selectienummer: ANG23210 Solliciteren kan tot en met 11/04/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschrijv(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 28/04/2023 numac 2023202278 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Directeurs Communicatie (niveau A4) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Selectienummer: ANG23189 Solliciteren kan tot en met 24/05/2023 via www.werkenvoor.be(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2023 numac 2023040329 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 november 2022, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de FOD Financiën, met ingang van de datum vermeld tegenover hun naam. TOM DE BRABANDER EVELYN OTTEN, met ingang van 01.09.2022 MELISSA DA LANCA, met ingang van 01.09.2022 JORIK DEM(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2023 numac 2023040339 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 november 2022, wordt het hiernavolgende personeelslid benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A3 bij de FOD Financiën in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van de datum v MANNUEL VAN DER HELST, met ingang van 15.06.2022 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de R(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2023 numac 2023040335 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 januari 2023, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de FOD Financiën, met ingang van de datum vermeld tegenover hun naam. LAUREN DE VRIES, XAVIER GELIJKENS, met ingang van 01.11.2022 INGRID WOLFCARIUS, met ingang van 15.11.2022 TOM (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2023 numac 2023040334 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 november 2022, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de FOD Financiën, met ingang van de datum vermeld tegenover hun naam. SHANA SCHOUBBEN ROBIN VAN HOVE, met ingang van 15.10.2022 UMIT KOMEC, met ingang van 15.10.2022 GRIET VAN GUC(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2023 numac 2023040340 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 januari 2023, wordt het hiernavolgende personeelslid benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de FOD Financiën in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van de datum ve ANNE-SOPHIE DELISSE, met ingang van 01.11.2022 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raa(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2023 numac 2023040343 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2022, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de FOD Financiën, met ingang van de datum vermeld tegenover hun naam. SOPHIE HOUDART, m SYLVIE QUODBACH, met ingang van 01.08.2022 FLORIE ALBRECHT, met ingang van 01.08.2022 SEBASTI(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2023 numac 2023041064 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 februari 2023, wordt mevrouw Leen VANVUCHELEN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/04/2023 numac 2023041780 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Oproep tot kandidaten voor het mandaat van lid als plaatsvervangend magistraat in de Nederlandstalige Gemengde Raad van Beroep van de Orde der dierenartsen 1. Context De samenstelling van de organen van de Orde der dieren Het mandaat van plaatsvervangend magistraat van de gemengde raad van beroep met het Nederlands van (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 28/04/2023 numac 2023041886 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 april 2023, - is de benoeming, bij koninklijk besluit van 31 januari 2023, van dhr. Jans L., eerste auditeur bij de Raad van State, op de vacante plaats van rechter in de rechtbank van eerste - zijn benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen: * mevr. Present M., lice(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 28/04/2023 numac 2023041909 bron federale overheidsdienst justitie Tweede oproep tot kandidaten voor een mandaat van lid notaris van de Franstalige benoemingscommissie voor het notariaat Aangezien de oproep tot kandidaten voor de mandaten van lid notaris van de benoemingscommissies voor(...) Meer bepaald dient het volgende mandaat te worden hernieuwd: voor de Franstalige benoemingscommi(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 28/04/2023 numac 2023042029 bron instituut voor gerechtelijke opleiding **** van een attaché voor de dienst opleiding **** Instituut voor gerechtelijke opleiding zal overgaan tot de aanwerving van een attaché voor de dienst opleiding van de **** **** (****/****/**** - niveau ****). **** ****(...) ****. **** **** attaché staat onder meer in voor de volgende taken*: ****:

document

type document prom. -- pub. 28/04/2023 numac 2023041258 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Betrekking van Assistent - Interne opleider bij de dienst Proces en kennisbheer van het Kinderbijslagfonds Famiris van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie Overeenkomstig het besluit van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 21 maart 2018 houden(...) type document prom. -- pub. 28/04/2023 numac 2023202149 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten Wetgeving Inkomstenbelasting (niveau A2) voor FOD Financiën. - Selectienummer: ANG22539 Deze selectie werd afgesloten op 14/04/2023. Er zijn 3 laureaten. De lijst(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 28/04/2023 numac 2023202122 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Juridisch dossierbeheerder (niveau B) voor FOD Financiën. - Selectienummer: AFG22383 Deze selectie werd afgesloten op 13/04/2023. Er zijn 63 laureaten. De lijst is 1 jaar geldi(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 2 gesl(...) type document prom. -- pub. 28/04/2023 numac 2023202277 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Economen voor de dienst Telecommarkt en Media (niveau A1) voor het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie. - Selectienummer: ANE23004 Solliciteren kan tot en met 16/05/2023 v(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...)
^