Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 maart 2023
gepubliceerd op 05 april 2023

Koninklijk besluit houdende ontslag van de eerste plaatsvervangend rechtskundig bijzitter en houdende benoeming van de rechtskundig bijzitter bij de Raad van de Franse taal van de Orde van architecten van de provincie Brabant

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2023041293
pub.
05/04/2023
prom.
12/03/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


12 MAART 2023. - Koninklijk besluit houdende ontslag van de eerste plaatsvervangend rechtskundig bijzitter en houdende benoeming van de rechtskundig bijzitter bij de Raad van de Franse taal van de Orde van architecten van de provincie Brabant


Bij koninklijk besluit van 12 maart 2023 wordt aan mevrouw Anne Boucquey eervol ontslag verleend uit haar functie van eerste plaatsvervangend rechtskundig bijzitter bij de Raad van de Franse taal van de Orde van architecten van de provincie Brabant.

Bij hetzelfde besluit wordt mevrouw Anne Boucquey voor een termijn van zes jaar benoemd tot rechtskundig bijzitter bij de Raad van de Franse taal van de Orde van architecten van de provincie Brabant.

Dit besluit treedt in werking de dag waarop het bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Binnen een termijn van zestig dagen vanaf deze bekendmaking kan een verzoekschrift tot nietigverklaring bij de Raad van State ingediend worden tegen deze beslissing. Het verzoekschrift moet, gedateerd en ondertekend, vergezeld worden van het vereiste aantal eensluidend verklaarde afschriften en van een afschrift van de bestreden beslissing en bevat: ? het opschrift 'verzoekschrift tot nietigverklaring' als het niet eveneens een vordering tot schorsing bevat; ? de naam, hoedanigheid en woonplaats of zetel van de verzoekende partij, en in voorkomend geval, de gekozen woonplaats; ? het voorwerp van het beroep en een uiteenzetting van de feiten en de middelen; ? de naam en het adres van de verwerende partij.

Het verzoekschrift wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-Procedure" op de website van de Raad van State).

^