Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 06 september 2018
gepubliceerd op 26 september 2018

Koninklijk besluit tot aanpassing van diverse wettelijke en reglementaire bepalingen ter uitvoering van artikel 16 van de wet van 16 augustus 2016 met betrekking tot de fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor de beroepsziekten

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018204737
pub.
26/09/2018
prom.
06/09/2018
ELI
eli/besluit/2018/09/06/2018204737/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

6 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot aanpassing van diverse wettelijke en reglementaire bepalingen ter uitvoering van artikel 16 van de wet van 16 augustus 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken sluiten2 met betrekking tot de fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor de beroepsziekten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 augustus 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken sluiten2 met betrekking tot de fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor de beroepsziekten, artikel 16;

Gelet op de wet van 16 december 1851 op de voorrechten en hypotheken;

Gelet op de wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en Strafwetboek voor de Koopvaardij en Zeevisserij;

Gelet op de wet van 16 april 1963Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de sociale reclassering van de minder-validen;

Gelet op de wet van 25 april 1963Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg;

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek van 10 oktober 1967Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1;

Gelet op de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten;

Gelet op de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers;

Gelet op de wet van 22 februari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 bron ministerie van financien Wet tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België sluiten tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België;

Gelet op de wet van 22 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken sluiten houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken;

Gelet op de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten;

Gelet op het Sociaal Strafwetboek van 6 juni 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0;

Gelet op de wet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verzekeringen sluiten betreffende de verzekeringen;

Gelet op de wet van 13 maart 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken sluiten0 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 december 1968 betreffende het bijhouden van de individuele rekening van de werknemers;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 december 1973 waarbij de pensioenregeling, bij de wet van 28 april 1958 ingesteld, op het personeel van sommige instellingen van openbaar nut toepasselijk wordt verklaard Gelet op het koninklijk besluit van 24 maart 1982 tot opzetting van een programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciële sector;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 juni 1985 tot vaststelling van de wijze van identificatie van de rechthebbenden op pensioen;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 december 1986 tot regeling van de toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, in hoofde van de instellingen van openbaar nut die onder het Ministerie van Sociale Voorzorg ressorteren;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 december 1986 tot regeling van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen door de instellingen van openbaar nut die onder het Ministerie van Sociale Voorzorg ressorteren;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 juni 1990 betreffende de uitvoering van reglementaire bepalingen inzake de toepassing van de sociale zekerheid voor werknemers;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 september 1990 houdende uitvoering van artikel 91 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten9 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 november 1994 op de jaarrekening van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 1994 houdende samenstelling van het Comité van advies opgericht bij artikel 8ter van de wet van 25 april 1963Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten3 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken sluiten4 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels;

Gelet het koninklijk besluit van 25 april 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken sluiten5 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's voortkomende uit ioniserende straling;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 mei 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken sluiten8 tot uitvoering van artikel 39bis, § 2, derde lid, van de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 september 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken sluiten6 houdende toekenning van een toelage aan de personeelsleden belast met informaticataken bij sommige overheidsdiensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 januari 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken sluiten9 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten2 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten7 tot vaststelling van de vergoedingen en de presentiegelden toegekend aan de voorzitters en leden van de beheersorganen van de openbare instellingen van sociale zekerheid en van de instellingen van openbaar nut die onder de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ressorteren;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten4 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten5 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige kinesitherapeuten;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten1 tot invoering van een evaluatiecyclus voor het Fonds voor arbeidsongevallen in uitvoering van hoofdstuk VII van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 oktober 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten0 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie en met betrekking tot de stage;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 oktober 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten2 betreffende de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten4 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten7 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten8 tot uitvoering van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten0 betreffende de voorwaarden waaronder een zoneraadslid van een hulpverleningszone die, ingevolge een handicap niet zelfstandig zijn mandaat kan vervullen, zich voor de uitoefening van dit mandaat kan laten bijstaan door een vertrouwenspersoon;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 maart 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten4 ter uitvoering van artikel 3, § 5, 3° van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten5 tot uitvoering van de wet van 12 mei 2014 tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten3 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder aan de hiv/aids-referentiecentra een tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen kan worden toegekend voor de profylactische behandeling in geval van accidentele niet-professionele blootstelling aan het humaan immuundeficiëntie virus (HIV) of van accidentele professionele blootstelling;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten6 tot oprichting van een "Commissie tot hervorming van de beroepsziekten 21ste eeuw";

Gelet op het koninklijk besluit van 27 november 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten7 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige logopedisten;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten8 tot regeling van de samenstelling, de werking en de zetel van het Nationaal College voor Socialeverzekeringsgeneeskunde inzake arbeidsongeschiktheid;

Gelet op het advies van het algemeen beheerscomité bij Fedris, gegeven op 20 februari 2017;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 augustus 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 15 maart 2018;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, verlengd met 15 dagen, die op 18 juli 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : TITEL I. - Wijzigingen van wettelijke bepalingen HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek

Artikel 1.In artikel 579, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek worden de woorden "door het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor de beroepsziekten" vervangen door de woorden "door Fedris".

Art. 2.In artikel 1410, § 4, eerste lid, van hetzelfde wetboek, vervangen bij de wet van 25 januari 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten, worden de woorden "van het Fonds voor de beroepsziekten, van het Fonds voor arbeidsongevallen," vervangen door de woorden "van Fedris,". HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Sociaal Strafwetboek

Art. 3.In artikel 212 van het Sociaal Strafwetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "de leden van het Beheerscomité en de Technische Comités van het Fonds voor arbeidsongevallen" worden vervangen door de woorden "de leden van het beheerscomité voor de arbeidsongevallen, van de technische comités voor de arbeidsongevallen, en van het technisch comité voor de preventie bij Fedris";2° de woorden "de vergaderingen van het Beheerscomité en de Technische Comités" worden vervangen door de woorden "de vergaderingen van het beheerscomité voor de arbeidsongevallen, van de technische comités voor de arbeidsongevallen, en van het technisch comité voor de preventie bij Fedris".

Art. 4.In artikel 219, 1°, b) van hetzelfde wetboek worden de woorden "aan het Fonds voor arbeidsongevallen" vervangen door de woorden "aan Fedris".

Art. 5.In artikel 219, 1°, c) van hetzelfde wetboek worden de woorden "aan het Fonds voor Beroepsziekten" vervangen door de woorden "aan Fedris".

Art. 6.In artikel 222, 1°, a) van hetzelfde wetboek worden de woorden "aan het Fonds voor arbeidsongevallen" vervangen door de woorden "aan Fedris".

Art. 7.In artikel 222, 1°, b) van hetzelfde wetboek worden de woorden "het Fonds voor arbeidsongevallen" vervangen door het woord "Fedris". HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek

Art. 8.In artikel 19, eerste lid, 4°bis, eerste onderdeel, van de wet van 16 december 1851 op de voorrechten en hypotheken, vervangen bij de wet van 13 juli 2006, worden de woorden "van het Fonds voor Arbeidsongevallen" vervangen door het woord "van Fedris".

Art. 9.In artikel 19, eerste lid, 4°ter, eerste onderdeel, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 24 december 1976, worden de woorden "aan het Fonds voor de beroepsziekten en die verschuldigd" opgegeven, en worden de woorden "het Fonds voor arbeidsongevallen" vervangen door het woord "Fedris". HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van diverse sociale bepalingen

Art. 10.In artikel 85, tweede lid, van de wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en Strafwetboek voor de Koopvaardij en Zeevisserij, vervangen bij de wet van 21 oktober 1997, worden de woorden "in het Fonds voor arbeidsongevallen." vervangen door de woorden "aan Fedris.".

Art. 11.In artikel 24, § 1, 1°, van de wet van 16 april 1963Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de sociale reclassering van de minder-validen, vervangen bij het koninklijk besluit van 23 oktober 1978, worden de woorden "door het Fonds voor Arbeidsongevallen" en "aan het Fonds voor arbeidsongevallen" vervangen door de woorden "door Fedris" en "aan Fedris".

Art. 12.In artikel 1 van de wet van 25 april 1963Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, laatst gewijzigd bij de wet van 10 juli 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken sluiten1, worden de woorden "het Voorzorgsfonds ten behoeve van door beroepsziekten getroffenen" opgeheven en worden de woorden "Het Fonds voor de arbeidsongevallen" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 13.In artikel 54, § 2, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten worden de woorden "het Fonds voor Arbeidsongevallen", alsmede de woorden "Fonds voor de Beroepsziekten" telkens vervangen door het woord "Fedris".

Art. 14.In artikel 21, § 2, 4°, van de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, vervangen bij het koninklijk besluit van 8 augustus 1997, worden de woorden "het Fonds voor Arbeidsongevallen" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 15.In artikel 24, § 3, tweede lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 10 juli 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken sluiten1, worden de woorden "aan het Fonds voor beroepsziekten" telkens vervangen door de woorden "aan Fedris".

Art. 16.In artikel 15, vierde lid, 2°,c, van het koninklijk besluit van 24 maart 1982 tot opzetting van een programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciële sector, worden de woorden "voor het Fonds voor de beroepsziekten" vervangen door de woorden "voor Fedris".

Art. 17.In het artikel 2, 2°, van het koninklijk besluit van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken sluiten4 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels worden de woorden "het Fonds voor Arbeidsongevallen" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 18.Artikel 2, 3°, van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 19.In artikel 3, § 2, eerste lid, van hetzelfde besluit, worden in het zesde onderdeel, aangevuld bij artikel 2 van het koninklijk besluit van 8 april 2002, de woorden "Fonds voor Arbeidsongevallen" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 20.In artikel 3, § 2, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt het veertiende onderdeel, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 9 oktober 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten6, en houdende de woorden "Fonds voor Beroepsziekten", opgeheven.

Art. 21.In artikel 31, § 2, 2°, van de wet van 22 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken sluiten houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken worden de woorden "het Fonds voor arbeidsongevallen;" vervangen door het woord "Fedris;" en worden de woorden "- het Fonds voor beroepsziekten;" opgeheven. HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van bepalingen in het verzekeringsrecht

Art. 22.In artikel 36/2, tweede lid, van de wet van 22 februari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 bron ministerie van financien Wet tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België sluiten tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten6 en gewijzigd bij de wet van 13 maart 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken sluiten0, worden de woorden "in het beheerscomité en in bepaalde technische comités van het Fonds voor arbeidsongevallen" vervangen door de woorden "in het beheerscomité voor de arbeidsongevallen en in bepaalde technische comités van Fedris".

Art. 23.In artikel 36/14, 16°, van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten6, worden de woorden "aan het Fonds voor Arbeidsongevallen; " vervangen door de woorden "aan Fedris;".

Art. 24.In artikel 49, § 6, achtste lid, van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, vervangen bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten6, worden de woorden "in het beheerscomité en in bepaalde technische comités van het Fonds voor Arbeidsongevallen." vervangen door de woorden "in het beheerscomité voor de arbeidsongevallen en in bepaalde technische comités van Fedris.".

Art. 25.In hetzelfde artikel worden de woorden "het beheerscomité van het Fonds voor Arbeidsongevallen" vervangen door de woorden "het beheerscomité voor de arbeidsongevallen".

Art. 26.In artikel 75, § 1, 18°, van dezelfde wet, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 maart 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten3, worden de woorden "aan het Fonds voor Arbeidsongevallen;" vervangen door de woorden "aan Fedris;".

Art. 27.Artikel 15, 87°, van de wet van 13 maart 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken sluiten0 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen wordt vervangen door de volgende bepaling " 87° "Fedris": de openbare instelling van sociale zekerheid als bedoeld in artikel 57 van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten.

Art. 28.In artikel 24, § 2, 1°, van dezelfde wet worden de woorden "het Fonds voor arbeidsongevallen" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 29.In artikel 24, § 2, 2°, van dezelfde wet worden de woorden "aan het Fonds voor arbeidsongevallen" vervangen door de woorden "aan Fedris" en worden de woorden "van het Fonds voor arbeidsongevallen" vervangen door de woorden "van Fedris".

Art. 30.In artikel 550, § 2, 1°, a) van dezelfde wet worden de woorden "het Fonds voor arbeidsongevallen" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 31.In artikel 550, § 2, 1°, b) van dezelfde wet worden de woorden "van het Fonds voor arbeidsongevallen" vervangen door de woorden "van Fedris".

Art. 32.In artikel 556, § 2, 1°, a) van dezelfde wet worden de woorden "het Fonds voor arbeidsongevallen" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 33.In artikel 556, § 2, 1°, b) van dezelfde wet worden de woorden "van het Fonds voor arbeidsongevallen" vervangen door de woorden "van Fedris".

Art. 34.In artikel 571, eerste lid, van dezelfde wet worden de woorden "het Fonds voor arbeidsongevallen" vervangen door het woord "Fedris".

TITEL II. - Wijzigingen van reglementaire bepalingen HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van sociale bepalingen

Art. 35.In artikel 129, § 1, van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen worden de woorden "aan het Fonds voor arbeidsongevallen" vervangen door de woorden "aan Fedris".

Art. 36.In artikel 129, § 1, 1°, van hetzelfde besluit worden de woorden "gezegd Fonds" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 37.In artikel 129, § 1, 2°, van hetzelfde besluit worden de woorden "door het Fonds voor arbeidsongevallen" vervangen door de woorden "door Fedris".

Art. 38.In artikel 132, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "door het Fonds voor arbeidsongevallen" vervangen door de woorden "door Fedris".

Art. 39.In artikel 133, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "het Fonds voor arbeidsongevallen" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 40.In artikel 21, § 1, 2°, van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, worden de woorden "het Fonds voor Beroepsziekten" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 41.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 21 juni 1990 betreffende de uitvoering van reglementaire bepalingen inzake de toepassing van de sociale zekerheid voor werknemers worden de woorden "Het Fonds voor de beroepsziekten" vervangen door het woord " Fedris".

Art. 42.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 6 september 1990 houdende uitvoering van artikel 91 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid worden de woorden "het Fonds voor de beroepsziekten" vervangen door het woord Fedris".

Art. 43.In artikel 1, 1°, van het koninklijk besluit van 22 december 1994 houdende samenstelling van het Comité van advies opgericht bij artikel 8ter van de wet van 25 april 1963Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg worden de woorden "- Fonds voor arbeidsongevallen;" vervangen door het woord "- Fedris;" en worden de woorden "- Fonds voor beroepsziekten;" opgeheven.

Art. 44.In artikel 277, § 1, 3°, tweede lid, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten3 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, vervangen bij het koninklijk besluit van 4 juni 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken sluiten7, worden de woorden "hetzij aan het Fonds voor arbeidsongevallen, hetzij aan het Fonds voor beroepsziekten," vervangen door de woorden "hetzij aan Fedris,".

Art. 45.In artikel 284, tweede lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 4 juni 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken sluiten7, worden de woorden "het Fonds voor arbeidsongevallen," vervangen door de woorden "van Fedris en van", en worden de woorden "en het Fonds voor beroepsziekten" opgeheven.

Art. 46.In artikel 19, § 1, derde lid, van het koninklijk besluit van 25 april 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken sluiten5 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's voortkomende uit ioniserende straling, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten1, worden de woorden "het Fonds voor Beroepsziekten" en de woorden "dit fonds" vervangen door het woord " Fedris".

Art. 47.In artikel 19, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten1, worden de woorden "naar het Fonds voor Beroepsziekten" vervangen door de woorden "naar Fedris" en de woorden "Dit Fonds" worden vervangen door het woord "Fedris".

Art. 48.In artikel 20, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "aan bovengenoemd fonds" vervangen door de woorden "aan Fedris".

Art. 49.In de bijlage I (1) van hetzelfde besluit worden de woorden "aan het Fonds voor Beroepsziekten" vervangen door de woorden "aan Fedris" en de woorden "het Fonds voor Beroepsziekten" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 50.In artikel 3 van het koninklijk besluit van 18 mei 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken sluiten8 tot uitvoering van artikel 39bis, § 2, derde lid, van de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, worden de woorden "van het Fonds voor de beroepsziekten" vervangen door de woorden " van Fedris".

Art. 51.In de Bijlage IV., Deel B, Afdeling I., C., 4° van het koninklijk besluit van 25 januari 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken sluiten9 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, vervangen bij het koninklijk besluit van 19 december 2001, worden de woorden "het Fonds voor arbeidsongevallen, het Fonds voor beroepsziekten." vervangen door het woord "Fedris.".

Art. 52.In artikel 2/1 van het koninklijk besluit van 28 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten2 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 11 februari 2014, worden de woorden "- het Fonds voor Arbeidsongevallen;" vervangen door het woord "- Fedris;" en worden de woorden "- het Fonds voor Beroepsziekten;" opgeheven.

Art. 53.In artikel 38, § 4, eerste lid, van het koninklijk besluit van 28 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten4 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers, worden de woorden "het Fonds voor Beroepsziekten" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 54.In artikel 38, § 4, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "het Fonds" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 55.In artikel 94, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten2, worden de woorden "van het Fonds voor Beroepsziekten" vervangen door de woorden " van Fedris".

Art. 56.In artikel 95, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten2, worden de woorden "van het Fonds voor Beroepsziekten" vervangen door de woorden "van Fedris".

Art. 57.In artikel 95, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten2, worden de woorden "bij het Fonds voor de Beroepsziekten" vervangen door de woorden "bij Fedris".

Art. 58.In de voetnoot (1) van Bijlage IV bij hetzelfde besluit worden de woorden "van het Fonds voor de beroepsziekten" vervangen door de woorden "van Fedris".

Art. 59.In de voetnoot (4) van Bijlage IV bij hetzelfde besluit worden de woorden "van het Fonds voor beroepsziekten" vervangen door de woorden "van Fedris".

Art. 60.In artikel 4, § 3, laatste lid, van het koninklijk besluit van 23 januari 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten5 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige kinesitherapeuten, ingevoegd bij het Ministerieel besluit van 13 mei 2005, worden de woorden "van het fonds voor beroepsziekten" vervangen door de woorden "van Fedris".

Art. 61.In artikel 1, 4°, van het koninklijk besluit van 6 oktober 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten0 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie en met betrekking tot de stage, vervangen bij het koninklijk besluit van 5 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten5, worden de woorden "door het Fonds voor Arbeidsongevallen, door het Fonds voor Beroepsziekten" vervangen door de woorden "door Fedris".

Art. 62.In artikel 3, § 1, zesde lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 5 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten5, worden de woorden "door het Fonds voor Arbeidsongevallen of het Fonds voor Beroepsziekten" vervangen door de woorden "door Fedris".

Art. 63.In artikel 10, § 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 27 oktober 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten2 betreffende de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk worden de woorden "1° de leidend ambtenaar van het Fonds voor Arbeidsongevallen; 2° de leidend ambtenaar van het Fonds voor Beroepsziekten." vervangen door de woorden "de leidend ambtenaar van Fedris.".

Art. 64.In artikel 1, § 8, tweede lid, van het koninklijk besluit van 6 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten4 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren, vervangen bij het koninklijk besluit van 16 augustus 2016, worden de woorden "van het fonds voor beroepsziekten" vervangen door de woorden "van Fedris".

Art. 65.In artikel 5 van het koninklijk besluit van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten7 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 december 2015 en bij het koninklijk besluit van 17 oktober 2016, worden de woorden "- het Fonds voor Arbeidsongevallen;" vervangen door het woord "- Fedris;" en worden de woorden "- het Fonds voor de Beroepsziekten;" opgeheven.

Art. 66.In artikel 10, § 2 van het koninklijk besluit van 14 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten5 tot uitvoering van de wet van 12 mei 2014 tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels worden de woorden "op het Fonds voor beroepsziekten" vervangen door de woorden "op Fedris".

Art. 67.In artikel 18, § 1, 3° van hetzelfde besluit worden de woorden "aan het Fonds voor "beroepsziekten" vervangen door de woorden " aan Fedris".

Art. 68.In artikel 18, § 2 van hetzelfde besluit worden de woorden "aan het Fonds voor "beroepsziekten" vervangen door de woorden "aan Fedris".

Art. 69.In artikel 1, § 1, derde lid, van het koninklijk besluit van 26 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten3 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder aan de hiv/aids-referentiecentra een tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen kan worden toegekend voor de profylactische behandeling in geval van accidentele niet-professionele blootstelling aan het humaan immuundeficiëntie virus (HIV) of van accidentele professionele blootstelling, worden de woorden "het Fonds voor Beroepsziekten" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 70.In artikel 2, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "het Fonds voor Beroepsziekten" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 71.In artikel 3, vijfde streepje, van hetzelfde besluit worden de woorden "het Fonds voor Beroepsziekten" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 72.In artikel 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 21 april 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten6 tot oprichting van een "Commissie tot hervorming van de beroepsziekten 21ste eeuw" worden de woorden "aan het Beheerscomité van het Fonds voor Beroepsziekten" vervangen door de woorden "aan het beheerscomité voor de beroepsziekten".

Art. 73.In artikel 5, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "het Beheerscomité van het Fonds voor Beroepsziekten" vervangen door de woorden "het beheerscomité voor de beroepsziekten".

Art. 74.In artikel 4, § 3, derde lid, van het koninklijk besluit van 27 november 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten7 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige logopedisten worden de woorden "van het fonds voor beroepsziekten" vervangen door de woorden "van Fedris".

Art. 75.In artikel 2, 3°, van het koninklijk besluit van 18 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten8 tot regeling van de samenstelling, de werking en de zetel van het Nationaal College voor Socialeverzekeringsgeneeskunde inzake arbeidsongeschiktheid worden de woorden "het Fonds voor Arbeidsongevallen" vervangen door de woorden "het beheerscomité voor de arbeidsongevallen bij Fedris".

Art. 76.In artikel 2, 4°, van hetzelfde besluit worden de woorden "het Fonds voor Beroepsziekten" vervangen door de woorden "het beheerscomité voor de beroepsziekten bij Fedris". HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van bepalingen in het verzekeringsrecht

Art. 77.In artikel 16, § 1, 4°bis, van het koninklijk besluit van 22 februari 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten9 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 januari 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten0, worden de woorden "het Fonds voor Arbeidsongevallen" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 78.In hetzelfde artikel worden de woorden "aan het Fonds voor Arbeidsongevallen" vervangen door de woorden "aan Fedris".

Art. 79.In hetzelfde artikel worden de woorden "van het Fonds voor Arbeidsongevallen" vervangen door de woorden "van Fedris".

Art. 80.In artikel 25, § 1, 7°bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 januari 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten0, worden de woorden "het Fonds voor Arbeidsongevallen" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 81.In hetzelfde artikel worden de woorden "aan het Fonds voor Arbeidsongevallen" vervangen door de woorden "aan Fedris".

Art. 82.In hetzelfde artikel worden de woorden "van het Fonds voor Arbeidsongevallen" vervangen door de woorden "van Fedris".

Art. 83.In artikel 34sexies, § 4, 1°, van het koninklijk besluit van 17 november 1994 op de jaarrekening van de verzekerings en herverzekeringsondernemingen, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 1 juni 2016, worden de woorden "aan het Fonds voor Arbeidsongevallen" vervangen door de woorden "aan Fedris". HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van bepalingen in diverse reglementeringen

Art. 84.In artikel 8 van het koninklijk besluit van 9 december 1968 betreffende het bijhouden van de individuele rekening van de werknemers, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 oktober 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten8, worden de woorden "het Fonds voor Arbeidsongevallen" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 85.In artikel 9, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 oktober 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten8, worden de woorden "het Fonds voor arbeidsongevallen" vervangen door het woord "Fedris" en worden de woorden "en het Fonds voor beroepsziekten" opgeheven.

Art. 86.In artikel 3, § 3, van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 mei 1994, worden de woorden "- Fonds voor arbeidsongevallen;" vervangen door het woord "- Fedris;" en worden de woorden "- Fonds voor beroepsziekten;" opgeheven.

Art. 87.In artikel 1, § 1, van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2005, worden de woorden "2°het Fonds voor Arbeidsongevallen;" vervangen door de woorden "2° Fedris;" en worden de woorden "3° het Fonds voor de Beroepsziekten;" opgeheven.

Art. 88.In artikel 1, I, van het koninklijk besluit van 10 december 1973 waarbij de pensioenregeling, bij de wet van 28 april 1958 ingesteld, op het personeel van sommige instellingen van openbaar nut toepasselijk wordt verklaard worden de woorden "7° Fonds voor Arbeidsongevallen;" vervangen door de woorden "7° Fedris;" en worden de woorden "8° Fonds voor beroepsziekten;" opgeheven.

Art. 89.In artikel 78, § 2, 3°, b van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 december 2007, worden de woorden "- hetzij aan het Fonds voor arbeidsongevallen;" vervangen door de woorden "- hetzij aan Fedris;" en worden de woorden "- hetzij aan het Fonds voor beroepsziekten;" opgeheven.

Art. 90.In artikel N1 SECTOR XX, B, van de bijlage bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1, worden de woorden "2° Het Fonds voor Arbeidsongevallen." vervangen door de woorden "2. Fedris." en worden de woorden "3. Het Fonds voor Beroepsziekten." opgeheven.

Art. 91.In artikel 1, § 1, 2°, van het koninklijk besluit van 28 juni 1985 tot vaststelling van de wijze van identificatie van de rechthebbenden op pensioen worden de woorden "- Fonds voor arbeidsongevallen;" vervangen door het woord "- Fedris;" en worden de woorden "- Fonds voor beroepsziekten;" opgeheven.

Art. 92.Artikel 1, tweede lid, 7°, van het koninklijk besluit van 5 december 1986 tot regeling van de toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, in hoofde van de instellingen van openbaar nut die onder het Ministerie van Sociale Voorzorg ressorteren wordt vervangen door de volgende bepaling: "7° Fedris;".

Art. 93.Artikel 1, tweede lid, 8°, van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 94.Artikel 1, tweede lid, 7°, van het koninklijk besluit van 5 december 1986 tot regeling van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen door de instellingen van openbaar nut die onder het Ministerie van Sociale Voorzorg ressorteren wordt vervangen door de volgende bepaling: "7° Fedris;".

Art. 95.Artikel 1, tweede lid, 8°, van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 96.In artikel 1, 2°, van het koninklijk besluit van 6 september 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken sluiten6 houdende toekenning van een toelage aan de personeelsleden belast met informaticataken bij sommige overheidsdiensten worden de woorden "- het Fonds voor Arbeidsongevallen;" vervangen door het woord "- Fedris;" en worden de woorden "- het Fonds voor beroepsziekten;" opgeheven.

Art. 97.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 16 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten7 tot vaststelling van de vergoedingen en de presentiegelden toegekend aan de voorzitters en leden van de beheersorganen van de openbare instellingen van sociale zekerheid en van de instellingen van openbaar nut die onder de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ressorteren worden de woorden "Fonds voor Arbeidsongevallen: " vervangen door het woord "Fedris: " en worden de woorden "Fonds voor de Beroepsziekten: " opgeheven.

Art. 98.In het opschrift van het koninklijk besluit van 3 juli 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten1 tot invoering van een evaluatiecyclus voor het Fonds voor arbeidsongevallen in uitvoering van hoofdstuk VII van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut worden de woorden "het Fonds voor arbeidsongevallen" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 99.In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de woorden "het Fonds voor arbeidsongevallen" vervangen door het woord "Fedris".

Art. 100.In artikel 9, 4°, c), van het koninklijk besluit van 14 januari 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten8 tot uitvoering van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken worden de woorden "door het Fonds voor Arbeidsongevallen of door het Fonds voor Beroepsziekten" vervangen door de woorden "door Fedris".

Art. 101.In artikel 1, 4°, van het koninklijk besluit van 28 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten0 betreffende de voorwaarden waaronder een zoneraadslid van een hulpverleningszone die, ingevolge een handicap niet zelfstandig zijn mandaat kan vervullen, zich voor de uitoefening van dit mandaat kan laten bijstaan door een vertrouwenspersoon worden de woorden "door het Fonds voor Arbeidsongevallen, door het Fonds voor Beroepsziekten" vervangen door de woorden "door Fedris".

Art. 102.In artikel 1, § 2, van het koninklijk besluit van 11 maart 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten4 ter uitvoering van artikel 3, § 5, 3° van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens worden de woorden "- Fonds voor Arbeidsongevallen;" vervangen door het woord "- Fedris;" en worden de woorden "- Fonds voor de Beroepsziekten;" opgeheven.

TITEL III. - Verbeterende bepalingen HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 23 november 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten9 tot wijziging van de arbeidsongevallen- en beroepsziekten-wetgeving ter uitvoering van artikel 16 van de wet van 16 augustus 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken sluiten2 met betrekking tot de fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor de beroepsziekten

Art. 103.Het opschrift van de zesde afdeling van hoofdstuk 2 van Titel I van het koninklijk besluit van 23 november 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten9 tot wijziging van de arbeidsongevallen- en beroepsziekten-wetgeving ter uitvoering van artikel 16 van de wet van 16 augustus 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken sluiten2 met betrekking tot de fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor de beroepsziekten, bestaande uit de artikelen 25 en 26, wordt vervangen als volgt: "Afdeling 6/1. - Wijzigingen van de bijlage bij het koninklijk besluit van 28 juni 1983 tot vaststelling van een specifieke nomenclatuur voor verstrekkingen van geneeskundige verzorging inzake beroepsziekteverzekering".

Art. 104.Het opschrift van de afdeling 24 van hoofdstuk 2 van Titel I van hetzelfde koninklijk besluit, bestaande uit de artikelen 93 tot en met 99, wordt vervangen als volgt: "Afdeling 24/1. Wijzigingen van het koninklijk besluit van 11 september 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten9 tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten van een project om het voortgezet gezondheidstoezicht uit te oefenen bij ex-houtbewerkers die sinonasale kanker kunnen ontwikkelen". " HOOFDSTUK 2. - Wijziging van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten

Art. 105.In artikel 49bis, zesde lid, 4°, van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten, vervangen bij de wet van 13 juli 2006 en gewijzigd door het koninklijk besluit van 23 november 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten9, worden de woorden "door het Fonds voor Arbeidsongevallen" vervangen door de woorden "door Fedris".

Art. 106.In artikel 59quater, laatste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 30 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken sluiten3, worden de woorden "het beheerscomité" vervangen door de woorden "het beheerscomité voor de arbeidsongevallen". HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1976 tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 59quater van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten

Art. 107.In artikel 6bis van het koninklijk besluit van 30 december 1976 tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 59quater van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 december 1987 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 november 2001 en 23 november 2017, worden in de franse tekst, de woorden "à Fedris" vervangen door de woorden "auprès de Fedris". HOOFDSTUK 4. - Wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten

Art. 108.In artikel 17, eerste lid, van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten, worden de woorden "het Fonds voor arbeidsongevallen" vervangen door het woord "Fedris".

TITEL IV. - Slotbepalingen

Art. 109.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017.

Art. 110.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 september 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK

^