Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 03 april 1997
gepubliceerd op 08 augustus 1997

Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de beheerraad van het Nationaal Orkest van België

bron
diensten van de eerste minister
numac
1997021144
pub.
08/08/1997
prom.
03/04/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 APRIL 1997. Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de beheerraad van het Nationaal Orkest van België


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 22 april 1958 houdende statuut van het Nationaal Orkest van België, gewijzigd bij de wet van 23 mei 1960, bij het koninklijk besluit nr. 267 van 31 december 1983 en bij de programmawet van 22 december 1989;

Op de voordracht van Onze Minister van Wetenschapsbeleid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer August Lodewijk Vriens, geboren op 17 juni 1954, te Tongerlo, wordt tot voorzitter benoemd van de beheerraad van het Nationaal Orkest van België, voor een periode van drie jaar, ingaande op 1 april 1997.

Art. 2.Onze Minister van Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 3 april 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Wetenschapsbeleid, Y. YLIEFF

^