Etaamb.openjustice.be
Erratum van 12 mei 2022
gepubliceerd op 21 december 2022

Koninklijk besluit van 12 mei 2022 houdende diverse wijzigingen inzake de selectie van het Rijkspersoneel. - Erratum

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2022034689
pub.
21/12/2022
prom.
12/05/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


12 MEI 2022. - Koninklijk besluit van 12 mei 2022 houdende diverse wijzigingen inzake de selectie van het Rijkspersoneel. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad van 12 oktober 2022, bladzijde 72673, akte 2022/15525, in het koninklijk besluit van 12 mei 2022 houdende diverse wijzigingen inzake de selectie van het Rijkspersoneel het dient het verslag aan de koning en het advies van de Raad van State afdeling Wetgeving, advies nr. 71.141/4 van 30 maart 2022, toegevoegd te worden.

12 MEI 2022. - Koninklijk besluit houdende diverse wijzigingen inzake de selectie van het rijkspersoneel VERSLAG AAN DE KONING Sire, A. Doel van het besluit Het ontwerp van besluit dat ik de eer heb ter goedkeuring aan Uwe Majesteit voor te leggen heeft als doel tegemoet te komen aan de knellende arbeidsmarkt en de moeilijkheden om gevraagde profielen te vinden die afgestemd zijn op de maatschappelijke noden.

B. Bespreking van het dispositief Hoofdstuk 1. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel Artikel 1 Dit artikel wijzigt artikel 6bis, § 1, van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, met betrekking tot de volgende aspecten: 1. De gemengde procedure waarbij tegelijkertijd een beroep wordt gedaan op promotie, mobiliteit en rekrutering wordt verduidelijkt.De procedure heeft een verloop gelijkaardig aan die van de rekruteringsprocedure. Dit houdt in dat alle kandidaten dezelfde testen afleggen (ongeacht of ze reeds ambtenaar zijn of niet), een rangschikking wordt opgemaakt door het directiecomité en een reserve wordt aangelegd op basis van deze rangschikking. 2. Voorzien in een afwijking van de vereiste van 6 jaar professionele ervaring binnen de klasse A3 voor de aanwerving van artsen.Het is een standaard praktijk geworden om artsen te werven in A3. Werven in A2 of A3 blijft een keuze die toebehoort aan de overheid.

Artikel 2 Dit artikel behoeft geen commentaar.

Artikelen 3 tot en met 9 In navolging van de wetgevingstechnische slotopmerking 1 van de Raad van State en advies nr. 69.797/2/V actualiseren deze artikelen het gebruik van de termen "directeur-generaal van het directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning" en "het directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning".

Het is de bedoeling om in de toekomst deze wijziging systematisch door te voeren in alle besluiten omtrent het federaal openbaar ambt.

Artikel 10 Dit artikel herstelt Hoofdstuk IIbis van deel III, Titel 1 van hetzelfde besluit, dat de artikelen 24, 25 en 26 omvat, en voert de volgende wijzigingen door: 1. Het voert een nieuwe selectievorm in, namelijk de doorlopende selectie.Deze selectievorm onderscheidt zich van de vergelijkende selectie. Het gaat om een selectie zonder uiterste inschrijvingsdatum waarbij de kandidaat wordt getest ten opzichte van een te behalen norm die bij het functieprofiel hoort. Het gaat niet over het vergelijken van kandidaten, maar om al diegenen te selecteren die geschikt en zeer geschikt zijn voor de functie zonder enige andere vorm van rangschikking. Een openstaande doorlopende selectie wordt minstens gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op de website van het directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling, maar kan tevens via andere rekruteringskanalen worden bekendgemaakt. In navolging van de opmerking van de Raad van State over het ontworpen artikel 24 werd de tekst aangepast zodat de bepaling nu voorziet in een verplichte mededeling van het einde van de inschrijvingsperiode van de doorlopende selectie. Het is de bedoeling dat de overheid op die manier op transparante wijze de kandidaten informeert over de resterende termijn waarover zij beschikken om te solliciteren. 2. De doorlopende selectie is bedoeld voor kritische functies (voor meerdere organisaties) en voor hoogvolumefuncties (voor één organisatie).De keuze om een functie open te stellen aan een doorlopende selectie is een beslissing gebaseerd op data en rapportering. Het gaat om functies waarvan de selecties een lage effectiviteit hebben vertoond over een langdurige termijn. Met lage effectiviteit wordt bedoeld: selecties die niet de vooropgestelde norm van twee eindlaureaten per vacature bekomen. Het criterium van twee eindlaureaten per vacature is onderdeel van de selectiemethodologie van de directeur-generaal Rekrutering en Ontwikkeling. Deze norm van twee eindlaureaten is gebaseerd op statistische analyses die aantonen dat veel eindlaureaten de aangeboden betrekking uiteindelijk niet aanvaarden. Verschillende parameters worden gemonitord zoals de doorlooptijd, het profiel van kandidaten, de uitval tijdens de procedure en het succes van algemene selecties en bijkomende proeven.

Daarnaast worden de kandidaten bevraagd en wordt de effectiviteit van de selecties gemeten. Het is een bewuste keuze om geen absolute cijfers of ondergrenzen op te nemen, omdat die onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen. Kritische en hoogvolumefuncties hebben dezelfde minimumvereiste op vlak procedurestappen, namelijk dat de kandidaten minstens een mondelinge proef moeten afleggen. Voor kandidaten die slagen op een doorlopende selectie voor een kritische functie geldt een minimumtermijn van acht dagen om hun interesse in de betrekking te uiten. Deze termijn werd ingeschreven in navolging van de opmerking van de Raad van State op het ontworpen artikel 25. Ze vormt een codificatie van een praktijk die al geldt voor vergelijkende selecties of bijkomende proeven op werfreserves. 3. Na aflegging van de testen worden de kandidaten onderverdeeld in de volgende categorieën: zeer geschikt, geschikt of niet geschikt.Binnen deze categorieën vindt er geen rangschikking plaats. Personen onderverdeeld in de categorie van "niet-geschikten" mogen zich gedurende een periode van zes maanden niet inschrijven voor een wervingsexamen van dezelfde functie. Concreet betekent dit dat een kandidaat die niet slaagt voor een doorlopende selectie voor een bepaalde functie op een bepaalde locatie niet voor dezelfde functie mag solliciteren op dezelfde of een andere locatie. Zij beschikken over deze periode om zich verder te ontwikkelen met het oog op een eventuele volgende selectie. Het spreekt voor zich dat een beoordeling van niet geschiktheid de selectieprocedures voor eenzelfde functie, waarvoor de kandidaat geschikt of zeer geschikt is bevonden, onverlet laat. Om de zogenaamde "fictieve laureaten" (zijnde laureaten die niet reageren of nooit in dienst treden) te vermijden, wordt een laureaat die twee keer een jobaanbieding of deelname aan een bijkomende proef weigert uit de laureatenlijst gehaald. 4. Voor personen met een handicap die laureaat zijn wordt een afwijking voorzien: zij genieten voorrang binnen hun groep van laureaten.Dit betekent dat indien er slechts één laureaat met een handicap geïnteresseerd is in de vacante betrekking, geen bijkomende proef dient georganiseerd te worden en de vacante betrekking aan hem toegekend wordt. Indien er meerdere laureaten met een handicap geïnteresseerd zijn in dezelfde functie wordt een bijkomende proef georganiseerd om hen te rangschikken. 5. Naar aanleiding van protocol nr.779 van 10 februari 2022 heeft de overheid zich ertoe verbonden dat iedereen die geslaagd is ook een aanbod van een vacante betrekking krijgt. De overheid verbindt er zich toe het aantal vacante betrekkingen goed te monitoren zodat de selectie tijdig kan worden afgesloten. Op het moment dat alle vacatures zijn ingevuld, sluit de overheid de doorlopende selectie af en informeert de geslaagde kandidaten die geen aanbod aanvaard hierover hebben. Als bijkomende behoeften ontstaan, opent de overheid een nieuwe selectie.

Artikelen 10 tot en met 20 In navolging van de wetgevingstechnische slotopmerking 1 en advies nr. 69.797/2/V van de Raad van State actualiseren deze artikelen het gebruik van de termen "directeur-generaal van het directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning" en "het directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning".

Het is de bedoeling om in de toekomst deze wijziging systematisch door te voeren in alle besluiten omtrent het federaal openbaar ambt.

Hoofdstuk 2. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel Artikel 21 In navolging van de wetgevingstechnische slotopmerking 1 en advies nr. 69.797/2/V van de Raad van State actualiseert dit artikel het gebruik van de term "de directeur-generaal van het directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning".

Artikelen 22 en 23 Dit artikel wijzigt artikel 31, § 4, vierde lid, van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel, zodat de federale overheden en instellingen zelf alle vier de cursussen omtrent een overgang naar niveau A kunnen organiseren. De cursussen dienen uit 4 ECTS-punten te bestaan en moeten gevalideerd worden door 2 hoogleraren.

In navolging van de wetgevingstechnische slotopmerking 1 en advies nr. 69.797/2/V van de Raad van State actualiseren deze artikelen het gebruik van de termen "directeur-generaal van het directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning" en "het directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning".

Het is de bedoeling om in de toekomst deze wijziging systematisch door te voeren in alle besluiten omtrent het federaal openbaar ambt.

Hoofdstuk 3. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 22 december 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 09/01/2001 numac 2000002123 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de selectie en de loopbaan van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 09/01/2001 numac 2000002124 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000003765 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de Centrale Dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiële delinquentie, teneinde die dienst bij te staan in de uitoefening van haar taken type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000003766 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juni 1994 tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de procureur des Konings of van de arbeidsauditeur teneinde hen bij te staan in de uitoefening van hun taken type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000003808 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de Centrale Dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiële delinquentie, teneinde die dienst bij te staan in de uitoefening van haar taken. - Addendum type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 09/01/2001 numac 2000002114 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen sluiten betreffende de selectie en de loopbaan van het rijkspersoneel Artikel 24 Dit artikel wijzigt artikel 1 wat betreft de toepassing van de volgende termen: 1. De "directeur-generaal", waarmee de directeur-generaal van het directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning wordt bedoeld, vervangt de "afgevaardigd bestuurder".2. Het "directoraat-generaal", waarmee het directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning wordt bedoeld, vervangt SELOR. Het is de bedoeling om in de toekomst deze wijziging systematisch door te voeren in alle besluiten omtrent het federaal openbaar ambt.

Artikel 25 Dit artikel actualiseert de samenstelling van de overlegcommissie voor de selectieprocedures. Naar aanleiding van de opmerking van de Raad van State over dit artikel wordt nu verwezen naar "de leidinggevende verantwoordelijk voor de selecties bij het directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling".

Artikelen 26 tot en met 30 Deze artikelen actualiseren het gebruik van de termen directeur-generaal en directoraat-generaal.

Artikel 31 Dit artikel voegt in hetzelfde besluit een artikel 8bis in dat de voorzitter en één assessor toelaat de selectieproef af te nemen, behalve als het om de laatste selectieproef gaat. Zij beslissen bij consensus.

Artikelen 32 tot en met 34 Deze artikelen actualiseren eveneens het gebruik van de termen directeur-generaal en directoraat-generaal.

Hoofdstuk 4. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 25 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013002052 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt sluiten betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt Artikel 35 Dit artikel wijzigt artikel 12, tweede lid, van het koninklijk besluit van 25 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013002052 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt sluiten betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt, wat betreft de vereenvoudiging van de valorisatie van pertinente professionele ervaring door de focus op technische expertise/competenties weg te laten.

Hoofdstuk 5. - Slotbepalingen Artikel 36 Dit artikel behoeft geen commentaar.

C. Antwoorden op algemene opmerking van de Raad van State De Raad van State stelt in zijn algemene opmerking over dit ontwerp van koninklijk besluit dat de artikelen 6bis, 7, 8 en 8bis van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 voorzien in "nadere regelen voor toepassing" van de artikelen 6bis, 24, 25 en 26 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937. De nodige wijzigingen aan de vermelde artikelen maken onderdeel uit van het ontwerp van koninklijk besluit van 23 oktober 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 30/11/2022 numac 2022034041 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de Raad van Beroep van de Psychologencommissie type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 14/11/2022 numac 2022206513 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Raad van Beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022206669 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Raad van Beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022206301 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie Kunstenaars sluiten houdende diverse bepalingen met betrekking tot de selectie van het rijkspersoneel en taalexamens.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Ambtenarenzaken, P. DE SUTTER

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving Advies 71.141/4 van 30 maart 2022 over een ontwerp van koninklijk besluit `houdende diverse wijzigingen inzake de selectie van het rijkspersoneel' Op 3 maart 2022 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vice eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `houdende diverse wijzigingen inzake de selectie van het rijkspersoneel'.

Het ontwerp is door de vierde kamer onderzocht op 30 maart 2022. De kamer was samengesteld uit Martine Baguet, kamervoorzitter, Luc Cambier en Bernard Blero, staatsraden, en Anne Catherine Van Geersdaele, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Julien Gaul, adjunct-auditeur.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 30 maart 2022.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten `op de Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

ALGEMENE OPMERKING Bij artikel 3, § 1, van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 `tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut' wordt een aantal besluiten waarin statutaire bepalingen vervat zijn, toepasselijk gemaakt op de ambtenaren van bepaalde rechtspersonen van publiek recht bedoeld in artikel 1, 3°, van de wet van 22 juli 1993 `houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken'.

Een van die besluiten is het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 `houdende het statuut van het rijkspersoneel', waarin het ontwerp wijzigingen beoogt aan te brengen, met name in de artikelen 6bis, 24, 25 en 26.

In dat kader mag niet uit het oog verloren worden dat de artikelen 6bis, 7, 8 en 8bis van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 voorzien in "nadere regelen voor toepassing" van de artikelen 6bis, 24, 25 en 26 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937.

In casu houdt het ontwerp geen rekening met die specifieke nadere toepassingsregels, die, gelet op de wijze waarop ze gesteld zijn, de toepassing verhinderen van de bepalingen van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 zoals die bij het ontwerp worden gewijzigd.

Op de vraag waarom, in het licht van wat voorafgaat, het koninklijk besluit van 8 januari 1973 niet wordt gewijzigd, heeft de gemachtigde van de minister de volgende uitleg gegeven: "Dit is een terechte opmerking. De Minister van Ambtenaren heeft ondertussen een initiatief genomen om aan deze leemte tegemoet te komen. Een ontwerp van koninklijk besluit met bepalingen die het koninklijk besluit van 8 januari 1973 wijzigen werd reeds voorgelegd aan de Inspectie van Financiën".

Dat neemt niet weg dat men de bepalingen die de gemachtigde van de minister hier aangeeft, zo snel mogelijk dient vast te stellen en dat men erop dient te letten dat de twee dispositieven gelijktijdig in werking treden teneinde juridische leemtes te voorkomen met betrekking tot het statuut van het bij het koninklijk besluit van 8 januari 1973 beoogde personeel.

BIJZONDERE OPMERKINGEN AANHEF 1. Gelet op artikel 16 van het ontwerp, dat strekt tot wijziging van artikel 12, derde lid, van het koninklijk besluit van 25 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013002052 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt sluiten `betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt', dient de aanhef eveneens als rechtsgrond van het ontwerp te vermelden: - artikel 4, § 2, 1°, van de wet van 22 juli 1993 `houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken'; - artikel 21, § 1, van het koninklijk besluit van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997021143 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 11/06/1997 numac 1997011154 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997002238 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmakoterapeutische informatie » voor het jaar 1997 type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/06/1997 numac 1997016105 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels inzake de werkingskosten van de Psychologencommissie, opgericht bij artikel 3, § 1, van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997021144 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de beheerraad van het Nationaal Orkest van België type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/06/1997 numac 1997016106 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de taakvergoeding toe te kennen aan de voorzitter van de Psychologencommissie sluiten `houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels', bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997. 2. Het koninklijk besluit waarnaar verwezen wordt in het zesde lid, wordt niet gewijzigd of opgeheven bij het ontwerp. Als de steller van het ontwerp dat besluit wenst te vermelden als juridisch kader, dient het lid in kwestie te komen na de vermelding van de verplichte vormvereisten en dienen de woorden "Gelet op" te worden vervangen door het woord "Overwegende".

DISPOSITIEF Artikel 3 Ontworpen artikel 24 De gemachtigde van de minister is het ermee eens dat nader moet worden bepaald dat het einde van de inschrijvingstermijn wordt aangekondigd volgens dezelfde nadere regels - te weten via een bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en op de website van het directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling - als die waarin het ontworpen artikel 24, § 2, eerste lid, voorziet om het begin van de doorlopende selectie aan te kondigen.

Ontworpen artikel 25 Op de vraag hoe de vacante betrekkingen worden ingevuld en, meer in het bijzonder, over welke minimumtermijn de geslaagde kandidaten beschikken om hun interesse in een betrekking kenbaar te maken, heeft de gemachtigde van de minister de volgende uitleg gegeven: "Bij hoogvolumefuncties stelt dit probleem zich niet. Hier staat exact dezelfde betrekking immers nog steeds open bij dezelfde dienst op dezelfde locatie. Voor de kritische functies is de Minister van Ambtenarenzaken bereid om een minimumtermijn te bepalen in het ontwerp." Het ontworpen artikel 25 moet dienovereenkomstig worden aangevuld.

Artikel 6 De gemachtigde van de minister is het ermee eens dat de woorden "leidinggevende functie - 2" in punt c) moeten worden verduidelijkt.

Artikel 17 Artikel 17 bepaalt dat het beoogde besluit in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Tenzij er een specifieke reden bestaat om af te wijken van de gangbare termijn van inwerkingtreding van koninklijke besluiten, namelijk tien dagen na de dag van hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, dient te worden afgezien van de onmiddellijke inwerkingtreding, teneinde eenieder een redelijke termijn te geven om kennis te nemen van de nieuwe bepalingen.

Artikel 18 Enerzijds dienen in de Franse tekst de woorden "la ministre" te worden vervangen door de woorden "le ministre", aangezien het woord "ministre" gemeenslachtig is, en anderzijds dient melding te worden gemaakt van de minister "bevoegd voor ambtenarenzaken".

WETGEVINGSTECHNISCHE SLOTOPMERKINGEN 1. Verschillende bepalingen van de ontworpen tekst hebben als gevolg of bedoeling dat de woorden "afgevaardigd bestuurder" worden vervangen door het woord "directeur generaal". De ontworpen tekst voert die terminologiewijziging evenwel niet in alle betrokken koninklijke besluiten door, maar alleen in enkele bepalingen van sommige bij het ontwerp gewijzigde besluiten, zodat in eenzelfde besluit meerdere verschillende benamingen gebruikt worden voor eenzelfde functie.

Aangezien het de bedoeling is van de steller van het ontwerp om die terminologiewijziging systematisch door te voeren, dient hij het ontwerp te herzien zodat de terminologie wordt aangepast in alle betrokken bepalingen van de bij het ontwerp gewijzigde koninklijke besluiten. 2. Bij de wijziging of invoeging van woorden of uitdrukkingen moet men de redactie van de aldus gewijzigde teksten voor ogen houden. Wat dat betreft, wijst de afdeling Wetgeving, zonder volledigheid na te streven, op een aantal leemtes in het ontwerp, zoals in: - Artikel 2: de wijziging wordt aangebracht in het eerste lid, en niet in paragraaf 1, van artikel 15 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937. Bovendien is die bepaling laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 december 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 09/01/2001 numac 2000002123 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de selectie en de loopbaan van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 09/01/2001 numac 2000002124 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000003765 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de Centrale Dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiële delinquentie, teneinde die dienst bij te staan in de uitoefening van haar taken type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000003766 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juni 1994 tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de procureur des Konings of van de arbeidsauditeur teneinde hen bij te staan in de uitoefening van hun taken type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000003808 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de Centrale Dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiële delinquentie, teneinde die dienst bij te staan in de uitoefening van haar taken. - Addendum type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 09/01/2001 numac 2000002114 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen sluiten en niet bij dat van 12 december 2000. - Artikel 6: artikel 2 van het koninklijk besluit van 22 december 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 09/01/2001 numac 2000002123 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de selectie en de loopbaan van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 09/01/2001 numac 2000002124 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000003765 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de Centrale Dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiële delinquentie, teneinde die dienst bij te staan in de uitoefening van haar taken type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000003766 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juni 1994 tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de procureur des Konings of van de arbeidsauditeur teneinde hen bij te staan in de uitoefening van hun taken type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000003808 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de Centrale Dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiële delinquentie, teneinde die dienst bij te staan in de uitoefening van haar taken. - Addendum type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 09/01/2001 numac 2000002114 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen sluiten `betreffende de selectie en de loopbaan van het rijkspersoneel' is laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 september 2021 en is niet gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 september 2014.

Bovendien moet de redactie van punt a) worden herzien. - in de Franse tekst van punt 1° moeten de woorden "de la Direction générale" ingevoegd worden tussen de woorden "directeur général" en de woorden "Recrutement et Développement"; in punt 3° zijn het de woorden "directeur-generaal van het directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning" die dan in artikel 3, § 4, van het koninklijk besluit van 22 december 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 09/01/2001 numac 2000002123 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de selectie en de loopbaan van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 09/01/2001 numac 2000002124 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000003765 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de Centrale Dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiële delinquentie, teneinde die dienst bij te staan in de uitoefening van haar taken type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000003766 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juni 1994 tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de procureur des Konings of van de arbeidsauditeur teneinde hen bij te staan in de uitoefening van hun taken type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000003808 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de Centrale Dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiële delinquentie, teneinde die dienst bij te staan in de uitoefening van haar taken. - Addendum type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 09/01/2001 numac 2000002114 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen sluiten moeten worden vervangen door de woorden "directeur-generaal"; in punt 6° moeten de woorden "van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning" worden weggelaten; punt 7° moet worden weggelaten aangezien de te vervangen woorden niet voorkomen in artikel 3, § 9, van het koninklijk besluit van 22 december 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 09/01/2001 numac 2000002123 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de selectie en de loopbaan van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 09/01/2001 numac 2000002124 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000003765 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de Centrale Dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiële delinquentie, teneinde die dienst bij te staan in de uitoefening van haar taken type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000003766 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juni 1994 tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de procureur des Konings of van de arbeidsauditeur teneinde hen bij te staan in de uitoefening van hun taken type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000003808 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de Centrale Dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiële delinquentie, teneinde die dienst bij te staan in de uitoefening van haar taken. - Addendum type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 09/01/2001 numac 2000002114 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen sluiten. - Artikel 8: de ontworpen wijziging wordt aangebracht in artikel 4, tweede lid, van het koninklijk besluit van 22 december 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 09/01/2001 numac 2000002123 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de selectie en de loopbaan van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 09/01/2001 numac 2000002124 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000003765 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de Centrale Dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiële delinquentie, teneinde die dienst bij te staan in de uitoefening van haar taken type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000003766 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juni 1994 tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de procureur des Konings of van de arbeidsauditeur teneinde hen bij te staan in de uitoefening van hun taken type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000003808 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de Centrale Dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiële delinquentie, teneinde die dienst bij te staan in de uitoefening van haar taken. - Addendum type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 09/01/2001 numac 2000002114 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen sluiten, en niet in het derde lid van die bepaling. - Artikel 15: het zijn de woorden "afgevaardigd bestuurder" die in artikel 22 van het koninklijk besluit van 22 december 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 09/01/2001 numac 2000002123 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de selectie en de loopbaan van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 09/01/2001 numac 2000002124 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000003765 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de Centrale Dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiële delinquentie, teneinde die dienst bij te staan in de uitoefening van haar taken type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000003766 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juni 1994 tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de procureur des Konings of van de arbeidsauditeur teneinde hen bij te staan in de uitoefening van hun taken type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000003808 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de Centrale Dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiële delinquentie, teneinde die dienst bij te staan in de uitoefening van haar taken. - Addendum type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 09/01/2001 numac 2000002114 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen sluiten moeten worden vervangen door de woorden "directeur-generaal". - Artikel 16: de woorden ", in het bijzonder van technische competenties," die de steller van het ontwerp wil opheffen, staan in artikel 12, derde lid (en niet tweede lid) van het koninklijk besluit van 25 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013002052 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt sluiten `betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt'.

Het ontwerp moet worden herzien in het licht van die opmerkingen.

De griffier, Anne Catherine Van Geersdaele De voorzitter, Martine Baguet

^