Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 03 april 1997
gepubliceerd op 05 juni 1997

Koninklijk besluit tot vaststelling van de taakvergoeding toe te kennen aan de voorzitter van de Psychologencommissie

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
1997016106
pub.
05/06/1997
prom.
03/04/1997
ELI
eli/besluit/1997/04/03/1997016106/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 APRIL 1997. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de taakvergoeding toe te kennen aan de voorzitter van de Psychologencommissie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog, inzonderheid op artikel 3, § 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 tot vaststelling van de regels inzake de werkingskosten van de Psychologencommissie, opgericht bij artikel 3, § 1 van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan de voorzitter van de Psychologencommissie bedoeld in artikel 3, § 1 van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog wordt per zitting, die hij bijwoont, een taakvergoeding van F 2 500 toegekend.

Dit bedrag volgt de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen overeenkomstig de bepalingen voorgeschreven door de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld of overeenkomstig de bepalingen die deze wet mochten wijzigen.

Art. 2.Het bedrag van de in artikel 1 vermelde vergoeding wordt gedragen door de begroting van de Psychologencommissie.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 1996.

Art. 4.Onze Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 3 april 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, K. PINXTEN

^