Etaamb.openjustice.be
Arrest van 21 april 2021
gepubliceerd op 03 mei 2021

Besluit van de Raad van beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen tot vaststelling van het personeelsplan van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2021031214
pub.
03/05/2021
prom.
21/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 APRIL 2021. - Besluit van de Raad van beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen tot vaststelling van het personeelsplan van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen


De Raad van beheer, Gelet op de wet van 21 december 1970 houdende oprichting van een Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, inzonderheid op artikel 21, § 4, laatst gewijzigd bij de programmawet van 8 april 2003Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997002238 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmakoterapeutische informatie » voor het jaar 1997 type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997000179 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/06/1997 numac 1997016106 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de taakvergoeding toe te kennen aan de voorzitter van de Psychologencommissie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 04/07/1997 numac 1997000198 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van vijf koninklijke besluiten betreffende het voorhanden hebben en het dragen van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/06/1997 numac 1997016105 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels inzake de werkingskosten van de Psychologencommissie, opgericht bij artikel 3, § 1, van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997012139 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg, ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst sluiten houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, inzonderheid artikel 19, § 1, laatst gewijzigd bij de programmawet van 8 april 2003Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016022183 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vijfde bestuursovereenkomst van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen sluiten tot goedkeuring van de vijfde bestuursovereenkomst van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 oktober 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/10/2018 pub. 12/11/2018 numac 2018205542 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen sluiten tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 09/07/2019 numac 2019030613 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de tweede aanpassing van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen sluiten tot goedkeuring van de tweede aanpassing van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen;

Gelet op het advies van de Directieraad van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, gegeven op 11 maart 2021;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Basisoverlegcomité van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, gegeven op 29 maart 2021;

Gelet op het gunstig advies van de Regeringscommissaris van begroting van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, gegeven op 19 april 2021;

Gelet op de beslissing van de Raad van beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen in zitting van 21 april 2021, Besluit :

Artikel 1.Het personeelsplan van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen wordt als volgt vastgesteld: A. Centrale diensten.

Mandaatfuncties Administrateur-generaal . . . . . 1 Adjunct-administrateur-generaal . . . . . 1 Niveau A Klasse A4 Adviseur-generaal . . . . . 8 Klasse A3 Adviseur . . . . . 46 Klasse A2/Klasse A1 Attaché . . . . . 98 Niveau B Administratief deskundige . . . . . 132 Financieel deskundige . . . . . 6 Technisch deskundige . . . . . 26 Niveau C Administratief assistent . . . . . 98 Technisch assistent . . . . . 2 Niveau D Administratief medewerker . . . . . 9 Technisch medewerker . . . . . 4 B. Gewestelijke diensten.

Niveau A Klasse A3 Adviseur . . . . . 8 Klasse A2/Klasse A1 Attaché . . . . . 52 Niveau B Administratief deskundige . . . . . 103 Financieel deskundige . . . . . 0 Technisch deskundige . . . . . 76 Niveau C Administratief assistent . . . . . 160 Niveau D Administratief medewerker . . . . . 12

Art. 2.Binnen de grenzen van de budgettaire enveloppe vastgelegd in de bestuursovereenkomst en mits het voorafgaandelijk akkoord van de Regeringscommissaris van begroting, is het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen gemachtigd om personeelsleden met een arbeidsovereenkomst aan te werven ter vervanging van tijdelijk afwezige personeelsleden of personeelsleden die hun functie deeltijds uitoefenen.

Art. 3.Het besluit van 15 april 2020 van de Raad van beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen tot vaststelling van het personeelsplan van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2021.

Brussel, 21 april 2021.

De Voorzitter van de Raad van beheer, Ph. DODRIMONT

^