Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 maart 2018
gepubliceerd op 04 april 2018

Koninklijk besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij het Beheerscomité van de zeevarenden

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2018011530
pub.
04/04/2018
prom.
18/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MAART 2018. - Koninklijk besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij het Beheerscomité van de zeevarenden


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 17 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017206639 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot toewijzing van nieuwe inningstaken aan en tot integratie van sommige opdrachten en een deel van het personeel van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden in de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering sluiten tot toewijzing van nieuwe inningstaken aan en tot integratie van sommige opdrachten en een deel van het personeel van de Hulp - en Voorzorgkas voor zeevarenden in de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Hulpkas voor Ziekte - en Invaliditeitsverzekering, artikel 24;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997021144 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de beheerraad van het Nationaal Orkest van België type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997021143 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997002238 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmakoterapeutische informatie » voor het jaar 1997 type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 11/06/1997 numac 1997011154 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/06/1997 numac 1997016105 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels inzake de werkingskosten van de Psychologencommissie, opgericht bij artikel 3, § 1, van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/06/1997 numac 1997016106 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de taakvergoeding toe te kennen aan de voorzitter van de Psychologencommissie sluiten houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, artikel 23;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 november 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001022884 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot regeling van de benoemingsvoorwaarden en de uitoefening van de opdracht van de Regeringscommissarissen bij de openbare instellingen van sociale zekerheid sluiten tot regeling van de benoemingsvoorwaarden en de uitoefening van de opdracht van de Regeringscommissarissen bij de openbare instellingen van sociale zekerheid;

Gelet op het ministerieel besluit van 31 maart 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/03/2009 pub. 06/04/2009 numac 2009003138 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid sluiten houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;

Op de voordracht van Onze Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De Regeringscommissaris van Begroting, aangesteld bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, alsook zijn plaatsvervanger, worden aangesteld als Regeringscommissaris van Begroting en als plaatsvervangend Regeringscommissaris van Begroting bij het Beheerscomité van de zeevarenden.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 21 juli 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 25/08/2016 numac 2016003293 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden sluiten houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij de Hulp- en Voorzorgkas voor zeevarenden, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018.

Art. 4.De minister bevoegd voor Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, S. WILMES

^