Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 02 oktober 2013
gepubliceerd op 06 mei 2015

Koninklijk besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij de Kruispuntbank van de sociale zekerheid

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2015003173
pub.
06/05/2015
prom.
02/10/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 OKTOBER 2013. - Koninklijk besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij de Kruispuntbank van de sociale zekerheid


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, artikel 30;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997021144 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de beheerraad van het Nationaal Orkest van België type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997021143 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/06/1997 numac 1997016105 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels inzake de werkingskosten van de Psychologencommissie, opgericht bij artikel 3, § 1, van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/06/1997 numac 1997016106 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de taakvergoeding toe te kennen aan de voorzitter van de Psychologencommissie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 11/06/1997 numac 1997011154 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997002238 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmakoterapeutische informatie » voor het jaar 1997 sluiten houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, artikel 23;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 november 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001022884 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot regeling van de benoemingsvoorwaarden en de uitoefening van de opdracht van de Regeringscommissarissen bij de openbare instellingen van sociale zekerheid sluiten tot regeling van de benoemingsvoorwaarden en de uitoefening van de opdracht van de Regeringscommissarissen bij de openbare instellingen van sociale zekerheid;

Overwegende dat er bij de Kruispuntbank van de sociale zekerheid een nieuwe regeringscommissaris van begroting aangesteld moet worden belast met de controle-uitoefening namens de Minister van Begroting;

Op de voordracht van Onze Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Jean-Paul COENE, Inspecteur van financiën, wordt ontlast van zijn functie van Regeringscommissaris van Begroting bij Kruispuntbank van de sociale zekerheid.

Art. 2.De heer Wouter EERDEKENS, Eerste attache van Financiën, wordt aangesteld in de hoedanigheid van Regeringscommissaris van Begroting bij de Kruispuntbank van de sociale zekerheid.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2013.

Art. 4.Onze Minister van Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 oktober 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, O. CHASTEL

^