Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 oktober 2013

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2013, uitwerking hebbend op 1 september 2013, is aan de heer Claeys F., op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn ambt van parketjurist in de vakklasse A1 in het rechtsgebied van het hof va Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2013 is benoemd in de vakklasse A3 met de titel van hoofds(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009461
pub.
09/10/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/10/2013 pub. 18/11/2013 numac 2013014664 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van één bestuurder en benoeming van de gedelegeerd bestuurder van Belgocontol type koninklijk besluit prom. 02/10/2013 pub. 04/03/2015 numac 2015003078 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden type koninklijk besluit prom. 02/10/2013 pub. 06/05/2015 numac 2015003173 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 02/10/2013 pub. 04/05/2015 numac 2015003172 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij het eHealth platform sluiten, uitwerking hebbend op 1 september 2013, is aan de heer Claeys F., op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn ambt van parketjurist in de vakklasse A1 in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel.

Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/10/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013007207 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2007 betreffende de organisatie van de vakrichtingen, expertisedomeinen en competentiepools type koninklijk besluit prom. 01/10/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013003330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten ten aanzien van de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector type koninklijk besluit prom. 01/10/2013 pub. 10/10/2013 numac 2013022517 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 december 2012 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 2°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de behandeling van hooggradige gliomen via immunotherapie door de techniek van autologe dendritische cellen en voor de behandeling van maligne melanomen via immunotherapie door de techniek van autologe dendritische cellen sluiten is benoemd in de vakklasse A3 met de titel van hoofdsecretaris van het parket van de arbeidsauditeur van Halle-Vilvoorde, de heer Martens F., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, die niet kan plaatsvinden voor de dag bedoeld in artikel 61, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel sluiten betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Bij koninklijke besluiten van 1 oktober 2013 zijn voorlopig benoemd tot secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Brussel : de heer Museur C., Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Mevr. Sangwa Mamba C., Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 3 oktober 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013024365 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2003 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroep bedoeld in artikel 7, 2°, van het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de Nationale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen type ministerieel besluit prom. 03/10/2013 pub. 25/10/2013 numac 2013003335 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juli 1998 betreffende de aangiften inzake douane en accijnzen sluiten is een einde gesteld aan de opdracht tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, van Mevr. Maus I., assistent bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^