Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 01 oktober 2013
gepubliceerd op 08 oktober 2013

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2007 betreffende de organisatie van de vakrichtingen, expertisedomeinen en competentiepools

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2013007207
pub.
08/10/2013
prom.
01/10/2013
ELI
eli/besluit/2013/10/01/2013007207/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

1 OKTOBER 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007007211 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de organisatie van de vakrichtingen, expertisedomeinen en competentiepools sluiten betreffende de organisatie van de vakrichtingen, expertisedomeinen en competentiepools


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 28 februari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht sluiten tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht, de artikelen 38, eerste lid, vervangen bij de wet van 31 juli 2013, 40, vervangen bij de wet van 31 juli 2013, 41, vervangen bij de wet van 31 juli 2013, 243, gewijzigd bij de wet van 31 juli 2013, en 272, gewijzigd bij de wet van 20 juni 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007007211 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de organisatie van de vakrichtingen, expertisedomeinen en competentiepools sluiten betreffende de organisatie van de vakrichtingen, expertisedomeinen en competentiepools;

Gelet op het protocol van onderhandelingen N-337 van het Onderhandelingscomité van het militair personeel, gesloten op 5 juni 2013;

Gelet op advies 53.960/2/V van de Raad van State, gegeven op 9 september 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Landsverdediging, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het opschrift van het koninklijk besluit van 9 juli 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007007211 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de organisatie van de vakrichtingen, expertisedomeinen en competentiepools sluiten betreffende de organisatie van de vakrichtingen, expertisedomeinen en competentiepools, worden de woorden ", expertisedomeinen" opgeheven.

Art. 2.In artikel 1, 1°, van hetzelfde besluit worden de woorden "en kandidaat-militairen" ingevoegd tussen de woorden "de militairen" en de woorden "van het actief kader".

Art. 3.In het opschrift van hoofdstuk 2 van hetzelfde besluit worden de woorden ", expertisedomeinen" opgeheven.

Art. 4.Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 2.Overeenkomstig artikel 38/1 van de wet, worden de officieren, met uitzondering van de officieren benoemd of aangesteld in een graad van opperofficier, en de onderofficieren ingeschreven in één van de vakrichtingen bepaald in tabel I van bijlage A bij dit besluit.

Deze militairen kunnen één of meerdere competentiepools bepaald in tabel II van bijlage A bij dit besluit verwerven.".

Art. 5.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 6.Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 4.De directeur-generaal human resources is de overheid bedoeld in de artikelen 40 en 41 van de wet.".

Art. 7.In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "en expertisedomeinen bepaald in de artikelen 2 en 3" vervangen door de woorden "bepaald in artikel 2";2° in het tweede lid worden de woorden "of een expertisedomein" opgeheven;3° in het derde lid worden de woorden "of een expertisedomein," opgeheven.

Art. 8.In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 : a) het eerste lid wordt vervangen als volgt : "Wanneer hij ingeschreven wordt in een vakrichting wordt de betrokken militair daarvan in kennis gesteld, bij schriftelijke kennisgeving."; b) in het tweede lid worden de woorden "teneinde te veranderen van vakrichting, expertisedomein of competentiepool" vervangen door de woorden " teneinde van vakrichting te veranderen";2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden ", een expertisedomein of een competentiepool" vervangen door de woorden "of om een competentiepool te verwerven".

Art. 9.In hetzelfde besluit wordt de bijlage A vervangen door de bijlage 1 gevoegd bij dit besluit.

Art. 10.In hetzelfde besluit wordt de bijlage B, gewijzigd door het koninklijk besluit van 25 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/03/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010007131 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van meerdere bepalingen betreffende de korpsen en specialiteiten van de officieren en onderofficieren van de marine sluiten, vervangen door de bijlage 2 gevoegd bij dit besluit.

Art. 11.Hebben uitwerking met ingang van 1 oktober 2013 : 1° de artikelen 38 tot 42/1, en 243 van de wet van 28 februari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht sluiten tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht, zoals gewijzigd bij de wet van 31 juli 2013;2° het koninklijk besluit van 9 juli 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007007211 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de organisatie van de vakrichtingen, expertisedomeinen en competentiepools sluiten betreffende de organisatie van de vakrichtingen en competentiepools;3° dit besluit.

Art. 12.De minister bevoegd voor Landsverdediging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 oktober 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Landsverdediging, P. DE CREM

Bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 1 oktober 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007007211 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de organisatie van de vakrichtingen, expertisedomeinen en competentiepools sluiten betreffende de organisatie van de vakrichtingen, expertisedomeinen en competentiepools Bijlage A bij het koninklijk besluit van 9 juli 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007007211 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de organisatie van de vakrichtingen, expertisedomeinen en competentiepools sluiten betreffende de organisatie van de vakrichtingen en competentiepools

Tableau IFilières de métiers

Tabel IVakrichtingen

Appui général

Algemene steun

Collecte de l'information

Informatievergaring

Emploi des systèmes d'arme terrestres

Inwerkingstelling van grondwapensystemen

Emploi des systèmes d'arme aériens

Inwerkingstelling van luchtwapensystemen

Emploi des systèmes d'arme navals

Inwerkingstelling van marinewapensystemen

Contrôle aérien

Luchtcontrole

Appui médical

Medische steun

Génie civil et militaire

Militaire en burgergenie

"Supply chain" et mobilité

"Supply chain" en mobiliteit

Techniques des systèmes de communication et d'information

Technieken van communicatie- en informatiesystemen

Techniques du matériel terrestre

Technieken van het grondmaterieel

Techniques du matériel aérien

Technieken van het luchtmaterieel

Techniques du matériel naval

Technieken van het marinematerieel

Techniques médicales

Medische technieken

Musiciens

Muzikanten

Techniques spéciales

Speciale technieken

Tableau IIPôles de compétences

Tabel IICompetentiepools

Analyse et exploitation du renseignement et sécurité

Analyse en exploitatie der inlichtingen en veiligheid

Budget et finances

Budget en financiën

Gestion des ressources humaines et organisations

Beheer human resources en organisaties

Gestion des ressources matérielles et de l'infrastructure

Beheer material resources en infrastructuur

Image et relations publiques

Imago en publieke relaties

Opérations "joint and combined"

Operaties "joint and combined"

Affaires politiques et militaires

Politieke en militaire aangelegenheden

Milieu et prévention

Milieu en preventie

Gestion générale

Algemeen beheer


Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 1 oktober 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007007211 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de organisatie van de vakrichtingen, expertisedomeinen en competentiepools sluiten betreffende de organisatie van de vakrichtingen, expertisedomeinen en competentiepools.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Landsverdediging, P. DE CREM

Bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 1 oktober 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007007211 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de organisatie van de vakrichtingen, expertisedomeinen en competentiepools sluiten betreffende de organisatie van de vakrichtingen, expertisedomeinen en competentiepools Bijlage B bij het koninklijk besluit van 9 juli 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007007211 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de organisatie van de vakrichtingen, expertisedomeinen en competentiepools sluiten betreffende de organisatie van de vakrichtingen en competentiepools Tabel I : Integratie van de korpsen/specialiteiten van de landmacht, de luchtmacht, de marine, de medische dienst en van het bijzondere korps van de muzikanten in de vakrichtingen voor de officieren

Korpsen en specialiteiten van het koninklijk besluit van 5 oktober 1976 houdende vaststelling van de officierenkorpsen van de krijgsmacht (a)

Vakrichtingen (VR) (a)

Landmacht

Infanterie

VR Inwerkingstelling van grondwapensystemen

Pantsertroepen

VR Informatievergaring VR Inwerkingstelling van grondwapensystemen

Artillerie

VR Informatievergaring VR Inwerkingstelling van grondwapensystemen VR Inwerkingstelling van luchtwapensystemen

Genie

VR Militaire en burgergenie

Transmissietroepen

VR Technieken van communicatie- en informatiesystemen

Logistiek

VR "Supply chain" en mobiliteit VR Militaire en burgergenie VR Technieken van het grondmaterieel VR Technieken van het luchtmaterieel VR Technieken van communicatie- en informatiesystemen

Administratie

VR Algemene steun

Luchtmacht

Varend personeel

VR Inwerkingstelling van luchtwapensystemen

Niet-varend personeel

VR Algemene steun VR "Supply chain" en mobiliteit VR Informatievergaring VR Inwerkingstelling van grondwapensystemen VR Inwerkingstelling van luchtwapensystemen VR Luchtcontrole VR Militaire en burgergenie VR Technieken van communicatie- en informatiesystemen VR Technieken van het luchtmaterieel VR Speciale technieken

Licht Vliegwezen

VR Inwerkingstelling van luchtwapensystemen

Marine

Marinepersoneel

VR Inwerkingstelling van luchtwapensystemen VR Inwerkingstelling van marinewapensystemen VR Technieken van het marinematerieel VR Algemene steun VR "Supply chain" en mobiliteit VR Speciale technieken

Medische dienst

Medisch technisch

VR Medische technieken

Medisch ondersteunend

VR Medische steun VR Technieken van communicatie- en informatiesystemen

Muzikanten

Muzikant landmacht

VR Muzikanten

Muzikant luchtmacht

VR Muzikanten

Muzikant marine

VR Muzikanten


(a) De officieren van elk korps en specialiteit van de landmacht, de luchtmacht, de marine en de medische dienst kunnen eveneens in elke vakrichting ingeschreven worden volgens de criteria bepaald in artikel 7, § 2. Tabel II : Integratie van de korpsen/specialiteiten van de landmacht, de luchtmacht, de marine, de medische dienst en van het bijzondere korps van de muzikanten in vakrichtingen voor de onderofficieren.

Korpsen en specialiteiten van het koninklijk besluit van 13 januari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/01/2003 pub. 22/01/2003 numac 2002007307 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de organisatie van de korpsen en specialiteiten in dewelke de onderofficieren van de krijgsmacht worden ingedeeld sluiten betreffende de organisatie van de korpsen en specialiteiten in dewelke de onderofficieren van de krijgsmacht worden ingedeeld (a)

Vakrichtingen (VR) (a)

Landmacht

Infanterie

Infanterie

VR Inwerkingstelling van grondwapensystemen

Lichamelijke opvoeding

VR Algemene steun

Pantsertroepen

Tank

VR Informatievergaring VR Inwerkingstelling van grondwapensystemen

Verkenning

VR Informatievergaring VR Inwerkingstelling van grondwapensystemen

Slagveldbewaking

VR Informatievergaring VR Inwerkingstelling van grondwapensystemen

Artillerie

Veldartillerie

VR Inwerkingstelling van grondwapensystemen

Luchtdoelartillerie

VR Inwerkingstelling van grondwapensystemen

UAV

VR Informatievergaring VR Inwerkingstelling van luchtwapensystemen

Genie

Gevechtsgenie

VR Militaire en burgergenie

Constructiegenie

VR Militaire en burgergenie

Communicatie- en informatiesystemen

Operator communicatie- en informatiesystemen

VR Technieken van communicatie- en informatiesystemen

Steun informatie- en communicatietechnologie

VR Technieken van communicatie- en informatiesystemen

Informatica

VR Technieken van communicatie- en informatiesystemen

Landmacht

Logistiek

Specialist bevoorrading

VR "Supply chain" en mobiliteit VR Militaire en burgergenie

Specialist transport en controle der bewegingen

VR "Supply chain" en mobiliteit

Specialist catering

VR Algemene steun VR "Supply chain" en mobiliteit

Specialist munitievernieuwing

VR Militaire en burgergenie

Specialist OVO

VR Militaire en burgergenie

Technicus materieel licht vliegwezen en UAV

VR Technieken van het luchtmaterieel

Technicus rollend materieel en tuigen

VR Technieken van het grondmaterieel

Technicus materialen

VR Technieken van het grondmaterieel

Technicus bewapening en optiek

VR Technieken van het grondmaterieel VR Technieken van het luchtmaterieel

Technicus electronica

VR Technieken van het grondmaterieel VR Technieken van communicatie- en informatiesystemen VR Technieken van het luchtmaterieel

Technicus optronika

VR Technieken van het grondmaterieel VR Technieken van het luchtmaterieel

Administratie

VR Algemene steun

Luchtmacht

Varend personeel

Boordmecanicien

VR Inwerkingstelling van luchtwapensystemen

SARSO

VR Inwerkingstelling van luchtwapensystemen

Redder-duiker

VR Inwerkingstelling van luchtwapensystemen

Loadmaster-steward

VR Inwerkingstelling van luchtwapensystemen

Niet-varend personeel

Luchtoperaties

VR Algemene steun VR Informatievergaring VR Inwerkingstelling van grondwapensystemen VR Inwerkingstelling van luchtwapensystemen VR Luchtcontrole

Techniek vliegtuigen

VR Technieken van het luchtmaterieel

C3IS

VR Technieken van communicatie- en informatiesystemen

Grondoperaties

VR Algemene steun VR Inwerkingstelling van grondwapensystemen VR Militaire en burgergenie

Technische steun

VR Algemene steun VR Technieken van het grondmaterieel VR Technieken van het luchtmaterieel

Niet-technische steun

VR Algemene steun VR Technieken van communicatie- en informatiesystemen

Licht Vliegwezen

Varend personeel van het licht vliegwezen

VR Inwerkingstelling van luchtwapensystemen

Marine

Marinepersoneel

Nautische dienst

VR Inwerkingstelling van marinewapensystemen

Gebrevetteerd in navigatie

VR Inwerkingstelling van marinewapensystemen

Detector

VR Inwerkingstelling van marinewapensystemen

Wapentechnicus

VR Inwerkingstelling van marinewapensystemen

Duiker-ontmijner

VR Inwerkingstelling van marinewapensystemen VR Militaire en burgergenie

Marineverbindingen

VR Inwerkingstelling van marinewapensystemen VR Technieken van communicatie- en informatiesystemen

Wapentechnische dienst

VR Technieken van het marinematerieel

Technische dienst

VR Technieken van het marinematerieel

Scheepstimmerman

VR Militaire en burgergenie

Voertuighersteller

VR Technieken van het grondmaterieel

Draaier-bankwerker

VR Technieken van het grondmaterieel VR Technieken van het marinematerieel

Marine-infanterie

VR Inwerkingstelling van grondwapensystemen

Administratie

VR Algemene steun

Bevoorrading

VR "Supply chain" en mobiliteit

Kok

VR Algemene steun

Medische dienst

Medisch ondersteunend personeel

VR Medische steun

VR Technieken van communicatie- en informatiesystemen

Muzikanten

Muzikant landmacht

VR Muzikanten

Muzikant luchtmacht

VR Muzikanten

Muzikant marine

VR Muzikanten


(a)De onderofficieren van elk korps en specialiteit van de landmacht, de luchtmacht, de marine en de medische dienst, en de onderofficieren muzikanten kunnen eveneens in elke vakrichting ingeschreven worden volgens de criteria bepaald in artikel 7, § 2.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 1 oktober 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007007211 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de organisatie van de vakrichtingen, expertisedomeinen en competentiepools sluiten betreffende de organisatie van de vakrichtingen, expertisedomeinen en competentiepools.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Landsverdediging, P. DE CREM

^