Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 14 oktober 2013

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 september 2013, in werking tredend op 30 september 2013 s avonds, is aan de heer Marchetti, R., op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn ambt van voorlopig benoemd referendaris in het rechtsgebied Bij koninklijk besluit van 21 september 2013, in werking tredend op 13 augustus 2014 's avonds,(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009463
pub.
14/10/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/09/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013024364 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage, voor het jaar 2013, aan de Stichting Kankerregister voor het verzamelen en registreren van gegevens over kanker in België type koninklijk besluit prom. 21/09/2013 pub. 26/09/2013 numac 2013021104 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot benoeming van de Regeringscommissaris, toegevoegd aan de Minister van Overheidsbedrijven, en tot bepaling van zijn opdracht type koninklijk besluit prom. 21/09/2013 pub. 30/09/2013 numac 2013205369 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 21/09/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013003303 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot de voorwaarden tot vrijstelling van de spaardeposito's beoogd in artikel 21, 5°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, en de voorwaarden van het aanbod van tarieven op deze laatste sluiten, in werking tredend op 30 september 2013 s avonds, is aan de heer Marchetti, R., op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn ambt van voorlopig benoemd referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen.

Bij koninklijk besluit van 21 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/09/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013024364 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage, voor het jaar 2013, aan de Stichting Kankerregister voor het verzamelen en registreren van gegevens over kanker in België type koninklijk besluit prom. 21/09/2013 pub. 26/09/2013 numac 2013021104 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot benoeming van de Regeringscommissaris, toegevoegd aan de Minister van Overheidsbedrijven, en tot bepaling van zijn opdracht type koninklijk besluit prom. 21/09/2013 pub. 30/09/2013 numac 2013205369 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 21/09/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013003303 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot de voorwaarden tot vrijstelling van de spaardeposito's beoogd in artikel 21, 5°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, en de voorwaarden van het aanbod van tarieven op deze laatste sluiten, in werking tredend op 13 augustus 2014 's avonds, is de heer Brassine, E., hoofdgriffier in de vakklasse A2 van het vredegerecht van het kanton Sprimont, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 24 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002046 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt type koninklijk besluit prom. 24/09/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013205264 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders sluiten, in werking tredend op 31 december 2013 's avonds, is Mevr. Mathieu, A., griffier bij het hof van beroep te Brussel, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 24 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002046 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt type koninklijk besluit prom. 24/09/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013205264 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders sluiten, in werking tredend op 30 november 2013 's avonds, is de heer Patart, J., hoofdgriffier in de vakklasse A2 van het vredegerecht van het eerste kanton Charleroi, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/10/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013007207 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2007 betreffende de organisatie van de vakrichtingen, expertisedomeinen en competentiepools type koninklijk besluit prom. 01/10/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013003330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten ten aanzien van de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector type koninklijk besluit prom. 01/10/2013 pub. 12/02/2014 numac 2014009053 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen type koninklijk besluit prom. 01/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013009468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp aan de gemeenten en de steden voor de aanwerving van personeel belast met de omkadering van alternatieve gerechtelijke straffen en maatregelen voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 01/10/2013 pub. 10/10/2013 numac 2013022517 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 december 2012 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 2°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de behandeling van hooggradige gliomen via immunotherapie door de techniek van autologe dendritische cellen en voor de behandeling van maligne melanomen via immunotherapie door de techniek van autologe dendritische cellen type koninklijk besluit prom. 01/10/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013022525 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder tandprothesen ingevolge de letsels opgelopen bij een arbeidsongeval, worden vergoed type koninklijk besluit prom. 01/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013009467 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een bijkomende financiële hulp aan de gemeenten en de steden voor de aanwerving van bijkomend burgerpersoneel belast met de omkadering van alternatieve gerechtelijke maatregelen voor het jaar 2013 : personeelsuitbreiding en nieuwe projecten sluiten, is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Capelle, M., griffier bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen, met ingang van 31 juli 2013 's avonds.

Betrokkene mag haar aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/09/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013024364 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage, voor het jaar 2013, aan de Stichting Kankerregister voor het verzamelen en registreren van gegevens over kanker in België type koninklijk besluit prom. 21/09/2013 pub. 26/09/2013 numac 2013021104 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot benoeming van de Regeringscommissaris, toegevoegd aan de Minister van Overheidsbedrijven, en tot bepaling van zijn opdracht type koninklijk besluit prom. 21/09/2013 pub. 30/09/2013 numac 2013205369 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 21/09/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013003303 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot de voorwaarden tot vrijstelling van de spaardeposito's beoogd in artikel 21, 5°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, en de voorwaarden van het aanbod van tarieven op deze laatste sluiten, in werking tredend op 30 september 2013 's avonds, is aan Mevr. Thomas, S., op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt van parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen.

Bij koninklijk besluit van 24 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002046 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt type koninklijk besluit prom. 24/09/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013205264 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders sluiten, uitwerking hebbend met ingang van 31 mei 2013 's avonds, is Mevr. Géradon, G., secretaris bij het parket van het hof van beroep te Luik, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 24 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002046 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt type koninklijk besluit prom. 24/09/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013205264 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders sluiten, uitwerking hebbend met ingang van 30 juni 2013 's avonds, is Mevr. Stas, M.-R., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 24 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002046 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt type koninklijk besluit prom. 24/09/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013205264 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders sluiten, in werking tredend op 30 april 2014 's avonds, is Mevr. Lejeune, C., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/10/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013007207 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2007 betreffende de organisatie van de vakrichtingen, expertisedomeinen en competentiepools type koninklijk besluit prom. 01/10/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013003330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten ten aanzien van de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector type koninklijk besluit prom. 01/10/2013 pub. 12/02/2014 numac 2014009053 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen type koninklijk besluit prom. 01/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013009468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp aan de gemeenten en de steden voor de aanwerving van personeel belast met de omkadering van alternatieve gerechtelijke straffen en maatregelen voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 01/10/2013 pub. 10/10/2013 numac 2013022517 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 december 2012 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 2°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de behandeling van hooggradige gliomen via immunotherapie door de techniek van autologe dendritische cellen en voor de behandeling van maligne melanomen via immunotherapie door de techniek van autologe dendritische cellen type koninklijk besluit prom. 01/10/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013022525 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder tandprothesen ingevolge de letsels opgelopen bij een arbeidsongeval, worden vergoed type koninklijk besluit prom. 01/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013009467 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een bijkomende financiële hulp aan de gemeenten en de steden voor de aanwerving van bijkomend burgerpersoneel belast met de omkadering van alternatieve gerechtelijke maatregelen voor het jaar 2013 : personeelsuitbreiding en nieuwe projecten sluiten, is voorlopig benoemd in de vakklasse A1 met de titel van parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, Mevr. Dethier A., master in de rechten.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 7 oktober 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor Kwalificatie type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 13/03/2014 numac 2014029082 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor het sociaal-culturele beleid voor gelijke kansen type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014029079 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 13/03/2014 numac 2014029081 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor overleg over jongereninformatie type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013014587 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 57 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk-Komen, gelegen te Komen, ter hoogte van de kilometerpaal 19.400 type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013014586 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 56 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk-Komen, gelegen te Komen, ter hoogte van de kilometerpaal 19.185 type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 16/10/2013 numac 2013014583 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. C op de spooraansluiting nr. 166m, die de militaire basis van Jehonville verbindt met de spoorlijn nr. 166, baanvak Dinant - Bertrix, gelegen te Bertrix, op een afstand van 1 025 meter van de wissel ter hoogte van de kilometerpaal 69.166 sluiten, is aan Mevr. Jonckheere, G., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het tweede kanton Gent, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 8 oktober 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/10/2013 pub. 15/10/2013 numac 2013011535 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 november 2009 tot vaststelling van het niveau van specificatie van de basisfactuur betreffende elektronische communicatie type ministerieel besluit prom. 08/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013018429 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2010 betreffende het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen type ministerieel besluit prom. 08/10/2013 pub. 21/11/2013 numac 2013029587 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de afdeling medisch toezicht van de externe dienst voor preventie en bescherming SPMT type ministerieel besluit prom. 08/10/2013 pub. 21/11/2013 numac 2013029586 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de afdeling medisch toezicht van de externe dienst voor preventie en bescherming Attentia type ministerieel besluit prom. 08/10/2013 pub. 20/02/2014 numac 2014201187 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 13 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 08/10/2013 pub. 22/11/2013 numac 2013029590 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Academische bachelor in de industriële wetenschappen » gerangschikt op het niveau van het technisch hoger onderwijs voor sociale promotie van het lange type type ministerieel besluit prom. 08/10/2013 pub. 03/11/2014 numac 2014029626 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers sluiten, is Mevr. Dethier, A., voorlopig benoemd parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, aangewezen om haar ambt te vervullen bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^