Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 01 oktober 2013
gepubliceerd op 24 oktober 2013

Koninklijk besluit tot toekenning van een bijkomende financiële hulp aan de gemeenten en de steden voor de aanwerving van bijkomend **** belast met de **** van alternatieve gerechtelijke maatregelen voor het jaar 2013 : personeelsuitbreiding en nieuwe projecten

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie
numac
2013009467
pub.
24/10/2013
prom.
01/10/2013
ELI
eli/besluit/2013/10/01/2013009467/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 OKTOBER 2013. - **** besluit tot toekenning van een bijkomende financiële hulp aan de gemeenten en de steden voor de aanwerving van bijkomend **** belast met de **** van alternatieve gerechtelijke maatregelen voor het jaar 2013 : personeelsuitbreiding en nieuwe projecten


****, **** der ****, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, inzonderheid op de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, inzonderheid op artikel 69, gewijzigd bij de wet van 21 december 1994;

Gelet op de wet van 25 mei 1999 tot wijziging van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en ****;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 april 1968 houdende organisatie en coördinatie van de controle op het toekennen en het gebruik van subsidies;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de gemeenten een financiële hulp kunnen genieten voor de aanwerving van bijkomend **** belast met de begeleiding van alternatieve **** maatregelen, de **** en de opvang inzake ****;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de gemeenten een financiële hulp kunnen genieten voor de aanwerving van bijkomend **** belast met de begeleiding van alternatieve **** maatregelen, de **** en de opvang inzake ****;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 6 mei 2013;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting van 15 mei 2013;

Gelet op de **** van de Ministerraad van 17 mei 2013;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, en van Onze Minister van Justitie, Hebben **** besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Zoals voorzien in de overeenkomst, gesloten tussen de gemeente of de stad en de **** ****, vertegenwoordigd door de Minister van Justitie, zal een jaarlijkse tegemoetkoming worden toegekend van : € 32.226,16 aan de gemeente **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau ****; € 64.452,32 aan de stad **** voor de aanwerving van twee **** personeelsleden niveau ****; € 27.268,29 aan de stad Boom voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau ****; € 64.452,32 aan de stad **** voor de aanwerving van twee **** personeelsleden niveau ****; € 16.113,08 aan de gemeente **** voor de de aanwerving van één **** personeelslid niveau ****; € 16.113,08 aan de stad **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau ****; € 27.268,29 aan de stad ****-****-la-**** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau ****; € 32.226,16 aan de stad **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau ****; € 16.113,08 aan de gemeente **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau ****; € 32.226,16 aan de stad **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau ****.

Art. 2.**** aanwervingen voorzien in artikel 1 van dit koninklijk besluit mogen slechts plaatsvinden na 17 mei 2013.

Art. 3.Op verzoek van de Minister van Justitie worden de kredieten die overeenstemmen met de jaarlijkse tegemoetkoming waarin de overeenkomst voorziet door de Minister van Binnenlandse Zaken toegekend aan de stad of gemeente. Deze toelagen worden ten laste van een specifiek begrotingsartikel opgenomen in de begroting van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten. Een schijf van 70 % van deze toelage zal worden uitbetaald na de inwerkingtreding van dit besluit. In geval dat het personeel is aangeworven voor een deel van het gerefereerde budgettaire jaar, wordt de jaarlijkse tegemoetkoming evenredig verminderd in verhouding tot de effectief gepresteerde periode.

Art. 4.Het saldo wordt berekend in de loop van het volgende jaar na controle van de bewijsstukken. Hiertoe maakt de stad of de gemeente aan de Directie Expertise van het Directoraat-generaal **** van de **** ****, uiterlijk op 31 maart 2014 een afschrift van de bewijsstukken over die de aard en het bedrag van de uitgaven bewijzen.

Bij niet-naleving van één of meerdere bepalingen uit de overeenkomst kan de jaarlijkse tegemoetkoming worden verminderd en, in voorkomend geval, gedeeltelijk of volledig worden teruggevorderd.

Art. 5.Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te ****, 1 oktober 2013.

**** **** **** : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. ****. **** **** Minister van Justitie, Mevr. ****. ****

^