Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 oktober 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/12/2012 pub. 24/10/2013 numac 2013000670 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013000667 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 01/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013009467 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een bijkomende financiële hulp aan de gemeenten en de steden voor de aanwerving van bijkomend **** belast met de **** van alternatieve gerechtelijke maatregelen voor het jaar 2013 : personeelsuitbreiding en nieuwe projecten type koninklijk besluit prom. 01/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013009468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp aan de gemeenten en de steden voor de aanwerving van personeel belast met de **** van alternatieve gerechtelijke straffen en maatregelen voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013011509 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik type koninklijk besluit prom. 07/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013011538 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement genomen in uitvoering van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme voor de handelaren in diamant geregistreerd onder toepassing van artikel 169, § 3, van de programmawet van 2 augustus 2002 type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013012241 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 106 van 28 maart 2013, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor 2013 en 2014, van de voorwaarden voor de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar nachtarbeid hebben verricht of tewerkgesteld zijn in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn type koninklijk besluit prom. 16/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013015234 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Belgische Technische Coöperatie type koninklijk besluit prom. 22/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013015236 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 2013 tot eervol ontslag en benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Belgische Technische Coöperatie type koninklijk besluit prom. 16/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013015238 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van adviseurs in economische diplomatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2013 numac 2013018428 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Tüv Nord Integra BVBA, Statiest G-003 « Gids voor de autocontrole in de slagerij » type koninklijk besluit prom. 10/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013022548 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 2002 tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een beschikbaarheidshonorarium betaalt aan de artsen die deelnemen aan georganiseerde wachtdiensten type koninklijk besluit prom. 10/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013022547 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 februari 2003 tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de artsen voor het gebruik van telematica en het elektronisch beheer van medische dossiers type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013022552 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de buitenlands verleende verstrekkingen betreft type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013204277 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 105 van 28 maart 2013, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen, met uitzondering van de artikelen 9 en 11

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan « Centrale nucléaire de Tihange » van de Gouverneur van de provincie Luik type ministerieel besluit prom. 04/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013000662 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan SEVESO ExxonMobil Petroleum & Chemical - ESSO Dépôt Sclessin van de Gouverneur van de provincie Luik type ministerieel besluit prom. 08/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013018429 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2010 betreffende het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen type ministerieel besluit prom. 16/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013021115 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type ministerieel besluit prom. 18/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013022553 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland type ministerieel besluit prom. 03/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013024365 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2003 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroep bedoeld in artikel 7, 2°, van het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de Nationale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen type ministerieel besluit prom. 06/09/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013029541 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor Engelse taal belast met de organisatie van taalexamens type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/10/2013 numac 2013205731 bron waalse overheidsdienst Energie Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2013, wordt de gelijkwaardigheid toegekend aan het ventilatiesysteem "ComfoFan Opti-Air II" van de firma "Zehnder Group Belgium SA", zoals beschreven in hoofdstuk 2 van ATG-E - alle componenten van het ventilatiesysteem, behalve de luchtinlaten, de kanalen en de doorstroomo(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/10/2013 numac 2013205751 bron waalse overheidsdienst Water Bij ministerieel besluit van 12 juli 2013, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap Eloy Water in Sprimont onder de handelsnaa Bij ministerieel besluit van 12 juli 2013, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking e(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/10/2013 numac 2013205801 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders gebezigd door de ladings- en lossingsondernemingen en door de stuwadoors in de havens, losplaatsen, stapelplaatsen en stations. - Raad van beheer. - Hernieuwing van sommige ma Bij ministerieel besluit van 14 oktober 2013 : - wordt hernieuwd voor een termijn van zes jaar,(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/09/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013029539 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 september 2010 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Hoge Raad voor studietoelagen en -leningen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013029536 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, de vernieuwing van zeven erkenningen van validatiecentra voor de bekwaamheden toegekend wordt

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013031778 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de uitvoering van de stadsvernieuwingsopdrachten van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013035873 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie vleesbereider type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013035969 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie reisleider type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013035974 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie medewerker wijnbouw

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013205725 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 27 juni 2013 betreffende het Waals beleid inzake duurzame ontwikkeling voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, met het oog op de oprichting van een autonome adviescel duurzame ontwikkeling type besluit van de waalse regering prom. 03/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013205727 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 27 juni 2013 betreffende het Waals beleid inzake duurzame ontwikkeling met het oog op de oprichting van een autonome adviescel duurzame ontwikkeling

omzendbrief

type omzendbrief prom. 25/09/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013205742 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief betreffende de toepassing van artikel 6, § 1, 11°, van het fiscaal decreet van 22 maart 2007 met het oog op de toekenning van een verlaagde belastingvoet op het gebruik van valoriseerbare afvalstoffen in technische ingravingscentra als vervangingsmiddelen voor producten of uitrustingen die nodig zijn voor de exploitatie en de sanering van een dergelijk centrum. - Voorafgaande aangifte

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/10/2013 numac 2013205728 bron waalse overheidsdienst Bericht van terinzagelegging van een aanvraag tot registratie van de benaming « Viande Blanc-Bleu belge » als beschermde geografische aanduiding Gelet op Verordening nr. 1151/2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en leven(...) De aanvraag is van toepassing op producten die tot de categorie "vers vlees en slachtafval"(...)

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. 10/10/1967 pub. 24/10/2013 numac 2013000639 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gerechtelijk Wetboek, Deel V

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2013 numac 2013022541 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2013, dat in werking treedt de dag van deze beken Bij hetzelfde besluit, wordt mevrouw RUTTEN, Catherine, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervan(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2013 numac 2013022545 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische geneeskundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2013, dat in werking treedt Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. PATRAKAIS, Nicole, benoemd bij genoemde raad in de hoedanigheid (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2013 numac 2013022544 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor implantaten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2013, dat in werking tre Bij hetzelfde besluit, wordt Mevrouw PATRAKAIS, Nicole, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervan(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2013 numac 2013022546 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Wetenschappelijke afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit Bij hetzelfde besluit, wordt de heer DE MUNCK, Paul, huisarts, benoemd in de hoedanigheid van lid v(...)

document

type document prom. -- pub. 24/10/2013 numac 2013205228 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken Bij besluit van de Directeur-generaal van 19 september 2013, dat in werking treedt worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuin(...) type document prom. -- pub. 24/10/2013 numac 2013205230 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1070 Brussel, Ernest Blérotstraat 1, brengt ter kennis van de representatieve werknemers- en Paritair Comité Datum 1. Paritair Comité voor het bouwbedrijf (nr. 124) 14.01.2014 2. (...)
^