Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 maart 2014

Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 8 december 2013 wordt het Grootlint in de Leopoldsorde verleend aan Baron Bossuyt, uittredend voorzitter van het Grondwettelijk Hof. Hij neemt vanaf dezelfde datum zijn rang in de Orde in, als(...) Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Bij koninklijk besluit van 19 juni 2013 wordt het G(...)

bron
grondwettelijk hof
numac
2014021038
pub.
21/03/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GRONDWETTELIJK HOF


Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 8 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013011627 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 2009 betreffende de herijkverrichtingen van de niet-automatische weegwerktuigen type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013022595 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 4 en 13 van de wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013003386 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 22 oktober 2013 van de Nationale Bank van België tot wijziging van het reglement van 15 november 2011 van de Nationale Bank van België op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen sluiten wordt het Grootlint in de Leopoldsorde verleend aan Baron (Marc) Bossuyt, uittredend voorzitter van het Grondwettelijk Hof.

Hij neemt vanaf dezelfde datum zijn rang in de Orde in, als houder van deze nieuwe onderscheiding.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Bij koninklijk besluit van 19 juni 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013011314 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 augustus 2010 houdende vaststelling van het bedrag van de vergoeding voor de afgifte van oorsprongscertificaten type koninklijk besluit prom. 19/06/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013024238 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2013 aan de Wereldorganisatie voor de dierengezondheid vroeger « Office international des Epizooties » genoemd type koninklijk besluit prom. 19/06/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013022348 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 2011 tot uitvoering van artikel 56, § 2, eerste lid, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/06/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013204129 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2013 type koninklijk besluit prom. 19/06/2013 pub. 07/08/2013 numac 2013014416 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 1.624.966,12 EUR aan de stad Brussel in toepassing van bijakte nr. 11 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen sluiten wordt het Grootkruis in de Kroonorde verleend aan de heer Jean Spreutels, voorzitter van het Grondwettelijk Hof.

Hij neemt vanaf dezelfde datum zijn rang in de Orde in, als houder van deze nieuwe onderscheiding.

Bij koninklijk besluit van 9 januari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/01/2014 pub. 23/04/2014 numac 2013206007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van een schadevergoeding wegens het verlies van de medische schifting voor het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 09/01/2014 pub. 02/04/2014 numac 2013206278 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel 330 type koninklijk besluit prom. 09/01/2014 pub. 23/04/2014 numac 2013206009 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en uitkering van de aanvullende sociale voordelen door het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de stoffering en de houtbewerking" type koninklijk besluit prom. 09/01/2014 pub. 23/04/2014 numac 2013206276 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 09/01/2014 pub. 02/04/2014 numac 2013206005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel 319.01 type koninklijk besluit prom. 09/01/2014 pub. 23/04/2014 numac 2013012281 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard : 1) de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen; 2) de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2011 betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 09/01/2014 pub. 23/04/2014 numac 2013206008 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, houdende oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Vlaams Sociaal Fonds voor de bevordering van de tewerkstelling in de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling" en vaststelling van zijn statuten sluiten wordt het Grootkruis in de Kroonorde verleend aan Baron (André) Alen, voorzitter van het Grondwettelijk Hof.

Hij neemt vanaf dezelfde datum zijn rang in de Orde in, als houder van deze nieuwe onderscheiding.

Bij koninklijke besluiten van 29 april 2013, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013009468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp aan de gemeenten en de steden voor de aanwerving van personeel belast met de omkadering van alternatieve gerechtelijke straffen en maatregelen voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 01/10/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013007207 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2007 betreffende de organisatie van de vakrichtingen, expertisedomeinen en competentiepools type koninklijk besluit prom. 01/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013009467 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een bijkomende financiële hulp aan de gemeenten en de steden voor de aanwerving van bijkomend burgerpersoneel belast met de omkadering van alternatieve gerechtelijke maatregelen voor het jaar 2013 : personeelsuitbreiding en nieuwe projecten type koninklijk besluit prom. 01/10/2013 pub. 14/10/2013 numac 2013205560 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2013 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van de kostprijs van de werkbonus type koninklijk besluit prom. 01/10/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013003330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten ten aanzien van de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector type koninklijk besluit prom. 01/10/2013 pub. 10/10/2013 numac 2013022517 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 december 2012 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 2°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de behandeling van hooggradige gliomen via immunotherapie door de techniek van autologe dendritische cellen en voor de behandeling van maligne melanomen via immunotherapie door de techniek van autologe dendritische cellen type koninklijk besluit prom. 01/10/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013022525 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder tandprothesen ingevolge de letsels opgelopen bij een arbeidsongeval, worden vergoed sluiten, en 1 december 2013, worden de volgende eervolle onderscheidingen verleend aan de hierna vermelde referendarissen en leden van het administratief personeel van het Grondwettelijk Hof : Leopoldsorde Grootofficier Mevr. Riet Leysen, referendaris (8 april 2013);

De heer Roger Moerenhout, referendaris (8 april 2013);

Mevr. Marie-Françoise Rigaux, referendaris (8 april 2013);

De heer Rik Ryckeboer, referendaris (15 november 2013).

Commandeur De heer Michel Van Koekenbeek, eerste adviseur (8 april 2013).

Ridder De heer Kris Van Put, attaché (8 april 2013).

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Orde van Leopold II Commandeur De heer Luc Théry, eerste adviseur (15 november 2013).

Ridder Mevr. Carine Haeghens, secretaris (8 april 2013).

Zij nemen vanaf de bij hun naam vermelde datum hun rang in de Orde in.

Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 14 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 13/05/2013 numac 2013003122 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013022222 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor de betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter voor het jaar 2013 sluiten, worden de volgende burgerlijke eretekens verleend aan de hierna vermelde leden van het administratief personeel van het Grondwettelijk Hof : Voor 35 jaar dienst Het kruis 1ste klasse : Mevr. Ann Pien, documentair deskundige.

Voor 25 jaar dienst De Medaille 1ste klasse : De heer Frank De Gols, attaché.

^