Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 april 2013
gepubliceerd op 13 mei 2013

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2013003122
pub.
13/05/2013
prom.
14/04/2013
ELI
eli/besluit/2013/04/14/2013003122/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

14 APRIL 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het voorontwerp van koninklijk besluit waarvan wij de eer hebben het U voor te leggen beoogt de artikelen 103 en 104bis en bijlage 2 van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst aan te passen, en de artikelen 104 en 104ter van ditzelfde koninklijk besluit te schrappen.

Krachtens de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, de wet van 6 juli 1971 betreffende de oprichting van bpost en betreffende sommige postdiensten en de wet van 2 mei 1956 op de postcheck, registreert bpost financiële verrichtingen op door haar geopende postrekeningen-courant, met inbegrip voor de Belgische Staat en de organismen die behoren tot de sector overheid overeenkomstig het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie (ESR95).

Met het oog op de vereenvoudiging en de transparantie van de financiële verrichtingen die worden uitgevoerd in dit kader, moeten bepaalde artikelen van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst gewijzigd worden.

De taak van bpost met betrekking tot de postrekeningen-courant van de Staat en de hierboven vermelde organismen is nauwkeurig omschreven zodanig dat duidelijk wordt vastgelegd dat deze taak zich beperkt tot het leveren van operationele diensten ten aanzien van de Staat en deze organismen. Deze taak sluit geen financiële aansprakelijkheid van bpost in ten aanzien van de Staat of de andere titularissen van deze postrekeningen-courant voor wat betreft de prefinanciering van verrichtingen, de kasfaciliteiten en elk ander uitstaand bedrag van deze rekeningen.

Teneinde in deze zin de taak van bpost te verduidelijken, is het raadzaam een beperkt aantal artikelen van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 te wijzigen.

Het is daarentegen gepast gebleken de volledige bijlage 2 van het koninklijk besluit houdende reglementering van de postdienst te vervangen, gezien tal van bepalingen van deze bijlage gewijzigd dienen te worden.

Over het besluit dat U ter ondertekening wordt voorgelegd is overleg gepleegd met bpost.

De aanhef van het koninklijk besluit en het opschrift van de bijlage werden aangepast ten einde met de opmerkingen van de Raad van State rekening te houden.

Toelichting van de artikelen Artikel 1 In punt 1° wordt artikel 103, § 1, gewijzigd zodat de lijst van personen voor wie bpost postrekeningen-courant dient te openen in het kader van haar openbare dienstverlening, geactualiseerd wordt.

In punt 2° wordt artikel 103, § 4, gesplitst in twee leden. Het eerste betreft de postrekeningen van de overheidsentiteiten bedoeld in bijlage 2. Het tweede lid betreft de ongewijzigde bijlage 1 die betrekking heeft op de andere gebruikers van postrekeningen.

In punt 3°, wordt er een paragraaf 5 ingevoegd teneinde enerzijds te bevestigen en te verduidelijken dat de tegoeden van de postrekeningen-courant bedoeld in paragraaf 1 van artikel 103 stelselmatig door bpost, ter beschikking worden gesteld van de Staat onder diens verantwoordelijkheid, en anderzijds dat bpost, in het kader van haar openbare dienstverlening, een dienst verleent die zich beperkt tot het uitvoeren van verrichtingen op postrekeningen-courant.

Het beschikbaar stellen aan de Staat door bpost van gecrediteerde tegoeden op deze postrekeningen-courant brengt voor bpost, die deze dienst verleent, geen enkele financiële verantwoordelijkheid met zich mee.

Artikel 2 Dit artikel voorziet in een nieuwe bijlage 2 ter vervanging van de voorgaande. Deze nieuwe bijlage bepaalt nieuwe algemene voorwaarden en bevat hoofdzakelijk de wijzigingen die de nieuwe taak van bpost weergeven. Ze bevat de beperkingen en voorwaarden van de diensten die bpost aanbiedt aan de titularissen van de postrekeningen-courant, bedoeld in artikel 103, § 1 van het koninklijk besluit van 12 januari 1970.

Artikel 3 Artikel 104bis wordt gewijzigd zodat rekening gehouden wordt met het feit dat bpost slechts voor postrekeningen-courant bedoeld in bijlage 1 van het koninklijk besluit, met uitsluiting van postrekeningen-courant bedoeld in bijlage 2 van hetzelfde koninklijk besluit, gemachtigd is te voorzien of te bepalen dat het saldo van bepaalde categorieën postrekeningen-courant al dan niet credit- en/of debetinteresten kan voortbrengen.

Artikel 4 Artikel 104 wordt opgeheven daar dit geen reden van bestaan meer heeft nu bpost, in het kader van haar dienstverlening, niet langer de postrekeningen-courant prefinanciert en zelf geen kasfaciliteiten meer toestaat aan de titularissen van de postrekeningen-courant.

Artikel 104ter wordt opgeheven daar enerzijds het creditsaldo van de postrekeningen-courant geen interesten opbrengt en anderzijds de wijze van berekening van de debetinteresten wordt vastgesteld in de algemene voorwaarden van toepassing op de postrekeningen-courant en niet verwijst naar het regime van de valutadatum voorzien door de wet van 10 juli 1997 betreffende de valutadatum van bankverrichtingen.

Wij hebben de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaren, De Minister van Financiën, K. GEENS De Minister van Economie, J. VANDE LANOTTE De Minister van Overheidsbedrijven, J.-P. LABILLE

ADVIES 52.604/2 VAN 16 JANUARI 2013 VAN DE RAAD VAN STATE, AFDELING WETGEVING, OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 JANUARI 1970 HOUDENDE REGLEMENTERING VAN DE POSTDIENST' Op 18 december 2013 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst'.

Het ontwerp is door de tweede kamer onderzocht op 16 januari 2013. De kamer was samengesteld uit Yves Kreins, kamervoorzitter, Pierre Vandernoot en Martine Baguet, staatsraden, Yves De Cordt en Christian Behrendt, assessoren, en Anne-Catherine Van Geersdaele, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Jean-Luc Paquet, eerste auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Martine Baguet.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 16 januari 2013.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals het vervangen is bij de wet van 2 april 2003, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voormelde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

Rechtsgrond 1. In het tweede lid van de aanhef behoort te worden gepreciseerd dat artikel 3, vijfde lid, van de wet van 2 mei 1956 'op de postcheck' daarin ingevoegd is bij de wet van 2 juli 1981 en vervolgens gewijzigd is bij het koninklijk besluit van 14 september 1992 en dat artikel 5, vierde lid, van diezelfde wet van 2 mei 1956 vervangen is bij de wet van 2 juli 1981 en vervolgens gewijzigd is bij het koninklijk besluit van 14 september 1992.2. In het derde lid van de aanhef behoort verwezen te worden naar het derde en vierde lid van artikel 2 van de wet van 6 juli 1971 'betreffende de oprichting van bpost en betreffende sommige postdiensten' en niet naar het tweede en vierde lid van die bepaling.3. Het vierde lid van de aanhef behoort te vervallen aangezien de bepalingen van de wet van 21 maart 1991 'betreffende de hervorming van sommige overheidsbedrijven' die daarin vermeld worden, geen enkele rechtsgrond opleveren voor het ontworpen besluit. Bijlage De ontworpen bijlage dient een opschrift te krijgen dat conform de wetgevingstechniek is (1). (1) Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst-consetat.be, tab 'Wetgevingstechniek', aanbeveling 174, formule F 4-2-13-2.

De griffier, A.-C. Van Geersdaele.

De voorzitter, Y. Kreins.

14 APRIL 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de wet van 2 mei 1956 op de postcheck, artikel 3, vijfde lid, ingevoegd bij de wet van 2 juli 1981, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 september 1992, en artikel 5, vierde lid, vervangen bij de wet van 2 juli 1981, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 september 1992;

Gelet op de wet van 6 juli 1971 betreffende de oprichting van bpost en betreffende sommige postdiensten, artikel 2, derde en vierde lid, vervangen bij de wet van 1 april 2007 en gewijzigd bij de wet van 13 december 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 maart 2011;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 2 oktober 2012;

Gelet op het overleg dat met bpost is gepleegd overeenkomstig artikel 91bis van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst;

Gelet op advies 52.604/2 van de Raad van State gegeven op 16 januari 2013, met toepassing van artikel 84, § 1er, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, van de Minister van Economie, van de Minister van Overheidsbedrijven, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 103 van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst, vervangen bij koninklijk besluit van 30 april 2007 en gewijzigd bij de wet van 13 december 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt vervangen, als volgt : « § 1.Bij toepassing van artikel 2, tweede lid, b), van de wet van 6 juli 1971 betreffende de oprichting van bpost en betreffende sommige postdiensten, opent bpost, in overeenstemming met haar algemene voorwaarden, de postrekeningen-courant : 1° voor de Staat;2° op aanvraag van de organismen die behoren tot de sector overheid overeenkomstig het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie (ESR95);3° met akkoord van de Staat, voor andere personen van publiek recht of van privaat recht;4° voor de Nationale Bank van België.»; 2° paragraaf 4 wordt vervangen, als volgt : « § 4.De in bijlage vervatte algemene voorwaarden van de postrekeningen-courant bedoeld in § 1 zijn van rechtswege van toepassing op de verhouding die bpost en de titularissen van deze postrekeningen-courant verbindt.

De in bijlage 1 vervatte algemene voorwaarden van de postrekeningen-courant bedoeld in § 3, zijn van rechtswege van toepassing op de verhouding die bpost en de titularissen van deze postrekeningen-courant verbindt. »; 3° er wordt een paragraaf 5 ingevoegd, luidende : « § 5.De tegoeden van postrekeningen-courant bedoeld in § 1, worden door bpost ter beschikking gesteld van de Staat onder diens verantwoordelijkheid overeenkomstig de algemene voorwaarden die deze rekeningen regelen en de bijzondere overeenkomsten. ».

Art. 2.In hetzelfde besluit wordt bijlage 2, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 30 april 2007, vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 3.In artikel 104bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 25 juni 1991 en vervangen door het koninklijk besluit van 30 april 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, worden de woorden « onderworpen aan de algemene voorwaarden die in bijlage 1 van dit besluit zijn opgenomen » tussen de woorden « bpost is gemachtigd te voorzien of te bepalen dat het saldo van bepaalde categorieën van postrekeningen-courant » en de woorden « al dan niet credit -en/of debetinteresten voortbrengt » ingevoegd;2° in paragraaf 2, worden de woorden « in de geldende algemene voorwaarden » door de woorden « in diezelfde algemene voorwaarden » vervangen.

Art. 4.De artikelen 104, vervangen bij koninklijk besluit van 30 april 2007, en 104ter ingevoegd bij koninklijk besluit van 19 mei 1995 en vervangen bij koninklijk besluit van 30 april 2007, van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 5.De minister bevoegd voor Financiën, de minister bevoegd voor Economie en de minister bevoegd voor Overheidsbedrijven zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel 14 april 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, K. GEENS De Minister van Economie, J. VANDE LANOTTE De Minister van Overheidsbedrijven, J.-P. LABILLE

Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst Bijlage 2 Algemene voorwaarden toepasselijk op de postrekeningen-courant die geopend zijn door de Staat of door organismen die tot de sector overheid behoren in de zin van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie (ESR 95) HOOFDSTUK I. - Inleiding

Artikel 1.Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Zonder afbreuk te doen aan de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, zijn deze algemene voorwaarden van reglementaire aard en behoren ze tot het globale kader van de verhouding die het houden van de postrekeningen-courant en het uitvoeren van de verrichtingen op die rekeningen beheerst.

Deze algemene voorwaarden zijn conform de van kracht zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen genomen.

Zij bepalen de grenzen aan en de voorwaarden van de diensten en instrumenten, verbonden aan de postrekening-courant die bpost aanbiedt : 1° aan de Belgische Staat;2° aan de organismen van publiek- of privaatrecht die tot de sector overheid behoren in de zin van het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie (ESR95);3° aan andere personen van publiek of privaat recht, onder voorbehoud van het akkoord van de Belgische Staat;en 4° aan de Nationale Bank van België. Zij leggen de wederzijdse rechten en plichten vast die voortvloeien uit de verhouding tussen bpost en de voornoemde cliënten.

Artikel 2.Voorstelling van Financiële Post. bpost is een publiekrechtelijke naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel in het Muntcentrum, te 1000 Brussel (België). bpost is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en geregistreerd bij de btw met nummer RPR (BE) 0214.596.464 (Brussel).

De activiteiten van bpost worden geregeld door de van kracht zijnde wet en reglementering.

Binnen de activiteiten die in haar maatschappelijk doel begrepen zijn wordt bpost onder andere belast met het houden en het beheren van de postrekeningen-courant.

Wanneer bpost dergelijke financiële diensten verleent, handelt bpost voornamelijk door bemiddeling en tussenkomst van een gespecialiseerde dienst, met de naam "Financiële Post ".

Artikel 3.Identificatie van de betrokkenen. § 1. Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden worden als "clienten" beschouwd : de Belgische staat, de andere organismen die tot de sector overheid behoren in de zin van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie (ESR 95), de andere personen van privaat of publiek recht waarvoor de Belgische Staat zijn akkoord gegeven heeft en de Nationale Bank van België, op naam waarvan één of verscheidene postrekeningen-courant geopend zijn. § 2. Als "lastgevers" worden gekwalificeerd : alle natuurlijke personen naar behoren gemachtigd door deze cliënten om hen ten overstaan van bpost te verbinden bij het openen van een postrekening-courant en/of voor de wijzigingen aan deze rekening. § 3. Als "lasthebbers" worden gekwalificeerd : alle natuurlijke personen die door deze cliënten naar behoren gemachtigd worden verrichtingen uit te voeren op een postrekening-courant en daarvoor verantwoordelijk zijn ten opzichte van de toezichthoudende overheid.

In die hoedanigheid treden zij op in naam en voor rekening van deze cliënten, en verbinden zij deze rechtsgeldig ten overstaan van bpost. § 4. Tenzij anders vermeld in de betreffende bepaling, gelden deze algemene voorwaarden voor alle cliënten zoals in paragraaf 1 omschreven.

Artikel 4.Rangorde van de normen. § 1. De verhoudingen tussen bpost en haar cliënten worden geregeld door de volgende voorschriften, hierna gerangschikt volgens de voorrang van de toepassing ervan : 1° de toepasselijke bepalingen met directe werking van internationaal en Europees recht, 2° de toepasselijke dwingende wetten en reglementeringen, 3° wat betreft de partijen bij deze overeenkomsten, de bijzondere overeenkomsten tussen bpost en haar cliënten met de bijzondere bepalingen in verband met bijzondere instrumenten of bijbehorende diensten die aan de in deze algemene voorwaarden vermelde diensten toegevoegd zijn of toegevoegd zullen worden, 4° deze algemene voorwaarden, 5° de gebruiken. § 2. bpost en haar cliënten verbinden zich ertoe met elkaar na te gaan of het noodzakelijk of wenselijk is in onderlinge overeenstemming een einde te stellen aan de bijzondere overeenkomsten die vóór het van toepassing worden van deze algemene voorwaarden werden gesloten en zij kunnen zo nodig, in aanvulling op deze algemene voorwaarden, nieuwe bijzondere overeenkomsten sluiten in overeenstemming met de geldende wetten en reglementeringen. § 3. bpost en haar cliënten werken volledig samen met het oog op een duurzame inventaris van de bijzondere overeenkomsten bedoeld in § 2.

Artikel 5.Bindende kracht van de algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van reglementaire aard en werden vastgelegd overeenkomstig artikel 91bis van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst, na overleg met bpost.

Zij gelden van rechtswege in de verhouding tussen bpost en haar cliënten, louter door het sluiten van de overeenkomst tot opening van een postrekening-courant.

Deze algemene voorwaarden zijn ook integraal en van rechtswege van kracht in de verhouding tussen bpost en haar bestaande cliënten, zodra ze zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad in bijlage bij het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. Deze cliënten worden schriftelijk verwittigd van de invoegetreding van deze algemene voorwaarden. Ze zijn van toepassing op alle toekomstige gevolgen van de bestaande relaties.

Artikel 6.Terbeschikkingstelling van de algemene voorwaarden. § 1. Deze algemene voorwaarden worden gepubliceerd in bijlage bij het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst en worden steeds meegedeeld aan de cliënten van bpost, hetzij wanneer ze in voege treden hetzij bij het openen van een postrekening-courant. Ze worden tevens op ieder ogenblik meegedeeld na uitdrukkelijk verzoek aan de Dienst Postrekeningen-courant van bpost. bpost behoudt zich het recht voor te beslissen met welke drager of langs welke elektronische weg zij deze algemene voorwaarden meedeelt of ter beschikking stelt. § 2. De cliënten, de lastgevers en de lasthebbers moeten kennis nemen van deze algemene voorwaarden voordat zij de opening van een postrekening-courant vragen, een opdracht geven of een verrichting uitvoeren op deze rekening.

Artikel 7.Wijziging van de algemene voorwaarden.

De wijzigingen aan deze algemene voorwaarden zijn van reglementaire aard en worden vastgelegd overeenkomstig artikel 91bis van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst, na overleg met bpost.

Deze wijzigingen zijn van rechtswege van toepassing op de verhouding tussen bpost en haar cliënten.

De cliënten en de lasthebbers worden schriftelijk op de hoogte gebracht van deze wijzigingen en de inwerkingtreding ervan.

Vanaf hun inwerkingtreding gelden deze wijzigingen onverkort voor bestaande situaties en overeenkomsten.

Artikel 8.Geschillen.

Klachten over de postrekening-courant en de verrichtingen op de rekening worden geadresseerd aan de dienst van bpost waarvan de contactgegevens stelselmatig, samen met deze algemene voorwaarden, worden meegedeeld aan de cliënten.

Onverminderd hun gebeurlijke recht een beroep te doen op bemiddeling voor elk geschil dat vatbaar is om met een dading te worden beslecht, zoeken bpost en haar cliënten bij voorrang naar een minnelijke oplossing voor elk geschil nopens de postrekening-courant en/of de diensten en instrumenten die er verband mee houden.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, zijn enkel de hoven en rechtbanken van het rechtsgebied waarin de maatschappelijke zetel van bpost is gevestigd, bevoegd voor elk geschil tussen bpost en een cliënt.

Artikel 9.Keuze van woonplaats.

Voor de uitvoering van deze algemene voorwaarden, wordt woonplaats gekozen voor : bpost, in haar maatschappelijke zetel, gevestigd te 1000 Brussel, Muntcentrum; de cliënt en zijn lasthebbers, op het laatste adres dat aan bpost werd meegedeeld.

De partijen komen echter overeen dat bpost zich rechtsgeldig richt tot de bevoegde Minister of tot de verantwoordelijke organen voor bovenvermelde organismen en instellingen, voor de diensten op naam waarvan de postrekening-courant geopend werd.

Artikel 10.Postadres.

Behoudens andersluidende bepaling moeten de cliënten, de lastgevers en hun lasthebbers zich voor alles wat de met deze algemene voorwaarden geregelde diensten aangaat, uitsluitend richten tot de Dienst Postrekeningen-courant van bpost, waarvan de gegevens de volgende zijn : Financiële Post Dienst Postrekeningen-courant 1100 Brussel Op verzoek van de cliënt of van de lastgevers of hun lasthebbers kunnen de gegevens van deze dienst bovendien op ieder ogenblik meegedeeld worden door de Cliëntendienst van bpost, de postkantoren en/of andere door bpost bepaalde communicatiemiddelen. HOOFDSTUK II. - Algemene bepalingen

Artikel 11.Briefwisseling. § 1. De briefwisseling wordt verstuurd aan het adres dat de cliënt heeft meegedeeld bij de aanvraag tot het openen van de rekening of aan elk ander adres dat hij later zou hebben meegedeeld. § 2. De cliënten, de lastgevers en de lasthebbers verbinden zich ertoe onmiddellijk kennis te nemen van de briefwisseling die aan hen gericht wordt.

Artikel 12.Werkdagen. bpost is beschikbaar om elke bankwerkdag verrichtingen te ontvangen en uit te voeren. Een « bankwerkdag » staat voor elke dag (behalve een zaterdag of zondag) waarop de banken in het algemeen geopend zijn in België. bpost deelt vooraf op haar website de sluitingsdagen (behalve de zaterdagen of zondagen) mee.

Artikel 13.Aanwijzing van de lasthebbers. § 1. Om lasthebbers aan te wijzen voor een bepaalde postrekening of om hun volmachten te veranderen, mag een lastgever uitsluitend gebruik maken van de documenten die bpost speciaal hiertoe ter beschikking van de cliënten stelt.

Met aanwijzingen of veranderingen die zijn opgesteld op andere documenten, zal geen rekening gehouden worden. § 2 Zonder afbreuk te doen aan de gevolgen van de vertegenwoordiging, is de lasthebber door deze algemene voorwaarden gebonden op dezelfde wijze als de cliënt. § 3. Een lasthebber heeft echter noch de bevoegdheid om de rekening te sluiten, noch om andere lasthebbers voor deze rekening aan te stellen, noch om er de gegevens van te wijzigen. § 4. De cliënt moet bpost per aangetekende brief met ontvangstbewijs op de hoogte brengen van de herroeping of ontbinding van iedere door hem verleende algemene of bijzondere volmacht.

De herroeping of de ontbinding van het mandaat is niet aan bpost tegenstelbaar, zolang bpost de in de vorige alinea voorziene kennisgeving nog niet heeft ontvangen. bpost houdt rekening met de herroeping of de ontbinding vanaf de derde bankwerkdag volgend op de ontvangst van de kennisgeving, als die gebeurde conform lid 1.

Artikel 14.Bewijs.

Ongeacht de aard van de te bewijzen rechtshandeling, mag bpost te allen tijde, zowel in burgerlijke als handelszaken, het bewijs leveren door middel van een kopie of een weergave van het originele document.

Kopieën van documenten in het bezit van bpost, verkregen door fotografische, microfotografische, magnetische, elektronische of optische middelen, hebben dezelfde bewijskracht als de originelen waarvan zij, behoudens tegenbewijs, verondersteld worden getrouwe kopieën te zijn, zo deze door bpost dan wel op haar verzoek werden opgemaakt.

De kopie mag een andere uiterlijke vorm hebben dan het originele document, voor zover deze het resultaat is van het gebruik van om het even welke computertechniek.

Artikel 15.Bewaring van de documenten. bpost is niet verplicht om de bewijsstukken en alle andere documenten of gegevens die op om het even welke drager zijn vastgelegd, langer of op een andere wijze dan door de wet bepaalt, in haar boekhouding te bewaren. bpost voert de opzoekingen als gevolg van vragen om correspondentie of documenten vanwege de cliënt, zonder bijkomende kosten uit. bpost mag echter weigeren om opzoekingen uit te voeren zo die te omslachtig of te duur zijn en als de aanvraag ervoor gebeurt na de bewaringstermijnen die de wet hem oplegt. bpost deelt de reden voor haar weigering mee aan de cliënt.

Artikel 16.Beroepsgeheim.

In overeenstemming met de gebruiken en onverminderd de toepassing van de wetten en de reglementen, verstrekt bpost geen inlichtingen aan derden over de door haar cliënten uitgevoerde verrichtingen, tenzij het daartoe de uitdrukkelijke toestemming heeft gekregen, het hiertoe door de wet is gehouden of als zulks door een wettig belang is verantwoord.

In afwijking van lid 1 verstrekt bpost aan de Belgische Schatkist, in het kader van het thesauriebeheer en in uitvoering van de met de Belgische Staat gesloten overeenkomsten, gegevens over de postrekeningen-courant.

Artikel 17.Aansprakelijkheid.

Onverminderd de toepassing van andersluidende wettelijke of reglementaire bepalingen en het artikel 35 van deze algemene voorwaarden, is bpost enkel aansprakelijk ten overstaan van haar cliënten ingeval van door hem gepleegd bedrog of zware fout.

Enkel de schade die rechtstreeks voortvloeit uit de door bpost begane zware fout of het door bpost gepleegde bedrog geeft aanleiding tot schadevergoeding, met uitsluiting van iedere vorm van indirecte schade, zoals winstderving, het verlies van een kans, de verstoring van een planning, winstverlies, renteverlies, aantasting van algemene bekendheid, van cliënteel of van verwachte besparingen.

Artikel 18.Overmacht. bpost kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor schade die haar cliënten en hun lasthebbers rechtstreeks of onrechtstreeks zouden kunnen lijden ten gevolge van overmacht.

Worden, naast iedere onvoorzienbare en onoverkomelijke gebeurtenis, in het bijzonder beschouwd als gevallen van overmacht : de ontwrichting van de diensten van bpost ten gevolge van feiten die haar niet kunnen worden aangerekend, zoals stakingen van het personeel, misdadige overvallen, het tijdelijk uitvallen van de communicatiemiddelen, de uitschakeling van of een defect aan, zelfs tijdelijk, het computersysteem of de informatica-uitrusting.

In het kader van het principe van de continuïteit van de openbare dienstverlening verbindt bpost er zich toe redelijke maatregelen te nemen om, in de mate van het mogelijke, de gevolgen van een geval van overmacht te beperken, onder andere door middel van een gepast Business Continuity Plan.

Artikel 19.Verwerking van de persoonsgegevens.

In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, wordt aan de cliënt, de lastgever en de lasthebber meegedeeld dat bpost, Muntcentrum, 1000 Brussel, de "verantwoordelijke voor de verwerking" is.

Door aan te sluiten bij de dienst of door het document voor het openen of het wijzigen van de gegevens van de postrekening-courant te ondertekenen, worden de cliënt, de lastgever en de lasthebber op de hoogte gebracht van en verklaren ze zich akkoord met de verwerking van hun persoonsgegevens voor de volgende doeleinden : uitvoering van de onderrichtingen van de cliënten, beheer van de contractuele en precontractuele verhoudingen, het voorkomen van misbruik en bedrog, de aanleg van statistieken en de uitvoering van tests, de verbetering van de door bpost verleende diensten.

Hiertoe geven de lastgever en de lasthebber toestemming om de hen betreffende persoonsgegevens mee te delen aan de correspondenten, evenals, in de mate waarin dat nodig is om de voornoemde doeleinden te bereiken, aan de met bpost verbonden entiteiten of deze die tot de bpost-groep behoren en aan de Belgische Schatkist voor de uitvoering van de met haar gesloten overeenkomsten.

De lastgever en de lasthebber hebben het recht hun persoonsgegevens op te vragen en hebben recht op de verbetering ervan indien deze gegevens onjuist zijn. Deze rechten worden gratis uitgeoefend met een schriftelijk, gedagtekend en ondertekend verzoek dat, samen met een kopie van de identiteitsstuk van de aanvrager, aan de verantwoordelijke voor de verwerking wordt gezonden.

Artikel 20.Informatieplicht.

De reglementaire relatie tussen bpost en haar cliënten wordt geacht volledig gedekt te zijn door deze algemene voorwaarden en, desgevallend, door bijzondere overeenkomsten. bpost is niet onderworpen aan enige andere informatieplicht dan de informatieplicht die uitdrukkelijk vermeld wordt in deze algemene voorwaarden of in bijzondere overeenkomsten. De bijzondere overeenkomsten omvatten de overeenkomsten tussen bpost en haar cliënten met bijzondere bepalingen in verband met bijzondere instrumenten of extra diensten die zijn toegevoegd of zullen worden toegevoegd aan de diensten die vermeld staan in deze algemene voorwaarden en de andere uitdiepingsovereenkomsten van technische of niet-gereglementeerde aard.

Artikel 21.Termijnen voor verhaal. § 1. Een cliënt die de uitvoering vaststelt van een niet-toegestane of onjuiste betaalverrichting die aanleiding geeft tot een terugvordering, verkrijgt daar pas de correctie van bpost van als hij bpost daar zo snel mogelijk van op de hoogte brengt en binnen de maand nadat bpost hem de nodige informatie over die betaalverrichting ter beschikking stelde (hieronder valt desgevallend ook een rekeninguittreksel). De kennisgeving van de cliënt moet voldoende informatie bevatten opdat bpost kan controleren of de betaalverrichting al dan niet werd toegelaten en of ze al dan niet correct werd uitgevoerd en opdat zij de redenen ervoor kan achterhalen.

Er wordt weerlegbaar aangenomen dat een door bpost uitgevoerde verrichting werd geauthentificeerd, dat ze naar behoren werd geregistreerd en geboekt en dat ze niet werd beïnvloed door een technische of andere tekortkoming. § 2. Onverminderd de toepassing van de dwingende wettelijke en reglementaire bepalingen en onverminderd artikel 21, § 1, van deze algemene voorwaarden, moet ieder(e) eis, verhaal of klacht ten aanzien van bpost, voor zover die niet tot één van de gevallen uit de eerste paragraaf behoort, op straffe van verval ingediend worden binnen de twaalf maanden vanaf het ogenblik waarop de eiser redelijkerwijze kennis kon of moest nemen van het feit dat aanleiding geeft tot zijn verzoek. HOOFDSTUK III. - De Postrekening-courant

Artikel 22.Het openen van de rekening. § 1. bpost opent postrekeningen-courant in euro. § 2. Het openen van elke postrekening-courant vereist een voorafgaande aanvraag tot opening van een rekening, naar behoren gedateerd en ondertekend door de lastgever(s).

Bij de aanvraag tot het openen van een rekening kan bpost de voorlegging vragen van de stukken die de identiteit, de machtiging en de hoedanigheid van de lastgever bewijzen.

Aanvragen tot het openen van een postrekening-courant kunnen alleen geldig gezonden worden aan de Dienst Postrekeningen-courant van bpost.

Als hij een aanvraag tot het openen van een rekening indient, deelt de cliënt aan bpost het adres mee waarnaar bpost de briefwisseling kan zenden.

Er moet een specimen overgelegd worden van de handtekening van de lastgever(s) en van deze van de lasthebbers die de cliënt machtigt om de postrekening-courant te beheren.

Als de lastgever of de lasthebber later hun handtekening wijzigen, dan bezorgen zij bpost er onverwijld een specimen van de gewijzigde handtekening.

Aan de aanvraag van de Staat tot het openen van een postrekening-courant is de machtigingsbrief van de Federale Overheidsdienst Financiën - Administratie der Thesaurie - gehecht, met vermelding van het nummer van postrekening-courant dat deze dienst heeft toegewezen.

Elke wijziging aan de gegevens en/of van de stukken, meegedeeld bij het openen van de rekening, moet per aangetekende brief met ontvangstbewijs gemeld worden. bpost houdt er rekening mee vanaf de derde bankwerkdag volgend op de dag van ontvangst. § 3. bpost moet de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme naleven.

Bijgevolg gaat bpost, op het ogenblik waarop de verhouding zal tot stand komen, over tot de identificatie van de cliënt, desgevallend van zijn economische rechthebbende(n) evenals van de persoon/personen die voor zijn rekening handelt/handelen, en dit in overeenstemming met deze wet.

Op hetzelfde ogenblik vraagt bpost de door de wet voorgeschreven identificatie-elementen op, met toepassing van de krachtens de wet toegelaten vereenvoudigde procedures. § 4. Zonder aan het voorafgaande afbreuk te doen, kan bpost een postrekening-courant op afstand openen en zo nodig mits de naleving van de geëigende procedure die bijkomende vereisten stelt boven en naast deze voorzien door de vorige paragrafen, en zulks in overeenstemming met de wet en de andere toepasselijke regels.

Artikel 23.Vorderingsrechten op grond van een postrekening-courant - plaatsing en afgifte van de tegoeden op de rekeningen. § 1. Conform de met de Staat gesloten overeenkomsten worden alle fondsen die bpost ontvangt op het credit van de postrekeningen-courant van de cliënten, ter beschikking gesteld van de Staat. § 2. Onverminderd artikel 33, § 1, worden de fondsen die nodig zijn voor de uitvoering van de verrichtingen van de cliënten, zoals geregeld door deze algemene voorwaarden, door de Staat ter beschikking gesteld van bpost via een provisie. Zodra de door de Staat geleverde provisie door bpost gebruikt wordt voor de uitvoering van de verrichtingen van een cliënt, wordt de postrekening-courant van die cliënt gedebiteerd voor het bedrag van die verrichtingen. § 3. Onverminderd de toepassing van andersluidende, dwingende wettelijke of reglementaire bepalingen draagt bpost geen enkele verantwoordelijkheid van welke aard ook ten aanzien van haar klanten, hun schuldeisers of begunstigden als bewaarnemer of schuldenaar van de op de postrekeningen-courant gecrediteerde bedragen. De cliënten kunnen in dat verband geen verhaal uitoefenen op bpost voor de bedragen op het credit van hun postrekeningen-courant. De Staat is de enige bewaarnemer en schuldenaar van de cliënten. § 4. De provisies waarvan sprake is in § 2 van dit artikel en die de Staat ter beschikking stelt van bpost, worden ofwel door bpost gebruikt om de betaalopdrachten uit te voeren, zoals geregeld door deze algemene voorwaarden, ofwel wordt het dagelijks saldo ervan door bpost op een rekening van de Staat overgeschreven. § 5. In geval van derdenbeslag of kennisgeving van een overdracht of het in pand geven van tegoeden van een cliënt op de gelden op een postrekening-courant is het bpost toegestaan om te verklaren dat ze niet de debiteur van die fondsen is, maar enkel de dienstverlener voor de uitvoering van verrichtingen door middel van de door de Staat geleverde of te leveren provisies. Indien bpost fondsen dient te overhandigen aan de beslagleggende schuldeiser, de cessionaris of de pandhoudende schuldeiser, mag ze voordien het bedrag dat overeenkomt met die verplichting om fondsen te overhandigen, afhouden van de bestaande provisies. Indien bpost voldoet aan een verplichting om fondsen te overhandigen zonder vooraf de afhouding te doen, beschikt ze van rechtswege voor dat bedrag over een hoofdelijke en gezamenlijke aansprakelijkheidsvordering ten aanzien van de Staat en de betrokken cliënt. § 6. Overeenkomstig § 3 hierboven mag door een cliënt geen compensatie worden ingeroepen tussen het saldo op zijn postrekening-courant en eender welke vordering die bpost op die cliënt zou hebben. § 7. Voor de hele periode waarin de cliënt een postrekening-courant heeft, is bpost gemachtigd om al het nodige te doen voor de goede werking van de postrekeningen-courant met inachtneming van de algemene voorwaarden en de bijzondere overeenkomsten tussen bpost en de betrokken cliënt en om alle instructies uit te voeren die geregeld worden in deze algemene voorwaarden en overeenkomstig de met de Staat gesloten overeenkomsten. Als een cliënt over fondsen wil beschikken die op het credit van zijn postrekening-courant staan, belast hij bpost met de uitvoering van die verrichting overeenkomstig deze algemene voorwaarden. Elk akkoord over een betaalverrichting tussen de cliënten en de Staat over de door de Staat gehouden fondsen overeenkomstig dit artikel (met inbegrip van elke compensatie of geheel of gedeeltelijke kwijtschelding van schuld tussen hen) is niet inroepbaar tegen bpost, tenzij en indien die verrichting wordt uitgevoerd overeenkomstig deze algemene voorwaarden of met de instemming van bpost. § 8. bpost kan niet gedwongen worden een betaalverrichting uit te voeren als de Staat bpost niet voldoende provisie levert overeenkomstig artikel 23, § 2, van deze algemene voorwaarden of als de cliënt geen voldoende creditsaldo op de betreffende rekening heeft bezorgd overeenkomstig artikel 33, § 1, van deze algemene voorwaarden.

Indien bpost weigert een verrichting uit te voeren, brengt bpost de Staat op de hoogte van die weigering en van de redenen ervoor indien die weigering verband houdt met de in artikel 23, § 2, bedoelde provisie, of aan de cliënt als de weigering verband houdt met het in artikel 33, § 1, bedoelde creditsaldo.

Artikel 24.De rente op de rekening § 1. Het creditsaldo op de postrekeningen-courant levert geen interesten op. § 2. Op elk debetsaldo wordt interest aangerekend, voor overeenkomstig artikel 33, § 3, toegelaten overschrijdingen aan de interestvoeten die bepaald worden overeenkomstig de wet en door de bijzondere overeenkomsten en voor overschrijdingen toegestaan overeenkomstig artikel 33, § 4, aan de interestvoeten die bepaald worden door de Minister van Financiën overeenkomstig de wet en die bpost meedeelt aan de cliënten.

De debetrente wordt berekend op het dagelijkse debetsaldo en automatisch geboekt op het einde van de maand waarin het debetsaldo werd vastgesteld.

Artikel 25.Verjaring van de tegoeden op een rekening. bpost controleert jaarlijks de bewerkingen op de postrekeningen-courant van haar cliënten.

Cliënten die gedurende meer dan een jaar geen bewerkingen hebben uitgevoerd op hun postrekeningen-courant, worden hiervan in kennis gesteld na het verstrijken van die periode.

Artikel 26.Sluiten van de rekening. § 1. Behoudens andersluidende wettelijke of reglementaire bepalingen, mogen de cliënten te allen tijde de verhouding met betrekking tot de postrekening-courant, die hen verbindt met bpost beëindigen. § 2. Zodra de postrekening-courant, om welke reden dan ook, is afgesloten, kan er geen enkele debet- of creditverrichting meer op geboekt worden.

Als de postrekening-courant is afgesloten, wordt het tegoed ter beschikking van de cliënt gehouden, hetzij in contanten hetzij door overschrijving naar een andere rekening die hij opgeeft.

Bij het sluiten van de postrekening-courant, moet de lasthebber ervan, vóór de vereffening en de teruggave van het rekeningtegoed, de postoverschrijvings- en de postchequeformulieren, die in zijn bezit zijn, naar bpost terugzenden. HOOFDSTUK IV. - De verrichtingen op de postrekening-courant. 4.1. Gemeenschappelijke bepalingen.

Artikel 27.Afgifte en gebruik van formulieren die nodig zijn voor de verrichtingen op de rekening.

Behoudens bijzondere overeenkomst moet de lasthebber, voor de verrichtingen van postoverschrijving vanaf zijn postrekening-courant, gebruik maken van overschrijvingsformulieren die voldoen aan de interbancaire normen.

Op zijn verzoek levert bpost aan de lasthebber de overschrijvingsformulieren, nodig voor de verrichtingen op de postrekening-courant.

Artikel 28.Wijze waarop de opdrachten worden overgemaakt. bpost aanvaardt originele debet- en creditopdrachten die bpost met de post of per drager worden bezorgd. bpost aanvaardt eveneens credit- en debetopdrachten die haar elektronisch of telefonisch worden doorgegeven, onder de voorwaarden, voorzien in de bijzondere bepalingen met betrekking tot deze diensten en instrumenten.

Tenzij hierover een bijzondere overeenkomst met bpost werd ondertekend, worden geen per telefax doorgegeven opdrachten aanvaard.

Artikel 29.Aanvaarding van de opdrachten. § 1. bpost behoudt zich het recht voor de uitvoering van debet- of creditopdrachten te weigeren : 1° die verdacht voorkomen of die werden verzonden met miskenning van de geëigende procedures;2° die tegenstrijdige of onverenigbare meldingen bevatten of die instructies bevatten die onmogelijk kunnen worden uitgevoerd;3° als de in artikel 23, § 2, vermelde provisie of het in artikel 33, § 1, vermelde creditsaldo niet beschikbaar of ontoereikend zijn. Indien bpost weigert een betaalopdracht uit te voeren op basis van de bovenstaande punten 1° en 2°, brengt ze de cliënt daarvan zo snel mogelijk op de hoogte op de manier die haar het efficiëntst lijkt.

Indien bpost weigert een betaalopdracht uit te voeren op basis van bovenstaand punt 3°, deelt ze dat mee op een manier die haar het efficiëntst lijkt, aan de Staat indien die weigering verband houdt met de in artikel 23, § 2, bedoelde provisie, of aan de cliënt als de weigering verband houdt met het in artikel 33, § 1, bedoelde creditsaldo. § 2. Onverminderd artikel 23, § 2, moet het in artikel 33, § 1, bedoelde creditsaldo toereikend zijn op de uitvoeringsdatum van de opdracht. Voor bepaalde diensten of bepaalde instrumenten moet dat toereikende saldo een minimumaantal werkdagen vóór de uitvoeringsdatum van de opdracht beschikbaar zijn, behoudens een door de Staat toegestane en meegedeelde afwijking. Dat minimumaantal werkdagen wordt bepaald in de artikelen 40 en 42 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 30.Uitvoering van de opdrachten. § 1. bpost voert de debetverrichtingen uit op de dag waarop zij de opdracht ontvangt of op de door de opdrachtgever aangeduide datum, op voorwaarde dat deze valt na de dag waarop de opdracht werd ontvangen. § 2. Als zijn lasthebber hierover geen instructies geeft, staat het bpost vrij, in het voordeel van de cliënt, te bepalen hoe de betaalopdrachten worden uitgevoerd. bpost heeft het recht, telkens ze dit nuttig of nodig acht, voor de uitvoering van de opdrachten die ze ontvangt een beroep te doen op de tussenkomst van een Belgische of buitenlandse derde.

Artikel 31.Herroeping van opdrachten.

Onverminderd de toepassing van de regels met betrekking tot verzet, mogen de rekeninghouder of zijn lasthebber een opdracht die zij hebben overgemaakt herroepen, zo deze nog niet werd uitgevoerd.

De aanvraag tot herroeping moet zo snel mogelijk aan bpost worden overgemaakt. De houder moet deze aanvraag binnen de 24 uren met een ondertekende brief bevestigen. Bij gebreke daaraan binnen deze termijn, vraagt bpost schriftelijk de bevestiging van de herroeping.

Behoudens andersluidende reactie van de rekeninghouder, wordt de herroeping geacht bevestigd te zijn.

Artikel 32.Rekeninguittreksels. § 1. Elke debet- of creditinschrijving op een rekening is voorwerp van een papieren rekeninguittreksel dat, behoudens andersluidende bijzondere overeenkomst, per gewone post aan de lasthebber wordt gezonden.

De rekeninguittreksels kunnen ook, mits een bijzondere overeenkomst, elektronisch en onder elektronische vorm worden bezorgd.

Het uittreksel vermeldt het vorige saldo, de uitgevoerde verrichtingen en het nieuwe saldo. § 2. De cliënt dient de rekeninguittreksels die hem worden bezorgd, te lezen, nauwkeurig te bekijken en de inhoud ervan te controleren. Als hij een fout vaststelt in de rekeninguittreksels, dient de lasthebber bpost daar onverwijld van op de hoogte te brengen. § 3. De boeking van de verrichtingen en de vermelding van de tegoeden van de postrekening-courant op het rekeninguittreksel worden in elk geval geacht correct, juist en goedgekeurd te zijn, tenzij de cliënt ze schriftelijk betwist binnen een termijn van 30 dagen die de dag na het toezenden van het rekeninguittreksel volgen. § 4. Voor de postrekeningen-courant van de Staat moet de lasthebber van de betrokken postrekening voldoen aan de verplichtingen, voorzien in de paragrafen 2 en 3.

Artikel 33.Creditsaldo en rekeningoverschrijding. § 1. Behoudens bijzondere bepalingen voor sommige postrekeningen-courant, moet het saldo van een postrekening-courant te allen tijde positief zijn of gelijk aan nul. bpost mag daarom weigeren een betaalopdracht uit te voeren, of de uitvoering ervan uitstellen, als het creditsaldo op de rekening onvoldoende is. Betaalopdrachten worden niet gedeeltelijk uitgevoerd. § 2. Er wordt geen rekeningoverschrijding toegestaan met uitzondering van de in de paragrafen 3 en 4 van dit artikel toegestane overschrijdingen. § 3. Rekeningoverschrijdingen worden toegestaan binnen de limieten van de bijzondere overeenkomsten krachtens welke de Staat kasfaciliteiten toekent aan de cliënten en waarvan de voorwaarden en de modaliteiten overeengekomen zijn door de Staat en de betrokken cliënten met inachtneming van de wettelijke bepalingen, de overeenkomst tussen de Belgische Staat en bpost en de huidige algemene voorwaarden. Alle toegekende kasfaciliteiten, de voorwaarden en modaliteiten ervoor, worden vooraf meegedeeld aan bpost. De Staat is de enige schuldeiser van de hoofdsom en de interesten die voortvloeien uit de toegestane overschrijding. § 4. Indien een rekening omwille van uitzonderlijke redenen geen toereikend saldo heeft en ze absoluut gedebiteerd moet worden, mag een rekeningoverschrijding toegestaan worden binnen de beperkingen en tegen de door de Minister van Financiën overeenkomstig de wet vastgelegde voorwaarden. Dergelijk gedogen, zelfs meermaals of herhaald, geeft nooit recht op het handhaven of vernieuwen ervan.

De Staat is de enige schuldeiser van de hoofdsommen en interesten die voortvloeien uit die rekeningoverschrijding. De cliënt dient zijn debettoestand zo snel mogelijk recht te zetten. § 5. Elke rekeningoverschrijding geeft aanleiding tot het aanrekenen van debetrente zoals voorzien in artikel 24, § 2, van deze algemene voorwaarden, tegen de intrestvoet en onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten die in die bepaling zijn voorzien.

Artikel 34.Diefstal, verlies of misbruik van de aan de rekeninghouder bezorgde formulieren. § 1. De cliënt is aansprakelijk voor de betaalopdrachten op de overschrijvings- en postchequeformulieren die hem door bpost werden bezorgd.

Onverminderd § 3 en de eventuele aansprakelijkheid van de begunstigde, draagt hij alle gevolgen die voortvloeien uit het verlies, de diefstal of het misbruik van cheque- of overschrijvingsformulieren. § 2. In geval van verlies, diefstal of misbruik van postcheque- of postoverschrijvingsformulieren, kunnen de trekker, de ondertekenaar of de begunstigde verzet aantekenen tegen de uitvoering van de opdracht zolang deze niet is uitgevoerd.

De aanvraag tot verzet moet zo snel mogelijk aan bpost worden gezonden. Ze moet binnen de 24 uren schriftelijk worden bevestigd. bpost bevestigt binnen de 24 uren met een aangetekende brief de uitvoering van de aanvraag tot verzet. Als de houder zijn aanvraag niet schriftelijk bevestigd heeft, dan wordt het verzet toch geacht te zijn bevestigd, door het gebrek aan reactie op het door bpost gezonden bericht van uitvoering. § 3. De bepalingen van de §§ 1 en 2 van dit artikel 34 zijn van toepassing onverminderd de andersluidende, dwingende wettelijke en reglementaire bepalingen, in het bijzonder van de wet van 17 mei 1920 betreffende de betaling door de openbare besturen gedaan door tussenkomst van de postcheck- en girodienst in de mate dat die van toepassing is, of de bijzondere conventionele bepalingen.

Artikel 35.Aansprakelijkheid bij de uitvoering van de gegeven instructies. § 1. De toepassing van de aansprakelijkheid van bpost in het kader van de uitvoering van de opdrachten op postrekeningen-courant, met inbegrip van het geval van niet-uitvoering, wordt geregeld door de volgende regels : 1° bpost voert de betaalopdrachten die zij van haar cliënten krijgt uit met naleving van de ontvangen instructies en binnen de termijnen, voorzien in deze algemene voorwaarden;2° bpost mag te allen tijde de vergissingen van haar diensten rechtzetten.Zij mag met name boekingen op de rekening als gevolg van dergelijke fouten terugboeken, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de cliënt, hetzij na raadpleging van de cliënt; 3° als de cliënt vaststelt dat een instructie fout werd uitgevoerd, stuurt de cliënt een omstandige schriftelijke aanvraag tot rechtzetting naar bpost, en dit binnen de in artikel 32, § 3, van deze algemene voorwaarden voorziene termijn. bpost geeft gevolg aan de aanvraag van de cliënt of, indien zij dat nodig acht, reageert bpost hierop zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een termijn van 15 dagen. § 2. De aansprakelijkheid van bpost is wegens verkeerde of laattijdige uitvoering van een verrichting, beperkt tot de rechtzetting van de verrichting en tot de eventuele betaling van een som die overeenstemt met de gederfde of betaalde rente, op voorwaarde dat de cliënt de fout van bpost, de geleden schade en het oorzakelijke verband tussen de fout van bpost en die schade aantoont waarbij deze som de op EONIA-basis berekende rente niet mag overschrijden, tenzij andersluidend akkoord tussen de twee partijen. § 3. Een cliënt kan bpost niet aansprakelijk stellen in geval van overmacht of als de verlener van de betaaldienst gebonden is door andere wettelijke verplichtingen die voorzien zijn in de nationale of Europese wetgeving. § 4. De bepalingen van de §§ 1 tot 3 van artikel 35 zijn van toepassing onverminderd de andersluidende wettelijke of reglementaire bepalingen, in het bijzonder van artikel 17 van de wet van 2 mei 1956 op de postcheque in de mate dat die van toepassing is of de bijzondere conventionele bepalingen. 4.2. Credit van de postrekeningen-courant.

Artikel 36.Creditmodaliteiten. § 1. De postrekening-courant kan worden gecrediteerd met een poststorting, een post- of een bankoverschrijving, een gekruiste circulaire cheque, een gekruiste postcheque, en een gekruiste cheque getrokken op een bij een Verrekenkamer aangesloten kredietinstelling naar Belgisch recht. § 2. Het crediteren van een poststorting ten gunste van een rekening van de Staat gebeurt zodra het bedrag van die storting aan het loket van bpost is geregistreerd. Het crediteren van een postoverschrijving ten gunste van een rekening van de Staat wordt verricht op hetzelfde ogenblik dat de postrekening van de opdrachtgever wordt gedebiteerd.

Onder voorbehoud van de bijzondere overeenkomsten die voor sommige postrekeningen-courant van de Staat worden gesloten, gebeurt het crediteren van een aan bpost via het interbancaire compensatiesysteem overgemaakte bankoverschrijving op de rekening van de Staat op de dag waarop ze werd overgemaakt.

Het crediteren van een gekruiste postcheque wordt op een rekening verricht gelijktijdig met het debiteren van de postrekening-courant van de trekker.

Het crediteren van een gekruiste circulaire cheque, van een cheque getrokken op een België gevestigde kredietinstelling, gebeurt onder voorbehoud van goede afloop en is slechts definitief nadat de cheque is geïnd. Het crediteren zal gebeuren op de vijfde bankwerkdag nadat bpost de titel ter verrekening heeft aangeboden. 4.3. Debet van de postrekeningen-courant.

Artikel 37.Debetmodaliteiten. § 1. De houder van een postrekening-courant kan over het bedrag van zijn tegoed beschikken met : een individuele of collectieve binnenlandse postoverschrijving; een internationale postoverschrijving; een internationale betaling in contant geld; een opneming aan het loket. § 2. Als hij met bpost een bijzondere overeenkomst sluit, kan hij ook beschikken over het bedrag van zijn tegoed : door middel van een postcheque om geld af te halen aan het loket; met de uitgifte van circulaire postcheques; met de uitgifte van postassignaties.

Artikel 38.Postoverschrijving. § 1. Een postoverschrijving is een opdracht die de houder van een postrekening-courant aan bpost geeft om zijn volledige beschikbare tegoed of een gedeelte ervan over te schrijven naar een andere rekening in België of in het buitenland. § 2. De opdracht moet de te betalen som vermelden, gedateerd zijn en ondertekend zijn door de titularis van de postrekening-courant of door zijn lasthebber. § 3. Een binnenlandse postoverschrijving kan individueel zijn, dit wil zeggen dat er maar één begunstigde rekening is aangeduid, of kan collectief zijn, dit wil zeggen dat ze opdrachten ten gunste van verscheidene rekeningen bevat.

Bij een collectieve overschrijving moet gebruik worden gemaakt van een speciaal daarvoor bedoeld borderel waarvan bpost het model vastlegt, dat als bijlage aan het postoverschrijvingsformulier wordt gevoegd.

Collectieve opdrachten mogen ook elektronisch of via magnetische drager worden verzonden mits voorafgaande bijzondere schriftelijke overeenkomst. § 4. Indien de over te schrijven som van een binnenlandse overschrijving bestemd is voor een postrekening-courant, wordt de debet- en creditboeking op dezelfde dag geboekt.

Als de overdraagbare som voor een Belgische bankrekening bestemd is, worden de gegevens en de bedragen van de verrichting uitgewisseld met de begunstigde financiële instelling op de eerste bankwerkdag na de boeking van de debetverrichting, onder voorbehoud van een wijziging van de termijnen die van kracht zijn in het interbancair uitwisselings- en compensatiesysteem, tenzij akkoord tussen de Staat en bpost.

Artikel 39.Opneming aan het loket.

Contant geld moet worden opgenomen aan het loket van de postkantoren die bpost aanduidt. Om veiligheidsredenen kan bpost niet altijd en doorlopend te grote hoeveelheden contanten in haar postkantoren bewaren. Bijgevolg kan bpost vragen dat de cliënten haar twee bankwerkdagen op voorhand verwittigen indien zij een geldbedrag van meer dan 5.000 euro willen opnemen.

Artikel 40.Circulaire postcheque.

De dienst circulaire postcheques kan voor alle postrekeningen-courant zoals bedoeld in deze algemene voorwaarden worden aangeboden. De toegang tot de dienst wordt alleen verleend mits voorafgaande afsluiting van een bijzondere overeenkomst.

Voor deze dienst moeten het toereikende saldo, vermeld in artikel 29, § 2, en het bestand van die circulaire postcheques 3 werkdagen vóór de eerste betaaldag aan het loket ter beschikking gesteld worden van bpost.

In overeenstemming met de wet en de tussen de banken toepasselijke overeenkomsten, worden de limieten waarbinnen circulaire postcheques mogen worden uitgegeven, uitgereikt en betaald, alsook de modaliteiten van de uitgifte, de verspreiding en de betaling ervan, vastgelegd in de bijzondere overeenkomst die tussen bpost en de uitgever wordt gesloten.

Artikel 41.Postcheque.

Mits voorafgaande bijzondere overeenkomst, mogen lasthebbers postcheques op naam uitgeven. Deze cheques kunnen enkel in contanten worden geïnd aan het loket van de door bpost aangeduide postkantoren.

Behoudens andersluidende beslissing waarborgt bpost de uitbetaling van de postcheques niet en levert ze geen waarborgkaart voor postcheques af.

Artikel 42.Postassignatie. bpost maakt slechts postassignaties op voor bepaalde postrekeningen-courant zoals bedoeld in deze algemene voorwaarden. De toegang tot de dienstverlening wordt alleen verleend mits voorafgaande bijzondere overeenkomst.

Behoudens andersluidende beslissing mogen enkel de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Pensioenen gebruik maken van de dienst van de aan huis uitbetaalbare postassignaties voor de betaling van uitkeringen aan personen met een handicap of van rust- en overlevingspensioenen.

Voor de hierboven bedoelde postassignaties moeten het toereikende saldo, vermeld in artikel 29, § 2, van deze algemene voorwaarden en het bestand met die postassignaties ter beschikking gesteld worden van bpost 5 werkdagen vóór de eerste betaaldag van de uitkeringen aan personen met een handicap en de pensioenen bij de begunstigden thuis door de postmannen op ronde.

Alleen de Administratie van de Belastingen en de Invordering, dienst directe belastingen, van de Federale Overheidsdienst Financiën en de Deposito- en Consignatiekas, in het kader van de betalingen betreffende het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's, levensverzekeringen en kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen, mogen gebruikmaken van de dienst van de gewone postassignaties.

Voor de gewone postassignaties worden het toereikende saldo, vermeld in artikel 29, § 2, van deze algemene voorwaarden en het bestand van die postassignaties 3 werkdagen vóór de eerste betaaldag aan het loket ter beschikking gesteld van bpost.

In overeenstemming met de wet, worden de grenzen waarbinnen postassignaties mogen worden uitgegeven, uitgereikt en betaald, alsook de modaliteiten van de uitgifte, de uitreiking en de betaling ervan, vastgelegd in de bijzondere overeenkomst die tussen bpost en de uitgever wordt afgesloten.

Gezien om te worden gevoegd bij ons besluit van 14 april 2013 ttot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, K. GEENS De Minister van Economie, J. VANDE LANOTTE De Minister van Overheidsbedrijven, J.-P. LABILLE

^