Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 14 april 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/04/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013000736 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 38/1, § 2, 4°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot wijziging van artikel 19bis, § 2, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Duitse vertaling type wet prom. 14/04/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013009189 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 1231-33/1, 1231-33/3, 1231-33/4 en 1231-33/5 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het vereenvoudigen van de procedure tot verlenging van de termijn van geschiktheid om te adopteren type wet prom. 14/04/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013009198 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 14/04/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013009199 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 14/04/2013 pub. 02/03/2016 numac 2013015116 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Albanië inzake de overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Brussel op 29 juli 2010 (2) type wet prom. 14/04/2013 pub. 04/09/2017 numac 2013015117 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Internationaal Verdrag van 2004 voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen, gedaan te Londen op 13 februari 2004 (2) type wet prom. 14/04/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013022407 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van artikel 38/1, § 2, 4°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot wijziging van artikel 19bis, § 2, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type wet prom. 14/04/2013 pub. 25/03/2014 numac 2014000129 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de artikelen 1231-33/1, 1231-33/3, 1231-33/4 en 1231-33/5 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het vereenvoudigen van de procedure tot verlenging van de termijn van geschiktheid om te adopteren. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 25/04/2013 numac 2012201670 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 102 van 5 oktober 2011, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ten gevolge van een gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 25/04/2013 numac 2012204930 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten betreffende de stelsels van onderbreking van de beroepsloopbaan tot verhoging van de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013000204 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten aangaande de eerste aanwijzing van de personeelsleden van het operationeel kader type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 25/04/2013 numac 2013000282 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 2011 tot vaststelling van de instanties die voorafgaandelijk aan de uitvoering van activiteiten, bedoeld in artikel 1 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, moeten worden op de hoogte gebracht type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 25/06/2013 numac 2013000402 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 2011 tot vaststelling van de instanties die voorafgaandelijk aan de uitvoering van activiteiten, bedoeld in artikel 1 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, moeten worden op de hoogte gebracht. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013000598 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten aangaande de eerste aanwijzing van de personeelsleden van het operationeel kader. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 18/04/2013 numac 2013003072 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 11 februari 2013 type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 13/05/2013 numac 2013003122 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 23/04/2013 numac 2013011201 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 23/05/2013 numac 2013011214 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de investeringen met betrekking tot de databank bedoeld in artikel 22, § 2, van de bijlage bij de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie voor de periode van 1 januari 2007 tot 31 december 2011 type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 03/05/2013 numac 2013003136 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten en de afgeschafte strategische cellen, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 24/05/2013 numac 2013003135 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende dringende schadevergoedingen en gerechtskosten en Optifed-projecten, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 23/05/2013 numac 2013011215 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de geplande investeringen ten behoeve van de databank bedoeld in artikel 22, § 2, van de bijlage bij de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie voor de jaren 2012 en 2013 type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013011515 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een gedeelte van de dotatie van 2013 ten bate van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 18/04/2013 numac 2013022202 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Ombudsdienst pensioenen type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 18/04/2013 numac 2013022204 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Ombudsdienst pensioenen type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 19/04/2013 numac 2013022209 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013022222 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor de betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 18/04/2013 numac 2013022203 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij aan de Federale Verzekering, Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen erkenning wordt verleend om de verzekeringsactiviteiten uit te oefenen zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de toekenning van buitenwettelijke voordelen aan de werknemers bedoeld bij koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en aan de personen bedoeld in artikel 32, eerste lid, 1° en 2° van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, tewerkgesteld buiten een arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013024156 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een financiële bijdrage aan het ASCOBANS Akkoord type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013024155 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële bijdrage aan het Internationale Maasverdrag type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013024157 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële bijdrage aan het OSPAR Verdrag type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013024158 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële bijdrage aan het Internationale Scheldeverdrag type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013024159 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële bijdrage aan het Bonn Akkoord type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 25/04/2013 numac 2013201611 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de onderwijsinstellingen die gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap en die onder het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 25/04/2013 numac 2013202081 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het vervaardigen van diverse metalen plooisystemen voor het gebruik in zitmeubelen, gelegen op het grondgebied van Wevelgem en ressorterend onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw , van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 10/06/2013 numac 2013203274 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure voor de erkenning van de beroepskwalificaties betreffende de gezondheidsberoepen verworven in een andere lidstaat van de Europese Unie dan België

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013014130 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 december 2002 houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter evenals de leden van de Commissie goederenvervoer over de weg

erratum

type erratum prom. 14/04/2013 pub. 30/04/2013 numac 2013022239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik. - Erratum

document

type document prom. 14/04/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013202725 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 14/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013203052 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden
^