Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 mei 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 13/05/2013 numac 2013018237 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Hernieuwing van de mandaten In uitvoering van artikel 24 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft Kamer van de Volksvertegenwoordigers tijdens haar Vaste leden Voorzitter : De heer Willem Debeuckelaere, Magistraat Ondervoorzitter : De (...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 13/05/2013 numac 2012055115 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Mevr. Derieuw, Marie José Mevr. Derieuw, Marie José, geboren te Leffinge op 21 maart 1 Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de btw, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 13/05/2013 numac 2013003122 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2013 numac 2013003147 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « Subito 25 » genaamd Overeenkomstig artikel 16 van het koninklijk besluit van 1 september 2012 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Subito 25 », een door d - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 470), is vastgesteld o(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2013 numac 2013003146 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « King of Cash » genaamd Overeenkomstig artikel 10, van het koninklijk besluit van 31 oktober 2006 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « King of Cash », een - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 763), op 11 mei 2013 v(...) type koninklijk besluit prom. 29/04/2013 pub. 13/05/2013 numac 2013201170 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende toekenning aan de personeelsleden van de Cel voor Financiële Informatieverwerking van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2013 numac 2013202930 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 29 april 2013, die in werking treden op 1 juni 2013 : - is Mevr. Evrard, N., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijve - is de heer Lardinois, J.-Ch., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend re(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/04/2013 pub. 13/05/2013 numac 2013011229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/05/2013 numac 2013022245 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits-verzekering. - Permanente werkgroep voor de forfaitarisering van de verzekeringstegemoetkoming in de ziekenhuizen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en aanwijzing van een l Bij ministerieel besluit van 17 april 2013, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wor(...) type ministerieel besluit prom. 24/04/2013 pub. 13/05/2013 numac 2013024154 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 13/05/2013 numac 2013202880 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van instellingen voor natuur- en boseducatie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2013 pub. 13/05/2013 numac 2013031319 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 18 april 2002 betreffende het storten van afvalstoffen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/03/2013 pub. 13/05/2013 numac 2013035383 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de regels inzake de attestatie van assistentiehonden, vermeld in artikel 4 van het decreet van 20 maart 2009 houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond type besluit van de vlaamse regering prom. 08/05/2013 pub. 13/05/2013 numac 2013035432 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw

erratum

type erratum prom. -- pub. 13/05/2013 numac 2013008005 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige medewerkers (m/v) voor alle federale overheidsdiensten (ANG13075). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op maandag 6 mei 2013. De toelaatbaarheidsvereisten (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereist diploma : Geen diplomavereisten. 2. Vereiste ervari(...)

document

type document prom. -- pub. 13/05/2013 numac 2013202917 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige directie-secretaressen (niveau B) voor de Koninklijke Bibliotheek van België (AFG12245) Na de selectie wordt een lijst met maximum zeven geslaagden aangelegd, die een jaar geldig blijft. Er (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's en ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2013 numac 2013014155 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 april 2013 wordt de heer Alex DE SMET vastbenoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlandse taalkader, met ranginnemi Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2013 numac 2013021051 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 april 2013 dat uitwerking heeft op 1 april 2007, wordt de heer Damien Ertz, attaché, in rang A van de wetenschappelijke loopbaan bevestigd en wordt bovendien, met de graad van eerstaanwezend a Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/05/2013 numac 2013021042 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid KONINKLIJK INSTITUUT VOOR HET KUNSTPATRIMONIUM Vacature (m/v) van assistent-stagiair (klasse SW1 van de wetenschappelijke loopbaan). - Vacaturenummer HRM S 1027 (Radiokoolstofdatering) 1. POSITTIE VAN DE FUNCTIE BINNEN DE INSTELLING ? Activit(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 13/05/2013 numac 2013021043 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid KONINKLIJKE INSTITUUT VOOR HET KUNSTPATRIMONIUM Vacature (m/v) van eerstaanwezend assistent (klasse SW2 van de wetenschappelijke loopbaan). - Vacaturenummer HRM S1316 (Studiecentrum Vlaamse Primitieven) 1. POSITIE VAN DE FUNCTIE BINNEN (...) ? Het gaat om een voltijdse betrekking van statutair wetenschappelijk personeelslid. ? Titel en (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 13/05/2013 numac 2013202931 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekkingen - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Brussel : 1. De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag, vergezeld van een kopie van zijn curriculum vitae, bij Hij zendt eveneens aangetekend, een afschrift van zijn verzoekschrift samen : - met zijn dossie(...)

document

type document prom. -- pub. 13/05/2013 numac 2013202492 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de banken Bij besluit van de Directeur-generaal van 19 april 2013, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de banken : 1. als vertegenwoordigers van(...)
^