Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 01 oktober 2013
gepubliceerd op 08 oktober 2013

Koninklijk besluit met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten ten aanzien van de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien
numac
2013003330
pub.
08/10/2013
prom.
01/10/2013
ELI
eli/besluit/2013/10/01/2013003330/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

1 OKTOBER 2013. - Koninklijk besluit met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten ten aanzien van de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector


VERSLAG AAN DE KONING Sire, De wet van 30 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013011409 bron federale overheidsdienst financien federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet met betrekking tot de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector sluiten met betrekking tot de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector voorziet in de invoering van een certificatieprocedure van de geregistreerde kassasystemen bestemd om de goede werking te verzekeren van de maatregelen ingesteld in het kader van het koninklijk besluit van 30 december 2009 tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen. Deze maatregelen ondersteunen de verlaging van het btw-tarief tot 12 pct. voor de restaurant- en cateringdiensten.

Om te verzekeren dat het geregistreerd kassasysteem, gebruikt door de exploitant van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden verbruikt alsmede door de traiteur die regelmatig cateringdiensten verricht, beantwoordt aan de minimale technische vereisten opgelegd door de bevoegde dienst van de FOD Financiën, is de producent of de invoerder ertoe gehouden elk kassasysteem of elke fiscale data module die op de Belgische markt wordt gebracht ter certificatie aan te bieden.

De artikelen 3, 4 en 5 van de wet met betrekking tot de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector, verlenen aan de Koning de macht om bepaalde toepassingsmodaliteiten met betrekking tot de certificatieprocedure te regelen.

Deze toepassingsmodaliteiten maken het voorwerp uit van onderhavig ontwerp van koninklijk besluit.

Artikel 1 van het ontwerp preciseert dat het geregistreerd kassasysteem waarover onderhavig besluit handelt, de horecasector aanbelangt.

De delegatie aan de Minister van Financiën om de technische vereisten van dit systeem vast te leggen, is noodzakelijk rekening houdend met het aantal en de complexiteit van deze bestanddelen waaraan het kassasysteem of de fiscale data module dient te beantwoorden. Deze technische vereisten zullen aldus het voorwerp uitmaken van een circulaire ter zake.

Artikel 3, tweede lid, met betrekking tot de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector preciseert dat voor elke aanvraag tot certificatie, de producent of de invoerder ertoe gehouden is een volledig dossier aan de bevoegde dienst van de FOD Financiën te overhandigen.

Artikel 2, § 1 van het ontwerp bepaalt de inhoud van dit dossier, namelijk de documenten en de inlichtingen die noodzakelijk zijn om de procedure op te starten. Deze paragraaf preciseert eveneens dat de bevoegde dienst van de FOD Financiën een voorbeeldexemplaar van het te certificeren kassasysteem of fiscale data module als referentiemodel zal bijhouden.

Paragraaf 2 van artikel 2 bepaalt dat de bevoegde dienst van de FOD Financiën beschikt over een termijn van drie maanden om het betreffende product te certificeren. Deze termijn van drie maanden wordt opgeschort wanneer blijkt dat het door de producent of de invoerder ingediende dossier onvolledig is of wanneer de bevoegde dienst van de FOD Financiën bijkomende inlichtingen vraagt die nodig zijn voor de certificatie.

Artikel 2, § 3, legt aan de producent of de invoerder de verplichting op te waarborgen dat elk kassasysteem of fiscale data module die op de markt wordt gebracht identiek zal zijn met het bij de bevoegde dienst van de FOD Financiën overhandigd model.

Artikel 3 van het ontwerp omschrijft in algemene zin wat de testen en controles in verband met de certificatieprocedure inhouden, wat het kassasysteem betreft in paragraaf 1, en in paragraaf 2 wat de fiscale data module aangaat.

Artikel 4 betreft de uitreiking van het certificaat door de bevoegde dienst van de FOD Financiën. Het verduidelijkt welke essentiële gegevens dergelijk certificaat dient te bevatten. De Minister van Financiën is ertoe gehouden de vorm van het certificaat te bepalen alsook de andere details die het dient te vermelden.

Wanneer het te certificeren kassasysteem of fiscale data module niet voldoet aan alle opgelegde vereisten, wordt de producent of de invoerder hiervan in kennis gesteld en kan hij hetzij zijn aanvraag gewoon intrekken, hetzij het product aanpassen en opnieuw ter certificatie voorleggen.

Overeenkomstig artikel 5, § 1, van het ontwerp is de producent of de invoerder er overigens eveneens toe gehouden om binnen de tien dagen de bevoegde dienst van de FOD Financiën op de hoogte te brengen van elke levering of verhuur van een kassasysteem of van een fiscale data module, verricht aan zowel een verdeler als aan een eindgebruiker.

Voor elke handeling is hij ertoe gehouden alle gedetailleerde inlichtingen aangaande zijn klant te verstrekken.

Artikel 5, § 2, van het ontwerp heeft betrekking op de verdeler. Deze laatste dient zich voorafgaandelijk als zodanig bij de bevoegde dienst van de FOD Financiën te laten registreren. Hij dient voor elke levering of verhuur van een kassasysteem of van een fiscale data module dezelfde verplichtingen na te leven als die voorzien voor de producent of de invoerder.

Wanneer de producent of de invoerder wijzigingen aanbrengt aan een reeds gecertificeerd kassasysteem of fiscale data module, is hij krachtens paragraaf 1 van artikel 6 van het ontwerp ertoe gehouden onmiddellijk de bevoegde dienst van de FOD Financiën op de hoogte te brengen van de aan de nieuwe versie aangebrachte wijzigingen. De bevoegde dienst van de FOD Financiën zal oordelen of al dan niet een nieuwe certificatieprocedure moet worden verricht.

Paragraaf 2 van hetzelfde artikel 6 preciseert dat wanneer de bevoegde dienst van de FOD Financiën vaststelt dat er een kassasysteem of fiscale data module niet meer in overeenstemming is met het uitgereikt certificaat, de producent of de invoerder hiervan schriftelijk in kennis moet worden gebracht. Indien na onderzoek en het horen van de betrokken partijen wordt vastgesteld dat deze wijzigingen van die aard zijn dat het kassasysteem of de fiscale data module in het geheel niet meer beantwoordt aan de opgelegde technische vereisten, kan de Minister van Financiën het aan de producent of de invoerder uitgereikte certificaat intrekken. Het certificaat wordt niet ingetrokken zo het gaat om kleine wijzigingen (vb. : een nieuwe, krachtigere versie van het product dat nog steeds voldoet aan bedoelde technische vereisten).

Overeenkomstig artikel 7, eerste lid, van het ontwerp, is elke gebruiker die in kennis wordt gesteld van de intrekking van het certificaat uitgereikt aan de producent of de invoerder van het door hem gebruikt kassasysteem of fiscale data module, ertoe gehouden om binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum van deze kennisgeving, een conform kassasysteem of fiscale date module te bezitten.

In de mate evenwel dat de gebruiker van oordeel is dat zijn kassasysteem of fiscale data module wel degelijk voldoet aan de opgelegde technische vereisten, beschikt hij over een termijn van een maand te rekenen vanaf de datum van ontvangst van genoemde kennisgeving om bij de bevoegde dienst van de FOD Financiën een verzoek in te dienen om ter plaatse het betreffende onderdeel te onderzoeken.

Artikel 8 verleent delegatie aan de Minister van Financiën wat de toepassingsmodaliteiten van dit besluit betreft, onder meer het elektronisch adres, de gegevens van de bevoegde dienst van de FOD Financiën en de plaats waar het voor certificatie aangeboden kassasysteem of fiscale data module kan worden afgegeven.

Ik heb de eer te zijn, Sire, van uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, J. VANDE LANOTTE De Minister van Financiën, K. GEENS

ADVIES 54.107/1/V VAN 17 SEPTEMBER 2013 VAN DE RAAD VAN STATE, AFDELING WETGEVING, OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT 'MET BETREKKING TOT DE TOEPASSINGSMODALITEITEN TEN AANZIEN VAN DE CERTIFICATIE VAN EEN GEREGISTREERD KASSASYSTEEM IN DE HORECASECTOR' Op 10 september 2013 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Financiën verzocht binnen een termijn van vijf werkdagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten ten aanzien van de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector'.

Het ontwerp is door de eerste vakantiekamer onderzocht op 12 september 2013.

De kamer was samengesteld uit Jan Smets, staatsraad, voorzitter, Bruno Seutin en Wilfried Van Vaerenbergh, staatsraden, en Wim Geurts, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Frédéric Vanneste, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Jan Smets, staatsraad.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 17 september 2013. 1. Volgens artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, moeten in de adviesaanvraag de redenen worden opgegeven tot staving van het spoedeisende karakter ervan.In het onderhavige geval wordt het verzoek om spoedbehandeling gemotiveerd door de omstandigheid : « - dat de Regering heeft beslist om het geregistreerd kassasysteem vanaf 1 januari 2014 in te voeren in de horecasector; - dat de betrokken producenten en invoerders zo vlug mogelijk op de hoogte dienen te worden gebracht van deze modaliteiten; - dat dit besluit dus onverwijld moet worden genomen. » 2. Overeenkomstig artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, heeft de afdeling Wetgeving zich moeten beperken tot het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of aan de voorgeschreven vormvereisten is voldaan. Dat onderzoek noopt tot het maken van de volgende opmerkingen.

Rechtsgrond 3.1. Het ontworpen besluit vindt in beginsel rechtsgrond in de artikelen 3, tweede en zesde lid, 4, derde lid, en 5, derde lid, van de wet van 30 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013011409 bron federale overheidsdienst financien federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet met betrekking tot de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector sluiten 'met betrekking tot de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector' (1). 3.2. Artikel 6, § 2, van het ontwerp verdient evenwel een nader onderzoek. Luidens het eerste lid van die bepaling stelt de bevoegde dienst van de Federale Overheidsdienst Financiën, wanneer naar aanleiding van een controle wordt vastgesteld dat het gebruikte kassasysteem of de gebruikte fiscale datamodule niet in overeenstemming is met het uitgereikte certificaat of niet meer beantwoordt aan de opgelegde algemene en technische vereisten, de producent of de invoerder daarvan schriftelijk op de hoogte, waardoor het certificaat gedurende twee maanden wordt opgeschort. Luidens het tweede lid van die bepaling kan de minister bevoegd voor Financiën (hierna : de minister) het uitgereikte certificaat intrekken. 3.2.1. Luidens artikel 5, eerste lid, van de wet van 30 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013011409 bron federale overheidsdienst financien federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet met betrekking tot de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector sluiten kan de bevoegde dienst van de Federale Overheidsdienst Financiën het in artikel 3, vierde lid, van die wet bedoelde certificaat intrekken wanneer de producent of de invoerder van een kassasysteem of van een fiscale module de in de artikelen 3, vijfde lid, of 4, eerste lid, van die wet bedoelde verplichtingen niet heeft nageleefd. In casu is enkel artikel 3, vijfde lid, van de wet van 30 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013011409 bron federale overheidsdienst financien federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet met betrekking tot de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector sluiten relevant. Luidens die bepaling dient de producent of de invoerder, ingeval wijzigingen worden aangebracht aan een reeds gecertificeerd kassasysteem of een fiscale datamodule, de bevoegde dienst van de Federale Overheidsdienst Financiën daarvan in te lichten. Wat derhalve de intrekking van het certificaat tot gevolg heeft, is het niet-verschaffen door de producent of de invoerder van inlichtingen wanneer wijzigingen worden aangebracht aan een reeds gecertificeerd kassasysteem of een reeds gecertificeerde fiscale datamodule. Nu kan het niet in overeenstemming bevinden van een kassasysteem of van een fiscale datamodule met het uitgereikte certificaat of het niet meer beantwoorden ervan aan de opgelegde vereisten, een indicatie zijn dat door de producent of de invoerder wijzigingen werden aangebracht aan een reeds gecertificeerd kassasysteem of aan een reeds gecertificeerde fiscale datamodule, maar dat is niet noodzakelijk zo : de wijzigingen kunnen ook het gevolg zijn van een (ongeoorloofd) ingrijpen door de gebruiker in het kassasysteem of in de datamodule (2). In dat laatste geval gaat het schorsen van het certificaat de rechtsgrond te buiten, (3) en zou de schorsing inhouden dat een maatregel wordt opgelegd zonder dat de betrokken producent of invoerder op enigerwijze uitstaans heeft met de verweten handeling. Volgens de gemachtigde wordt het geval dat de gebruiker zelf het kassasysteem of de datamodule heeft gemanipuleerd, niet geviseerd in artikel 6, § 2, van het ontwerp, maar dat blijkt niet uit de tekst van die bepaling. Er zou dan ook minstens dienen te worden bepaald dat de opschorting van het certificaat slechts kan worden bevolen wanneer er duidelijke aanwijzingen zijn dat de niet-overeenstemming van het kassasysteem of de datamodule met het uitgereikte certificaat of met de algemene technische vereisten, toe te rekenen valt aan de producent of de invoerder (4).

Artikel 6, § 2, van het ontwerp dient dan ook op dit punt te worden herbekeken. 3.2.2. In artikel 5, eerste lid, van de wet van 30 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013011409 bron federale overheidsdienst financien federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet met betrekking tot de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector sluiten wordt aan de bevoegde dienst van de Federale Overheidsdienst Financiën de bevoegdheid verleend om het certificaat in te trekken, terwijl die bevoegdheid in artikel 6, § 2, van het ontwerp wordt toegekend aan de Minister of zijn gemachtigde.

Daargelaten de vraag of de minister of zijn « gemachtigde » kunnen worden beschouwd als een « bevoegde dienst van de Federale Overheidsdienst Financiën », (5) dient in het ontwerp in ieder geval de wettelijke terminologie te worden gehanteerd.

Onderzoek van de tekst Artikel 1 4. In artikel 1 van het ontwerp wordt aan de minister of zijn gemachtigde delegatie gegeven om de algemene en technische vereisten te bepalen waaraan het kassasysteem en de controlemodule bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de wet van 30 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013011409 bron federale overheidsdienst financien federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet met betrekking tot de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector sluiten dienen te voldoen. Waar de delegatie aan de minister toelaatbaar kan worden geacht nu het gaat om het regelen van een technische aangelegenheid van detailmatige of bijkomstige aard, is het niet in overeenstemming met de grondwettelijke regels betreffende de uitoefening van de normatieve functie dat een delegatie van normatieve bevoegdheid aan een ambtenaar wordt toegekend.

In artikel 1 van het ontwerp dienen dan ook de woorden « of zijn gemachtigde » te worden geschrapt.

Eenzelfde opmerking geldt ten aanzien van de artikelen 4, eerste lid, 7, derde lid, en 8 van het ontwerp (6). 5. Er wordt aan herinnerd dat de minister, wanneer hij nieuwe technische vereisten zal vaststellen, deze overeenkomstig artikel 8 van Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 'betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij' bij de Europese Commissie zal dienen aan te melden. Artikel 2 6. Het is niet duidelijk welke de draagwijdte is van de opdracht die in artikel 2, § 1, tweede lid, van het ontwerp wordt verleend aan de minister of zijn gemachtigde om een lijst op te maken van de in artikel 2, § 1, eerste lid, bedoelde documenten en inlichtingen.Dat is zeker niet het geval nu in de in artikel 2, § 1, eerste lid, van het ontwerp voorkomende opsomming van de aan de aanvraag tot certificatie toe te voegen documenten en inlichtingen reeds vrij gedetailleerd is.

Artikel 2, § 1, tweede lid, van het ontwerp dient derhalve te worden verduidelijkt. Mocht het gaan om de uitoefening van een reglementaire bevoegdheid, dan geldt opmerking 4 eveneens ten aanzien van die bepaling.

Artikelen 5 en 6 7. In de artikelen 5, § 1, derde lid, en 6, § 2, van het ontwerp worden gevallen bepaald waarin het certificaat voor het kassasysteem of de fiscale datamodule kan worden ingetrokken of geschorst. Onverminderd opmerking 3.2, wordt eraan herinnerd dat de overheid die voornemens is een beslissing te nemen die de bestuurde ernstig in zijn belangen schaadt, de betrokkene in beginsel vooraf de mogelijkheid dient te verlenen om nuttig voor zijn belangen op te komen, en bijgevolg in de gelegenheid moet stellen om vooraf zijn standpunt omtrent de voorgenomen maatregel te laten kennen (7). De hoorplicht is weliswaar ook van toepassing zonder uitdrukkelijke tekst waarbij die plicht wordt opgelegd, maar omwille van de rechtszekerheid verdient het toch aanbeveling om de verplichting de betrokkene vooraf te horen, uitdrukkelijk in de genoemde bepaling in te schrijven. 8. Er dient te worden verduidelijkt welke de juridische draagwijdte is van de in artikel 6, § 2, eerste lid, van het ontwerp bedoelde opschorting.Volgens de gemachtigde impliceert de opschorting van het certificaat dat de producent of de invoerder het kassasysteem of de fiscale module niet verder mag commercialiseren. Zulks dient in de tekst van artikel 6, § 2, van het ontwerp te worden gepreciseerd.

De griffier, W. Geurts.

De voorzitter, J. Smets. _______ Nota's (1) In het eerste lid van de aanhef zouden die rechtsgronden nog kunnen worden gespecificeerd.(2) In de bij het ontwerp gevoegde verslag aan de Koning wordt vooropgesteld dat de controles meestal zullen plaatsvinden bij de gebruikers, wat door de gemachtigde wordt bevestigd.(3) Wat betreft de intrekking kan worden aangenomen dat ze slechts kan worden bevolen wanneer het onderzoek heeft uitgewezen dat de inbreuk effectief aan de producent of aan de invoerder moet worden toegeschreven.(4) In artikel 5 van de wet van 30 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013011409 bron federale overheidsdienst financien federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet met betrekking tot de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector sluiten wordt geen gewag gemaakt van de opschorting van het certificaat.De opschorting kan evenwel worden beschouwd als een accessorium van de intrekking, zodat erin kan worden voorzien op grond van de in artikel 5, derde lid, van de wet van 30 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013011409 bron federale overheidsdienst financien federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet met betrekking tot de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector sluiten bedoelde delegatie. Toch verdient het omwille van de rechtszekerheid aanbeveling om dienaangaande een specifieke rechtsgrond te creëren. (5) Gezien het hiërarchische gezag van de minister over zijn departement en het beginsel dat het de Koning toekomt de organisatie van het centrale bestuur te regelen.(6) Wat betreft artikel 2, § 1, tweede lid, van het ontwerp, zie opmerking 6.(7) Het bestuur kan slechts bij uitzondering van de voorafgaande hoorplicht afwijken, namelijk wanneer de feiten, op basis waarvan de voorgenomen maatregel wordt overwogen, vatbaar zijn voor directe, eenvoudige vaststelling door de overheid (en er geen appreciatiebevoegdheid bestaat), wanneer de noodzaak bestaat om snel op te treden of wanneer degene tegen wie de maatregel wordt overwogen, niet binnen een redelijke termijn bereikt kan worden. 1 OKTOBER 2013. - Koninklijk besluit met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten ten aanzien van de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector (1) FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 30 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013011409 bron federale overheidsdienst financien federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet met betrekking tot de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector sluiten met betrekking tot de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector, artikel 3, artikel 4 en artikel 5;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 juli 2013 en op 30 juli 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 4 september 2013;

Gelet op advies nr. 54.107/1 van de Raad van State, gegeven op 17 september 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling gemotiveerd door het feit : - dat de Regering heeft beslist om het geregistreerd kassasysteem vanaf 1 januari 2014 in te voeren in de horecasector; - dat de betrokken producenten en invoerders zo vlug mogelijk op de hoogte dienen te worden gebracht van deze modaliteiten; - dat dit besluit dus onverwijld moet worden genomen;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Economie en van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het kassasysteem en de controlemodule bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de wet van 30 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013011409 bron federale overheidsdienst financien federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet met betrekking tot de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector sluiten met betrekking tot de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector, moeten voldoen aan de algemene en technische vereisten die door de Minister van Financiën worden vastgesteld.

Art. 2.§ 1. Bij de aanvraag tot certificatie van een kassasysteem of van een fiscale data module, overhandigt de producent of de invoerder aan de bevoegde dienst van de FOD Financiën een dossier dat de volgende documenten en inlichtingen bevat : 1° de lijst van de ingediende documenten en inlichtingen;2° de volledige identificatie van de producent of de invoerder alsook een omschrijving van zijn activiteit en de verkochte producten.Elke wijziging moet onmiddellijk worden meegedeeld aan de bevoegde dienst van de FOD Financiën; 3° een opgave van de potentiële verdelers;4° de beschikbare handleidingen met betrekking tot het geregistreerd kassasysteem en/of de fiscale data module bestemd voor de verdeler of de eindgebruiker;5° de volledige beschrijving van de door het kasregisterprogramma gebruikte en aangemaakte data;6° de technische beschrijving van het productieproces alsook de volledige beschrijving van de na te leven technische vereisten opgenomen in de module;7° de beschrijving van de door of voor rekening van de producent of de invoerder verrichte testen en het verslag van de resultaten ervan;8° alle andere inlichtingen die hij nuttig acht voor de certificatieprocedure. De Minister van Financiën maakt de lijst op van alle documenten en inlichtingen die de producent of de invoerder moet indienen bij de aanvraag van de certificatie.

De producent of de invoerder overhandigt bovendien een voorbeeldexemplaar van het kassasysteem of van de fiscale data module aan de bevoegde dienst van de FOD Financiën die na de afhandeling van de certificatieprocedure als referentiepunt voor het certificaat zal worden bijgehouden. § 2. De bevoegde dienst van de FOD Financiën beschikt over een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het dossier en het kassasysteem of de fiscale data module, om het overhandigde product te certificeren.

Wanneer het dossier evenwel niet alle in paragraaf 1, tweede lid, bedoelde elementen bevat, stelt de bevoegde dienst van de FOD Financiën de producent of de invoerder in kennis van de ontbrekende elementen. De in het eerste lid bedoelde proceduretermijn wordt opgeschort tot de ontvangst van alle gevraagde documenten en inlichtingen. Dit is eveneens het geval wanneer bijkomende inlichtingen worden gevraagd door de bevoegde dienst van de FOD Financiën. § 3. De producent of de invoerder garandeert dat elk geproduceerd of ingevoerd kassasysteem of fiscale data module identiek zal zijn aan de ter certificatie voorgelegde versie.

Art. 3.§ 1. De certificatieprocedure van een kassasysteem door de bevoegde dienst van de FOD Financiën bestaat uit het nakijken of de in artikel 2, eerste lid, 7°, bedoelde testen voldoende de conformiteit van het kassasysteem garanderen, het verrichten van functionele testen, met inbegrip van simulaties en het verifiëren of de communicatie met de controlemodule overeenkomt met het vastgelegd protocol.

Worden onder meer bedoeld : 1° de controle van de werking van het kassasysteem, met name de vereisten inzake hard- en software, de zichtbare aanduiding van de product- en systeemidentificatie en de ticketnummering;2° de controle van de verplichte en verboden functies van het kassasysteem;3° de controle van de opslag van de ingebrachte gegevens in een elektronisch journaal of een journaalbestand;4° de controle van de inhoud en de aanmaak van het kasticket alsook de controle van de dagrapporten. § 2. De certificatieprocedure van een fiscale data module door de bevoegde dienst van de FOD Financiën bestaat wat de hardware betreft uit de controle van de fysische beveiliging van de opslagmedia en het beschermend omhulsel van het toestel en, wat de software betreft, uit het verrichten van functionele testen, met inbegrip van simulaties, het verifiëren van het geautomatiseerd opvullen van de geheugencapaciteit met ticket data en het onderzoeken van de opgeslagen gegevens en het verifiëren van de communicatie tussen de fiscale data module en de VAT signing card.

Worden onder meer bedoeld : 1° de controle van de verplichte en verboden functies;2° de controle van de performantie en van de beveiligde opslagcapaciteiten van data in het intern geheugen;3° de controle van de betrouwbaarheid (technisch concept en geheugenopslag);4° de controle van de conformiteit van de algemene en technische vereisten met betrekking tot het kassasysteem en de controlemodule, bedoeld in artikel 1.

Art. 4.Wanneer het voor certificatie onderworpen kassasysteem of fiscale data module aan alle opgelegde algemene en technische vereisten voldoet wordt de producent of de invoerder hiervan in kennis gesteld. De bevoegde dienst van de FOD Financiën reikt een certificaat uit met vermelding van het identificatienummer van de producent of de invoerder alsook van een certificaatnummer dat de producent of de invoerder en de versie van het kasregistermodel of de fiscale data module op unieke wijze identificeert. Deze nummers zullen als basis dienen voor het unieke productienummer dat op elk geproduceerd gecertificeerd kassasysteem of fiscale data module op onuitwisbare wijze dient te worden aangebracht. De Minister van Financiën voorziet in het bijzonder in de vorm en de inhoud van het certificaat.

Wanneer het voor certificatie onderworpen kassasysteem of de fiscale data module niet voldoet aan alle opgelegde algemene en technische vereisten wordt de producent of de invoerder hiervan in kennis gesteld. Hij kan in dat geval hetzij zijn aanvraag intrekken, hetzij het product aanpassen en opnieuw ter certificatie voorleggen.

Art. 5.§ 1. Naast de in artikel 4, eerste lid, van bovenbedoelde wet opgesomde inlichtingen, is de producent of de invoerder ertoe gehouden om voor elke verrichte levering of verhuur van een gecertificeerd kassasysteem of een fiscale data module, de bevoegde dienst van de FOD Financiën binnen de tien dagen de datum van de handeling en het btw-identificatienummer van de klant mee te delen. Wanneer de klant een verdeler is, dient hij het adres en het verdeelpunt waar het goed werd geleverd mee te delen. Wanneer de klant de eindgebruiker is, dient de producent of de invoerder de plaats waar het kassasysteem of de fiscale data module wordt opgesteld te identificeren, met name door vermelding van het uithangbord, het adres en het betrokken lokaal.

Wanneer de bevoegde dienst van de FOD Financiën vaststelt dat de producent of de invoerder niet of slechts gedeeltelijk voldoet aan de in het eerste lid bedoelde verplichtingen, wordt hij schriftelijk in kennis gesteld van de gebreken.

Indien binnen de twee maanden na de datum van ontvangst van de in het tweede lid bedoelde kennisgeving niet is voldaan aan de voormelde bepalingen, kan de bevoegde dienst van de FOD Financiën het aan de producent of de invoerder uitgereikte certificaat, na onderzoek en het horen van de betrokken partijen, intrekken. § 2. Iedere verdeler dient zich voorafgaandelijk bij de bevoegde dienst van de FOD Financiën als dusdanig kenbaar te maken. Hij dient zijn gegevens, zijn btw-identificatienummer, de plaats van opslag, het adres van de verdeel- en verkooppunten alsook een korte omschrijving van de referenties en producten mee te delen.

Naast de in artikel 4, tweede lid, van bovenbedoelde wet opgesomde inlichtingen, is de verdeler ertoe gehouden om binnen de tien dagen, voor elke verrichte levering of verhuur van een gecertificeerd kassasysteem of een fiscale data module, de bevoegde dienst van de FOD Financiën de datum van de handeling en het btw-identificatienummer van de klant mee te delen. Hij dient de plaats waar het kassasysteem of de fiscale datamodule wordt opgesteld precies te identificeren, met name door vermelding van het uithangbord, het adres en het betrokken lokaal.

Art. 6.§ 1. Wanneer de producent of de invoerder wijzigingen aanbrengt aan een reeds gecertificeerd kassasysteem of fiscale data module, dient hij de bevoegde dienst van de FOD Financiën onverwijld op de hoogte te brengen van de aan het product aangebrachte wijzigingen.

Rekening houdend met de feitelijke omstandigheden en de aard van de aangebrachte wijzigingen, stelt de bevoegde dienst van de FOD Financiën de producent of de invoerder in kennis van de verplichting al dan niet een nieuwe certificatieprocedure te starten. § 2. Wanneer de bevoegde dienst van de FOD Financiën naar aanleiding van een controle vaststelt dat het gebruikte kassasysteem of de fiscale data module niet in overeenstemming is met het uitgereikt certificaat of niet meer beantwoordt aan de opgelegde algemene en technische vereisten, wordt dit door die dienst schriftelijk in kennis gebracht van de producent of invoerder.

De bevoegde dienst van de FOD Financiën kan, na onderzoek en het horen van de betrokken partijen, het aan de producent of de invoerder uitgereikte certificaat intrekken.

Art. 7.Van zodra de gebruiker door de bevoegde dienst van de FOD Financiën in kennis wordt gesteld van de intrekking van het certificaat met betrekking tot het kassasysteem of de fiscale datamodule waarvan hij titularis is, dient de betrokken gebruiker binnen de drie maanden vanaf de datum van de kennisgeving opnieuw een geregistreerd kassasysteem te gebruiken dat voldoet aan de algemene en technische vereisten als bedoeld in artikel 1.

Wanneer de betrokken gebruiker van oordeel is dat het in zijn uitbating opgestelde onderdeel van het geregistreerd kassasysteem toch voldoet aan de wettelijke bepalingen, beschikt hij over een termijn van een maand, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de kennisgeving tot intrekking om bij de bevoegde dienst van de FOD Financiën een verzoek in te dienen om de conformiteit van dit onderdeel te onderzoeken. Deze dienst zal binnen de maand na ontvangst van de melding dit onderzoek verrichten door middel van een controle ter plaatse.

Art. 8.De Minister van Financiën bepaalt de toepassingsmodaliteiten van de certificatieprocedure van een kassasysteem of van een controlemodule. Hij kan in dit kader gelijk welke andere na te leven praktische formaliteit voorschrijven.

Art. 9.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 oktober 2013.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, J. VANDE LANOTTE De Minister van Financiën, K. GEENS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 30 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013011409 bron federale overheidsdienst financien federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet met betrekking tot de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector sluiten met betrekking tot de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector, Belgisch Staatsblad van 28 augustus 2013; Gecoördineerde wetten op de Raad van State, koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

^