Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 november 2013

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2013, in werking tredend op 30 november 2013 's avonds, is Mevr. Maistriau D., griffier bij de arbeidsrechtbank te Bergen, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag haar aanspraa Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2013, is aan de heer Noels G., op zijn verzoek ontslag ve(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009485
pub.
04/11/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013007244 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 2007 tot vaststelling van de werking van sommige instanties binnen Defensie en van de verschijningsprocedure van de militairen voor deze instanties en het koninklijk besluit van 11 augustus 1994 betreffende de vorming van de kandidaat-militairen van het actief kader type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 09/01/2019 numac 2018015329 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 2007 tot vaststelling van de werking van sommige instanties binnen defensie en van de verschijningsprocedure van de militairen voor deze instanties en het koninklijk besluit van 11 augustus 1994 betreffende de vorming van de kandidaat-militairen van het actief kader. - Duitse vertaling sluiten, in werking tredend op 30 november 2013 's avonds, is Mevr. Maistriau D., griffier bij de arbeidsrechtbank te Bergen, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren;

Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/10/2013 pub. 21/03/2014 numac 2014000125 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 22/10/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013205025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel en van het pensioenreglement type koninklijk besluit prom. 22/10/2013 pub. 05/12/2013 numac 2013205115 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel" sluiten, is aan de heer Noels G., op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn ambt van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 september 2013 's avonds;

Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013007244 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 2007 tot vaststelling van de werking van sommige instanties binnen Defensie en van de verschijningsprocedure van de militairen voor deze instanties en het koninklijk besluit van 11 augustus 1994 betreffende de vorming van de kandidaat-militairen van het actief kader type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 09/01/2019 numac 2018015329 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 2007 tot vaststelling van de werking van sommige instanties binnen defensie en van de verschijningsprocedure van de militairen voor deze instanties en het koninklijk besluit van 11 augustus 1994 betreffende de vorming van de kandidaat-militairen van het actief kader. - Duitse vertaling sluiten, in werking tredend op 30 november 2013 's avonds, is Mevr. Petit M., griffier bij het arbeidshof te Luik, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren;

Bij koninklijke besluiten van 14 oktober 2013, zijn benoemd tot : - in de vakklasse A2 met de titel van griffier-hoofd van dienst bij het arbeidshof te Brussel, de heer Coen L., griffier bij dit hof.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - in de vakklasse A2 met de titel van griffier-hoofd van dienst bij de arbeidsrechtbanken te Namen en Dinant, de heer Dumont M., griffier bij de arbeidsrechtbank te Charleroi.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/10/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013003330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten ten aanzien van de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector type koninklijk besluit prom. 01/10/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013007207 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2007 betreffende de organisatie van de vakrichtingen, expertisedomeinen en competentiepools type koninklijk besluit prom. 01/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013009468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp aan de gemeenten en de steden voor de aanwerving van personeel belast met de omkadering van alternatieve gerechtelijke straffen en maatregelen voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 01/10/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013022525 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder tandprothesen ingevolge de letsels opgelopen bij een arbeidsongeval, worden vergoed type koninklijk besluit prom. 01/10/2013 pub. 12/02/2014 numac 2014009053 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen type koninklijk besluit prom. 01/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013009467 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een bijkomende financiële hulp aan de gemeenten en de steden voor de aanwerving van bijkomend burgerpersoneel belast met de omkadering van alternatieve gerechtelijke maatregelen voor het jaar 2013 : personeelsuitbreiding en nieuwe projecten type koninklijk besluit prom. 01/10/2013 pub. 10/10/2013 numac 2013022517 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 december 2012 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 2°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de behandeling van hooggradige gliomen via immunotherapie door de techniek van autologe dendritische cellen en voor de behandeling van maligne melanomen via immunotherapie door de techniek van autologe dendritische cellen sluiten is benoemd in de vakklasse A2 met de titel van griffier-hoofd van dienst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, Mevr. Monteyne D., griffier bij de griffie van het vredegerecht van het vierde kanton Gent.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 21 oktober 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/10/2013 pub. 29/10/2013 numac 2013036016 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit inzake cofinanciering van bodemsaneringswerken type ministerieel besluit prom. 21/10/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013003361 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende de aanduiding van de leden van het beheerscomité van het Staatsbedrijf "Koninklijke Munt van België" type ministerieel besluit prom. 21/10/2013 pub. 28/10/2013 numac 2013205838 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 april 2009 houdende benoeming van de leden en de ondervoorzitters van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en van bepaalde leden van zijn Stuurgroep sluiten, is aan mevr. Catry L., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministeriële besluiten van 28 oktober 2013 : is aan Mevr. Lanckriet S., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het vierde kanton Gent, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Is aan Mevr. Noiset F., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van Huy, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^