Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 november 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 04/11/2013 numac 2013009481 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2013 is machtiging verleend aan **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** om, **** **** koninklijk besluit van 1 oktober 2013 is machtiging verleend aan **** **** ****, ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 04/11/2013 numac 2013009482 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2013 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** om(...) Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2013 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/11/2013 numac 2013000570 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2013, wordt de heer David DE ROY, Staatsraad, gemachtigd om de cursus "Contentieux des finances publiques" te geven aan de Rechtsfaculteit van de & type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/11/2013 numac 2013000571 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2013, wordt de heer Lionel RENDERS, Adjunct-auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens het academiejaar 2013-2014 een mandaat uit te oefenen van p type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/11/2013 numac 2013000642 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2013 wordt, met ingang van 1 december 2013, Mevr. BREYNE, Christine, directeur generaal bij het departement, toegelaten tot het pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pensio type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/11/2013 numac 2013000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Detachering Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2013 wordt de detachering van de heer Serge BODART, Staatsraad, bij de Beleidscel van de Eerste Minister, om er de functie van raadgever inzake justitie, asiel en migratie uit t type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/11/2013 numac 2013000664 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Detachering Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2013 wordt de detachering van Mevr. Katty LAUVAU, Griffier bij de Raad van State, bij het Kabinet van de Minister van Binnenlandse Zaken om er de functie van raadgever uit te oe type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/11/2013 numac 2013000685 bron federale overheidsdienst justitie Federale politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2013 wordt de aanwijzing van de heer Stanny DE VLIEGER voor de betrekking van gerechtelijk directeur van de federale politie voor het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, met in type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 04/11/2013 numac 2013003360 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 2006 houdende benoeming van de voorzitters en van de plaatsvervangende voorzitters van de Departementale Raad van beroep van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/11/2013 numac 2013009480 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2013 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A2,(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/11/2013 numac 2013009485 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2013, in werking tredend op 30 november 2013 's avonds, is Mevr. Maistriau D., griffier bij de arbeidsrechtbank te Bergen, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag haar aanspraa Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2013, is aan de heer Noels G., op zijn verzoek ontslag ve(...) type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 04/11/2013 numac 2013012153 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de tussenkomst van het « Sociaal Fonds van de betonindustrie » in de kosten van externe opleiding type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/11/2013 numac 2013015209 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière van de attachés voor internationale samenwerking Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 24 juni 2013, wordt aan de heer Luc DE BACKER eervol ontslag uit zijn ambt verleend. Hij wordt toegelaten zijn rechten te doen gelden op e type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 04/11/2013 numac 2013012075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, met uitzondering van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 04/11/2013 numac 2013012146 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2011 betreffende het in rekening nemen van ervaring in het geldelijk statuut van de werknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/11/2013 numac 2013015208 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarrière Oppensioenstelling. - Verandering datum besluit Bij koninklijk besluit van 24 juni 2013 worden in het artikel 2 van het koninklijk besluit van 25 augustus 2012 waarbij Mevr. Gabrielle STUYCK, ambtenaar van de tweede adminis Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 18 juli 2013 wordt de heer Johan D'HALLEWEYN onthev(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/11/2013 numac 2013015207 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 6 juli 2013 wordt de heer Bruno JANS ontheven uit zijn functie van Ministerraad bij de Ambassade van België te Washington. Hij wordt aangesteld als Consul-generaal van België te Hij wordt eveneens aangesteld als Permanent Vertegenwoordiger van België bij de UNRWA (United Natio(...) type koninklijk besluit prom. 19/09/2013 pub. 04/11/2013 numac 2013018412 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het raadgevend comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 04/11/2013 numac 2013201385 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 04/11/2013 numac 2013202279 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het sectoraal model van jaartijd type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 04/11/2013 numac 2013202297 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 24/04/2013 pub. 04/11/2013 numac 2013202295 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 04/11/2013 numac 2013202634 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2003 inzake arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 04/11/2013 numac 2013202649 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de inning van de werkgeversbijdrage aan het "Sociaal Fonds van de betonindustrie" door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 04/11/2013 numac 2013202653 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juli 2011 betreffende een bijzondere vergoeding voor de arbeiders in geval van gebrek aan werk wegens economische oorzaken type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 04/11/2013 numac 2013205997 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/11/2013 numac 2013206040 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 februari 2013, dat in werking treedt op 30 november 2013, is de heer Delooz, P., kamervoorzitter in het arbeidshof te Luik, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem Bij koninklijk besluit van 22 april 2013, dat in werking treedt op 30 november 2013, is Mevr. B(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/11/2013 numac 2013000650 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - ****. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 15 oktober 2013 wordt Mevr. **** ****, ****, gemachtigd om deel uit te maken van de examencommissie van het **** van een gemeentesecretaris bij type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/11/2013 numac 2013018433 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 25 september 2013 wordt met ingang van 1 november 2013, eervol ontslag uit zijn functies van Inspecteur verleend aan de heer Macaire VANDENDRIESSCHE, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren. (...) type ministerieel besluit prom. 29/10/2013 pub. 04/11/2013 numac 2013022566 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid in het Basisoverlegcomité voor alle personeelsleden van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers type ministerieel besluit prom. 01/10/2013 pub. 04/11/2013 numac 2013035986 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest type ministerieel besluit prom. 29/10/2013 pub. 04/11/2013 numac 2013036021 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2012 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 10/10/2013 pub. 04/11/2013 numac 2013205901 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het model van aanvraag tot overname van de krachtens het besluit van de Waalse Regering van 23 december 2010 tot bepaling van de voorwaarden waaronder het Gewest een tegemoetkoming verstrekt in de huurprijs van de woningen die gehuurd of in beheer worden genomen door een sociaal vastgoedagentschap of een vereniging ter bevordering van de huisvesting, toegekende huuraftrek

arrest

type arrest prom. 24/10/2013 pub. 04/11/2013 numac 2013003362 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het directiecomité houdende vaststelling van de zetel en de materiële bevoegdheden van de dienst "Coördinatie Anti-Fraude " type arrest prom. -- pub. 04/11/2013 numac 2013031853 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten Bij besluit van 11 oktober 2013 wordt goedgekeurd de beslissing van 29 augustus 2013 waarbij het college van burgemeester en schepenen van Etterbeek de gunningswijze en het bestek betreffende de orga Bij besluit van 25 oktober 2013 wordt goedgekeurd de beslissing van 9 september 2013 waarbij de(...) type arrest prom. -- pub. 04/11/2013 numac 2013206063 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 143/2013 van 30 oktober 2013 Rolnummer : 5713 In zake : de vordering tot schorsing van artikel 108, § 2, eerste lid, van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, en de rechte(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/09/2013 pub. 04/11/2013 numac 2013029562 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1995 houdende overdracht van de « Ecole fondamentale autonome de la Communauté » te Rotheux-Rimière aan de gemeente Neupré type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/09/2013 pub. 04/11/2013 numac 2013029563 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 maart 2012 betreffende de steun voor promotie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/10/2013 pub. 04/11/2013 numac 2013036030 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/10/2013 pub. 04/11/2013 numac 2013003357 bron federale overheidsdienst financien Circulaire nr. E.T. 124.747 - geregistreerd kassasysteem in de horecasector, uitvoering van de wet van 30 juli 2013, van het koninklijk besluit van 1 oktober 2013 ter uitvoering van deze wet en van het koninklijk besluit van 30 december 2009 type omzendbrief prom. 02/09/2013 pub. 04/11/2013 numac 2013027223 bron waalse overheidsdienst Ministeriële omzendbrief betreffende de herhuisvesting van de gebruiker die wordt ontzet ten gevolge van een bewoningsverbod opgelegd door de burgemeester overeenkomstig de artikelen 7 en 13 van de Waalse Huisvestingscode en Duurzaam Wonen

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/11/2013 numac 2013011546 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van de markt. - Bericht in verband met de automatische indexering van de bedragen vermeld in het koninklijk besluit van 30 oktober 1997 betreffende de vergoeding verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor Overeenkomstig artikel 25, vierde lid, van het koninklijk besluit van 30 oktober 1997 betreffende d(...) type bericht prom. -- pub. 04/11/2013 numac 2013018435 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Jan VANDEPITTE, Daniel LIERMAN, Chris DHONDT, Jan DHONDT, Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 1 augustus 2013. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 04/11/2013 numac 2013018434 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW NATUURPUNT BRUGS OMMELAND, die woonplaats kiest bij Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 1 augustus 2013. Deze zaak is ingesc(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 04/11/2013 numac 2013206058 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen (niveau A) voor de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (ANG13172) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van g(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : . Lic(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 04/11/2013 numac 2013000573 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 18 oktober genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de mutualiteit verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Landsbond der Christelijke Mutualiteiten » te Brussel om van 1 januari 2 type vergunning prom. -- pub. 04/11/2013 numac 2013000574 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2013 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Le Gardian-V3 » te Chapois om van 1 januari 2014 tot type vergunning prom. -- pub. 04/11/2013 numac 2013000575 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2013. genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Natura Belgica » te Waterloo om van 1 januari 2014 t type vergunning prom. -- pub. 04/11/2013 numac 2013000577 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2013 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Les Fermes du Bonheur » te Sommière om van 1 januari type vergunning prom. -- pub. 04/11/2013 numac 2013000579 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2013 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Institut Saint-Boniface-Parnasse » te Elsene om van 2 type vergunning prom. -- pub. 04/11/2013 numac 2013000578 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2013 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Stichting tegen Kanker » te Brussel om van 1 januari 2014 type vergunning prom. -- pub. 04/11/2013 numac 2013000576 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2013 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « OEuvres du Soir » te Brussel om van 1 januari 2014 to type vergunning prom. -- pub. 04/11/2013 numac 2013000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2013 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen type vergunning prom. -- pub. 04/11/2013 numac 2013000585 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2013 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 04/11/2013 numac 2013011552 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie . - Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek de hierna volgende Belgische normontwerpen. Deze ontwerpen zijn verkrijgbaar tegen betaling van hun prijs bij het Bureau voor n(...) Opmerkingen en suggesties mogen overgemaakt worden aan het NBN tot op de sluitingsdatum van het ond(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 04/11/2013 numac 2013015240 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Buitenlandse Dienst. - Bevorderingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 22 oktober 2013, tweede uitgave, bl. 75339, akte nr. 2013/15232, moet gelezen worden : « ... Didier Nagant de Deuxchaisnes. ».

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 04/11/2013 numac 2013024315 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Huishoudelijk reglement van de Directieraad van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Artikel 1. Overeenkomstig artikel 7bis, § 1 van het Koninklijk Besluit van 20 april 1965 tot vaststelling van het organiek statuut van de federal De algemeen directeur van het WIV zit de Raad voor en staat in voor de goede werking ervan; hij zor(...)

document

type document prom. -- pub. 04/11/2013 numac 2013205745 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal, verantwoordelijk voor de Algemene Directie van de ondersteuningsdiensten voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (ANG13728) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute verei(...) Op de uiterste inschrijvingsdatum dienen de kandidaten : ? ten minste houder zijn van een basis(...) type document prom. -- pub. 04/11/2013 numac 2013206012 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige vertalers Frans/Russisch/Engels (niveau A) voor het Ministerie van Landsverdediging (AFG13166) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Er wo(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? dip(...) type document prom. -- pub. 04/11/2013 numac 2013206045 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige deskundigen bouw De vergelijkende selectie van Nederlandstalige deskundigen bouw (controleurs) (m/v) (niveau B) voor de Regie der Gebouwen (ANG13120) werd afgesloten op 28 oktober 2013. (...) Er zijn 4 geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 04/11/2013 numac 2013206044 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige begeleiders (m/v) (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG13166) Na de selectie wordt een lijst met maximum 40 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naas(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? get(...) type document prom. -- pub. 04/11/2013 numac 2013206055 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van **** consultants rekrutering en selectie (niveau ****) voor **** en de **** **** (****13164) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast (...) **** : 1. Vereiste diploma's op de uiterste **** : ? dip(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/11/2013 numac 2013000690 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2013 wordt Mevrouw Nathalie KAPLAN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, centrale diensten, Frans taalkader met ingang van 1 ju

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/11/2013 numac 2013020049 bron wetgevende kamers - senaat Derde oproep tot de kandidaten voor een mandaat van lid van de Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking De Senaat zal, overeenkomstig artikel 1, § 2, derde lid, van de wet van Het mandaat van de huidige leden verstrijkt op 30 november 2013. Samenstelling van de Nationale (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 04/11/2013 numac 2013206056 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** applicatie- en **** voor ruimtevaart gerelateerde projecten De vergelijkende selectie van **** applicatie- en **** voor ruimtevaart **** **** is 1 geslaagde. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap.(...)
^