Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 oktober 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/12/2012 pub. 08/10/2013 numac 2013000640 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 08/10/2013 numac 2013024353 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Te begeven betrekking Een betrekking van wetenschappelijk onderzoeker staat open op de campus Elsene van het WIV. Deze betrekking wordt toegewezen aan kandidaten die kunnen worden ingeschrev(...) De kandidaat moet de volgende toelatingsvoorwaarden vervullen : - Belg zijn of burger van een St(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 08/10/2013 numac 2013055204 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van **** **** **** **** Mevr. **** **** **** ****, geboren te S Alvorens te beslissen over de vraag van de ****-gewestelijke **** der registratie te Aar(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/10/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013003330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten ten aanzien van de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector type koninklijk besluit prom. 01/10/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013007207 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2007 betreffende de organisatie van de vakrichtingen, expertisedomeinen en competentiepools type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/2013 numac 2013009460 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 26 september 2013, is benoemd tot secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, de heer De Prez, G., secretaris bij het parke Dit artikel treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgi(...) type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013011468 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vaststelling van de federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 19/09/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013011510 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 126 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013012018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de koppeling van de lonen aan de gezondheidsindex van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013012077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toepassing van de baremieke voorwaarden van de dienstencheques werknemers type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013012147 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collective arbeidsovereenkomst van 17 september 2012, gesloten in het Paritair comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging - gewestelijke paritaire sectie Oost-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013012148 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard 1) de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de beroepenclassificatie, 2) de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2010 betreffende de beroepenclassificatie type koninklijk besluit prom. 17/09/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013021105 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 2013 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013202731 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, tot coördinatie en wijziging van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de stoffering en de houtbewerking" type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013202739 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011 betreffende het brugpensioen vanaf 56 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013202743 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de opleidingsinspanningen in de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest, met uitzondering van de beschutte werkplaatsen gevestigd in de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013202746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de beroepsopleiding in de taxiondernemingen en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013202747 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de aanvullende financiële bijdrage door de werkgever bij onregelmatige prestaties van de werknemer in de sociale werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013202809 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013202811 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011 betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013202810 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013202820 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de vrije beroepen, betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2011 tot oprichting van een vormingsfonds type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013202818 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de invoering van een systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013202827 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de permanente vorming in de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013202817 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2008 tot invoering van een sociaal sectoraal pensioenstelsel voor de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen van geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013202826 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013202841 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de waarborg van de sociale vrede type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013202856 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013202858 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de omzetting van de maatregel inzake ecocheques in een jaarlijkse premie type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013202857 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van het hotelbedrijf type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013202883 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de inspanningen inzake permanente vorming van de arbeiders type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013202884 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de bevordering van initiatieven ten behoeve van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013202923 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juli 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de aanvullende vergoeding in geval van conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/2013 numac 2013205341 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 19 september 2013, wordt Mevr. Geneviève DEGIVES, adviseur klasse A3, met ingang van 1 juni 2013 bevorderd tot adviseur-generaal klasse A4. Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormeld type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/2013 numac 2013205508 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 15 juli 2013 : - is de benoeming van Mevr. Lefèvre, H., tot de functie van werkend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in penitentiaire zaken, voor het rechtsgebied van het hof - is de aanwijzing van Mevr. Dhondt, A.-M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/09/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013009452 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juni 2012 houdende aanwijzing van secretaris voor de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen en benoeming van leden voor Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 10/09/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013031767 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de selectiecommissies van het ministerie en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 09/09/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013031769 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de vergoedingen toegekend aan de voorzitter en de leden van de selectiecommissies en de evaluatiecommissie van het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 10/09/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013031768 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de evaluatiecommissie van het ministerie en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 08/10/2013 numac 2013205510 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 5 juli 2013, van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel, is de aanwijzing van de heer Saint-Remy, P., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, tot kamervoorz Bij beschikking van 3 september 2013, van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brusse(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/09/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013031771 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing en indeling van de personeelsleden van de Grondregie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013035863 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de voorwaarden voor de drie financieringstypes uit het `bankenplan', vermeld in hoofdstuk III/2 van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/07/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013204921 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013205448 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging, wat de lucht betreft, van de besluiten van de Waalse Regering van 27 mei 1999 betreffende de opdracht van referentielaboratorium inzake water, lucht en afval van het "Institut scientifique de Service public" en van 27 maart 2003 tot organisatie van het beheer van de aan het « ISSeP » toevertrouwde bewakingsnetwerken voor milieukwaliteit

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/10/2013 numac 2013018418 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Hendrik LEGRAND, Xavier VERMEULEN, Ria DECAPMAKER, Karel VERPLANCKE, Roland SCHOUTETEN, Magda METSU(...) type bericht prom. -- pub. 08/10/2013 numac 2013018421 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BV KONINKLIJKE FEDERATIE VAN BELGISCHE TRANSPORTEURS E - het koninklijk besluit van 10 juli 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 197(...) type bericht prom. -- pub. 08/10/2013 numac 2013018419 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Geert VAN DE SANDE heeft op 20 september 2013 de nietigver - het koninklijk besluit van 19 juli 2013 tot vaststelling van het organiek reglement van de Federa(...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 26/08/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013204999 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het harmoniseren en uitlijnen van de initiatieven die de realisatie van een geïntegreerd e-government beogen

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/10/2013 numac 2013000638 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Detachering van een personeelslid van de politiediensten als verbindingsambtenaar bij de provinciegouverneur van Waals-Brabant Binnen de provincie heeft de gouverneur tot algemene taak te zorgen voor het handhaven van de openbare orde, te weten a) Vacatures De gouverneur van de provincie Waals-Brabant zal daarom in 2013 overgaan tot de aan(...)

document

type document prom. -- pub. 08/10/2013 numac 2013031781 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Titel van ereburgemeester Bij besluit van 26 september 2013 wordt de titel van ereburgemeester van de gemeente Vorst verleend aan Mevr. Magdalena De Galan.
^