Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 april 2013
gepubliceerd op 24 april 2013

Koninklijk besluit betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor de betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter voor het jaar 2013

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2013022222
pub.
24/04/2013
prom.
14/04/2013
ELI
eli/besluit/2013/04/14/2013022222/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

14 APRIL 2013. - Koninklijk besluit betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor de betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter voor het jaar 2013


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 56, § 2, eerste lid, 4°, vervangen bij de wet van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg type wet prom. 10/08/2001 pub. 25/07/2002 numac 2002015003 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrectie tussen verbonden ondernemingen, en van het proces-verbaal van ondertekening, gedaan te Brussel op 21 december 1995 type wet prom. 10/08/2001 pub. 05/11/2003 numac 2003015092 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen, en van het Proces-verbaal van ondertekening, gedaan te Brussel op 21 december 1995 type wet prom. 10/08/2001 pub. 18/09/2001 numac 2001003418 bron ministerie van financien Wet tot oprichting van een Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen sluiten en gewijzigd door de programmawet (l) van 27 december 2006;

Gelet op het protocolakkoord van 20 maart 2003, gesloten tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet, betreffende de harmonisering van het vaccinatiebeleid;

Overwegende de laatste aanbeveling van de Hoge Gezondheidsraad over de herhalingsvaccinatie tegen kinkhoest;

Overwegende het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole gegeven op 26 september 2012;

Gelet op het advies, uitgebracht door het Comité van de Verzekering voor Geneeskundige Verzorging op 1 oktober 2012;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 december 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 1 februari 2013;

Gelet op het voorafgaand onderzoek van de noodzaak om een effectbeoordeling waarbij werd besloten dat geen effectbeoordeling is vereist;

Gelet op advies 52.944/2 van de Raad van State, gegeven op 19 maart 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Onder de hierna vermelde voorwaarden kan tussen het Verzekeringscomité van de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en de overheden, bedoeld in artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet, een overeenkomst worden gesloten waarbij in een bijzondere regeling wordt voorzien voor de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in de betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter.

Art. 2.De bepalingen van de in artikel 1 bedoelde overeenkomst zijn van toepassing op alle vaccins die zijn opgenomen in de vaccinatiekalender 2007, opgesteld door de Hoge Gezondheidsraad en goedgekeurd door de Interministeriële Conferentie voor Volksgezondheid, en die verstrekt worden met uitvoering van het protocolakkoord van 20 maart 2003, gesloten tussen de Federale Overheid en de overheden bedoeld in artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet betreffende de harmonisering van het vaccinatiebeleid, met de herhalingsvaccinatie tegen kinkhoest maar met uitzondering van het vaccin tegen het rotavirus dat wordt terugbetaald conform de bepalingen van § 3940000 van hoofdstuk IV van bijlage I bij het koninklijk besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001022987 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 05/02/2002 numac 2002022061 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten sluiten tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

De betrokken overeenkomst bevat de financiële modaliteiten voor de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in de aankoopprijs van die vaccins, alsook de procedure met betrekking tot de controle van de facturen van de producenten van de betrokken vaccins.

Art. 3.De tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging wordt vastgesteld op grond van een begrotingsenveloppe op jaarbasis waarvan het bedrag wordt vastgesteld op 30.050.000 euro, dit wil zeggen 16.500.000 euro voor de Vlaamse gemeenschap en 13.550.000 euro voor de Franse en Duitstalige gemeenschap; voor alle vaccins die betrokken zijn door dit besluit.

Voor dit jaar 2013 wordt de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging betaald met een voorschot en een saldo, overeenkomstig de volgende onderverdeling: Het voorschot bedraagt 75 % van de aan iedere gemeenschap toegekende bedragen en wordt in de maand na de bekendmaking van dit besluit betaald met de mededeling « voorschot preventiecampagne 2013 ». Het saldo wordt berekend op basis van dat voorschot, de begrotingsenveloppe en de facturen van 2013 die door de Gemeenschappen uiterlijk op 1 maart 2014 zijn voorgelegd. Het op die manier berekende saldo moet voor 1 mei 2014 worden gestort en ingeschreven in de rekeningen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging van het boekjaar 2013.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2013 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2013. Dit besluit blijft echter van toepassing totdat de tegemoetkomingen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging zijn afgerekend voor het boekjaar 2013.

Art. 5.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 april 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

^