Etaamb.openjustice.be
Wet van 10 augustus 2001
gepubliceerd op 25 juli 2002

Wet houdende instemming met het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrectie tussen verbonden ondernemingen, en van het proces-verbaal van ondertekening, gedaan te Brussel op 21 december 1995

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking
numac
2002015003
pub.
25/07/2002
prom.
10/08/2001
ELI
eli/wet/2001/08/10/2002015003/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AUGUSTUS 2001. - Wet houdende instemming met het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrectie tussen verbonden ondernemingen, en van het proces-verbaal van ondertekening, gedaan te Brussel op 21 december 1995 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2.Het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot het Vedrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrectie tussen verbonden ondernemingen, en van het procès-verbaal van ondertekening, gedaan te Brussel op 21 december 1995, zullen volkomen gevolg hebben.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Nice, 10 augustus 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minster van Buitenlandse Zaken,, L. MICHEL De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, Mevr. A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK Gezien en met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN _______ Nota (1) Zitting 2000-2001. Senaat.

Documenten. - Ontwerp van de wet ingediend op 28 maart 2001, nr. 2-708/1. - Verslag, nr. 2-708/2.

Parlementaire Handelingen. - Bespreking en stemming. Vergadering van 3 mei 2001.

Kamer.

Documenten. - Tekst overgezonden door de Senaat, nr. 50-1238/1. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, nr. 50-1238/2.

Parlementaire Handelingen. - Bespreking en stemming. Vergadering van 14 juni 2001.

Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen De Hoge Verdragsluitende Partijen bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, Overwegende dat de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden, door lid te worden van de Unie, zich verplicht hebben om toe te treden tot het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen, dat ter ondertekening is opengesteld te Brussel op 23 juli 1990, Hebben besloten dit Verdrag te sluiten en hebben te dien einde als hun gevolmachtigden aangewezen : ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN : Philippe de SCHOUTHEETE de TERVARENT Ambassadeur, Permanente Vertegenwoordiger van België bij de Europese Unie;

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN VAN DENEMARKEN : Poul SKYTTE CHRISTOFFERSEN Ambassadeur, Permanente Vertegenwoordiger van Denemarken bij de Europese Unie;

DE PRESIDENT VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND : Jochen GRÜNHAGE Plaatsvervangend Permanent Vertegenwoordiger van de Bondsrepubliek Duitsland bij de Europese Unie;

DE PRESIDENT VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK : Pavlos APOSTOLIDES Ambassadeur, Permanente Vertegenwoordiger van de Helleense Republiek bij de Europese Unie;

ZIJNE MAJESTEIT DE KONING VAN SPANJE : Francisco Javier ELORZA CAVENGT Ambassadeur, Permanente Vertegenwoordiger van Spanje bij de Europese Unie;

DE PRESIDENT VAN DE FRANSE REPUBLIEK : Pierre de BOISSIEU Ambassadeur, Permanente Vertegenwoordiger van de Franse Republiek bij de Europese Unie;

DE PRESIDENT VAN IERLAND : Denis O'LEARY Ambassadeur, Permanente Vertegenwoordiger van Ierland bij de Europese Unie;

DE PRESIDENT VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK : Luigi GUIDOBONO CAVALCHINI GAROFOLI Ambassadeur, Permanente Vertegenwoordiger van Luxemburg bij de Europese Unie;

ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID DE GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG : Jean-Jacques KASEL Ambassadeur, Permanente Vertegenwoordiger van Luxemburg bij de Europese Unie;

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN : Bernard R. BOT Ambassadeur, Permanente Vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Europese Unie;

DE FEDERALE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK OOSTENRIJK : Manfred SCHEICH Ambassadeur, Permanente Vertegenwoordiger van de Republiek Oostenrijk bij de Europese Unie;

DE PRESIDENT VAN DE PORTUGESE REPUBLIEK : José Gregório FARIA QUITERES Ambassadeur, Permanente Vertegenwoordiger van de Portugese Republiek bij de Europese Unie;

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK FINLAND : Antti SATULI Ambassadeur, Permanente Vertegenwoordiger van de Republiek Finland bij de Europese Unie;

DE REGERING VAN HET KONINKRIJK ZWEDEN : Frank BELFRAGE Ambassadeur, Permanente Vertegenwoordiger van Zweden bij de Europese Unie;

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN VAN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-IERLAND : J.S. WALL C.M.G., L.V.O Ambassadeur, Permanente Vertegenwoordiger van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannie en Noord-Ierland bij de Europese Unie;

Die, bijeen in het kader van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers van de Lid-Staten van de Europese Unie, na overlegging van hun in goede en behoorlijke vorm bevonden volmachten, Omtrent de volgende bepalingen overeenstemming hebben bereikt, Artikel 1 De Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden treden toe tot het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen, ter ondertekening opengesteld te Brussel op 23 juli 1990.

Artikel 2 Het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen wordt als volgt gewijzigd : 1° in artikel 2, lid 2 : a) wordt punt k) punt l) ;b) wordt het volgende punt k) toegevoegd na punt j) ; « k) in Oostenrijk : - Einkommensteuer; - Körperschaftsteuer; »; c) wordt punt l) punt o) ;d) worden de volgende punten m) en n) worden toegevoegd na punt l) : « m) in Finland : - valtion tuloverot/de statliga inkomstskatterna; - yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund; - kunnallisvero/kommunalskatten; - kirkollisvero/kyrkoskatten; - korkotulon lähdevero/källskatten a ränteinkomst; - rajoitetusti verovelvollisen lähdevero/källskatten för begränsat skattskyldig; n) in Zweden : - statliga inkomstskatten; - kupongskatten; - kommunala inkomstskatten; - lagen om expansionsmedel; »; 2° in artikel 3 wordt lid 1 als volgt aangevuld : « - in Oostenrijk : Der Bundesminister für Finanzen of zijn bevoegde vertegenwoordiger; - in Finland : Valtiovarainministeriö of zijn bevoegde vertegenwoordiger;

Finansministeriet of zijn bevoegde vertegenwoordiger; - in Zweden : Finansministern of zijn bevoegde vertegenwoordiger. » Artikel 3 De Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie zendt aan de Regeringen van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese en de Spaanse taal van het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen.

De tekst van het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen in de Finse en de Zweedse taal is opgenomen in de bijlagen I en II bij het onderhavige Verdrag. De teksten in de Finse en de Zweedse taal zijn op gelijke wijze authentiek als de overige teksten van het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen.

Artikel 4 Dit Verdrag wordt door de Verdragsluitende Staten bekrachtigd. De akten van bekrachtiging worden nedergelegd bij het Secretariaat-Generaal van de Raad van de Europese Unie.

Artikel 5 Dit Verdrag treedt tussen de Staten die het hebben bekrachtigd, in werking op de eerste dag van de derde maand volgende op de nederlegging van de laatste akte van bekrachtiging door de Republiek Oostenrijk of de Republiek Finland of het Koninkrijk Zweden en een Staat die het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen heeft bekrachtigd.

Dit Verdrag treedt voor elke Verdragsluitende Staat die het later bekrachtigt, in werking op de eerste dag van de derde maand volgende op de nederlegging van zijn akte van bekrachtiging.

Artikel 6 De Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie stelt de Verdragsluitende Staten in kennis van a) de nederlegging van iedere akte van bekrachtiging;b) de data van inwerkingtreding van dit Verdrag. Artikel 7 Dit Verdrag, opgesteld in één exemplaar in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, welke twaalf teksten gelijkelijk authentiek zijn, zal worden nedergelegd in het archief van het Secretariaat-Generaal van de Raad van de Europese Unie. De Secretaris-Generaal zendt een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan toe aan de Regering van elke Verdragsluitende Staat.

Ten blijke waarvan, de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.

Gedaan te Brussel, 21 december 1995.

Proces-verbaal van ondertekening van het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen De gevolmachtigden van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Portugese Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland hebben op 21.XII.95 te Brussel het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen ondertekend.

Bij die gelegenheid hebben zij akte genomen van de volgende eenzijdige verklaringen betreffende artikel 8 van het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen: Verklaring van de Republiek Oostenrijk : Ernstig strafbaar is elk volgens het financiële strafrecht te vervolgen geval waarin opzettelijk of door nalatigheid te weinig belasting wordt afgedragen.

Verklaring van de Republiek Finland : De term « ernstig strafbaar » dekt strafrechtelijke sancties en administratieve sancties terzake van inbreuken op de belastingwetgeving.

Verklaring van het Koninkrijk Zweden : Een ernstig strafbare inbreuk op de belastingwetgeving is elke inbreuk op de belastingwetgeving waarop vrijheidsstraffen, geldstraffen of administratieve boetes zijn gesteld.

Dit proces-verbaal wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Lijst met de gebonden Staten Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^