Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 juli 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/09/2000 pub. 25/07/2002 numac 2001015061 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tot herziening van het Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Republiek Turkije betreffende de sociale zekerheid ondertekend te Brussel op 4 juli 1966 en met de twee administratieve schikkingen, ondertekend te Ankara op 30 juni 1997 (2) type wet prom. -- pub. 25/07/2002 numac 2002003323 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan in uitvoering der wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Gemeente Walcourt (1 e type wet prom. 10/08/2001 pub. 25/07/2002 numac 2002015003 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrectie tussen verbonden ondernemingen, en van het proces-verbaal van ondertekening, gedaan te Brussel op 21 december 1995

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 25/07/2002 numac 2001012756 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2000 gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de buitengewone bijdrage voor het 2°, 3° en 4° kwartaal 2000 aan het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor de terugwinning van metalen" - Tewerkstelling - Risicogroepen type koninklijk besluit prom. 26/05/2002 pub. 25/07/2002 numac 2002000375 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 juni 1985 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van reglementaire bepalingen tot wijziging van dit besluit type koninklijk besluit prom. 02/05/2002 pub. 25/07/2002 numac 2002000406 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen in hoofde van de afdeling Milieu-inspectie van de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 19/06/2002 pub. 25/07/2002 numac 2002000476 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de artikelen 27 en 29 van het ministerieel besluit van 21 december 2001 tot wijziging van ministeriële besluiten betreffende Landbouw naar aanleiding van de invoering van de euro type koninklijk besluit prom. 19/06/2002 pub. 25/07/2002 numac 2002000474 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 7 maart 2002 tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en tot instelling van de vrijheid van keuze van de gemachtigde in geval van stemming per volmacht type koninklijk besluit prom. 03/06/2002 pub. 25/07/2002 numac 2002000531 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van het aantal verbindingsambtenaren van de politiediensten bij de gouverneur van het bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad en de voorwaarden en modaliteiten van hun aanstelling type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2002 numac 2002009721 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 10 juli 2002 zijn voorlopig benoemd tot referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te : - Antwerpen : Mevr. Blomme K.; de heer De Poortere G.; - Brussel : de heer Bayart Mevr. Borguet M.; Mevr. Collignon V.; Mevr. Dagnely M.-A.; Mevr. Detheux L.; Mevr. Domb(...) type koninklijk besluit prom. 29/01/2002 pub. 25/07/2002 numac 2002012202 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 25/07/2002 numac 2002012553 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de erkenning van de representatieve functie type koninklijk besluit prom. 23/04/2002 pub. 25/07/2002 numac 2002012555 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de loonvorming type koninklijk besluit prom. 23/04/2002 pub. 25/07/2002 numac 2002012556 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 1998 en 21 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de classificatiemethode in de metaalsector van de provincie West-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 20/06/2002 pub. 25/07/2002 numac 2002014187 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro in het besluit van de Regent van 20 september 1947 houdende algemeen reglement betreffende het geregeld vervoer, het geregeld tijdelijke vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer en ongeregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 20/06/2002 pub. 25/07/2002 numac 2002014188 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2000 betreffende de vaststelling van de lijst van de goederen die behoren tot het Staatsspoorwegnet, met inbegrip van de Noord-Zuidverbinding, en werden overgedragen aan de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2002 numac 2002015105 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 21 januari 2002 en met ingang van 25 juli 1997, wordt Mevr. Hoebanx, Byjou, vertaler-revisor, volgens de regelen van de vlakke loopbaan, tot de graad van vertaler-directeur in het Bij koninklijk besluit van 21 januari 2002 en met ingang van 1 januari 2002, wordt de heer Marc(...) type koninklijk besluit prom. 17/02/2002 pub. 25/07/2002 numac 2002022161 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde type koninklijk besluit prom. 17/02/2002 pub. 25/07/2002 numac 2002022181 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de wijziging van de statuten van de « Interprofessionele Kas voor Gezinsvergoedingen » te Antwerpen type koninklijk besluit prom. 06/06/2002 pub. 25/07/2002 numac 2002022533 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie » voor het jaar 2002 type koninklijk besluit prom. 14/06/2002 pub. 25/07/2002 numac 2002022531 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van maximale gehaltes aan contaminanten waaronder zware metalen in voedingssupplementen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/07/2002 pub. 25/07/2002 numac 2002011299 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit type ministerieel besluit prom. 12/06/2002 pub. 25/07/2002 numac 2002014162 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 februari 1977 houdende bepaling van het aantal, de plaats van vestiging, de territoriale bevoegdheid en de regelen betreffende de organisatie van de examencentra type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/07/2002 numac 2002014165 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Bij ministerieel besluit van 11 juni 2002 : worden de hierna genoemde reglementen goedgekeurd : - het Algemeen Reglement voor het de bladzijden 1 en 2 van de versie van het voornoemde reglement, goedgekeurd bij ministerieel beslu(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/07/2002 numac 2002014170 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Bij ministerieel besluit van 20 juni 2002 wordt het hierna genoemde reglement goedgekeurd : - het Algemeen Reglement voor het Gebrui worden de volgende reglementen van het Algemeen Reglement van de Exploitatie (A.R.E.), goedgekeurd (...) type ministerieel besluit prom. 06/11/2001 pub. 25/07/2002 numac 2002016082 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de referentiemethoden en de principes van de routinemethoden voor de officiële bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van melk geleverd aan kopers type ministerieel besluit prom. 12/02/2002 pub. 25/07/2002 numac 2002022171 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit ter uitvoering het artikel 7, c), van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de onderscheidene bestanddelen ervan, alsmede van de regelen voor de vergelijking van de kosten en voor de vaststelling van het quotum van verpleegdagen voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten type ministerieel besluit prom. 22/04/2002 pub. 25/07/2002 numac 2002022354 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 maart 1979 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en de stagediensten voor de specialiteiten van inwendige geneeskunde, pneumologie, gastro-enterologie, cardiologie en reumatologie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2002 pub. 25/07/2002 numac 2002029338 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende fusie van de inrichtingen voor sociale promotie van de Franse Gemeenschap te Aarlen en Athus type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2002 pub. 25/07/2002 numac 2002029354 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij wordt geregeld hoe dikwijls, volgens welke inhoud en op welke wijze de check-ups worden verricht, bij toepassing van het decreet van 20 december 2001 betreffende de gezondheidspromotie op school

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2002 pub. 25/07/2002 numac 2002035915 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 1999 betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de scholengroepen en het centrale niveau van het Gemeenschapsonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2002 pub. 25/07/2002 numac 2002035924 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 4 november 1997 tot vaststelling van de ambtsgebieden van de commissaris-coördinator en van de commissarissen van de Vlaamse regering bij de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap

omzendbrief

type omzendbrief prom. 08/10/2001 pub. 25/07/2002 numac 2002000114 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief PLP 12 betreffende de rol van de Gouverneurs in het kader van het algemeen specifiek toezicht voorzien door de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/07/2002 numac 2002018050 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Emiel Vandenbempt en Elise Steeno, beiden wonende te 3360 Bierbeek, Bevekomstraat 7, heb Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 122.951/X-11025. De Hoofdgriffier,D. Langbeen(...)

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 25/07/2002 numac 2002035926 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse. - Definitieve vaststelling van het plan tot gedeeltelijke aanvulling van het gewestplan op het grondgebied van de gemeente Sint-Genesius-Rode Bij besluit van de Vlaamse regering van 16 maart 2001 wordt het beste De kaart met de bestaande fysische en juridische toestand, behorende tot de niet-normatieve delen v(...)

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 25/07/2002 numac 2002009713 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging vredegerecht kanton Lennik Vanaf 1 augustus 2002 zal het vredegerecht van het kanton Lennik gevestigd zijn Alfred Algoetstraat 31, te 1750 Lennik. Tel. : 02-532 42 24 Fax : 02-532 20 88

erratum

type erratum prom. 12/03/2002 pub. 25/07/2002 numac 2002011298 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de nadere regels voor het leggen van elektriciteitskabels die in de territoriale zee of het nationaal grondgebied binnenkomen of die geplaatst of gebruikt worden in het kader van de exploratie van het continentaal plat, de exploitatie van de minerale rijkdommen en andere niet-levende rijkdommen daarvan of van de werkzaamheden van kunstmatige eilanden, installaties of inrichtingen die onder Belgische rechtsmacht vallen. - Errata

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 25/07/2002 numac 2002015078 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 15 mei 2002 heeft de heer **** ****. Van Es de nodige machtiging ontvangen om het ambt van **** van **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort de provincie ****. type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 25/07/2002 numac 2002015091 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 14 juni 2002 heeft de ***** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-Generaal van het Verenigd Koninkrijk van Groot-**** en Noord-**** te **** uit te oefenen, met al type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 25/07/2002 numac 2002015092 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 10 juni 2002 heeft de ***** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-Generaal van het **** **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort gans België. type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 25/07/2002 numac 2002015093 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 17 juni 2002 heeft de heer **** **** **** **** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Vice-**** van de **** **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort de stad ****

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 25/07/2002 numac 2002021289 bron arbitragehof Vergelijkend examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van een **** van **** documentalisten voor de dienst «*****» **** **** zal eerlang een vergelijkend examen organiseren met het oog op de ****(...) ****. ****. De kandidaten moeten : 1) burger van de **** **** zijn; 2) van(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2002 numac 2002000109 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van een assessor bij de afdeling wetgeving Bij koninklijk besluit van 17 februari 2002, de heer Franklin Dehousse, hoogleraar aan de Universiteit van Luik, tot assessor van de afdeling wetgeving van de Raad van State

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 25/07/2002 numac 2002021288 bron arbitragehof Vergelijkend examen met het oog op de aanwerving van een **** attaché (****/****) voor de documentatiedienst en op de samenstelling van een **** van **** attachés (juristen) (****/****) voor de diensten van het Hof **** ****(...) ****. ****. De kandidaten moeten : 1) burger van de **** **** zijn; 2) van(...)

document

type document prom. 19/12/2001 pub. 25/07/2002 numac 2002000477 bron ministerie van binnenlandse zaken Onderrichtingen betreffende de vermeldingen van burgerlijke staat op de **** en -titels afgegeven aan de vreemdelingen. - **** vertaling
^