Etaamb.openjustice.be
Erratum
gepubliceerd op 02 mei 2013

Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 26 april 2013, akte nr. 2013/09170 : - bl. 25375, Nederlandse tekst, moet gelezen worden : « Bij koninklijk besluit van 14 april 2013, in werking tredend op 31 augustus 2013 's Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009185
pub.
02/05/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 26 april 2013, akte nr. 2013/09170 : - bl. 25375, Nederlandse tekst, moet gelezen worden : « Bij koninklijk besluit van 14 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 18/04/2013 numac 2013003072 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 11 februari 2013 type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 23/05/2013 numac 2013011215 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de geplande investeringen ten behoeve van de databank bedoeld in artikel 22, § 2, van de bijlage bij de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie voor de jaren 2012 en 2013 type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013022222 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor de betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 03/05/2013 numac 2013003136 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten en de afgeschafte strategische cellen, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 24/05/2013 numac 2013003135 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende dringende schadevergoedingen en gerechtskosten en Optifed-projecten, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse sluiten, in werking tredend op 31 augustus 2013 's avonds, is de heer De Vocht, M., griffier-hoofd van dienst in de vakklasse A2 bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. »; - bl. 25377, Nederlandse tekst, moet gelezen worden : « Bij ministerieel besluit van 19 april 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/04/2013 pub. 14/05/2013 numac 2013029315 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole Galilée » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type ministerieel besluit prom. 19/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013029346 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2013 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor het Hoger Kunstonderwijs type ministerieel besluit prom. 19/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013003132 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot erkenning van een gecentraliseerd systeem voor het lenen en het ontlenen van financiële instrumenten genomen in uitvoering van artikelen 735 tot 7312 van het KB/WIB 92 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden waaraan een gecentraliseerd systeem voor het lenen en ontlenen van financiële instrumenten dat geïntegreerd is in een betalings- en afwikkelingssysteem van effectenverrichtingen moet voldoen en de periode tijdens dewelke de erkenning kan worden verleend type ministerieel besluit prom. 19/04/2013 pub. 24/05/2013 numac 2013029327 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 mei 2010 tot benoeming van de leden van het sturingscomité van het programma voor de opsporing van aangeboren afwijkingen in de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 19/04/2013 pub. 24/05/2013 numac 2013029319 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Bachelor bestuurswetenschappen en openbaar bestuur » gerangschikt op het niveau van het hoger economisch onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 19/04/2013 pub. 24/05/2013 numac 2013029329 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2009 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Gezondheidspromotie type ministerieel besluit prom. 19/04/2013 pub. 14/05/2013 numac 2013029316 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la Communauté française Paul-Henri Spaak » vanaf het academiejaar 2006-2007 toegelaten wordt sluiten, is aan de heer Calonne, S., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Moeskroen-Komen-Waasten, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 augustus 2013 en eindigt op 31 augustus 2013 's avonds. »

^